Teksti suurus:

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 109

„Käibemaksuseaduse” alusel kehtestatud rahandusministri määruste muutmine

Vastu võetud 21.12.2010 nr 73

Määrus kehtestatakse „Käibemaksuseaduse” § 21 lõike 6, § 27 lõike 1, § 28 lõike 4, § 32 lõike 6 ja § 36 lõike 5 alusel.

§ 1. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 77 (RTL 2004, 44, 760; 2009, 96, 1433) „Piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse vorm ja registreerimise kohta tehtava maksuhalduri otsuse vorm” piiratud maksukohustuslasena registreerimise avalduse lahter 1 täitmise juhise punkti 3 alapunkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergia võrgule ligipääsu võimaldamine ja maagaasi või elektri-, soojus- või jahutusenergia edastamine võrgu kaudu ning nendega otseselt seotud teenused;”.

§ 2. Rahandusministri 7. aprilli 2004. a määruse nr 67 „Käibedeklaratsiooni vorm” (RTL 2004, 44, 750; 2009, 96, 1433) lisas kehtestatud „Käibedeklaratsiooni vorm ja täitmise juhend” asendatakse käesoleva määruse lisa 1 kohase vormi ja täitmise juhendiga.

§ 3. Rahandusministri 28. detsembri 2009. a määruse nr 69 „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ning nende täitmise kord” (RTL 2009, 100, 1491) lisas 1 kehtestatud „Ühendusesisese käibe aruande vorm ja täitmise kord” ning lisas 2 kehtestatud „Ühendusesisese käibe muutmise aruande vorm ja täitmise kord” asendatakse käesoleva määruse lisa 2 kohaste vormide ja täitmise kordadega.

§ 4. Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määrust nr 39 „Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord” (RTL 2004, 39, 654; 2009, 5, 61) täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Maksukohustuslase registrist kustutamisel korrigeeritakse põhivara, sealhulgas kinnisasja sisendkäibemaksu maksukohustuslase registrist kustutamise kuul, arvestades käesolevas määruses sätestatud põhimõtteid, mis käsitlevad sisendkäibemaksu korrigeerimist põhivara või kinnisasja võõrandamisel.”

§ 5. Rahandusministri 30. märtsi 2004. a määrus nr 40 „Maksustatava ja maksuvaba käibe, arvestatud käibemaksu ning teistelt registreeritud maksukohustuslastelt saadud maksustatava käibe või „Käibemaksuseaduse” § 4 lõikes 2 nimetatud ettevõtluses kasutatava kauba või teenuse eest tasumisele kuuluva ning „Käibemaksuseaduse” § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud saadud teenuse või soetatud kauba maksustatavalt väärtuselt arvestatud või imporditud kauba eest tasutud või tasumisele kuuluva sisendkäibemaksu kohta igapäevase arvestuse pidamise kord” (RTL 2004, 39, 655; 2009, 50, 745) muudetakse järgmiselt:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Maksukohustuslase käibemaksu igapäevase arvestuse pidamise kord”;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Maksukohustuslane on kohustatud pidama igapäevast arvestust oma maksustatava ja maksuvaba käibe, kauba impordi ning kauba ühendusesisese soetamise, „Käibemaksuseaduse” § 4 lõikes 2 nimetatud tehingu ja toimingu, millest käivet ei teki, § 7 lõikes 2 ja § 8 lõikes 3 nimetatud kauba ning § 3 lõike 4 punktides 2–6 nimetatud tehingult arvestatud käibemaksu ja sisendkäibemaksu kohta (edaspidi arvestus).”;

3) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse punktidega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„8) teise liikmesriigi maksukohustuslasele või piiratud maksukohustuslasele osutatud KMS § 10 lõike 4 punktis 9 nimetatud teenuste käive, mille käibe tekkimise koht ei ole Eesti ja mis kuulub maksustamisele, välja arvatud nullprotsendise maksumääraga maksustamisele, teenuse saaja liikmesriigis;
9) „Käibemaksuseaduse” § 411 lõikes 1 nimetatud tehing.”;

4) paragrahvi 3 lõiget 2 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) „Käibemaksuseaduse” § 411 lõike 1 alusel kauba soetamisel arvel näidatud käibemaks.”;

5) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Piiratud maksukohustuslane on kohustatud pidama igapäevast arvestust kauba ühendusesisese soetamise, välja arvatud maksuvaba soetamise ning „Käibemaksuseaduse” § 3 lõike 4 punktides 2–5 nimetatud tehingult või toimingult arvestatud käibemaksu kohta.”

§ 6. Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Tea Varrak
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

/otsingu_soovitused.json