Teksti suurus:

Abipolitseiniku kutsesobivuse nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 146

Abipolitseiniku kutsesobivuse nõuded

Vastu võetud 21.12.2010 nr 68

Määrus kehtestatakse „Abipolitseiniku seaduse” § 4 lõike 3 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse abipolitseiniku kutsesobivuse nõuded, milleks on isikuomadustele ja kehalisele ettevalmistusele esitatavad nõuded.

§ 2.  Nõuded isikuomadustele

  Abipolitseinik peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma abipolitseinikule pandud ülesandeid ning vastama järgmistele üldnõuetele:
  1) olema lojaalne Eesti Vabariigile, aus ja seaduskuulekas;
  2) võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskab teha meeskonnatööd;
  3) kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, suudab iseseisvalt langetada otsuseid oma pädevuse piires ning on võimeline ette nägema oma otsuse tagajärgi ning vastutama nende eest;
  4) hea analüüsi- ja sünteesivõimega, oskab eristada olulist ebaolulisest ning suudab lahendada probleeme;
  5) hea suhtlemisoskusega.

§ 3.  Kehalise ettevalmistuse nõuded

  (1) Abipolitseinik peab kehalise ettevalmistuse poolest olema võimeline täitma abipolitseinikule pandud ülesandeid.

  (2) Abipolitseinike füüsiliste katsete normatiivid on:
  1) 3000 m jooks – 25.00 minutit;
  2) 500 m ujumine – 16.00 minutit;
  3) 6000 m sõudmine sõudeergomeetril – 34.00 minutit.

  (3) Abipolitseinik peab täitma ühe füüsilise katse normatiivi omal vabal valikul.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a.

Marko Pomerants
Siseminister

Märt Kraft
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json