Teksti suurus:

Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.09.2021, 2

Nõuded kiiruspiirikule ja selle paigaldamisele ning kiiruspiiriku kontrollimise tingimused ja kord1

Vastu võetud 02.11.2010 nr 94
RT I, 05.11.2010, 4
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.12.2010RT I, 29.12.2010, 7301.01.2011
30.08.2021RT I, 03.09.2021, 106.09.2021

Määrus kehtestatakse „Liiklusseaduse” § 73 lõigete 11 ja 12 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus kehtestab nõuded M2, M3, N2 ja N3 kategooria sõidukile (edaspidi mootorsõiduk) paigaldatavale kiiruspiirikule ning selle paigaldamisele ja kontrollimisele.

§ 2.  Nõuded kiiruspiiriku paigaldamisele

  (1) Kiiruspiiriku paigaldamine mootorsõidukile peab vastama EÜ Nõukogu direktiivis 92/6/EMÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise kohta ühenduses (EÜT L 57, 02.03.1992, lk 27–28) kehtestatud nõuetele.

  (2) Kiiruspiirik peab olema paigaldatud:
  1) alates 1. jaanuarist 1988. a esmaregistreeritud N3 kategooria sõidukile ja üle 10 t täismassiga M3 kategooria sõidukile;
  2) alates 1. jaanuarist 2005. a esmaregistreeritud N2 ja M2 kategooria sõidukile ning M3 kategooria sõidukile, mille täismass ei ületa 10 t;
  3) hiljemalt 1. jaanuariks 2006. a rahvusvahelises liikluses osalevale, ajavahemikul 1. oktoobrist 2001. a kuni 1. jaanuarini 2005. a esmaregistreeritud diiselmootoriga või sädesüütega gaasikütusel töötava mootoriga N2 ja M2 kategooria sõidukile ning M3 kategooria sõidukile, mille täismass ei ületa 10 t;
  4) hiljemalt 1. jaanuariks 2007. a siseriiklikus liikluses osalevale, ajavahemikul 1. oktoobrist 2001. a kuni 1. jaanuarini 2005. a esmaregistreeritud diiselmootoriga või sädesüütega gaasikütusel töötava mootoriga N2 kategooria sõidukile, mille täismass on üle 7,5 t, ja M3 kategooria sõidukile, mille täismass ei ületa 10 t;
  5) hiljemalt 1. jaanuariks 2008. a siseriiklikus liikluses osalevale, ajavahemikul 1. oktoobrist 2001. a kuni 1. jaanuarini 2005. a esmaregistreeritud diiselmootoriga või sädesüütega gaasikütusel töötava mootoriga N2 kategooria sõidukile, mille täismass on üle 3,5 t kuid ei ületa 7,5 t, ja M2 kategooria sõidukile.

  (3) Kiiruspiirikut ei nõuta:
  1) linnaliine teenindavatelt bussidelt ning neil bussidel, mille valmistajakiirus on väiksem kui 100 km/h;
  2) N2 ja N3 kategooria sõidukitelt, mille valmistajakiirus on väiksem kui 85 km/h või mis oma ehituse tõttu ei saa sõita kiiremini kui 85 km/h;
  3) eritalituse mootorsõidukitelt.

§ 3.  Nõuded kiiruspiirikule

  (1) Mootorsõidukile paigaldatud kiiruspiirik peab vastama EÜ nõukogu direktiivis 92/24/EMÜ kiiruspiirikute ja samalaadsete teatavate kategooriate mootorsõidukite sisseehitatud kiiruse piiramise süsteemide kohta (EÜT L 129, 14.05.1992, lk 154) kehtestatud nõuetele ja omama sellekohast tüübikinnitust.

  (2) Kiiruspiirikul peab olema välistatud võimalus omavoliliselt kiiruspiirangu ulatust suurendada või kiiruspiirikut välja lülitada.

  (3) Kiiruspiirangu toime ja kiiruspiirik ise ei tohi aktiveerida mootorsõiduki pidurisüsteemi. Aeglusti võib olla ühendatud kiiruspiirikuga ainult siis, kui ta rakendub tööle pärast seda, kui kiiruspiirik on vähendanud kütuse etteandmist miinimumtasemele.

  (4) Kiiruspiirangu toime või kiiruspiirik ise peavad olema sellised, et need ei mõjutaks mootorsõiduki kiirust gaasipedaalile vajutamisel, kui mootorsõiduk liigub talle kindlaksmääratud piirkiirusel (suurim kiirus, millega kiiruspiirik võimaldab mootorsõidukil liikuda).

  (5) Kiiruspiirangu toime või kiiruspiirik ise peab võimaldama gaasipedaali normaalset kasutamist käiguvahetusel.

  (6) Kõik komponendid, mis on vajalikud kiiruspiirangu või kiiruspiiriku täielikuks toimimiseks, peavad mootorsõiduki liikumise ajal olema energiaga pidevalt varustatud.

§ 4.  Nõuded kiiruspiiriku kohandamisele

  (1) Kiiruspiiriku kohandamine on kiiruspiiriku mootorsõidukile paigaldamine, kontrollimine, reguleerimine ja plommimine.

  (2) Kiiruspiiriku kohandamist võivad teostada mootorsõiduki valmistajad või nende volitatud esindajad ja ettevõtjad, kellele on kehtestatud korras antud õigus sõidumeeriku paigaldamiseks.

  (3) Kiiruspiiriku paigaldamiseks esitatud mootorsõidukile ja kiiruspiirikule peab kohandaja enne kiiruspiiriku paigaldamist teostama välise vaatluse, mille käigus kontrollitakse järgmiste nõuete täitmist:
  1) kiiruspiiriku osad peavad olema plommitud vastavalt valmistaja poolt ettenähtule ja sobima antud mootorsõidukile;
  2) mootorsõidukil peavad olema valmistaja poolt ettenähtud mõõtudega rehvid. Rehvi siserõhk peab vastama mootorsõiduki valmistaja nõuetele. Rehvi mustri jääksügavus peab vastama majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega kehtestatud nõuetele.

  (4) Kiiruspiirik tuleb enne paigaldamist seada töökorda ja kontrollida vastavalt valmistaja juhendile.

  (5) Kiiruspiirik tuleb kohandada valmistaja juhendi kohaselt valmistaja poolt selleks ettenähtud seadmetega.

  (6) Kiiruspiirik peab olema seadistatud selliselt, et mootorsõiduki piirkiirus ei ületaks:
  1) M2 ja M3 kategooria sõidukitel 100 km/h, kusjuures enne 1. jaanuarit 2005. a esmaregistreeritud üle 10 t täismassiga M3 kategooria sõidukeid võib edasi kasutada kiiruspiirikuga, mis on reguleeritud selliselt, et seadistatud kiirus (vset) on 100 km/h;
  2) N2 ja N3 kategooria sõidukitel 90 km/h.

  (7) Mootorsõiduki piirkiirus peab olema ära toodud mootorsõiduki juhikabiinis märgataval kohal asetseval sildil või plaadil.

  (8) Kohandaja peab plommima vastavalt valmistaja poolt ettenähtule järgmised kiiruspiiriku ja selle tööga seotud osad:
  1) kiiruspiiriku ajami ühenduskohad mootorsõidukiga;
  2) kiiruspiiriku toitejuhtmete mootorsõiduki elektrisüsteemiga ühendamise kohad;
  3) ühendused kiiruspiiriku eri osade vahel.

  (9) Kui plomme on vajalik eemaldada tehnoloogilistel põhjustel mootorsõiduki remondi ajal, plommid on vigastatud mootorsõiduki kasutamise käigus või kiiruspiirik ei toimi õigesti, siis pärast remonti, vigastatud plommide või kiiruspiiriku ebaõige toimimise ilmsiks tulekut peab mootorsõiduki omanik või valdaja kohe esitama mootorsõiduki kiiruspiiriku kohandajale kiiruspiiriku kontrollimiseks ja plommimiseks. Kontrollimine toimub käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 6 toodud nõuete kohaselt.

§ 5.  Kiiruspiiriku kontrollimine

  Mootorsõidukile paigaldatud kiiruspiiriku perioodiline kontrollimine toimub mootorsõiduki korralise ülevaatuse käigus. Kiiruspiiriku perioodilisel kontrollimisel ja teel liikleva mootorsõiduki kiiruspiiriku kontrollimisel tuleb kontrollida piirkiirust tähistava sildi või plaadi olemasolu ja sellele kantud kiiruse vastavust käesoleva määruse § 4 lõikele 6 ning kui see on võimalik, siis ka piirkiiruse õigsust, plommide olemasolu ja puutumatust ning kiiruspiiriku toimimist.

§ 6.  Pädev asutus ja informatsiooni säilitamine

  (1) Pädevaks asutuseks, kes kontrollib kiiruspiirikute kohandajate tegevust ja teeb ettekirjutusi avastatud puuduste kõrvaldamiseks, kogub informatsiooni kiiruspiirikute kohandamise kohta ja korraldab nende perioodilist kontrollimist, on Transpordiamet.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (2) Kiiruspiiriku kohandajad peavad Transpordiametile esitama kohandamisel kasutatavate piirkiirust tähistavate siltide või plaatide ja plommide näidised ning paigaldusskeemid.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

  (3) Kiiruspiiriku kohandajad peavad säilitama vähemalt kahe aasta jooksul järgmisi andmeid:
  1) mootorsõiduki registreerimisnumber ja VIN-kood ehk tehasetähis;
  2) rehvide mõõdud ja rehvi siserõhk;
  3) teostatud tööde sisu ning ilmnenud vead;
  4) kohandamise või kontrollimise kuupäev.

  (4) Transpordiamet peab kiiruspiiriku kohandajate andmepanka ja annab mootorsõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise õigust omavatele isikutele nende nõudmisel vajalikku informatsiooni.
[RT I, 03.09.2021, 1 - jõust. 06.09.2021]

§ 7.  Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  (2) Määrus jõustub 2011. aasta 1. juulil.
[RT I, 29.12.2010, 73 - jõust. 01.01.2011]


1 Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/6/EMÜ teatavate kategooriate mootorsõidukite kiiruspiirikute paigaldamise ja kasutamise kohta ühenduses (EÜT L 57, 02.03.1992, lk 27–28), muudetud direktiiviga 2002/85/EÜ (EÜT L 327, 04.12.2002, lk 8–9); Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 92/24/EMÜ milles käsitletakse kiiruspiirikuid ja samalaadseid teatavate kategooriate mootorsõidukite sisseehitatud kiiruse piiramise süsteeme (EÜT L 129, 14.5.1992, lk 154–174), muudetud direktiiviga 2004/11/EÜ (EÜT L 44, 14.02.2004, lk 19–20).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json