Teksti suurus:

Eesti Ajaloomuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 16

Eesti Ajaloomuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 20.12.2011 nr 20

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ja „Muuseumiseaduse” § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Eesti Ajaloomuuseum

  (1) Eesti Ajaloomuuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Muuseumil on 35 mm läbimõõduga pitsat, millel on väikese riigivapi kujutis ja seda ümbritsev kiri „EESTI AJALOOMUUSEUM”, oma eelarve ning kehtiva seadusandlusega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.  Muuseumi asukoht

  Muuseum asub Tallinnas. Muuseumi postiaadress on Pirita tee 56, 10127 Tallinn.

2. peatükk Tegevus ja ülesanded 

§ 3.  Muuseumi põhiülesanne

  (1) Muuseumi põhiülesanne on eesti rahva, maa ja riigi ajalooga seotud materjalide kogumine, säilitamine, uurimine, vahendamine ning eksponeerimine hariduslikel, teaduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

  (2) Muuseum:
  1) kogub süstemaatiliselt ja koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega Eesti ajalooga seotud materjale ostude ja annetuste kaudu;
  2) säilitab kogutud museaale, korraldab nende dokumenteerimist ja kirjeldamist ning vajadusel konserveerimist ja restaureerimist;
  3) esitab ja vahendab kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, massimeedia, avalike ürituste ja muuseumipedagoogika kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
  5) juhendab keskmuuseumina metoodiliselt teisi muuseume oma ainevaldkonnas;
  6) teeb oma põhiülesandest lähtuvat uurimistööd, korraldab konverentse, koostab ja kirjastab monograafiaid, muuseumijuhte, katalooge, õppematerjale ning muid muuseumi profiilile vastavaid väljaandeid;
  7) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
  8) korraldab kontserte, etendusi ja teisi kultuuriüritusi ja teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutustega ning -kollektiividega;
  9) annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta;
  10) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega või kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

  (3) Muuseum koostab oma arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga, teadus-, kogumis-, säilitus- ja näitusepoliitika ja muu tegevuse plaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesandest. Dokumendid kinnitab direktor ning esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

  (4) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

§ 4.  Muuseumi kogu

  (1) Muuseum komplekteerib oma kogu iseseisvalt. Kultuuriväärtusega asjade museaalina arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.

  (2) Museaalid on jagatud alakogudesse, mis üheskoos moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt „Muuseumiseadusele”.

  (3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab teadusdirektor koos peavarahoidjaga ning kinnitab direktor. Muuseumikogu täiendamine lähtub kogumispoliitikast ja arengukavast.

  (4) Muuseumikogu täiendamine toimub kogude täiendamise komisjoni otsusega. Kogude täiendamise komisjon moodustatakse direktori käskkirjaga.

3. peatükk Juhtimine 

§ 5.  Direktor

  Muuseumi juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib kultuuriminister.

§ 6.  Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete ning muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) kinnitab struktuuriüksuste koosseisu ja ametikohtade arvu;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega. Ametikohtade täitmisel võib direktor välja kuulutada konkursi;
  4) määrab töötajate tööjaotuse, töötasud, lisatasud ja preemiad ning kinnitab ametijuhendid;
  5) esindab muuseumi, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid ning volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  6) käsutab kooskõlas õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise;
  7) annab välja käskkirju ja volikirju;
  8) kinnitab seadustega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra ning muud muuseumi sisesed eeskirjad;
  9) kinnitab piletite ning muude muuseumi poolt osutatavate teenuste hinnad;
  10) hoiab muuseumi pitsatit ja määrab kindlaks selle kasutamise korra;
  11) täidab muid, seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga talle pandud ülesandeid.

  (2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt määratud töötaja.

4. peatükk Struktuur 

§ 7.  Muuseumi struktuur

  (1) Muuseumil on järgmised struktuuriüksused:
  1) teadus- ja kogude osakond, mis tegeleb Eesti ajaloo ja muuseumi koguga seonduva uurimistöö ja muuseumikogu täiendamisega, muuseumi väljaannete koostamise, konverentside ning teiste teadusürituste korraldamise, ajaloo populariseerimise ja ekspertiisi teostamisega. Koostöös kommunikatsiooniosakonnaga toimub näituste, ürituste ja pedagoogilise töö läbiviimine. Teadus- ja kogude osakond vastutab muuseumikogu süstematiseerimise, museaalide kirjeldamise ja andmebaaside arendamise, museaalide korrashoiu, säilitamise, konserveerimise, digiteerimise, laenutamise ja uurijate teenindamise eest. Koostöös haldusosakonnaga toimub museaalide säilitamis- ja eksponeerimistingimuste tagamine ja kontroll. Teadus- ja kogude osakonda juhib teadusdirektor;
  2) kommunikatsiooniosakond, mis tegeleb muuseumi uurimis- ja kogumistöö tulemuste vahendamisega avalikkusele. Osakonna ülesanne on koostada nõuetekohane arengukava ja vastutada selle täiendamise eest. Osakond korraldab muuseumi näitusetööd ja muuseumi põhitegevusest lähtuvaid avalikke üritusi, tegeleb muuseumipedagoogiliste haridusprogrammide koostamise ja läbiviimisega, korraldab turundustegevust ja avalikke suhteid. Osakond koordineerib koostööd turismiorganisatsioonidega ning tegeleb muuseumiteenuse kvaliteedi parendamisega. Lisaks koostab ja koordineerib osakond muuseumi arendusprojekte koostöös kõigi osakondadega. Kommunikatsiooniosakonda juhib arendusdirektor;
  3) haldusosakond, mille põhiülesandeks on muuseumi töökeskkonna, kinnistute, tehnilise infrastruktuuri ja turvasüsteemi arendamine ning korrashoid ja majandusinventariga varustamine. Osakonna ülesandeks on ehitus-, hooldus- ja remonditööde organiseerimine, abipersonali töö korraldamine. Osakond teeb koostööd teiste muuseumi osakondadega. Haldusosakonda juhib haldusdirektor;
  4) administratsioon, mille ülesanne on muuseumi üldjuhtimine, personali- ja sekretäritöö, raamatupidamine;
  5) Eesti Filmimuuseum, mille põhiülesanded on filmi- ja kinoajaloo materjalide kogumine, säilitamine ning teaduslik läbitöötamine, filmi- ja kinoajalugu käsitlevate näituste ning ürituste korraldamine ja filmiajaloo tutvustamine. Eesti Filmimuuseumi juhatab Eesti Filmimuuseumi juhataja;
  6) kauplus, mis toetab põhitegevusi näitusetegevuse ja kogude tutvustamisel ning teadmiste kinnitamisel. Kauplus tegeleb muuseumi väljaannete jae- ja hulgimüügiga ning ekspositsiooni ja kogusid tutvustavate meenete müügiga.

  (2) Muuseumi struktuuriüksuste juhtimine, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuste põhimäärustes, mille kinnitab direktor.

§ 8.  Nõukoda ja teadusnõukogu

  (1) Muuseumi põhisuundade kavandamiseks ning töö hindamiseks moodustatakse muuseumi nõukoda, mille koosseisu ja pädevuse kinnitab direktor.

  (2) Eesti Filmimuuseumi põhisuundade kavandamiseks ning töö hindamiseks moodustatakse Eesti Filmimuuseumi nõukoda, mille koosseisu ja pädevuse kinnitab direktor.

  (3) Muuseumi teadustöö põhisuundade kavandamiseks ning teadustöö hindamiseks moodustatakse muuseumi teadusnõukogu, mille koosseisu ja pädevuse kinnitab direktor.

5. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja kontroll 

§ 9.  Vara ja finantseerimine

  (1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub „Riigivaraseaduses” või selle alusel kehtestatud korras.

  (2) Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ning muudest laekumistest.

  (3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 10.  Aruandlus ja kontroll

  (1) Muuseum peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

  (2) Muuseumi finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

6. peatükk Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine 

§ 11.  Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 22. mai 2006. a määrus nr 3 „Eesti Ajaloomuuseumi põhimäärus” (RTL 2006, 45, 792; 2009, 40, 528) tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Rein Lang
Minister

Siim Sukles
Kantsler

/otsingu_soovitused.json