Teksti suurus:

Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 142

Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord

Vastu võetud 21.12.2010 nr 64

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 8 lõike 8 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõppe nõuded ning arvestuse sooritamise kord.

§ 2.  Abipolitseiniku kandidaadi esimese astme õpe

  Abipolitseiniku kandidaadi esimese astme õppe läbinul on:
  1) teadmised riigi põhikorra, isikute õiguste ja vabaduste ning politsei tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
  2) teadmised avalikku korda ähvardava ohu ennetamisel, väljaselgitamisel, tõrjumisel ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamisel osalemiseks;
  3) teadmised liiklusturvalisuse tagamisel osalemiseks;
  4) teadmised liiklusjärelevalve teostamisel osalemiseks;
  5) teadmised ja oskused abipolitseiniku seaduses sätestatud meetmete rakendamiseks ja vahetu sunni kohaldamiseks;
  6) oskused esmaabi andmiseks;
  7) teadmised ja oskused külmrelvade ja gaasirelvade ning erivahendite käsitsemiseks.

§ 3.  Abipolitseiniku teise astme õpe

  Abipolitseiniku teise astme õpe viiakse läbi esimese astme õppekava alusel süvendatult ning teise astme õppe läbinul on lisaks käesoleva määruse §-s 2 sätestatule:
  1) teadmised iseseisvalt järelevalve teostamiseks avalikus kohas käitumise nõuete üle;
  2) teadmised avalikku korda ähvardava vahetu kõrgendatud ohu tõrjumiseks;
  3) teadmised ja oskused abipolitseiniku seaduses sätestatud meetmete iseseisvaks rakendamiseks ja vahetu sunni kohaldamiseks;
  4) teadmised haldusmenetlusest ja meetme kohaldamise dokumenteerimisest.

§ 4.  Abipolitseiniku tulirelvaõpe

  Abipolitseiniku tulirelvaõppe läbinul on:
  1) teadmised tulirelva kandmise ja kasutamise õiguslikest alustest;
  2) teadmised ja oskused tulirelva hooldusest, käsitsemisest ja esmaabist;
  3) praktiline laskeoskus.

§ 5.  Väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord

  (1) Abipolitseiniku väljaõppekavad kinnitab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor.

  (2) Abipolitseiniku väljaõpe viiakse läbi auditoorse ja iseseisva töö vormis.

  (3) Arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on abipolitseiniku kandidaadil või abipolitseinikul õigus kahele kordusarvestusele.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Marko Pomerants
Siseminister

Märt Kraft
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json