Teksti suurus:

Politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse ja päästeteenistuse seaduse muutmise ning asutuste ümberkorraldamisest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.12.2011 otsus nr 39

Politsei ja piirivalve seaduse, päästeseaduse ja päästeteenistuse seaduse muutmise ning asutuste ümberkorraldamisest tulenevalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2011

§ 1.  Politsei ja piirivalve seaduse muutmine

Politsei ja piirivalve seaduses (RT I, 22.03.2011, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Politsei- ja Piirivalveameti kriminaalpolitsei ja teabeturbe korralduse struktuur ja teenistujate koosseis on asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave avaliku teabe seaduse tähenduses.”;

2) paragrahvi 61 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei- ja Piirivalveameti ametniku ametikohale nimetamisel kohaldatakse käesoleva seaduse § 40 punktides 1–7 ja 9 ning §-des 42 ja 43 sätestatud ametisse nimetamise tingimusi, menetlust ja pädevust ka juhul, kui vastav ametikoht ei ole politseiametniku ametikoht, kuid ametikohal teenistusülesannete täitmiseks on vajalik juurdepääs:
1) andmekogule, mille vastutav töötleja on Siseministeerium või Politsei- ja Piirivalveamet;
2) avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktides 51 ja 52 sätestatud teabele või
3) Politsei- ja Piirivalveameti ametnike delikaatsetele isikuandmetele.”;

3) paragrahvi 61 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ametikohtade loetelu kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor käskkirjaga.”;

4) seadust täiendatakse §-dega 62 ja 63 järgmises sõnastuses:

§ 62. Teenistuse korraldamise pädevus

(1) Politsei- ja Piirivalveameti ametniku, sealhulgas politseiametniku teenistust korraldab, nimetab ametisse ja vabastab ametist, viib ühelt ametikohalt üle teisele, peatab tema teenistussuhte ja annab loa, kui seadus sätestab ametisse nimetamise õigust omava isiku loa nõude, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruses sätestatud isik.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul ning Politsei- ja Piirivalveameti töö korraldamiseks võib Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruses sätestatud isik anda käskkirja.

§ 63. Distsiplinaarvõimu teostamise pädevus

(1) Politsei- ja Piirivalveameti ametniku suhtes, kes ei ole politseiametnik, distsiplinaarvõimu teostamisel kohaldatakse avaliku teenistuse seaduses sätestatut, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

(2) Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatule on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametniku suhtes distsiplinaarmenetluse alustamise õigus ja distsiplinaarkaristuse määramise õigus siseministril.”;

5) paragrahvis 6, § 71 lõikes 3, § 726 lõikes 6, § 727 lõikes 7, § 734 lõike 1 punktis 6, § 739 lõikes 2, § 740 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja punktides 4 ja 5 ning lõigetes 3, 5, 6 ja 7, § 11 lõikes 1, §-s 17, § 23 lõigetes 1–6, § 33 lõikes 1, § 34 lõikes 1, § 371 lõikes 2, § 42 lõigetes 1 ja 5, § 50 lõikes 1, § 69 lõike 2 punktis 5, § 72 lõikes 1, § 84 lõikes 3, § 94 lõikes 4, § 97 lõikes 2 ja § 110 lõikes 1 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

6) paragrahvi 710 lõike 3 teises lauses asendatakse sõnad „politseiasutuse juht” sõnaga „prefekt”;

7) paragrahvi 724 lõike 2 punktis 5 ja lõike 3 punktis 4, § 727 lõike 4 punktis 4, § 733 lõike 3 punktis 5, § 45 lõikes 2, § 70 lõikes 7 ja § 91 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõnad „politseiasutuse juht” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor” vastavas käändes;

8) paragrahv 715 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 739 lõike 3 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Isikule, kellelt asi hoiule võetakse, väljastab politsei viivitamata asja hoiulevõtmise protokolli koopia, milles märgitakse asja hoiulevõtmise aeg ja põhjus ning hoiulevõetava asja kirjeldus.”;

10) paragrahvi 744 lõike 2 punktist 8 jäetakse välja sõna „kohalikku”;

11) paragrahvi 746 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politseil on seaduse, välislepingu või Euroopa Liidu otsekohalduva õigusakti täitmiseks õigus töödelda isikuandmeid ja edastada neid välisriiki.”;

12) paragrahvi 371 lõigetes 4 ja 8 asendatakse sõna „juht” sõnaga „peadirektor”;

13) paragrahvi 42 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „selle politseiasutuse juhil, kuhu isik teenistusse kandideerib,” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoril”;

14) paragrahvi 50 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „koosseisus oleva”;

15) paragrahvi 62 lõikes 1 asendatakse sõnad „Politseiasutuse juht” tekstiosaga „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruses sätestatud isik”;

16) paragrahvi 79 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna „tegevuspiirkonda” sõnaga „tööpiirkonda”;

17) paragrahvi 83 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Distsiplinaarvõim on õigus kohaldada ergutusi ja distsiplinaarkaristusi.”;

18) paragrahvi 85 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoril ning Kaitsepolitseiameti peadirektoril on õigus kohaldada ergutust politseiametnikule ja käesoleva seaduse § 84 lõikes 3 nimetatud isikule.

(2) Sisekaitselise rakenduskõrgkooli juhil on õigus kohaldada ergutust käesoleva seaduse alusel üksnes politseiametnikule.

(3) Siseministril on õigus kohaldada ergutust igale politseiametnikule ning käesoleva seaduse § 84 lõikes 3 nimetatud isikule.

(4) Käesoleva seaduse § 84 lõike 1 punktis 4 nimetatud ergutuse kohaldamise õigus on üksnes siseministril.

(5) Käesoleva seaduse § 84 lõike 1 punktis 5 nimetatud ergutuse kohaldamise õigus sätestatakse käesoleva seaduse § 84 lõike 2 alusel antava siseministri määrusega.

(6) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor ja Kaitsepolitseiameti peadirektor võib volitada käskkirjaga ameti struktuuriüksuse juhti kohaldama ergutust politseiametnikule ja käesoleva seaduse § 84 lõikes 3 nimetatud isikule, määrates käskkirjas ära ergutuse kohaldamise ulatuse.”;

19) paragrahvi 89 lõikes 2 asendatakse arv „53” arvuga „56”;

20) paragrahvi 106 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Pensioni suuruse arvutamise aluseks olnud palgamäära või teenistusastmetasu muutusest teavitab Politsei- ja Piirivalveamet kirjalikult Sotsiaalkindlustusametit pensioni saavalt isikult sellekohast avaldust nõudmata.”

§ 2.  Päästeseaduse muutmine

Päästeseaduses (RT I, 04.03.2011, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 4. Päästeasutused

(1) Päästeasutused on:
1) Päästeamet;
2) Häirekeskus.

(2) Päästeamet ja Häirekeskus on Siseministeeriumi valitsemisalas olevad valitsusasutused.”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „Päästeasutuse” sõnaga „Päästeameti” ning lõike punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Häirekeskuse ülesanded on:
1) Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabikõne või muul viisil saabunud teate vastuvõtmine ja töötlemine, ohuhinnangu ning väljasõidukorralduse andmine Päästeametile ja kiirabiteenuse osutajale päästetööks, demineerimistööks ja kiirabiteenuse osutamiseks (edaspidi hädaabiteate menetlemine) ning teate edastamine Politsei- ja Piirivalveametile;
2) muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.”;

4) paragrahvi 5 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ning hädaabiteate menetlemise”;

5) paragrahv 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Päästeinfosüsteemi vastutav töötleja

Päästeinfosüsteemi vastutav töötleja on Päästeamet.”;

6) paragrahvi 11 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna „politseiasutusel” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametil”;

7) paragrahvi 35 lõikes 4 ja § 38 lõikes 1 asendatakse sõna „päästekeskus” sõnaga „Päästeamet”;

8) paragrahvi 36 lõikes 1 asendatakse sõnad „päästekeskuse juhile” sõnaga „Päästeametile”;

9) paragrahvi 36 lõikes 3 ja § 43 lõikes 1 asendatakse sõnad „päästekeskuse juhi” sõnadega „Päästeameti peadirektori või tema volitatud isiku”;

10) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabatahtlik päästja kinnitatakse Päästeameti peadirektori või tema volitatud isiku käskkirjaga päästeametniku juurde või arvatakse Päästeameti juures asuva vabatahtlike päästjate üksuse koosseisu.”;

11) paragrahvi 37 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 43 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käskkiri vabatahtliku päästja vabastamise kohta tehakse teatavaks teatise kättetoimetamisega.”;

13) seaduse peatükkides 4–8 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes.

§ 3.  Päästeteenistuse seaduse muutmine

Päästeteenistuse seaduses (RT I, 04.03.2011, 18) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Päästeteenistujate ametikohtadele vastavad ametinimetused päästeasutuses kehtestab päästeasutuse juht käskkirjaga.”;

2) seadust täiendatakse §-dega 71 ja 72 järgmises sõnastuses:

§ 71. Erinõuded päästeteenistusse võtmisel

(1) Päästeteenistusse päästeametniku ametikohale, kus ametiülesannete hulka kuulub töö andmekoguga, mille vastutav töötleja on Siseministeerium või Politsei- ja Piirivalveamet, või demineerimistöö tegemine või kus isikul on juurdepääs päästeteenistujate delikaatsetele isikuandmetele, ei võeta isikut:
1) keda on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, olenemata karistusandmete kustutamisest;
2) kes on kandnud vabadusekaotuslikku karistust, olenemata karistusandmete kustutamisest;
3) kes on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav;
4) kes on distsiplinaarsüüteo toimepanemise eest avalikust teenistusest vabastatud ja teenistusest vabastamisest on möödas vähem kui aasta;
5) kes saab pensioni, töötasu või muud regulaarset tasu riigilt, mis ei ole Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriik või Šveitsi Konföderatsioon või mis ei kuulu Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni;
6) keda on karistatud süüteo eest, millel on korruptsioonivastases seaduses sätestatud korruptiivse teo tunnused;
7) kes on piiratud teovõimega;
8) kes ei vasta avaliku teenistuse seaduse § 14 lõikes 1 sätestatud nõuetele, samuti päästeteenistujate kutsesobivuse nõuetele;
9) kes esitas isikuankeedis teadlikult valeandmeid või varjas olulist informatsiooni.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ametikohtade loetelu kehtestab päästeasutuse juht käskkirjaga.

§ 72. Andmete kogumise erinõuded päästeteenistusse võtmisel

(1) Päästeteenistusse päästeametniku ametikohale, mille ametiülesannete hulka kuulub töö andmekoguga, mille vastutav töötleja on Siseministeerium või Politsei- ja Piirivalveamet, või demineerimistöö tegemine või kus isikul on juurdepääs päästeteenistujate delikaatsetele isikuandmetele, kandideeriv isik esitab päästeasutusele isikuankeedi. Isikuankeedis küsitakse andmeid, mis võimaldavad hinnata isiku sobivust teenistusse. Päästeasutus võib ankeedis küsida lisaks sugulaste ja hõimlaste, sealhulgas vanemad, õde, vend, lapsed, abikaasa, endine abikaasa, samuti alalise elukaaslase ees- ja perekonnanime, isikukoodi, isikukoodi puudumisel sünniaega ja -kohta ning kontaktandmeid.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud päästeametniku ametikohale kandideeriva isiku isikuankeedi vormi kehtestab siseminister määrusega.

(3) Päästeasutuse juhil, kuhu isik teenistusse kandideerib, või tema volitatud ametnikul on õigus isikuankeedis esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks:
1) pöörduda riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning ametiisikute, samuti füüsiliste ja juriidiliste isikute poole järelepärimisega teenistusse kandideeriva isiku isikuandmete kohta;
2) vestelda isikuankeedis märgitud isiku, samuti tema tööandja ja õppeasutuse esindajate ning teiste isikutega, et selgitada välja kandidaadi kõlbelisi ja teisi isiksuseomadusi ning vajaduse korral ja küsitletava isiku nõusolekul võtta temalt kirjalik seletus;
3) kontrollida, kas isikuankeedis märgitud isikut on karistatud tahtlikult toimepandud kuriteo eest, kas isik on kandnud vabadusekaotuslikku karistust või kas ta on kriminaalmenetluses kahtlustatav või süüdistatav;
4) kontrollida isikuandmeid riigi, kohaliku omavalitsuse või muu avalik-õigusliku juriidilise isiku või eraõigusliku juriidilise isiku andmekogust.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud järelepärimise saanud asutus või isik vastab järelepärimisele viivitamata, kuid hiljemalt kümne tööpäeva jooksul järelepärimise saamisest arvates.

(5) Käesolevas paragrahvis sätestatu laieneb ka isikule, kes kandideerib päästeteenistuse erialale kutseõppesse või rakenduskõrgharidusõppesse või päästeametniku ametikohale sisekaitselises rakenduskõrgkoolis. Nimetatud isiku päästeteenistusse sobivuse otsustamiseks kogub isikuandmeid päästeasutus.”;

3) paragrahvi 8 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päästeasutuse juhi nimetab viieks aastaks ametisse siseministri ettepanekul Vabariigi Valitsus, kuulates ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse.

(2) Päästeasutuse juhi asetäitja nimetab ametisse siseminister vastava päästeasutuse juhi ettepanekul.

(3) Päästeameti päästekeskuse juhi nimetab ametisse siseminister Päästeameti peadirektori ettepanekul.

(4) Päästekolledži direktori võtab teenistusse siseminister Sisekaitseakadeemia rektori ettepanekul, kuulates ära Päästeameti peadirektori arvamuse.”;

4) seadust täiendatakse §-ga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Teenistuse korraldamise pädevus

(1) Päästeameti päästeteenistuja ja ametnike teenistust korraldab, võtab teenistusse ja vabastab teenistusest, peatab tema teenistussuhte, annab loa, kui seadus sätestab teenistusse võtmise õigust omava isiku loa nõude ja viib päästeametniku ühelt ametikohalt üle teisele Päästeameti peadirektor või Päästeameti põhimääruses sätestatud isik.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul ning Päästeameti töö korraldamiseks võib Päästeameti peadirektor või Päästeameti põhimääruses sätestatud isik anda käskkirja.”;

5) paragrahvi 12 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Päästeteenistujate palgaastmed on:
1) päästepeadirektor – 12;
2) päästedirektor – 10–11;
3) päästepealik – 8–9;
4) päästepeaspetsialist – 7;
5) päästejuhtivspetsialist – 6;
6) päästevanemspetsialist – 5;
7) päästespetsialist – 4;
8) päästja – 1–3.”;

6) paragrahvi 16 lõikes 2, § 17 lõikes 4 ja § 25 lõikes 2 asendatakse sõnad „Päästeameti peadirektor” sõnadega „päästeasutuse juht” vastavas käändes;

7) paragrahvi 17 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vormiriietuse andmise ja kandmise korra kehtestab käskkirjaga vastavalt päästeasutuse juht ja sisekaitselise rakenduskõrgkooli rektor.”;

8) paragrahvi 19 lõigetes 2 ja 23 asendatakse sõna „Päästeamet” sõnaga „päästeasutus”;

9) paragrahvi 25 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päästeteenistujale ergutuse kohaldamise õigus on päästeasutuse juhi käskkirjaga volitatud struktuuriüksuse juhil. Käskkirjas määrab päästeasutuse juht struktuuriüksuse juhile antava ergutuse kohaldamise õiguse ulatuse.”;

10) seadust täiendatakse §-ga 251 järgmises sõnastuses:

§ 251. Distsiplinaarvõimu teostamise pädevus

Lisaks avaliku teenistuse seaduses sätestatule on päästeametniku, sealhulgas päästeasutuse ametniku suhtes distsiplinaarmenetluse alustamise õigus ja distsiplinaarkaristuse määramise õigus siseministril.”;

11) seaduse 5. peatüki pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

5. peatükk
ERGUTAMINE JA DISTSIPLINAARVÕIMU TEOSTAMINE
”.

§ 4.  Abipolitseiniku seaduse muutmine

Abipolitseiniku seaduses (RT I, 20.12.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad „politseiasutuse juhile” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

2) paragrahvi 7 lõiked 3–6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoril või tema volitatud ametnikul on õigus ankeedis esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks vestelda ankeedis märgitud isikuga, et selgitada välja abipolitseinikuks astuda soovija kõlbelisi ja teisi isiksuseomadusi ning vajaduse korral ja küsitletava isiku nõusolekul võtta temalt kirjalik seletus.

(4) Taotlus vaadatakse läbi 30 päeva jooksul selle saamisest arvates. Selle aja jooksul kontrollitakse käesoleva paragrahvi lõikes 1 nõutud dokumentide esitamist ning abipolitseinikuks astuda soovija vastavust abipolitseinikule esitatavatele nõuetele.

(5) Taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsustab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud ametnik. Otsus toimetatakse taotlejale kätte tema avalduses märgitud viisil.

(6) Taotluse rahuldamise korral arvatakse abipolitseinikuks astuda soovija Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku otsusega abipolitseiniku kandidaadiks.”;

3) paragrahvi 8 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Abipolitseiniku kandidaadi ja abipolitseiniku väljaõpet korraldab Politsei- ja Piirivalveamet. Väljaõpet võib läbi viia sellekohase loaga isik, Politsei- ja Piirivalveamet või sisekaitseline rakenduskõrgkool.”;

4) paragrahvi 9 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Abipolitseinikule esitatavatele nõuetele vastav ning esmase väljaõppe edukalt läbinud abipolitseiniku kandidaat nimetatakse abipolitseinikuks Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku otsusega.”;

5) paragrahvi 10 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud ülesande iseseisvalt täitmise pädevuse andmise käesoleva seaduse § 8 lõikes 2 sätestatud väljaõppe edukalt läbinud abipolitseinikule otsustab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud ametnik käskkirjaga.

(2) Abipolitseinikule ülesande iseseisvalt täitmise pädevuse andmisel määratakse kindlaks abipolitseiniku ülesande iseseisvalt täitmise piirkond.”;

6) paragrahvi 12 lõigetes 1, 2 ja 4 ning §-s 42 asendatakse sõnad „politseiasutuse juhi käskkirjaga” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku otsusega”;

7) paragrahvi 13 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abipolitseinik kaasatakse politsei tegevusse selle prefektuuri tööpiirkonnas, kus ta on abipolitseinikuks kinnitatud. Abipolitseiniku nõusolekul võidakse teda kaasata politsei tegevusse ka muus piirkonnas.

(2) Prefekt võib käskkirjaga moodustada abipolitseinike tegevuse paremaks korraldamiseks abipolitseinike üksuse ja kehtestada selle töökorralduse.”;

8) paragrahvi 14 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abipolitseinik võib käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 sätestatud ülesande täitmisele asuda üksnes Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku antud kirjaliku ülesande alusel.”;

9) paragrahvi 14 lõikes 2 ja §-s 36 asendatakse sõna „politseiasutuse” sõnaga „politsei”;

10) paragrahvi 20 lõike 2 punktis 5 ja § 26 lõike 4 punktis 5 asendatakse sõnad „politseiasutuse juhile” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

11) paragrahvi 21 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abipolitseinik võib anda sõiduki- või maastikusõidukijuhile käe, saua või helkurkettaga liiklusseaduses kehtestatud korras märguande sõiduki või maastikusõiduki (edaspidi sõiduk) peatamiseks, kui see on vajalik ohu tõrjumiseks või korrarikkumise kõrvaldamiseks või kõrgendatud ohu väljaselgitamiseks.”;

12) paragrahvi 23 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „politseiasutus ning”;

13) paragrahvi 32 lõigetes 1 ja 2 ning § 44 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

14) paragrahvi 32 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „politseiasutuse poolt”;

15) paragrahvi 37 lõikes 2 asendatakse sõnad „politseiasutuse juhi” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku”;

16) paragrahvi 37 lõikes 7 asendatakse sõna „politseipeadirektor” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor”;

17) paragrahvi 40 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Abipolitseiniku transpordi-, side- ja muud Politsei- ja Piirivalveameti ettenähtud ja temale ülesande täitmiseks vajalikud kulud hüvitab Politsei- ja Piirivalveamet.

(2) Politsei- ja Piirivalveametil on õigus hüvitada abipolitseiniku tervisekontrolli kulutusi.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulude hüvitamise piirmäära ja korra kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor käskkirjaga.

(4) Kokkuleppel Politsei- ja Piirivalveametiga võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kulud hüvitada kohalik omavalitsus.”

§ 5.  Alkoholiseaduse muutmine

Alkoholiseaduses (RT I, 18.03.2011, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Puskariaparaadi omamine või valdamine on keelatud, vastava aparaadi leidmise korral tuleb sellest kohe teavitada politseid. Puskariaparaati võib eksponeerida riigi- ja munitsipaalmuuseumis museaalina ning Politsei- ja Piirivalveameti nõusolekul eramuuseumi kollektsioonis. Politsei- ja Piirivalveametil on õigus nõusoleku andmisest keelduda, kui see tooks kaasa olulise ohu ebaseaduslikuks alkoholi käitlemiseks.”;

2) paragrahvi 51 pealkirjas ja lõikes 1 ning § 73 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse sõnad „selle ettepaneku teinud politseiasutust” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametit”.

§ 6.  Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduse muutmine

Austria Vabariigi, Belgia Kuningriigi, Hispaania Kuningriigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi ja Saksamaa Liitvabariigi vahelise eelkõige terrorismi-, piiriülese kuritegevuse ja ebaseadusliku rände vastases võitluses piiriülese koostöö tõhustamise lepinguga ühinemise seaduses (RT II 2008, 16, 43; RT I 2009, 62, 405) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 7 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

2) paragrahvi 2 lõike 1 punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„9) artikli 26 punktis 2 on pädevaks asutuseks Politsei- ja Piirivalveamet ning pädevateks ametnikeks selle ametnikud;”.

§ 7.  Avaliku teenistuse seaduse muutmine

Avaliku teenistuse seaduse (RT I, 21.03.2011, 11) § 44 lõike 4 punktis 2 ja lõikes 5 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 8.  Ehitusseaduse muutmine

Ehitusseaduse (RT I, 10.03.2011, 5) § 62 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „ja päästekeskus”.

§ 9.  Elektroonilise side seaduse muutmine

Elektroonilise side seaduses (RT I, 23.03.2011, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 105 lõikes 5 asendatakse sõna „politsei-” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

2) paragrahvi 188 lõikes 5 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 10.  Erakonnaseaduse muutmine

Erakonnaseaduse (RT I, 10.12.2010, 8) § 1218 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiprefektuur” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 11.  Erakorralise seisukorra seaduse muutmine

Erakorralise seisukorra seaduse (RT I 1996, 8, 165; 2009, 39, 260) § 15 lõikes 9 asendatakse tekstiosa „politseiseaduse 5. peatükis” tekstiosaga „politsei ja piirivalve seaduse 4. peatükis”.

§ 12.  Euroopa Liidu kodaniku seaduse muutmine

Euroopa Liidu kodaniku seaduse (RT I, 09.12.2010, 2) § 58 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 13.  Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse muutmine

Euroopa Liidu liikmesriigist ebaseaduslikult väljaviidud kultuuriväärtuste tagastamise seaduse (RT I 2003, 51, 351; 2010, 22, 108) § 5 lõike 2 punktis 2 ning § 6 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 14.  Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooniga ühinemise seaduse muutmine

Euroopa Liidu liikmesriikide vahelise kriminaalasjades vastastikuse õigusabi konventsiooniga ühinemise seaduse (RT II 2004, 16, 69; RT I 2009, 62, 405) § 2 punktis 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 15.  Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse muutmine

Geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise seaduse (RT I 2001, 97, 603; 2010, 29, 151) § 13 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „päästekeskusele” sõnaga „Päästeametile”.

§ 16.  Hasartmänguseaduse muutmine

Hasartmänguseaduses (RT I, 21.03.2011, 36) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 30 lõikes 2, § 31 lõikes 2, § 68 lõikes 2 ning § 101 lõigetes 2 ja 5 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 31 lõikest 2 jäetakse välja sõna „mängukohajärgsele”.

§ 17.  Hädaolukorra seaduse muutmine

Hädaolukorra seaduses (RT I, 17.02.2011, 9) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Siseminister moodustab neli alaliselt tegutsevat regionaalset kriisikomisjoni.”;

2) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Regionaalset kriisikomisjoni juhib Päästeameti päästekeskuse juht.”;

3) paragrahvi 5 lõikes 5 asendatakse sõnad „Päästeameti kohaliku päästeasutusega” sõnaga „Päästeametiga”;

4) paragrahvi 14 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Vabariigi Valitsus kuulutab eriolukorra välja kogu riigis, ühe või mitme maakonna või kohaliku omavalitsuse territooriumil (edaspidi eriolukorra piirkond).”;

5) paragrahvi 421 lõikes 1 ja § 56 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 18.  Isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmine

Isikut tõendavate dokumentide seaduse (RT I, 09.12.2010, 13) § 363 lõikes 3 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 19.  Jahiseaduse muutmine

Jahiseaduse (RT I 2002, 41, 252; 2010, 44, 259) § 51 lõikes 3 asendatakse sõnad „päästeasutuse häirekeskust” sõnaga „Häirekeskust”.

§ 20.  Jälitustegevuse seaduse muutmine

Jälitustegevuse seaduse (RT I 1994, 16, 290; 2009, 62, 405) § 9 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 7 nimetatud jälitusmenetlust teostab Politsei- ja Piirivalveamet.”

§ 21.  Jäätmeseaduse muutmine

Jäätmeseaduses (RT I, 09.11.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 273 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Päästeamet koostab iga käitise kohta eraldi hoidlavälise hädaolukorra lahendamise kava, kus täpsustatakse õnnetuse korral väljaspool käitise territooriumi kasutusele võetavad meetmed. Käitaja esitab jäätmeloa andjale koos jäätmeloa taotlusega selle kava koostamiseks vajaliku teabe, sealhulgas käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud jäätmehoidlasisese hädaolukorra lahendamise kava. Jäätmeloa andja edastab teabe Päästeametile.”;

2) paragrahvi 276 lõikes 4 asendatakse sõnad „Päästeameti kohalikule päästeasutusele” sõnaga „Päästeametile”;

3) paragrahvi 276 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kui õnnetusel võib olla piiriülene mõju, esitab Päästeamet Siseministeeriumi kaudu nimetatud teabe selle riigi, mida õnnetus võib mõjutada, pädevatele asutustele.”;

4) paragrahvi 64 lõikes 3 ja § 73 lõike 4 punktis 2 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

5) paragrahvi 119 lõikes 7 ja § 127 lõike 5 punktis 3 asendatakse sõnad „Päästeameti kohalik päästekeskus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

6) paragrahvi 88 punktist 1 jäetakse välja sõna „tegevuskohajärgse”.

§ 22.  Kaitseväe korralduse seaduse muutmine

Kaitseväe korralduse seaduse (RT I, 08.07.2011, 44) § 54 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Ajutine julgeolekuala tähistatakse esimesel võimalusel. Kaitsevägi teavitab ajutise julgeolekuala loomisest ja võimaluse korral kestusest viivitamata Politsei- ja Piirivalveametit ning julgeolekuala asukohajärgset kohalikku omavalitsust.”

§ 23.  Karistusregistri seaduse muutmine

Karistusregistri seaduses (RT I, 21.03.2011, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) käesoleva seaduse § 20 lõike 1 punktis 10 nimetatud juhul isiku politseiteenistusse võtmise otsustamisel ning isiku Politsei- ja Piirivalveameti ametniku ametikohale nimetamisel, kui see ametikoht ei ole politseiametniku ametikoht, kuid ametikohal teenistusülesannete täitmiseks on vajalik juurdepääs andmekogule, mille vastutav töötleja on Siseministeerium või Politsei- ja Piirivalveamet, avaliku teabe seaduse § 35 lõike 1 punktides 51 ja 52 sätestatud teabele või Politsei- ja Piirivalveameti ametnike delikaatsetele isikuandmetele.”;

2) paragrahvi 5 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) käesoleva seaduse § 20 lõike 1 punktis 10 nimetatud juhul isiku päästeteenistusse päästeametniku ametikohale, mille ametiülesannete hulka kuulub töö andmekoguga, mille vastutav töötleja on Siseministeerium või Politsei- ja Piirivalveamet, või demineerimistöö tegemine või kus isikul on juurdepääs päästeteenistujate delikaatsetele isikuandmetele, võtmise otsustamisel.”

§ 24.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustiku (RT I, 08.07.2011, 53) §-s 278 asendatakse sõnad „Tuletõrje, päästeasutuse” sõnaga „Päästeameti”.

§ 25.  Kemikaaliseaduse muutmine

Kemikaaliseaduses (RT I, 30.12.2010, 18) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Päästeameti pädevuses on täita käesolevas seaduses sätestatud ülesandeid ohtlikes ja suurõnnetuse ohuga ettevõtetes õnnetuse ennetamise, avalikkuse teavitamise, õnnetuse tagajärgede hindamise ja õnnetuse korral päästetöö teostamise tagamise eesmärgil, osaleda oma pädevuse piires vastavasisulises rahvusvahelises koostöös ning vahetada teavet teiste riikide pädevate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.”;

2) paragrahvi 131 lõike 5 punktides 2 ja 3 ning lõikes 7, § 135 lõikes 4 ja § 248 lõikes 4 asendatakse sõna „päästekeskus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõnad „Päästeameti kohalikule päästeasutusele” sõnaga „Päästeametile”;

4) paragrahvi 14 lõike 3 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Päästeameti kohalik asutus” sõnaga „Päästeamet”;

5) paragrahvi 14 lõike 3 punktides 4 ja 5 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

6) paragrahvi 15 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „asukohajärgset päästeasutust” sõnaga „Päästeametit”;

7) paragrahvi 24 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõna „päästeasutused” sõnaga „Päästeamet”.

§ 26.  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I, 18.03.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 533 lõikes 1 asendatakse sõna „politseiasutuste” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

2) paragrahvi 533 lõikes 2 asendatakse sõnad „politseiasutused osutavad” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet osutab”;

3) paragrahvi 664 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 27.  Kohalike maksude seaduse muutmine

Kohalike maksude seaduse (RT I 1994, 68, 1169; 31.12.2010, 3) § 13 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „tuletõrje- ja päästeformeeringute” sõnadega „Päästeameti ja vabatahtlike päästjate”.

§ 28.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustikus (RT I, 14.03.2011, 35) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 31 lõikes 1, § 112 lõikes 2, § 114 lõikes 4, § 140 lõikes 3, § 212 lõigetes 1 ja 4, § 414 lõikes 3 ja § 435 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1411 lõike 6 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Ajutise lähenemiskeelu seadmise määruse koopia antakse kahtlustatavale või süüdistatavale ja kannatanule ning saadetakse Politsei- ja Piirivalveametile.”

§ 29.  Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seaduse muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku ja teiste seaduste muutmise seadusest (RT I, 21.03.2011, 2) jäetakse välja § 10 ning §-st 12 jäetakse välja punkt 5.

§ 30.  Lennundusseaduse muutmine

Lennundusseaduses (RT I, 28.10.2011, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 48 lõikes 11 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet”;

2) paragrahvi 6043 lõikes 3 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 31.  Liiklusseaduse muutmine

Liiklusseaduses (RT I, 17.03.2011, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõnad „politsei- ja päästeasutuse” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti”;

2) paragrahvi 150 lõikes 1 ja § 171 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „politseiprefektuur” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 170 lõikes 1 ja § 190 lõikes 2 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 263 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva seaduse §-des 201–261 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet.”

§ 32.  Looduskaitseseaduse muutmine

Looduskaitseseaduse (RT I, 10. 06. 2011, 5) § 62 lõikes 1 asendatakse sõna „päästekeskus” sõnaga „Päästeamet”.

§ 33.  Loomakaitseseaduse muutmine

Loomakaitseseaduses (RT I 2001, 3, 4; 2010, 34, 183) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet”;

2) paragrahvi 56 punktis 1 asendatakse sõnad „kohalikule päästekeskusele” sõnaga „Päästeametile”.

§ 34.  Loomatauditõrje seaduse muutmine

Loomatauditõrje seaduses (RT I, 02.03.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 48 lõiget 2 täiendatakse pärast sõnu „Politsei- ja Piirivalveameti” sõnaga „esindaja” ning lõikest jäetakse pärast sõnu „Päästeameti esindaja” välja sõnad „vähemalt kohaliku asutuse juhi asetäitja tasemel”;

2) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 35.  Lõhkematerjaliseaduse muutmine

Lõhkematerjaliseaduses (RT I 2004, 25, 170; 2010, 31, 158) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2, § 36 lõike 3 kolmandas lauses, § 74 punktis 2, § 76 pealkirjas ja tekstis ning § 92 lõigetes 21 ja 3 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 13 lõikes 3 ja § 54 lõikes 4 asendatakse sõnad „sündmuse toimumiskohajärgsele politseiasutusele” sõnaga „politseile”;

3) paragrahvi 13 lõikes 4, § 41 lõikes 23 ja § 54 lõikes 3 asendatakse sõnad „asukohajärgset politseiasutust” sõnaga „politseid”;

4) paragrahvi 31 lõikes 1 asendatakse sõnad „tehase asukohajärgsest politseiasutusest” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametist”;

5) paragrahvi 36 lõikes 3 ja § 40 lõikes 1 asendatakse sõnad „lao asukohajärgne politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

6) paragrahvi 59 lõike 2 punktides 1 ja 2 ning § 60 lõike 2 punktis 4 asendatakse sõnad „ilutulestiku toimumiskohajärgne politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 36.  Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse muutmine

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (RT I 2003, 26, 160; 2010, 41, 240) § 21 lõikes 3 asendatakse sõnad „päästeasutuse häirekeskusele” sõnaga „Häirekeskusele”.

§ 37.  Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse muutmine

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse (RT I, 17.02.2011, 5) § 7 lõikest 1 jäetakse välja sõna „kohalikule”.

§ 38.  Perekonnaseaduse muutmine

Perekonnaseaduse (RT I, 21.12.2010, 14) § 134 lõikes 2 ja § 171 lõikes 2 asendatakse sõna „politseinik” sõnaga „politseiametnik”.

§ 39.  Planeerimisseaduse muutmine

Planeerimisseaduses (RT I, 21.03.2011, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõna „päästeasutusega” sõnaga „Päästeametiga”;

2) paragrahvi 17 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõnad „asukohajärgse päästekeskusega” sõnaga „Päästeametiga”;

3) paragrahvi 292 lõikes 8 asendatakse sõna „päästekeskus” sõnaga „Päästeamet”.

§ 40.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses (RT I, 08.07.2011, 30) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 37 lõike 1 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) koostöö kohustatud isiku ning uurimisasutusega rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel;”;

2) paragrahvi 65 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 41.  Raskeveokimaksu seaduse muutmine

Raskeveokimaksu seaduse (RT I, 17.03.2011, 25) §-s 8 asendatakse sõna „politseiasutuste” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti”.

§ 42.  Relvaseaduse muutmine

Relvaseaduses (RT I, 04.05.2011, 9) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad „ürituse toimumiskohajärgse politseiasutuse” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti”;

2) paragrahvi 5 lõikes 1, § 7 lõikes 1, § 9 lõigetes 1 ja 2, § 10 lõigetes 1 ja 3, § 26 lõikes 9, § 33 lõikes 8, § 34 lõikes 10, § 44 lõigetes 1–5 ja 61, § 51 lõikes 5, § 53 lõikes 8, § 894 lõigetes 1 ja 2 ning § 895 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnaga „politsei” vastavas käändes;

3) paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Sundvõõrandamise otsustab Politsei- ja Piirivalveamet. Sundvõõrandamise otsuses näidatakse sundvõõrandamise alus, väljamaksmisele kuuluva hüvitise suurus ja hüvitise saaja. Otsus tehakse teatavaks hüvitise saajale.”;

4) paragrahvi 25 lõikes 2, § 26 lõikes 5, § 27 lõikes 2, § 30 lõikes 3, § 361 lõike 1 teises lauses ja lõigetes 2 ja 3, § 41 lõikes 6, § 42 lõigetes 1–3, § 43 lõikes 5, § 52 lõikes 2, § 53 lõikes 4, § 68 lõigetes 1, 11, 3, 6 ja 7, § 70 lõikes 2, § 75 lõikes 2, § 77 lõikes 3, § 80 lõikes 4 ja § 82 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

5) paragrahvi 25 lõikes 4, § 33 lõigetes 1 ja 6 ning § 42 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnaga „prefektuur” vastavas käändes;

6) paragrahvi 25 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kollektsiooni kuuluvat relva ja padrunit võib eksponeerida relvahoidlas. Väljaspool relvahoidlat võib kollektsiooni kuuluvat relva ja padrunit eksponeerida Politsei- ja Piirivalveameti ühekordse loa alusel, milles määratakse tingimused relva ja padrunite eksponeerimiseks.”;

7) paragrahvi 26 lõikes 1 asendatakse sõnad „oma elu- või asukohajärgsele politseiasutusele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

8) paragrahvi 26 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „elukohajärgses politseiasutuses”;

9) paragrahvi 26 lõikes 7 asendatakse sõnad „Kollektsioneerimisloa andnud politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

10) paragrahvi 30 lõikes 5 asendatakse sõnad „oma elukohajärgse politseiasutuse” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti”;

11) paragrahvi 31 lõikes 4, § 51 lõikes 3 ja § 80 lõikes 11 asendatakse sõnad „asukohajärgne politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

12) paragrahvi 32 lõikes 3 asendatakse sõnad „tema elu- või asukohajärgne politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

13) paragrahvi 32 lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Soetamisluba koosneb A-, B-, C- ja D-osast, millel on järgmine otstarve:
1) A-osa jääb relva müüjale;
2) B-osa on relva registreerimise ja relvaloa väljastamise alusdokumendiks ja jääb relva registreerinud prefektuurile;
3) C-osa jääb soetamisloa välja andnud prefektuurile;
4) D-osa jääb relvaomanikule ja annab õiguse sellele märgitud relva edasitoimetamiseks soetamiskohast prefektuuri ja hoiukohta ning relva hoidmiseks kuni relvaloa või relva Eestist väljaviimise eriloa saamiseni. Soetamisloa D-osa tagastatakse prefektuurile relvaloa või relva Eestist väljaviimise eriloa saamisel.

(6) Loa igale osale kannab soetamisloa väljastaja andmed relva soetaja ja soetada lubatud relva liigi ja arvu kohta. Soetamisloa A-, B- ja D-osale kannab relva müüja andmed müüdud relva ja selle müüja kohta.”;

14) paragrahvi 33 lõikes 6 ja § 42 lõikes 4 asendatakse sõna „teenistuspiirkond” sõnaga „tööpiirkond” vastavas käändes;

15) paragrahvi 34 lõike 1 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Relvaloa väljastab relvaluba taotlevale isikule Politsei- ja Piirivalveamet.”;

16) paragrahvi 35 lõikes 1 asendatakse sõnad „elukohajärgne politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

17) paragrahvi 361 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva seaduse § 30 lõikes 1 nimetatud välismaalane, kes soovib saada Eesti relvaluba teise riigi väljastatud relvaloa alusel, peab esitama avalduse relvaloa saamiseks Politsei- ja Piirivalveametile.”;

18) paragrahvi 37 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Juriidilise isiku taotluse soetamisloa või relvaloa saamiseks vaatab Politsei- ja Piirivalveamet läbi kahe kuu jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide esitamise ja riigilõivu tasumise päevast.”;

19) paragrahvi 39 lõikes 1 asendatakse sõnad „juriidilise isiku ning struktuuriüksuse asukoha järgsele politseiasutusele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

20) paragrahvi 39 lõikes 2 asendatakse sõnad „vastavale politseiasutusele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

21) paragrahvi 41 lõikes 3 asendatakse sõnad „elu- või asukohajärgsele politseiasutusele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

22) paragrahvi 43 lõike 1 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Politsei- ja Piirivalveamet peatab soetamisloa või relvaloa kehtivuse, kui:”;

23) paragrahvi 43 lõike 3 sissejuhatav lauseosa muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Politsei- ja Piirivalveamet tunnistab soetamisloa või relvaloa kehtetuks, kui:”;

24) paragrahvi 43 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Politsei- ja Piirivalveamet võib tunnistada soetamisloa või relvaloa kehtetuks, kui loa omaja on enda või teise isiku turvalisust ohustava eluviisi või käitumise tõttu sobimatu seda liiki relva soetama või omama.”;

25) paragrahvi 44 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Juhul kui soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise otsuse peale esitati kaebus kohtule või vaie Politsei- ja Piirivalveametile ja kohus või Politsei- ja Piirivalveamet tunnistas loa kehtetuks tunnistamise või kehtivuse peatamise seadusega vastuolus olevaks, on politsei kohustatud selle pärast loa kehtivuse peatamise lõpetamist või kohtuotsuse jõustumist viivitamata tagastama omanikule või valdajale. Soetamisloa või relvaloa kehtetuks tunnistamise otsuse jõussejäämise korral on relva- ja laskemoonaomanikul või -valdajal kohustus need võõrandada käesoleva paragrahvi lõikes 6 kehtestatud korras alates otsuse jõustumise päevast.”;

26) paragrahvi 46 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Politsei- ja Piirivalveamet kontrollib vähemalt kaks korda aastas juriidilise isiku relvade ja laskemoona hoidmise nõuete täitmist. Kontrollimise tulemuse kohta koostatakse akt kahes eksemplaris, millest üks antakse kontrollitavale isikule ja teine lisatakse relvatoimikusse.”;

27) paragrahvi 50 lõikes 5 asendatakse sõnad „objekti asukoha järgse politseiasutuse” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti”;

28) paragrahvi 53 lõikes 1 ja § 621 lõikes 2 asendatakse sõnad „tema elukohajärgne politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

29) paragrahvi 64 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Relv võõrandatakse soetamisluba omavale isikule Politsei- ja Piirivalveameti pädeva ametniku juuresolekul Politsei- ja Piirivalveametis või relva asukohas.”;

30) paragrahvi 71 lõigetes 2 ja 3, § 75 lõikes 4 ja § 82 lõikes 5 asendatakse sõnad „asukohajärgne politseiasutus” sõnaga „politsei” vastavas käändes;

31) paragrahvi 71 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõnad „tegevusloa peatanud politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

32) paragrahvi 72 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Politsei- ja Piirivalveamet kontrollib vähemalt kaks korda aastas tegevusloa omaja relvade ja laskemoonaga seonduva tegevuse seaduslikkust.”;

33) paragrahvi 74 lõike 1 punktis 3, § 77 lõikes 5 ja § 80 lõigetes 8, 10 ja 12 asendatakse sõnad „loa väljastanud politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

34) paragrahvi 74 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „soetamisloa väljastanud politseiasutusele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

35) paragrahvi 75 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Müügiloleva relva kadumisest on tegevusloa omaja kohustatud viivitamata informeerima politseid.”;

36) paragrahvi 80 lõikes 1 asendatakse sõnad „politseiasutus, kus relv on registreeritud” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

37) paragrahvi 81 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „vastava loa andnud politseiasutusele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

38) paragrahvi 81 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „vastava loa väljastanud politseiasutusele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

39) paragrahvi 83 lõikes 4 asendatakse sõnad „elu- või asukohajärgsele politseiasutusele” sõnaga „politseile”;

40) paragrahvi 83 lõikes 7 asendatakse sõnad „politseiasutuse juhi volitatud” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori volitatud ametniku”;

41) paragrahvi 88 lõikes 1 asendatakse sõnad „teostavad politseiasutused” sõnadega „teostab Politsei- ja Piirivalveamet”;

42) paragrahvis 8914 ja § 8915 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 43.  Riigipiiri seaduse muutmine

Riigipiiri seaduses (RT I, 09.12.2010, 3) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõigetes 2 ja 3 ning § 85 lõikes 3 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnaga „politsei”;

2) paragrahvi 82 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Riiklikku järelevalvet halduslepinguga üleantud sõidukite ootejärjekorda võtmise, ootejärjekorras ootamise, piiriületuse ooteala kasutamise ning maanteepiiripunkti suunamise korraldamise ülesande täitmise üle teostavad Siseministeerium ja siseministri vastaval volitusel Politsei- ja Piirivalveamet. Kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või kui esineb muu põhjus, mis takistab kohalikul omavalitsusel või eraõiguslikul juriidilisel isikul üleantud ülesande edasist täitmist, korraldab sõidukite maanteepiiripunkti sisenemist politsei.”;

3) paragrahvi 82 lõikes 5, § 86 lõigetes 6 ja 7, § 111 lõikes 31, § 112 lõikes 3 ja § 175 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 13 lõikes 5 asendatakse sõnad „merepäästekeskusele või politseiasutusele” sõnaga „politseile”.

§ 44.  Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmine

Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduses (RT I, 15.03.2011, 21) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõikes 2 ja § 26 lõike 1 punktis 51 asendatakse sõna „päästekeskus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 27 lõikes 6 asendatakse sõnad „ettevõtte asukohajärgsele päästekeskusele” sõnaga „Päästeametile”.

§ 45.  Sadamaseaduse muutmine

Sadamaseaduses (RT I, 04.07.2011, 10) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 6 punktis 10 ja § 35 lõike 2 punktis 8 asendatakse sõna „päästeasutuse” sõnaga „Päästeameti”;

2) paragrahvi 15 lõikes 3 asendatakse sõnad „riigi päästeasutuse” sõnaga „Päästeameti”;

3) paragrahvi 30 lõikes 2 asendatakse sõnad „Politsei operatiivinformatsiooni- ja mereseirekeskust” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametit”.

§ 46.  Sotsiaalhoolekande seaduse muutmine

Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I, 03.03.2011, 16) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 213 lõikes 10 asendatakse sõna „Päästekeskus” sõnaga „Päästeamet”;

2) paragrahvis 37 asendatakse sõna „politseinik” sõnaga „politseiametnik”.

§ 47.  Spordiseaduse muutmine

Spordiseaduses (RT I 2005, 22, 148; 2010, 44, 262) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 20 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Valla- või linnavalitsus edastab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud loa taotluse viivitamata kooskõlastamiseks Politsei- ja Piirivalveametile ja Päästeametile ning vajaduse korral muudele ametkondadele, kes kooskõlastavad või jätavad loa taotluse kooskõlastamata viie tööpäeva jooksul loa taotluse kooskõlastamiseks esitamisest. Nimetatud ametkonnad võivad turvalisuse tagamise eesmärgil loa taotluse kooskõlastada tingimuslikult.”;

2) paragrahvi 26 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 48.  Taimekaitseseaduse muutmine

Taimekaitseseaduse (RT I, 25. 11. 2011, 17) § 792 lõikes 3 asendatakse sõna „päästekeskust” sõnaga „Päästeametit”.

§ 49.  Teeseaduse muutmine

Teeseaduse (RT I, 17.03.2011, 28) § 39 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „Maanteeamet” sõnadega „, kohalik omavalitsus”.

§ 50.  Tubakaseaduse muutmine

Tubakaseaduses (RT I, 18.11.2010, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 32 punktis 3 ning § 51 lõigetes 5 ja 8 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

2) paragrahvi 32 punktist 3 jäetakse välja sõnad „politseiasutuse teenindataval territooriumil”.

§ 51.  Tuleohutuse seaduse muutmine

Tuleohutuse seaduses (RT I, 30.12.2010, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 7, § 4 lõikes 3, § 5 lõikes 1, § 11 lõikes 8 ning § 22 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 3 asendatakse sõnad „asukohajärgne päästekeskus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 38 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 38 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet”;

4) paragrahvi 57 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „ja päästekeskus”.

§ 52.  Tunnistajakaitse seaduse muutmine

Tunnistajakaitse seaduses (RT I, 21.03.2011, 41) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 9 lõikes 1 asendatakse sõna „ametiisiku” sõnaga „ametniku”;

2) paragrahvi 17 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooni kaitstava suhtes tunnistajakaitse kohaldamiseks sõlmitav leping esitatakse tunnistajakaitset teostava asutuse juhile või tema volitatud ametnikule, kes annab nõusoleku lepingu sõlmimiseks või keeldub sellest viie tööpäeva jooksul alates vastavasisulise taotluse saamisest.”;

3) paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kaitselepingus või välisriigi pädeva asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni esitatud kaasabi taotluses nimetatud kaitseabinõu kohaldamiseks vajalikud dokumendid annab välja ning andmekogudes ja registrites vajalikud muudatused teeb tunnistajakaitset teostava asutuse juhi või tema volitatud ametniku põhjendatud avalduse alusel haldusorgan või juriidiline isik, kelle pädevuses on vastavat liiki dokumendi väljaandmine või andmekogus muudatuse tegemine.”;

4) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kinnipeetavast, vahistatust või arestialusest kaitstava varjatud üleviimisel uude kinnipidamiskohta on vanglasse või arestimajja paigutamise või ümberpaigutamise aluseks tunnistajakaitset teostava asutuse ja kaitstava või tunnistajakaitset teostava asutuse ja rahvusvahelise organisatsiooni või välisriigi vahel sõlmitud kaitselepingu vastavad sätted.”

§ 53.  Turvaseaduse muutmine

Turvaseaduses (RT I, 21.03.2011, 42) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad „valveobjekti asukoha järgsele politseiasutusele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

2) paragrahvi 17 lõike 3 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) politseile isiku üleandmise aeg ja koht;”;

3) paragrahvi 19 lõikes 1 ja § 40 lõikes 1 asendatakse sõnad „asukohajärgne politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 19 lõikes 2 ja § 40 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

5) paragrahvi 25 lõikest 3 jäetakse välja sõna „tuletõrje-,”;

6) paragrahvi 32 lõike 2 punktid 3 ja 4 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„3) toimetada süüteos kahtlustatav isik politseisse;
4) toimetada raviasutusse või politseisse isik, kellel on joobe tunnused ja kes oma käitumisega võib ohustada iseennast või teisi isikuid.”;

7) paragrahvi 42 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnaga „politsei” vastavas käändes;

8) paragrahvi 44 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tegevusloa taotluse lahendab Politsei- ja Piirivalveamet.”;

9) paragrahvi 45 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tegevusloa taotleja esitab asjakohase avalduse Politsei- ja Piirivalveametile.”;

10) paragrahv 46 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 47 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud muu ametnik teeb otsuse tegevusloa andmise või sellest keeldumise kohta kahe kuu jooksul alates taotluse esitamisest.”;

12) paragrahv 48 tunnistatakse kehtetuks;

13) paragrahvi 49 lõikes 1 asendatakse sõnad „oma elukoha- või asukohajärgsele politseiasutusele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

14) paragrahvi 49 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 52 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Tegevusloa pikendamise avaldus esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile vähemalt kolm kuud enne senise tegevusloa kehtivuse lõppemist.”;

16) paragrahvi 53 punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„10) ei ole ettenähtud tähtaja jooksul või ettenähtud ulatuses täitnud politseiametniku ettekirjutust puuduste kõrvaldamiseks.”;

17) paragrahvi 54 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 56 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Riiklikku järelevalvet (edaspidi järelevalve) turvaettevõtja, turvaülesannet täitva turvatöötaja, sisevalve ja sisevalvetöötaja tegevuse üle teostab Politsei- ja Piirivalveamet.”;

19) paragrahvi 59 pealkirjas asendatakse sõna „Politseiasutuse” sõnaga „Politseiametniku”;

20) paragrahvi 59 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad „politseiasutuse juht” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud ametnik” vastavas käändes;

21) paragrahvi 602 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 54.  Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse muutmine

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse (RT I 1999, 60, 616; 2010, 31, 158) § 1 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutuste” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti”.

§ 55.  Vabariigi Presidendi ametihüve seaduse muutmine

Vabariigi Presidendi ametihüve seaduses (RT I, 28.12.2010, 26) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 8 asendatakse sõnad „vastav politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

2) paragrahvi 11 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Pärast presidendi ametivolituste lõppemist võib siseminister vajaduse korral määrata Vabariigi Presidendi Kantselei taotlusel presidendile kaitse lähtuvalt Politsei- ja Piirivalveameti koostatud ohuhinnangust. Sellisel juhul kaitseb presidenti Politsei- ja Piirivalveamet.”

§ 56.  Vabariigi Valitsuse seaduse muutmine

Vabariigi Valitsuse seaduses (RT I, 21. 03. 2011, 10) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 66 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Siseministeeriumi valitsemisalas on Häirekeskus ja maavalitsused.”;

2) paragrahvi 73 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti või inspektsiooni koosseisu kuuluvad ametnikud ja teised teenistujad, sealhulgas kooskõlastatult ministri ja maavanemaga kohalike asutuste juhid, kui seadus ei sätesta teisiti.”;

3) seadust täiendatakse §-dega 10510 ja 10511 järgmises sõnastuses:

§ 10510. Päästekeskuste Päästeametiga ühendamise korraldamine

(1) Päästeameti kohalikud täidesaatva riigivõimu volitusega asutused Põhja-Eesti Päästekeskus, Lõuna-Eesti Päästekeskus, Ida-Eesti Päästekeskus ja Lääne-Eesti Päästekeskus (edaspidi päästekeskus) korraldatakse ümber ja ühendatakse alates 2012. aasta 1. jaanuarist Päästeametiga.

(2) Päästekeskuste päästeteenistujad ning teised teenistujad, kelle ametikoht, teenistusülesanded ja ametinimetus asutuste ühendamise tõttu ei muutu või kelle ametinimetuse muutmisega ei muutu oluliselt teenistusülesanded, jätkavad teenistust alates 2012. aasta 1. jaanuarist Päästeameti koosseisus kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 115 lõikega 2 ja töölepingu seaduse §-ga 112 ning neile ei kohaldata ametisse nimetamisel katseaega ega avaliku teenistuse seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud avaliku konkursi korda ja nende palk ei vähene ning neile kohaldatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõikes 3 sätestatud nõuet alates 2015. aasta 1. jaanuarist.

(3) Päästekeskuste ja Päästeameti päästeteenistujad, kelle ametikoht, teenistusülesanded ja ametinimetus asutuse ümberkorraldamise tõttu muutuvad või kelle ametikoha asemele luuakse uus ametikoht ning kellele tehakse ettepanek asuda tema ametikoha asemele loodavale uuele ametikohale või kes valitakse avaliku konkursi korras täidetavale ametikohale, jätkavad teenistust alates 2012. aasta 1. jaanuarist Päästeameti koosseisus ettenähtud ametikohal ning neile ei kohaldata ametisse nimetamisel katseaega ega avaliku teenistuse seaduse § 116 lõikes 1 ja § 131 lõigetes 1, 12 ja 13 sätestatut ning neile kohaldatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõikes 3 sätestatud nõuet alates 2015. aasta 1. jaanuarist.

(4) Kõikides õigussuhetes, milles Eesti Vabariiki esindavad päästekeskused, loetakse alates 2012. aasta 1. jaanuarist Eesti Vabariigi esindajaks vastavalt oma pädevusele Päästeamet.

(5) Õigusaktides sätestatud päästekeskuste ning nende ametiisikute ja töötajate volitused ja pädevus lähevad alates 2012. aasta 1. jaanuarist üle Päästeametile ja selle ametiisikutele.

§ 10511. Häirekeskuse ümberkorraldamine

(1) Päästeameti halduses olev valitsusasutus Häirekeskus korraldatakse ümber Siseministeeriumi valitsemisalas olevaks valitsusasutuseks alates 2012. aasta 1. jaanuarist. Häirekeskuse ümberkorraldamisel asutuse ametlik nimetus ei muutu.

(2) Päästeameti halduses oleva Häirekeskuse ülesanded lähevad tervikuna üle Siseministeeriumi valitsemisalas moodustatavale valitsusasutusele Häirekeskus. Ida Prefektuuri, Lääne Prefektuuri, Lõuna Prefektuuri, Põhja Prefektuuri ning Politsei- ja Piirivalveameti ülesanded hädaabiteadete menetlemisel lähevad moodustatavale Häirekeskusele üle järk-järgult 2014. aasta 1. novembriks.

(3) Päästeameti halduses oleva Häirekeskuse õigusaktides sätestatud õigused ja kohustused lähevad üle Siseministeeriumi valitsemisalas moodustatavale Häirekeskusele.

(4) Ida Prefektuuri, Lääne Prefektuuri, Lõuna Prefektuuri, Põhja Prefektuuri ning Politsei- ja Piirivalveameti ülesannete järkjärgulise üleandmise tähtajad moodustatavale Häirekeskusele kehtestab siseminister käskkirjaga.

(5) Häirekeskuse päästeteenistujad ning teised teenistujad, kelle ametikoht, teenistusülesanded ja ametinimetus asutuste ümberkorraldamise tõttu ei muutu või kelle ametinimetuse muutmisega ei muutu oluliselt teenistusülesanded, jätkavad teenistust alates 2012. aasta 1. jaanuarist Häirekeskuse koosseisus kooskõlas avaliku teenistuse seaduse § 115 lõikega 2 ning neile ei kohaldata ametisse nimetamisel katseaega ega avaliku teenistuse seaduse § 29 lõikes 1 sätestatud avaliku konkursi korda ja nende palk ei vähene ning neile kohaldatakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõikes 3 sätestatud nõuet alates 2015. aasta 1. jaanuarist.

(6) Ida Prefektuuri, Lääne Prefektuuri, Lõuna Prefektuuri, Põhja Prefektuuri ning Politsei- ja Piirivalveameti ametnikud, kelle ametikoha eesmärk ja teenistusülesanded vastavad moodustatava Häirekeskuse põhiülesannetele või seisnevad politsei pädevuses olevate hädaabiteadete menetlemises, viiakse üle moodustatava Häirekeskuse vastavatele ametikohtadele avaliku teenistuse seaduse § 471 kohaselt ja vastavalt tähtaegadele, millal nende ametikohtade ülesanded Häirekeskusele üle antakse.

(7) Häirekeskuse moodustamisega, Häirekeskuse, Ida Prefektuuri, Lääne Prefektuuri, Lõuna Prefektuuri, Põhja Prefektuuri ning Politsei- ja Piirivalveameti käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ülesannete üleandmisega seotud toimingute tegemise ja haldusaktide andmise, sealhulgas enne Häirekeskuse moodustamist selle ametikohtadele nimetamise või üleviimise pädevus on siseministril.

(8) Siseminister võib Häirekeskuse moodustamise ning käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ülesannete üleandmisega seotud toiminguid teha ja haldusakte anda alates käesoleva paragrahvi jõustumisest.”

§ 57.  Vangistusseaduse muutmine

Vangistusseaduses (RT I, 21.03.2011, 44) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõikes 1 asendatakse sõnad „Politsei- ja Piirivalveametile” sõnadega „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile riiklikusse sõrmejälgede registrisse kandmiseks”;

2) paragrahvi 85 lõikes 1 ja § 881 lõikes 3 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnaga „prefektuur” vastavas käändes;

3) paragrahvi 156 lõigetes 1 ja 6 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 58.  Vedelkütuse erimärgistamise seaduse muutmine

Vedelkütuse erimärgistamise seaduse (RT I, 06.07.2011, 16) § 4 lõikes 2 ja § 64 lõike 2 punktis 3 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 59.  Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalaste seaduse (RT I, 30.06.2011, 4) § 307 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 60.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustikus (RT I, 21.03.2011, 47) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Kui kohtuvälise menetleja ametnikuks on politseiametnik, tõendab tema pädevust politseiametniku ametitõend.”;

2) paragrahvi 12 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksus, millel on üleriigiline menetlemispädevus, võib väärteoasja menetlemise üle anda Politsei- ja Piirivalveameti regionaalse menetlemispädevusega struktuuriüksusele teo toimepanemise koha järgi, kui see on otstarbekas ning ei kahjusta menetlusaluse isiku huve.”;

3) paragrahvi 34 lõikes 2, § 44 lõike 2 punktis 1, § 45 lõikes 2, § 52 lõigetes 1, 2 ja 3 ning 5–8, 10–12 ja 141, § 2101 lõigetes 1 ja 2, §-s 2102 ning § 2103 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 52 lõigetest 5–7 jäetakse välja tekstiosa „, Päästeameti kohalik päästeasutus, kohaliku omavalitsuse päästeasutus”;

5) paragrahvi 52 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Karistusseadustiku §-s 352 ettenähtud väärtegude kohtuväline menetleja on Politsei- ja Piirivalveamet, Keskkonnainspektsioon ja Päästeamet.”

§ 61.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 53 punkt 8 jõustub 2014. aasta 1. jaanuaril.

  (3) Käesoleva seaduse § 1 punkt 8 jõustub 2014. aasta 1. novembril.

Ene Ergma
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json