Teksti suurus:

Avalik-õiguslike nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 33

Avalik-õiguslike nõuete kohtutäiturite vahel jaotamise kord

Vastu võetud 01.04.2010 nr 42
RT I 2010, 15, 79
jõustumine 01.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.10.2010RT I, 05.11.2010, 201.01.2011
21.12.2011RT I, 29.12.2011, 2701.01.2012, osaliselt 01.01.2013

Määrus kehtestatakse «Täitemenetluse seadustiku» § 231 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1)  Määrusega kehtestatakse avalik-õiguslike rahaliste nõuete (edaspidi  avalik-õiguslikud nõuded ) kohtutäiturite vahel jaotamise kord. 

  (2) Määrust kohaldatakse kõikide avalik-õiguslike nõuete, välja arvatud kohtutäituri tasu ja täitekulude otsuse ning notari tasu maksmise arve suhtes. 
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Avalik-õiguslike nõuete jaotamise põhimõtted

  (1)  Avalik-õiguslikud nõuded jaotab kohtutäituritele täitmiseks Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda (edaspidi koda). 

  (2)  Avalik-õiguslike nõuete jaotamisel arvestab koda kohtutäituri tööpiirkonda. 

  (3)  Koda jagab avalik-õiguslikud nõuded võrdselt kõigi tööpiirkonna kohtutäiturite vahel. 

  (4)  Avalik-õiguslikud nõuded jaotatakse kojale laekumise järjekorras tööpiirkonna kohtutäituritest moodustatud nimekirja alusel. 

  (41) Koda võib kokkuleppel isikuga, kes on esitanud nõude täitmiseks (sissenõudja), jaotada nõuded kohtutäiturite vahel sissenõudja esitatud nõuete nimekirja alusel. Sissenõudja poolt kojale elektrooniliselt esitatavas nimekirjas näidatakse ära täitedokumendi koostamise kuupäev ja number. Koda jaotab esitatud nimekirja alusel nõuded kohtutäiturite vahel viivitamata käesoleva paragrahvi lõigetes 2 kuni 4 sätestatut järgides ning tagastab nimekirja sissenõudjale, kes saadab nõuded täitmisele nimekirjas märgitud kohtutäiturile. Koda peab säilitama sissenõudjale tagastatud nimekirjade koopiaid vähemalt kaks aastat, arvates nimekirja tagastamisest.
[RT I, 05.11.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Kohtutäitur ei või keelduda avalik-õiguslike nõuete täitmisele võtmisest, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui kõik vastava tööpiirkonna kohtutäiturid on kohtutäituri tasu ettemaksu tasumata jätmise tõttu või muul seaduses sätestatud põhjusel keeldunud avalik-õigusliku nõude täitmisest, siis tagastatakse nõue sissenõudjale. 
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Avalik-õiguslike nõuete jaotamine eelisjärjekorras

  (1)  Avalik-õiguslikud nõuded jaotab koda eelisjärjekorras enne nõuete jaotamist käesoleva määruse § 2 lõike 3 alusel vähem kui kaks aastat ametis olnud kohtutäiturile, arvestades kohtutäituri tööpiirkonda ja tööpiirkonna keskmist töökoormust. Koda korraldab nõuete eelisjärjekorras jaotamise viisil, mis tagab kohtutäiturile võimalikult paljude sissenõudjate nõuete ühtlase jaotumise.
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

  (2)  Avalik-õiguslikke nõudeid jaotatakse eelisjärjekorras, kuni kohtutäituri menetluses olevate täitemenetluste arv on kohtutäituri esimesel ametiaastal 25% tööpiirkonna keskmisest töökoormusest ning kohtutäituri teisel ametiaastal 50% tööpiirkonna keskmisest töökoormusest. Kui käesolevas lõikes nimetatud töökoormus on saavutatud, jaotatakse avalik-õiguslikke nõudeid kohtutäiturile üldistel alustel. 

  (3)  Kui kohtutäituri töökoormus langeb kahel esimesel ametiaastal alla lõikes 2 nimetatud töökoormust, jaotatakse kohtutäiturile avalik-õiguslikke nõudeid eelisjärjekorras. 

§ 4.   Tööpiirkonna keskmise töökoormuse arvutamine

  (1) Tööpiirkonna keskmise töökoormuse arvutamiseks liidetakse tööpiirkonna kohtutäiturite menetluses olevad täitemenetlused, välja arvatud täitemenetlused, milles nõutakse sisse üksnes kohtutäituri tasu või täitekulusid, ja saadud summa jagatakse sama tööpiirkonna ametis olevate kohtutäiturite arvuga.  
[RT I, 29.12.2011, 27 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Tööpiirkonna kuu keskmise töökoormuse arvutab koda järgneva kuu 5. kuupäevaks. Arvutamise aluseks on täitemenetluste ja ametis olevate kohtutäiturite arv kuu viimasel päeval. 

§ 5.   Määruse jõustumine

   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011. a. 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json