Teksti suurus:

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 17

Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruse nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.12.2011 nr 21

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Kultuuriministri 9. veebruari 2007. a määruses nr 4 „Muinsuskaitseameti põhimäärus” (RTL 2007, 16, 253; 2009, 8, 87) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) haldab veealuseid mälestisi.”;

2) paragrahvi 6 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) annab veealusele mälestisele sukeldumise ja kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise lubasid;
8) kooskõlastab üldplaneeringu ja detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimusi.”;

3) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

§ 11. Peadirektori asetäitja

(1) Peadirektoril on asetäitja, kes allub vahetult peadirektorile.

(2) Peadirektori asetäitja nimetab ametisse ja vabastab ametist peadirektor.

(3) Peadirektori asetäitja korraldab ja koordineerib muinsuskaitsealadega, mälestiste restaureerimisega ning muinsuskaitse valdkonna arenguga seotud tegevusi, samuti teisi ameti põhiülesannetega seotud tegevusi oma ametijuhendis määratud ulatuses.

(4) Peadirektori asetäitja äraolekul asendab teda peadirektori määratud ametnik.”;

4) paragrahv 12 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Üksuse juht allub vastavalt üksuse põhimäärusele vahetult peadirektorile või peadirektori asetäitjale.”;

6) paragrahvi 14 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Ameti struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametnikud, kes toetavad ameti põhiülesannete täitmist ja alluvad vahetult peadirektorile.”;

7) paragrahvi 15 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ameti põhiülesannete täitmiseks on ametis järgmised osakonnad:
1) restaureerimis- ja arendusosakond;
2) Põhja-Eesti järelevalveosakond;
3) Lõuna-Eesti järelevalveosakond;
4) registriosakond.

(2) Restaureerimis- ja arendusosakond osakond tagab käesoleva määruse § 5 punktides 1–31, 5, 6, 8, 12 ja 13 ning § 6 punktides 3–8 sätestatud ülesannete täitmise.

(3) Põhja-Eesti järelevalveosakond ja Lõuna-Eesti järelevalveosakond tagavad käesoleva määruse § 5 punktides 4, 5, 9–12 ja § 6 punktides 1–3 sätestatud ülesannete täitmise.

(4) Registriosakond tagab käesoleva määruse § 5 punktides 3, 8 ja 12 ning §-des 7 ja 8 sätestatud ülesannete täitmise.”;

8) paragrahv 16 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Rein Lang
Minister

Siim Sukles
Kantsler