Teksti suurus:

Puu- ja köögivilja ühise turukorralduse tunnustatud tootjaorganisatsioon ning tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:27.02.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 93

Puu- ja köögivilja ühise turukorralduse tunnustatud tootjaorganisatsioon ning tunnustatud tootjaorganisatsioonide liit

Vastu võetud 22.12.2010 nr 122

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 45 lõigete 5 ja 6, § 46 lõigete 3 ja 5, nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1–149), artiklite 125b ja 125d ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007, millega kehtestatakse nõukogu määruste (EÜ) nr 2200/96, (EÜ) nr 2201/96 ja (EÜ) nr 1182/2007 rakenduseeskirjad puu- ja köögiviljasektoris (ELT L 350, 31.12.2007, lk 1–98), artikli 23, artikli 24 lõike 2, artikli 31 lõike 2, artikli 32 lõigete 1 ja 3, artikli 33, artikli 34 lõike 1, artikli 36 lõigete 1 ja 2, artikli 41 lõigete 1 ja 2, artikli 47 lõike 3, artikli 51 lõike 4, artikli 52 lõigete 2, 3 ja 6, artikli 53 lõigete 2 ja 6, artikli 59, artikli 63 lõike 1, artikli 67 lõigete 1 ja 3, artikli 72 lõike 1 ja artikli 73 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puu- ja köögivilja ühise turukorralduse tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise täpsemad nõuded, tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm, tootjaorganisatsioonina tunnustamiseks üleminekuperioodi taotleva tootjarühma, järkjärgulise tunnustuskava ja selle rakendamise täpsemad nõuded ning tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise kord, rakendusfondi ja rakenduskava täpsemad nõuded ning rakenduskava muutmise kord ning tootjaorganisatsiooni ja tootjarühma toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluse vorm, tootjaorganisatsiooni ja tootjarühma toetuse osalise ettemaksmise ja toetuse ettemaksmise kord.

2. peatükk Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise täpsemad nõuded 

§ 2.  Tootjaorganisatsiooni tunnustamise nõuded

  (1) Tootjaorganisatsiooni tunnustamist võib taotleda äriregistrisse kantud tulundusühistu, kellel on vähemalt viis puu- ja köögivilja tootmisega tegelevat liiget, kes turustab puu- ja köögivilja aastas vähemalt 95 867 euro väärtuses, vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 122 ja artikli 125b lõikes 1 sätestatud nõuetele ning omab sama määruse artikli 125a nõuete kohast põhikirja.

  (2) Tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva tulundusühistu liikmeks võib olla isik, kes ei tegele puu- ja köögivilja tootmisega, kui tunnustamise otsuse tegemise korral on tema ülesanded seotud tootjaorganisatsiooni tegevusega või rakenduskava elluviimisega ning kõik liikmed on andnud nõusoleku tema vastuvõtmise kohta tulundusühistu liikmeks.

  (3) Tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud, et viie liikmega tulundusühistust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse vähemalt kuus kuud enne väljaastumist, ning rohkem kui viie liikmega tulundusühistust väljaastumiseks vähemalt kolm kuud enne väljaastumist. Väljaastumise korral lõpeb liikmelisus jooksva majandusaasta lõppedes.

  (4) Tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud tingimused, kuidas hüvitab tootjaorganisatsiooni liige väljaastumise korral tootjaorganisatsioonile selle investeeringu väärtuse, mis on tehtud asjaomase liikme ettevõttes komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 61 lõike 3 kohaselt, samuti tingimused, millisel juhul ja kuidas hüvitab tootjaorganisatsioon väljaastuvale liikmele selle liikme poolt tootjaorganisatsioonile tehtud maksed.

§ 3.  Tootjaorganisatsioonina tunnustamise üleminekuperioodi nõuded

  (1) Nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125e lõikes 1 nimetatud üleminekuperioodi kohaldamist võib taotleda äriregistrisse kantud tulundusühistu, kellel on vähemalt kolm liiget, kes on tootnud nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 I lisa IX osas nimetatud puu- ja köögivilja vähemalt kaks aastat ja on eelmise majandusaasta jooksul turustanud seda kokku vähemalt 65 000 euro väärtuses.

  (2) Üleminekuperioodi kohaldamist taotlev tulundusühistu omab nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125a nõuete kohast põhikirja ja on asutanud rakendusfondi tunnustuskava rakendamiseks.

  (3) Üleminekuperioodi kohaldamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud, et tulundusühistu liikmeks ei võeta isikut, kes on kolme eelmise aasta jooksul olnud sama toote või toodete rühma osas tunnustatud tootjaorganisatsiooni liige.

  (4) Üleminekuperioodi kohaldamist taotlev tulundusühistu kavandab vajalike meetmete rakendamist, et saavutada vastavus tootjaorganisatsiooni tunnustamise nõuetele viie aasta jooksul üleminekuperioodi algusest arvates. Selleks koostab tulundusühistu järkjärgulise tunnustuskava (edaspidi tunnustuskava), milles esitatakse järgmine teave:
  1) tunnustuskava eesmärgid ja kestus;
  2) tunnustamise nõuetele vastavuse saavutamise kirjeldus;
  3) üksikasjalikud meetmed, mida tuleb kasutada tunnustuskava eesmärkide saavutamiseks igal tunnustuskava rakendamise aastal, ning tulude ja kulude analüüs;
  4) tunnustuskava meetmete rakendamise hinnanguline maksumus meetmete kaupa ning aastate või poolaastate kohta, lähtudes sellest, kas tunnustuskava rakendatakse aastaste või pooleaastaste perioodidena;
  5) turustusvõimaluste analüüs;
  6) tootjaorganisatsiooni juhtimise kirjeldus;
  7) riskifaktorite kirjeldus.

  (5) Lõike 4 punktis 3 nimetatud meetmed hõlmavad eelkõige nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125b lõike 1 punktides d ja e sätestatut, koos järgmiste meetmetega, mida võib rakendada tunnustuskavas loetletud tegevuste elluviimise käigus järk-järgult:
  1) kogu oma toodangu turustamine tootjaorganisatsiooni kaudu;
  2) tootmise kavandamine;
  3) müügistrateegia;
  4) turustusketi arendamine ja edendamine;
  5) meetmed toodangu kvaliteedi parandamiseks;
  6) meetmed keskkonnasäästlike viljelustavade kasutamisel.

§ 4.  Tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise nõuded

  (1) Tunnustatud tootjaorganisatsiooni ülesandeid täitma hakkava tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist võib taotleda tunnustatud tootjaorganisatsioonide asutatud tulundusühistu.

  (2) Tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu liikmeks võib olla isik, kes ei ole tunnustatud tootjaorganisatsioon, kui kõik tulundusühistu liikmeks olevad tunnustatud tootjaorganisatsioonid on andnud nõusoleku tema vastuvõtmise kohta.

  (3) Tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud tingimused, mis tagavad komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 36 lõike 2 punktides b ja c sätestatud nõuete täitmise.

  (4) Tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamist taotleva tulundusühistu põhikirjas on ette nähtud, et tulundusühistust väljaastumiseks esitab liige kirjaliku avalduse vähemalt kuus kuud enne väljaastumist. Väljaastumise korral lõpeb liikmelisus jooksva majandusaasta lõppedes.

3. peatükk Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamine 

§ 5.  Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotluse esitamine

  (1) Tootjaorganisatsiooni tunnustamise taotlemiseks esitab tulundusühistu Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ametile (edaspidi PRIA) järgmised dokumendid:
  1) lisas 1 toodud vormi kohane avaldus;
  2) liikmete nimekiri ja liikmete toodetavate nende toodete nimekiri, mida turustatakse tootjaorganisatsiooni kaudu, ning andmed nende toodete kasvupinna kohta;
  3) otsus selle kohta, kas ja millistel tingimustel lubab tulundusühistu nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125a lõike 2 punkti a alusel oma liikmel müüa toodet otse tarbijale;
  4) kinnitus, et tulundusühistul on olemas või on võimalik kasutada tehnilisi vahendeid toodete koristamiseks, ladustamiseks, pakkimiseks ja turustamiseks;
  5) kinnitus nõuetekohase äri- ja raamatupidamiskorralduse tagamise kohta.

  (2) Tootjaorganisatsiooni tunnustamist taotlev tulundusühistu võib koos lõikes 1 nimetatud dokumentidega esitada PRIA-le kinnitamiseks „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 46 lõikes 2 nimetatud rakenduskava (edaspidi rakenduskava).

§ 6.  Üleminekuperioodi kohaldamise taotluse esitamine

  Nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125e lõikes 1 nimetatud üleminekuperioodi kohaldamise taotlemiseks esitab tulundusühistu PRIA-le järgmised dokumendid:
  1) lisas 2 toodud vormi kohane avaldus;
  2) paragrahvi 3 lõikes 4 nimetatud tunnustuskava.

§ 7.  Tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotluse esitamine

  Tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotlemiseks esitab tulundusühistu PRIA-le asjakohase avalduse. Tulundusühistu, kes soovib pärast tootjaorganisatsioonide liiduna tunnustamist hakata täitma tunnustatud tootjaorganisatsiooni ülesandeid, esitab koos avaldusega § 5 lõike 1 punktides 2–5 nimetatud dokumendid.

§ 8.  Tunnustamise taotluse ja üleminekuperioodi kohaldamise taotluse läbivaatamine ja lahendamine

  (1) Paragrahvides 5–7 nimetatud taotluse saamisel kontrollib PRIA taotluse vastavust nõuetele ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust ettenähtud nõuetele, sealhulgas teeb kohapealset kontrolli komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 105 lõike 1 ja artikli 113 lõike 1 kohaselt.

  (2) PRIA teeb tootjaorganisatsiooni tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 125b lõike 2 punktis a sätestatud tähtaja jooksul.

  (3) PRIA teeb tootjaorganisatsioonina tunnustamiseks üleminekuperioodi kohaldamise või kohaldamata jätmise otsuse ning tunnustuskava heakskiitmise või heaks kiitmata jätmise otsuse komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 40 lõikes 1 sätestatud tähtaja jooksul.

  (4) PRIA teeb tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise või tunnustamata jätmise otsuse kolme kuu jooksul taotluse saamisest arvates.

4. peatükk Täpsemad nõuded rakenduskava, tunnustuskava ja rakendusfondi ning nende rakendamise kohta 

§ 9.  Nõuded rakenduskava kohta

  (1) Tunnustatud tootjaorganisatsioon koostab rakenduskava, mis hõlmab vähemalt kahte nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103c lõikes 1 nimetatud eesmärki ning mille kestus on vastavuses sama määruse artikli 103g lõikes 6 sätestatuga.

  (2) Rakenduskava vastab komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 61 lõikes 1 sätestatud nõuetele ning on kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103f lõikes 1 nimetatud siseriikliku raamistikuga.

  (3) Rakenduskava hõlmab keskkonnaalaseid tegevusi nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103c lõike 3 punktis a sätestatud mahus või näeb ette keskkonnaalaste tegevuste rahastamise sama määruse artikli 103c lõike 3 punktis b sätestatud mahus.

  (4) Tunnustatud tootjaorganisatsioonide liidu koostatud rakenduskava ja selle rakendamise suhtes kohaldatakse samu nõudeid, mis tunnustatud tootjaorganisatsiooni koostatud rakenduskava ja selle rakendamise suhtes, kui Euroopa Liidu määrustes ei ole sätestatud teisiti. Tootjaorganisatsioonide liit võib koostada komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 63 lõikes 1 nimetatud osalise rakenduskava.

§ 10.  Rakenduskava kinnitamine

  (1) Rakenduskava kinnitamiseks esitatakse PRIA-le komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 64 sätestatud tähtpäevaks järgmised dokumendid:
  1) lisas 3 toodud vormi kohane avaldus;
  2) rakenduskava projekt;
  3) komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 62 nimetatud dokumendid.

  (2) Rakenduskava kinnitamise taotluse saamisel kontrollib PRIA esitatud dokumentide, sealhulgas rakenduskava vastavust ettenähtud nõuetele, lähtudes komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 105 lõikest 2.

  (3) PRIA teeb rakenduskava kinnitamise või kinnitamata jätmise otsuse ning teeb selle taotlejale teatavaks komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 65 lõikes 2 sätestatud tähtpäevaks.

§ 11.  Rakenduskava rakendamine ja muutmine

  (1) Kinnitatud rakenduskava rakendatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 68 lõikes 1 sätestatud ajavahemike (edaspidi rakendusaasta) kaupa.

  (2) Kui kinnitatud rakenduskava tegevuse elluviimine kavandatud rakendusaastal osutub erandliku ja vääramatu jõuga asjaolu, sealhulgas ebasoodsate ilmastikutingimuste tõttu võimatuks, võib tunnustatud tootjaorganisatsioon esitada taotluse selle tegevuse elluviimise edasilükkamiseks järgmisesse rakendusaastasse.

  (3) Kui kinnitatud rakenduskava rakendamine osutub võimatuks tunnustatud tootjaorganisatsiooni liikmete arvu vähenemise tõttu, võib see tootjaorganisatsioon esitada taotluse rakenduskava sisu muutmiseks, sealhulgas taotluse rakenduskava kestuse pikendamiseks kuni viie aastani.

  (4) Rakenduskava muutmiseks nii jooksva kui ka järgmise rakendusaasta puhul esitatakse PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohane avaldus koos komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 66 lõikes 2 nimetatud dokumentidega sama määruse artikli 66 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks.

  (5) PRIA teeb otsuse rakenduskava muudatuste kinnitamise või kinnitamata jätmise kolme kuu jooksul lõikes 4 nimetatud dokumentide saamisest arvates.

  (6) Ühinemise korral võivad tootjaorganisatsioonid PRIA nõusolekul jätkata eraldi rakenduskavade rakendamist kuni rakenduskavade kestuse lõppemiseni.

§ 12.  Tunnustuskava rakendamine ja muutmine

  (1) Tulundusühistu, kelle suhtes kohaldatakse tootjaorganisatsioonina tunnustamiseks üleminekuperioodi ja kelle tunnustuskava on heaks kiidetud (edaspidi tootjarühm), rakendab tunnustuskava kuni viie aasta jooksul alates komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 41 lõikes 1 sätestatud tähtpäevast.

  (2) Tunnustuskava rakendatakse aastaste või pooleaastaste ajavahemike kaupa (edaspidi rakendusperiood). Kui rakendusperiood on pool aastat, esitatakse meetmete rakendamise hinnanguline maksumus tunnustuskavas poolaastate kaupa.

  (3) Põhjendatud juhul võib tootjarühm taotleda tunnustuskava muutmist selle rakendamise kestel, kui tunnustuskava üldeesmärgid ei muutu. Tunnustuskava muutmise taotlus esitatakse PRIA-le koos asjakohaste dokumentidega.

  (4) PRIA teeb otsuse tunnustuskava muutmise või muutmata jätmise komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 41 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.

  (5) Tootjarühm esitab enne üleminekuperioodi lõppu PRIA-le taotluse tootjaorganisatsioonina tunnustamiseks. PRIA teeb otsuse tootjarühma tootjaorganisatsioonina tunnustamise või tunnustamata jätmise nelja kuu jooksul üleminekuperioodi lõppemisest arvates.

§ 13.  Tootjaorganisatsiooni rakendusfond

  (1) Rakenduskava rahastamiseks asutab tunnustatud tootjaorganisatsioon nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103b lõikes 1 nimetatud rakendusfondi.

  (2) PRIA määrab tootjaorganisatsiooni rakendusfondi suuruse võrdlusperioodi jooksul tootjaorganisatsiooni turustatud toodangu, sealhulgas kõrvalsaaduste väärtuse alusel. PRIA määrab kindlaks võrdlusperioodi, lähtudes komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 53 lõigetest 2 ja 3.

  (3) PRIA võib tunnustatud tootjaorganisatsiooni taotlusel suurendada jooksva aasta rakendusfondi suurust komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 67 lõike 2 punktis c sätestatud ulatuses või vähendada seda kuni kümne protsendi ulatuses.

  (4) Tunnustatud tootjaorganisatsioon võib rakendusfondi vahendeid kasutada rakenduskava muu tegevuse elluviimiseks kui algselt kavandati, kui selle tulemusena ei muutu rakendusfondi suurus, edastades asjakohase teabe viivitamata PRIA-le.

§ 14.  Toodangu üle arvestuse pidamine

  (1) Tunnustatud tootjaorganisatsioon ja tootjarühm peavad liikmetelt turustamiseks võetud toodangu ja turustatud toodangu üle arvestust digitaalselt ning viisil, mis võimaldab arvutada ka tootjaorganisatsiooni või tootjarühma liikmeks astuva või tootjaorganisatsioonist või tootjarühmast välja astuva isiku toodangu väärtuse.

  (2) Tunnustatud tootjaorganisatsiooni, kelle rakenduskava ei ole kinnitatud, toodangu kohta kogub andmeid PRIA.

5. peatükk Tootjaorganisatsiooni ja tootjarühma toetus 

§ 15.  Tootjaorganisatsiooni toetus

  (1) Tunnustatud tootjaorganisatsioon, kelle rakenduskava on kinnitatud ning kes on majanduslikult jätkusuutlik ja omab piisavalt rahalisi vahendeid rakenduskava elluviimiseks, võib taotleda toetust nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103g lõikes 4 nimetatud kulude osaliseks hüvitamiseks (edaspidi tootjaorganisatsiooni toetus).

  (2) Tootjaorganisatsiooni toetuse suurus arvutatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artiklis 103d sätestatud määrade järgi.

  (3) Tunnustatud tootjaorganisatsioon, kelle rakenduskava on kinnitatud, võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 72 lõikes 1 nimetatud osalist ettemaksu (edaspidi tootjaorganisatsiooni toetuse ettemaks).

  (4) Tootjaorganisatsiooni toetuse ettemaksu võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 72 lõikes 2 sätestatud ulatuses ning tingimusel, et PRIA-le on esitatud sama määruse artikli 72 lõikes 3 nimetatud tagatis. Tunnustatud tootjaorganisatsioon, kes on varem saanud tootjaorganisatsiooni toetuse ettemaksu, võib taotleda uue ettemaksu tegemist pärast varem saadud ettemaksu ärakasutamist, esitades seda tõendavad kuludokumendid PRIA-le.

  (5) Tunnustatud tootjaorganisatsioon, kelle rakenduskava on kinnitatud, võib taotleda komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 73 nimetatud osalise makse tegemist (edaspidi tootjaorganisatsiooni toetuse osaline makse).

§ 16.  Tootjaorganisatsiooni toetuse taotlemine

  (1) Tootjaorganisatsiooni toetuse taotlemiseks esitab tunnustatud tootjaorganisatsioon komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 70 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks PRIA-le lisas 4 toodud vormi kohase avalduse koos komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 70 lõikes 2 nimetatud dokumentidega.

  (2) Tootjaorganisatsiooni toetuse ettemaksu taotlemiseks esitab tunnustatud tootjaorganisatsioon jooksva rakendusaasta kvartali esimese kuu esimeseks tööpäevaks PRIA-le lisas 5 toodud vormi kohase avalduse. Kui tunnustatud tootjaorganisatsioon on varem saanud tootjaorganisatsiooni toetuse ettemaksu, esitab ta koos avaldusega kuludokumendid, mis tõendavad eelmise ettemaksu kasutamist.

  (3) Tootjaorganisatsiooni toetuse osalise makse taotlemiseks esitab tunnustatud tootjaorganisatsioon PRIA-le lisas 6 toodud vormi kohase avalduse.

§ 17.  Tootjaorganisatsiooni toetuse taotluse läbivaatamine

  (1) Tootjaorganisatsiooni toetuse taotluse, sealhulgas ettemaksu ja osalise makse taotluse saamisel kontrollib PRIA taotluse vastavust nõuetele ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust ettenähtud nõuetele, lähtudes komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 V peatüki 2. jaos sätestatust.

  (2) Taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta aruande andmete alusel tehakse taotleja majandustegevuse jätkusuutlikkuse analüüsimiseks kindlaks, kas tema maksevõime näitaja on suurem kui 1,0, likviidsuskordaja on suurem kui 0,3, käiberentaabluse näitaja on suurem kui 0% ja võlakordaja on väiksem kui 2,3. Selleks arvutatakse tunnustuskavas taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kohta märgitud finantsmajanduslike näitajate alusel:
  1) maksevõime näitaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa asjakohase majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  2) likviidsuskordaja, mille arvutamisel jagatakse käibevara summa, millest on maha arvatud varude summa, asjakohase majandusaasta lühiajaliste kohustuste summaga;
  3) käiberentaabluse näitaja, mille arvutamisel jagatakse puhaskasumi summa netokäibe summaga või kassapõhise raamatupidamise arvestuse korral tulude ja kulude vahe tulude summaga ning korrutatakse arvuga 100;
  4) võlakordaja, mille arvutamisel jagatakse pikaajaliste ja lühiajaliste kohustuste summa asjakohase majandusaasta omakapitali summaga.

  (3) PRIA otsustab tootjaorganisatsiooni toetuse määramise või määramata jätmise arvestusega, et toetuse määramise korral oleks võimalik see tunnustatud tootjaorganisatsioonile välja maksta komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklis 71 sätestatud tähtpäevaks.

  (4) PRIA teeb otsuse tootjaorganisatsiooni toetuse ettemaksu ja osalise makse tegemise 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

§ 18.  Tootjarühma toetus

  (1) Tootjarühm võib taotleda nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103a lõike 1 punktis a nimetatud toetust (edaspidi tootjarühma toetus), kui selle andmine eelarveaastal on ette nähtud „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 46 lõike 4 alusel kehtestatud määrusega.

  (2) Tootjarühma toetust võib taotleda järgmiste asutamis- ja halduskulude osaliseks hüvitamiseks:
  1) tunnustuskava koostamise kulud;
  2) põhikirja koostamise kulud;
  3) turu-uuringu kulud;
  4) äriregistri kande tegemise kulud;
  5) bürooruumi sisustuse soetamise kulud;
  6) infotehnoloogia (riist- ja tarkvara) soetamise kulud;
  7) raamatupidamisteenuse kulud.

  (3) Tootjarühma toetuse suurus arvutatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 103a lõike 3 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 45 alusel.

§ 19.  Tootjarühma toetuse taotlemine ja taotluse läbivaatamine

  (1) Tootjarühma toetuse taotlemiseks esitab tootjarühm komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 47 lõikes 1 sätestatud tähtpäevaks PRIA-le lisas 7 toodud vormi kohase avalduse koos komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artikli 47 lõikes 2 nimetatud dokumentidega.

  (2) Tootjarühma toetuse taotluse saamisel kontrollib PRIA taotluse vastavust nõuetele ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja vastavust ettenähtud nõuetele, lähtudes komisjoni määruse (EÜ) nr 1580/2007 artiklitest 48 ja 114.

  (6) PRIA teeb otsuse tootjarühma toetuse määramise või määramata jätmise 60 päeva jooksul taotluse saamisest arvates.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 20.  Rakendussäte

  (1) Põllumajandusministri 21. juuli 2004. a määrus nr 122 „Tegevuskava kohta esitatavad nõuded ja tegevuskava muutmise kord ning tootjaorganisatsiooni toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord ning taotluste vormid” (RTL 2004, 103, 1680) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Põllumajandusministri 22. juuli 2004. a määrus nr 124 „Tootjaorganisatsiooni ja tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamise taotlemise ja taotluse menetlemise nõuded ning kord ja eeltunnustamise ja eeltunnustamise toetamise nõuded, taotlemise kord ning taotluste vormid” (RTL 2004, 103, 1682) tunnistatakse kehtetuks.

  (3) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. aastal.

Helir-Valdor Seeder
Minister

Ants Noot
Kantsler

Lisa 1 Avaldus tootjaorganisatsiooni või tootjaorganisatsioonide liidu tunnustamiseks

Lisa 2 Avaldus tootjarühma eeltunnustamiseks

Lisa 3 Avaldus rakenduskava heakskiitmiseks / rakenduskava muutmiseks

Lisa 4 Avaldus toetuse või toetuse jääksumma saamiseks

Lisa 5 Avaldus toetuse ettemaksu saamiseks

Lisa 6 Avaldus toetuse osalise makse saamiseks

Lisa 7 Avaldus eeltunnustatud tootjarühma toetuse saamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json