Teksti suurus:

Justiitsministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2011
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2010, 166

Justiitsministri määruste muutmine seoses euro kasutusele võtmisega

Vastu võetud 01.12.2010 nr 44

Määrus kehtestatakse „Hooneühistuseaduse” § 6 lõike 1, „Kinnistusraamatuseaduse” § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 771 lõigete 2 ja 4 ning § 7716, „Kirikute ja koguduste seaduse” § 19 lõike 1, „Kohtuekspertiisiseaduse” § 23 lõike 3, „Kohtute seaduse” § 42 lõike 1, § 112 lõike 1, § 1161, § 117 lõike 6, § 1171 lõike 1, § 119 lõike 4 ja § 126 lõike 2, „Kommertspandiseaduse” § 37, „Kriminaalmenetluse seadustiku” § 1603 lõike 1 ja § 4191 lõike 5, „Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse” § 18 lõike 2, § 64 lõike 3 ja § 77 lõike 2, „Mittetulundusühingute seaduse” § 111 lõike 2, „Notariaadiseaduse” § 7, „Prokuratuuriseaduse” § 161 lõike 5, „Riigi õigusabi seaduse” § 13 lõike 4, „Saneerimisseaduse” § 18 lõike 4 ja § 33 lõike 3, „Tsiviilkohtumenetluse seadustiku” § 61, § 185 lõike 5, § 344 lõike 6, § 458 lõike 4, § 494 lõike 5, § 592 lõike 1 ja § 597 lõike 3, „Täitemenetluse seadustiku” § 24 lõigete 1 ja 5, § 75 lõike 1, § 96 lõike 1, § 101 lõike 6 ja § 115 lõike 7, „Vangistusseaduse” § 25 lõike 5, § 31 lõike 4, § 33 lõike 21, § 75 lõigete 42 ja 6, § 98 lõike 4 ning § 105 lõike 2, „Väärteomenetluse seadustiku” § 51 lõike 1, „Äriseadustiku” § 33 lõike 14, § 41 lõike 4, § 67 lõike 1 ja lõike 4 punktide 3 ja 4, § 70, § 5111, § 5112 lõike 1, § 5113, § 513 lõike 8, § 519 lõike 4, § 520 lõike 11 ning § 541 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1. Justiitsministri 27. novembri 1997. a määruse nr 46 „Äriregistrisse kandmata sundlõpetatud ettevõtte likvideerija tasustamise kord” muutmine

Justiitsministri 27. novembri 1997. a määruses nr 46 „Äriregistrisse kandmata sundlõpetatud ettevõtte likvideerija tasustamise kord” (RTL 1997, 202/203, 1064) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

3. Kui käesoleva määruse punktis 2 nimetatud summa on:
a) kuni 639 eurot, siis on likvideerija tasu sellest 15 sajandikku;
b) 640 eurost 3195 euroni, siis on likvideerija tasu sellest 12 sajandikku;
c) 3196 eurost 6391 euroni, siis on likvideerija tasu sellest 6 sajandikku;
d) 6392 eurost 31955 euroni, siis on likvideerija tasu sellest 3 sajandikku;
e) 31956 eurost 63911 euroni, siis on likvideerija tasu sellest 2 sajandikku;
f) üle 63911 euro, siis on likvideerija tasu sellest 1 sajandik.”;

2) punktist 6 jäetakse välja tekstiosa „- RTL 1997, 140, 805”;

3) punkti 7 teises lauses asendatakse sõnad „maa- või linnakohtule” sõnaga „maakohtule”;

4) punkti 9 teisest lausest jäetakse välja tekstiosa „(RT I 1992, 31, 403; 1997, 18, 302)”.

§ 2. Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad” lisa muutmine

Justiitsministri 30. novembri 1998. a määrusega nr 55 kinnitatud „Äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri arvutiandmete kasutamise tasumäärad” (RTL 1998, 354/355, 1493; RT I 2010, 36, 215) lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 9 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesolevate tasumäärade punktides 2–5 nimetatud andmete ning punktides 51 ja 52 nimetatud dokumentide väljastamisel, sealhulgas XML- või XBRL-vormingus mahalaadimisel võetakse ühe päringuobjekti eest teenustasu eurodes vastavalt järgmisele tabelile:

Päringu objektide arv ühes tellimuses või abonendilepingu puhul ühes lepingukuus

Üldandmed

Üld- ja
isikuandmed

Kommertspandi-
andmed

Üld- ja
kommertspandi-
andmed

Üld-, isiku- ja
kommertspandi-
andmed

Aruandlus-
andmed

PDF-/DDOC-
dokument

1 kuni 1000

0,63

1,27

0,63

1,27

1,91

1,59

1,59

1001 kuni 50 000

0,57

1,15

0,57

1,15

1,72

1,46

1,46

alates 50 001

0,51

1,02

0,51

1,02

1,59

1,27

   1,27”;

2) punkti 9 lõiked 4 ja 5 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Teenustasu käesoleva määruse punkti 5 lõikes 2 sätestatud ühe aruandlusandmete kirje eest on 0,06 eurot.

(5) Käesoleva määruse punktis 41 sätestatud esindusõiguse päringu teenustasu on 0,51 eurot ühe päringuobjekti eest.”;

3) punktis 12 asendatakse sõnad „310-kroonisest” sõnadega „19,81-eurosest”;

4) punkti 17 lõikes 2 asendatakse sõnad „150 krooni” sõnadega „9,58 eurot”.

§ 3. Justiitsministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 35 kehtestatud „Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra” lisa muutmine

Justiitsministri 9. juuli 1999. a määrusega nr 35 kehtestatud „Äriseadustiku paragrahvi 519 alusel äriühingute sundlõpetamise korra” (RTL 1999, 114, 1485; 2000, 10, 94) lisas tehakse järgmised muudatused:

1) punkti 31 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) punkti 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „maa- ja linnakohtute” sõnaga „maakohtute”;

3) punkti 6 alapunktis d asendatakse sõnad „maa- või linnakohus” sõnaga „maakohus” vastavas käändes;

4) punkti 9 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui lõikes 1 nimetatud summa on:
a) kuni 639 eurot, siis on likvideerija tasu sellest 15 sajandikku;
b) 640 eurost 3195 euroni, siis on likvideerija tasu sellest 12 sajandikku;
c) 3196 eurost 6391 euroni, siis on likvideerija tasu sellest 6 sajandikku;
d) 6392 eurost 31955 euroni, siis on likvideerija tasu sellest 3 sajandikku;
e) 31956 eurost 63911 euroni, siis on likvideerija tasu sellest 2 sajandikku;
f) üle 63911 euro, siis on likvideerija tasu sellest 1 sajandik.”.

§ 4. Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruse nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” muutmine

Justiitsministri 30. novembri 2000. a määruses nr 72 „Vangla sisekorraeeskiri” (RTL 2000, 134, 2139; RT I 2010, 41, 244) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 411 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Pikaajalise kokkusaamise ruumide kasutamise kulu määraks on Harku Vanglas 1,12 eurot, Tallinna Vanglas 1,12 eurot, Tartu Vanglas 0,90 eurot, Murru Vanglas 0,85 eurot ja Viru Vanglas 1,13 eurot m2 kohta ööpäevas.”;

2) paragrahvi 591 lõike 1 punktid 1–3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) 10–30 W seadme eest kuus 0,63 eurot;
2) 31–100 W seadme eest kuus 2,23 eurot;
3) üle 100 W seadme eest kuus 2,87 eurot.”;

3) paragrahvis 592 asendatakse sõnad „10 krooni” sõnadega „0,63 eurot”;

4) paragrahvi 66 lõikes 1 ja lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „sada krooni” sõnadega „50 eurot” vastavas käändes;

5) paragrahvi 69 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kui leitakse sularaha, kantakse see riigieelarve tuludesse. Välisvaluuta konverteeritakse arvelevõtmise päeva Euroopa Keskpanga päevakursi alusel eurodesse ja kantakse riigieelarve tuludesse.”;

6) paragrahvi 70 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „sada krooni” sõnadega „6,39 eurot” vastavas käändes;

7) paragrahvi 801 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Lühiajalise väljaviimise kulude määraks vanglateenistuse saatemeeskonna kasutamisel on Harku Vanglas 5,43 eurot, Tallinna Vanglas 6,71 eurot, Tartu Vanglas 6,07 eurot, Murru Vanglas 7,34 eurot ja Viru Vanglas 6,96 eurot tunnis ühe saatemeeskonna liikme kohta. Väikseimaks kuluarvestuse ühikuks on kolmkümmend minutit.”

§ 5. Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” muutmine

Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruses nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” (RTL 2001, 14, 185; RT I 2010, 44, 263) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 61 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „150 krooni” sõnadega „9,58 eurot”;

2) paragrahvi 61 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad „10 krooni” sõnadega „0,63 eurot”;

3) paragrahvi 61 lõikes 5 asendatakse sõnad „310-kroonisest” sõnadega „19,81-eurosest”.

§ 6. Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruse nr 11 „Kinnipeetava vanglast vabastamise kord” muutmine

Justiitsministri 25. jaanuari 2001. a määruses nr 11 „Kinnipeetava vanglast vabastamise kord” (RTL 2001, 20, 273; 2009, 59, 868) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „§ 75 lõike 6 ja” tekstiosaga „§ 75 lõigete 42 ja 6 ning”;

2) paragrahvi 231 punktis 1 asendatakse sõnad „200 krooni” sõnadega „12,79 eurot”;

3) paragrahvi 231 punktis 2 asendatakse sõnad „350 krooni” sõnadega „22,37 eurot”;

4) paragrahvi 231 punktis 3 asendatakse sõnad „500 krooni” sõnadega „31,96 eurot”.

§ 7. Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruse nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 28. augusti 2002. a määruses nr 56 „Kohtu registriosakonna kodukord” (RTL 2002, 103, 1558; RT I 2010, 36, 215) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulis asendatakse tekstiosa „„Kinnistusraamatuseaduse” § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 771 lõike 2 ja § 772 lõike 3” tekstiosaga „„Kinnistusraamatuseaduse” § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1 ning § 771 lõike 2”;

2) paragrahvi 57 lõikes 2 asendatakse sõnad „3 krooni” sõnadega „0,19 eurot”;

3) paragrahvi 103 punktis 2, § 109 lõikes 1 ja § 130 punktis 1 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 8. Justiitsministri 27. jaanuari 2005. a määruse nr 4 „Prokuröri ühest teenistuspiirkonnast teise üleviimisel tekkinud kulutuste hüvitamise kord” muutmine

Justiitsministri 27. jaanuari 2005. a määruse nr 4 „Prokuröri ühest teenistuspiirkonnast teise üleviimisel tekkinud kulutuste hüvitamise kord” (RTL 2005, 18, 188) § 2 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „kuupalga alammäära” sõnadega „kuutöötasu alammäära”.

§ 9. Justiitsministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 8 „Riigi õigusabi taotleja majandusliku seisundi teatises sisalduvate andmete loetelu” muutmine

Justiitsministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 8 „Riigi õigusabi taotleja majandusliku seisundi teatises sisalduvate andmete loetelu” (RTL 2005, 22, 297) § 1 lõikes 2, §-des 5 ja 6 ning määruse lisa punktides 4 ja 5 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”;

§ 10. Justiitsministri 29. novembri 2005. a määruse nr 50 „Menetlusabi taotluse ja sellele lisatava teatise näidisvorm ja selles sisalduvate andmete loetelu” muutmine

Justiitsministri 29. novembri 2005. a määruse nr 50 „Menetlusabi taotluse ja sellele lisatava teatise näidisvorm ja selles sisalduvate andmete loetelu” (RTL 2005, 116, 1827) § 1 lõikes 2, §-des 5 ja 6 ning määruse lisa punktides 3.3 ja 3.4 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 11. Justiitsministri 8. detsembri 2005. a määruse nr 52 „Elatisnõudele vastuväite esitamise korral võlgniku sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta andmete esitamise vormi kehtestamine” muutmine

Justiitsministri 8. detsembri 2005. a määruse nr 52 „Elatisnõudele vastuväite esitamise korral võlgniku sissetuleku, vara ja majandusliku seisundi kohta andmete esitamise vormi kehtestamine” (RTL 2005, 120, 1870) §-des 5 ja 6 ning määruse lisa punktides 4 ja 5 asendatakse sõna „kroonides” sõnaga „eurodes”.

§ 12. Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruse nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” muutmine

Justiitsministri 22. detsembri 2005. a määruses nr 57 „Maa-, haldus- ja ringkonnakohtu kantselei kodukord” (RTL 2005, 124, 1973; RT I 2010, 44, 263) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 611 lõikes 1 asendatakse sõnad „15 krooni” sõnadega „0,96 eurot”;

2) paragrahvi 611 lõikes 2 asendatakse sõnad „21 krooni” sõnadega „1,34 eurot”.

§ 13. Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisade muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” (RTL 2006, 5, 77; RT I 2010, 44, 263) lisades tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisa 3 punktis 2.2 asendatakse tähis „EEK” sõnaga „eurot”;

2) määruse lisa 3 täitmise juhises asendatakse sõnad „400 krooni” sõnadega „25,56 eurot”;

3) määruse lisa 4 täitmise juhises asendatakse sõnad „3000 krooni” sõnadega „200 eurot” ja sõnad „400 krooni” sõnadega „25,56 eurot”;

4) määruse lisas 5 asendatakse sõnad „Eesti kroon” sõnaga „euro”;

5) määruse lisa 9 punktis 4 ja lisa 11 punktis 2.1 asendatakse sõnad „Eesti kroonides” sõnaga „eurodes”;

6) määruse lisas 15 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 14. Justiitsministri 15. mai 2006. a määruse nr 16 „Kohtunikuabiks nimetamise nõuded ja kord” muutmine

Justiitsministri 15. mai 2006. a määruses nr 16 „Kohtunikuabiks nimetamise nõuded ja kord” (RTL 2006, 43, 770; 2009, 25, 314) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõikes 1 asendatakse tekstiosa „alates 2009. aasta 9. märtsist 8370 krooni” tekstiosaga „alates 2011. aasta 1. jaanuarist 534,94 eurot”;

2) paragrahvi 19 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „alates 2009. aasta 9. märtsist 10 230 krooni” tekstiosaga „alates 2011. aasta 1. jaanuarist 653,82 eurot”;

3) paragrahvi 19 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „alates 2009. aasta 9. märtsist 11 160 krooni” tekstiosaga „alates 2011. aasta 1. jaanuarist 713,25 eurot”.

§ 15. Justiitsministri 19. detsembri 2006. a määruse nr 37 „Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2006. a määruses nr 37 „Rahvakohtuniku tasu suurus ja maksmise kord” (RTL 2006, 92, 1709) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 2 asendatakse sõnad „38 krooni” sõnadega „2,43 eurot”;

2) paragrahvi 3 lõikes 3 asendatakse sõnad „300 krooni” sõnadega „19,17 eurot”;

3) paragrahvi 3 lõikes 4 asendatakse sõnad „80 krooni” sõnadega „5,11 eurot”.

§ 16. Justiitsministri 22. veebruari 2007. a määruse nr 15 „Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord” lisa muutmine

Justiitsministri 22. veebruari 2007. a määruse nr 15 „Elektroonilise valve täitmise ja järelevalve kord” (RTL 2007, 20, 334; RT I 2010, 58, 394) lisas asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”.

§ 17. Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 38 „Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine” lisade muutmine

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 38 „Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine” (RTL 2008, 64, 911) lisades tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisades 2 ja 3 asendatakse sõnad „25 kuni 200 krooni” sõnadega „3 kuni 15 eurot”;

2) määruse lisades 2 ja 3 asendatakse sõnad „200 kuni 1000 krooni” sõnadega „15 kuni 60 eurot”;

3) määruse lisades 2, 3, 5 ja 8 asendatakse sõna „kroon” sõnaga „euro” vastavas käändes.

§ 18. Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” lisade muutmine

Justiitsministri 16. juuli 2008. a määruse nr 39 „Kriminaalasja kohtueelse menetluse dokumentide näidisvormide kehtestamine” (RTL 2008, 66, 934; 2009, 8, 82) lisades tehakse järgmised muudatused:

1) määruse lisades 13, 40, 75 ja 93 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

2) määruse lisa 84 muudetakse ja asendatakse käesoleva määruse lisaga.

§ 19. Justiitsministri 9. jaanuari 2009. a määruse nr 1 „Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad” muutmine

Justiitsministri 9. jaanuari 2009. a määruse nr 1 „Saneerimisnõustaja ja eksperdi tasude ja hüvitamisele kuuluvate kulutuste arvestamise kord ning tasude piirmäärad” (RTL 2009, 8, 81) § 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Saneerimisnõustaja tasu alam- ja ülemmäära arvestamisel võetakse aluseks saneerimiskavaga ümberkujundatavate nõuete kogusumma järgmiselt:

saneerimiskavaga ümberkujundatavate
nõuete kogusumma eurodes

tasu alam- ja ülemmäär protsentides
saneerimiskavaga ümberkujundatavate nõuete kogusummast

kuni 6390

15–40%

6391–12 780

15–18%

12 781–31 955

11–12,5%

31 956–63 910

10–11%

63 911–127 820

7–7,5%

127 821–319 560

3,5–4%

319 560 ja enam

2,25–2,6%”.

§ 20. Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” muutmine

Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 „Notariaadimäärustik” (RTL 2009, 51, 751; RT I 2010, 53, 341) § 117 lõike 4 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad „50 000 krooni” sõnadega „3200 euro”.

§ 21. Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruse nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” muutmine

Justiitsministri 15. detsembri 2009. a määruses nr 42 „Kohtutäiturimäärustik” (RTL 2009, 98, 1456; RT I 2010, 58, 395) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 63 lõikes 3 asendatakse sõnad „4 krooni” sõnadega „0,25 eurot”;

2) määruse lisades 6, 8, 10, 11, 13–17, 19, 20, 27, 38 ja 40 asendatakse sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

3) määruse lisas 9 asendatakse sõnad „250 krooni” sõnadega „15,97 eurot” ja sõna „krooni” sõnaga „eurot”;

4) määruse lisades 22 ja 25 asendatakse sõnad „200 000 krooni” sõnadega „12 700 eurot”.

§ 22. Justiitsministri 1. märtsi 2010. a määruse nr 7 „Loetelu juhtudest, kui ekspert on kohustatud esitama ekspertiisiasutusele koopia ekspertiisiaktist ja selle lisadest, ning koopiate esitamise ja sellega kaasnevate kulude hüvitamise kord” muutmine

Justiitsministri 1. märtsi 2010. a määruse nr 7 „Loetelu juhtudest, kui ekspert on kohustatud esitama ekspertiisiasutusele koopia ekspertiisiaktist ja selle lisadest, ning koopiate esitamise ja sellega kaasnevate kulude hüvitamise kord” (RTL 2010, 10, 174) § 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „50 krooni” sõnadega „3,20 eurot”.

§ 23. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2011. aasta 1. jaanuaril.

Rein Lang
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json