Teksti suurus:

Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1 „Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 36

Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1 „Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Vastu võetud 22.12.2011 nr 60

Määrus kehtestatakse „Riigieelarve seaduse” § 4 lõike 9, § 8 lõike 41, § 23 lõike 11 ja § 32 lõike 1 ning „Täitemenetluse seadustiku” § 211 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruse nr 1 „Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri” muutmine

Rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määruses nr 1 „Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri” (RT I, 28.06.2011, 32) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri”;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Riigieelarve seaduse” § 4 lõike 9, § 8 lõike 41, § 23 lõike 11 ja § 32 lõike 1 ning „Täitemenetluse seadustiku” § 211 alusel.”;

3) paragrahvi 1 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Riigieelarve kassalist teenindamist korraldab Rahandusministeeriumi riigikassa osakond (edaspidi riigikassa). Riigieelarve kassareservi vahendite kasutamist välisabi sildfinantseerimiseks korraldab ning eraldatud summade üle peab arvestust Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond.

(2) Riigieelarve kassaline teenindamine toimub e-riigikassa vahendusel. Riigieelarve kassareservi vahendite kasutamine välisabi sildfinantseerimiseks toimub käesoleva eeskirja peatükis 31 sätestatud korras.”;

4) paragrahvi 1 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Riigiasutuse reorganiseerimise või tegevuse lõpetamise korral edastab asutus viivitamatult riigikassale:
1) vastava õigusakti;
2) § 2 lõikes 2 nimetatud e-riigikassa kontode sulgemise taotluse;
3) § 2 lõikes 7 nimetatud volikirjade kehtetuks tunnistamise taotluse;
4) § 7 lõikes 3 nimetatud krediit- ja deebetkaartide sulgemise taotluse.”;

5) määrust täiendatakse §-ga 11 järgmises sõnastuses:

§ 11. Eelarveklassifikaator

(1) Eelarveklassifikaator on toodud määruse lisas 15.

(2) Eelarveklassifikaatori alusel liigendatud tulusid, kulusid ja finantseerimistehinguid liigendatakse täiendavalt rahandusministri 11. detsembri 2003. a määruse nr 105 „Riigi raamatupidamise üldeeskiri” lisa 1 „Kontode koodid” ja lisa 3 „Tegevusalade koodid” kohaselt.”;

6) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Asutusele avatakse e-riigikassas arveldamiseks kontod – põhikonto ehk kulukonto (edaspidi e-riigikassa kulukonto) ja lisakonto ehk tulukonto (edaspidi e-riigikassa tulukonto). Tulukontosid on võimalik avada määruse lisas 16 toodud liikides. Kõik liikumised kontodel toimuvad eurodes.”;

7) paragrahvi 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 2 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

„(8) E-riigikassa teenuste administreerimise ja sõnumipõhise andmevahetuse kasutamise õigus jõustuvad lõikes 7 nimetatud volikirja ja taotluse alusel vastavate õiguste andmisest riigikassa poolt ning on kehtivad seni, kuni riigikassa vastavad õigused asutuse kirjaliku taotluse alusel lõpetab.”;

9) paragrahvi 8 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Maksu- ja Tolliamet edastab tema poolt kogutavate edasikantavate maksude, tasude ja maksete edasikandmiseks broneeringu e-posti teel vastavalt kokkuleppele riigikassaga.”;

10) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) eristamaks iga-aastases riigieelarves eraldi määratletud arvestuslikke kulusid eelarveklassifikaatori allika 00 alt tehtavate kulude osas;”;

11) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Eelarveklassifikaatori koodis kasutatakse käesoleva määruse lisaga 15 kehtestatud eelarveklassifikaatoreid vähemalt kahekohalises detailsuses. Kulude üldiseid klassifikaatoreid majandusliku sisu järgi 4, 5, 6, 450, 4500, 452 ja 4502 maksekorraldusel ei kasutata ja esitada tuleb vastava kulu detailsema liigenduse klassifikaator.”;

12) paragrahvi 11 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Maksetele, mille tähtaeg on nädalavahetusel või riigipühal, märgitakse väljamakse tähtajaks nädalavahetusele või riigipühale järgnev tööpäev.”;

13) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Laekumisi on lubatud kajastada asutuse e-riigikassa kulukontol kulude vähendusena tulusid kajastamata juhul, kui:
1) riigieelarvesse tagastatakse ekslikult väljamakstud vahendid;
2) toimub ettemaksete tagastamine;
3) laekumine on seotud riigivara müügiga „Riigivaraseaduse” § 64 alusel;
4) laekumine on seotud asutuse ametnikele või töötajatele asutuse poolt kehtestatud kululimiite ületavate summade tagastamisega ametnike või töötajate poolt;
5) laekumine toimub Euroopa Liidu vahenditest, rahvusvaheliselt organisatsioonilt, välisriigilt või välisriigi valitsusväliselt organisatsioonilt asutusele tema poolt varem teostatud lähetuskulude hüvitamiseks;
6) laekumine toimub Sotsiaalkindlustusametilt „Töölepinguseaduse” §-s 56 või 57 nimetatud pikendatud põhipuhkuste hüvitamiseks, „Töölepinguseaduse” §-des 60, 63, 65 ja 135 nimetatud puhkuste hüvitamiseks, „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 10 lõikes 5 nimetatud lapsetoitmise lisavaheaja kasutamise hüvitamiseks;
7) laekumine toimub ühelt riigiasutuselt teisele tema poolt varem teostatud ühistest koostööprojektidest, kirjalikest kokkulepetest, ühishangetest ja -koolitustest ning lähetustest tulenevate kulude hüvitamiseks;
8) laekumine on seotud maksude tagastamisega;
9) laekumine on seotud üürimisel või rentimisel rendileandjale laekuvate kommunaalkuludega.”;

14) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

§ 17. Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduses toodud valitsusasutuste rahastamine

Tulenevalt „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” § 9 punktist 2 kannavad Kaitsevägi, Kaitsepolitseiamet ja Teabeamet kontsernikontovälistele arvelduskontodele e-riigikassa vahendusel väljamaksete tegemiseks vajalikud vahendid. Rahandusministeeriumi esindajatel on vastava juurdepääsuloa olemasolul õigus küsida vastavaid maksekorraldusi ja nende alusdokumente „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse” sätteid arvestades.”;

15) paragrahvi 18 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

§ 18. Keskkonnatasude ja pakendiaktsiisi ülekandmine”;

16) paragrahvi 18 lõike 6 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Keskkonnaministeerium – harrastuskalapüügi ja eripüügi tasu, jahipiirkonna kasutusõigusetasu ning keskkonnale tekitatud kahju hüvitise kohta.”;

17) paragrahvi 18 lõiked 1, 2, 4 ja 5 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 20 lõiked 2 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse § 1 lõikes 4 nimetatud asutused, kes kasutavad kontserniväliseid arvelduskontosid, sisestavad riigieelarve kulud e-riigikassasse jooksvalt. Välisesindused sisestavad riigieelarve kulud e-riigikassasse järgneva kuu kümnendaks tööpäevaks.”;

„(4) Riigikassa arvestab pärast pangatehingu kinnituse saamist teostatud väljamaksed ning § 20 lõikes 2 nimetatud kulud riigieelarve kassalise täitmise aruandesse.”;

19) määrust täiendatakse peatükiga 31 järgmises sõnastuses:

31. peatükk
VÄLISABI SILDFINANTSEERIMINE

§ 201. Välisabi sildfinantseerimise kasutamine

(1) Kui välisabi laekub riigiasutusele eelnevalt tehtud kulude hüvitamisena, tuleb eelnevate kulude tegemiseks riigiasutusel kasutada üldjuhul välisabi sildfinantseerimist.

(2) Eelnevalt teostatud lähetuskulude hüvitamisena laekuva välisabi korral sildfinantseerimist kasutada ei tule, kui rakendatakse käesoleva määruse § 14 lõike 1 punktis 5 nimetatud kulude vähendamist.

§ 202. Välisabi sildfinantseerimise taotlemine

(1) Välisabi sildfinantseerimiseks esitab taotleja igal eelarveaastal Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonnale põhjendatud taotluse konkreetsesse eelarveaastasse planeeritud välisabi kulude ulatuses.

(2) Välisabi sildfinantseerimise taotlejaks (edaspidi käesolevas peatükis taotleja) on riigiasutus, kes on välisabi saaja või vahendaja. Välisabi vahendajaks on struktuuritoetuste korral Rahandusministeerium, üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” fondide korral Siseministeerium ja Kultuuriministeerium, Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi programmide ja Euroopa Naabrusinstrumendi piiriülese koostöö programmide korral Siseministeerium ning põllumajandustoetuste korral Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet.

(3) Kui taotlejaks on valitsusasutus või valitsusasutuse hallatav asutus, edastab taotluse Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonnale ministeerium või Riigikantselei, kelle valitsemis- või haldusalasse asutus kuulub. Valitsemis- või haldusala asutuse taotlusele lisab ministeerium või Riigikantselei kooskõlastuse, mis kinnitab, et ministeerium või Riigikantselei on nõus tähtaegselt tagastama vahendite kinnipidamisega oma eelarvelistest vahenditest.

(4) Välisabi sildfinantseerimise taotlus peab sisaldama:
1) välisabi sildfinantseerimise vajaduse põhjendust;
2) välisabi andja nime;
3) välisabi saamise alust (välisabi leping, rahastamisotsus vms);
4) taotletavat summat;
5) vahendite kasutamise perioodi;
6) e-riigikassa konto numbrit, kust väljamakseid teha soovitakse;
7) eeldatavat välisabi laekumise tähtaega;
8) esmakordsel sildfinantseerimise taotlemisel konkreetse fondi või projekti raames välisabi saamist tõendavaid dokumente;
9) välisabi saajast taotleja korral kinnitust, et ollakse nõus tähtaegselt tagastamata vahendite kinnipidamisega oma eelarve vahenditest.

§ 203. Välisabi sildfinantseerimise eelnõu ettevalmistamine

(1) Välisabi sildfinantseerimise korralduse eelnõu valmistab ette Rahandusministeerium. Korralduse eelnõus sätestatakse:
1) välisabi sildfinantseerimise saaja;
2) välisabi sildfinantseerimise maht;
3) vahendite kasutamise ja tagastamise tähtajad;
4) vahendite tagastamise eest vastutav asutus;
5) tingimused tähtaegselt tagastamata jäänud vahendite kinnipidamiseks taotleja või valitsemisala ministeeriumi või Riigikantselei eelarvelistest vahenditest.

(2) Välisabi sildfinantseerimine toimub Vabariigi Valitsuse korralduse alusel välisabi saaja e-riigikassa kontole arvelduskrediidi limiidi lisamise kaudu.

(3) Välisabi sildfinantseerimise lisamisest välisabi saaja e-riigikassa kontole teavitab Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond samal päeval taotlejat ja edastab talle Vabariigi Valitsuse korralduse sildfinantseerimise kohta.

§ 204. Välisabi sildfinantseerimise tagastamine vahendite laekumisel

(1) Taotleja on kohustatud Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonda informeerima sildfinantseerimise katteks välisabi vahendite laekumisest ning sildfinantseerimise kasutamise vajaduse lõppemisest e-posti teel hiljemalt 7 tööpäeva jooksul vahendite laekumisest arvates. Edastada tuleb informatsioon projekti kohta, e-riigikassa konto number, kuhu vahendid laekusid, ning laekunud summa.

(2) Taotlejalt saadud info alusel vähendab Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond 3 tööpäeva jooksul e-riigikassa kontole lisatud arvelduskrediidi limiiti laekumise võrra ning teavitab sellest taotlejat e-posti teel.

§ 205. Välisabi sildfinantseerimise vahendite arvelt väljamaksete tegemise tähtaeg

(1) Välisabi sildfinantseerimise arvelt on õigus teha väljamakseid ainult välisabi sildfinantseerimise taotlemise eelarveaasta jooksul.

(2) Taotleja on kohustatud Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakonda e-posti teel informeerima kasutamata välisabi sildfinantseerimise jäägist eelarveaasta lõpu seisuga hiljemalt aasta eelviimaseks tööpäevaks. Edastada tuleb projekti nimi, konto number, kuhu vahendid taotleti ning kasutamata summa.

(3) Rahandusministeeriumi Euroopa Liidu maksete osakond vähendab hiljemalt aasta viimasel tööpäeval e-riigikassa kontoga seotud arvelduskrediidi limiiti eelarveaasta lõpu seisuga kasutamata välisabi sildfinantseerimise jäägi võrra ning informeerib sellest taotlejat e-posti teel.

§ 206. Välisabi sildfinantseerimise tagastamine kui vahendid ei laeku

(1) Välisabi andjalt välisabi sildfinantseerimise vahenditest väljamakstud summade osaliselt, täismahus või tähtaegselt laekumata jäämisel peab taotleja kandma laekumata summa või korraldama laekumata summa tagastamise välisabi sildfinantseerimisega seotud kontole.

(2) Tähtaegselt tagastamata välisabi sildfinantseerimise summad võib Rahandusministeerium kinni pidada taotleja või ministeeriumi või Riigikantselei, kelle valitsemis- või haldusalasse asutus kuulub, eelarvelistest vahenditest.”;

20) paragrahvi 21 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) kuni 3% riigieelarves kindlaksmääratud kulust vastava aasta riigieelarve seaduse liigenduse alusel, välja arvatud õppelaenude põhiosa kustutamiseks ja maksudeks õppelaenudega seotud erisoodustustelt planeeritud kulud;”;

21) paragrahvi 21 punkt 5 tunnistatakse kehtetuks;

22) paragrahvi 22 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Järgmisse eelarveaastasse kuuluvad ülekandmisele summad alates 63,90 eurost. Nimetatud piirmäära ei rakendata käesoleva määruse lisaga 15 kehtestatud eelarveklassifikaatori allikatele järgmiselt:
1) allikate 20, 40, 80 laekumiste arvelt tehtavatele kuludele;
2) allika 60 laekumiste arvelt tehtavatele kuludele, kui laekumised on seotud riigiväliselt organisatsioonilt saadud toetuste vahendamise või nende kaasfinantseerimisega.

(4) Lõike 3 punktides 1 ja 2 nimetatud laekumiste arvelt tehtavad kulud on järgmisse eelarveaastasse ülekantavad vastavate tulude eelarveaasta lõpuks tegelikult laekunud ja kasutamata jäänud summade ulatuses. Nende kulude ülekandmist ei pea taotlema ning vastavad kasutamata jäänud summad kantakse automaatselt üle järgmisse eelarveaastasse.”;

23) paragrahvi 22 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Kasutamata jäänud laekumiste korral riigilt ja riigiasutustelt, mis ei olnud seotud riigiväliselt organisatsioonilt saadud toetuste vahendamise või nende kaasfinantseerimisega või mis ei olnud ette nähtud arvestuslike kulude tegemiseks, taotleb nende ülekandmist toetuse andnud riigiasutus.”;

24) paragrahvi 26 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ülekantavat kulu saab kasutada alates neljandast tööpäevast rahandusministri kulu ülekandmise otsuse tegemisest arvates. Käesoleva määruse § 22 lõikes 4 ning §-des 24 ja 25 nimetatud vahendite jääke saab kasutada alates järgmise eelarveaasta algusest.”;

25) määrust täiendatakse §-ga 272 järgmises sõnastuses:

§ 272. Määruse lisa 15 „Eelarveklassifikaator” rakendamine 2012. aastal

Määruse lisas 15 „Eelarveklassifikaator” tulude koodi 70 „Saadud siirded riigiasutustelt” ja kulude koodi 71 „Antud siirded riigiasutustele” kasutatakse 2012. aastal üksnes 2013. aasta eelarve projektide koostamisel.”;

26) määruse lisa 3 „Administratiivne tunnus” asendatakse lisaga käesoleva määruse sõnastuses (lisatud);

27) määruse lisa 15 „Tulude, kulude ja finantseerimistehingute klassifikaatorite kohustuslik detailsus riigiasutustele” asendatakse lisaga „Eelarveklassifikaatorid” käesoleva määruse sõnastuses (lisatud);

28) määrust täiendatakse lisaga 16 „E-riigikassa tulukontod” (lisatud).

§ 2.  Rahandusministri 11. juuli 2002. a määruse nr 89 „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaselt väljaantavate patentidega seotud riigilõivude Eesti Patendiameti kontole kandmise ja Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivude Euroopa Patendiametile ülekandmise kord” muutmine

Rahandusministri 11. juuli 2002. a määruse nr 89 „Euroopa patentide väljaandmise konventsiooni kohaselt väljaantavate patentidega seotud riigilõivude Eesti Patendiameti kontole kandmise ja Euroopa patendi jõushoidmise riigilõivude Euroopa Patendiametile ülekandmise kord” (RTL 2002, 84, 1295) § 2 lõikes 4 asendatakse tekst „17. oktoobri 2001. a määrusest nr 91 „Kassalise teenindamise eeskiri” (RTL 2001, 118, 1692)” tekstiga „2. jaanuari 2006. a määrusest nr 1 „Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri””.

§ 3.  Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” muutmine

Rahandusministri 20. septembri 2005. a määruse nr 64 „Kohustusliku pensionifondi osakute kord” (RT I, 21.07.2011, 22) § 22 lõikes 9 asendatakse tekst „14. jaanuari 2004. a määrusega nr 6 kinnitatud „Riigieelarve kassalise teenindamise eeskirjale”” tekstiga „2. jaanuari 2006. a määrusele nr 1 „Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri””.

§ 4.  Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksu- ja Tolliametis” muutmine

Rahandusministri 3. jaanuari 2003. a määruse nr 1 „Sotsiaalmaksu arvestuse kord Maksu- ja Tolliametis” (RTL 2003, 7, 59; 2005, 80, 1135) § 8 lõikes 2 asendatakse tekst „17. oktoobri 2001. a määruse nr 91 „Kassalise teenindamise eeskiri” (RTL 2001, 118, 1692; 2002, 88, 1373)” tekstiga „2. jaanuari 2006. a määruse nr 1 „Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri””.

§ 5.  Rahandusministri 19. augusti 2005. a määruse nr 59 „Struktuuritoetuste väljamaksmise üldised tingimused ja kord” muutmine

Rahandusministri 19. augusti 2005. a määruses nr 59 „Struktuuritoetuste väljamaksmise üldised tingimused ja kord” (RTL 2005, 93, 1413; 2009, 20, 255) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse „Perioodi 2004–2006 struktuuritoetuste seaduse” § 11 lõike 2 punkti 2 alusel ja kooskõlas rahandusministri 2. jaanuari 2006. a määrusega nr 1 „Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri”.”;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse tekst „määrusele nr 1 „Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri”” tekstiga „määruses nr 1 „Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri””.

§ 6.  Rahandusministri 19. märtsi 2009. a määruse nr 24 „Universaalse postiteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord” muutmine

Rahandusministri 19. märtsi 2009. a määruse nr 24 „Universaalse postiteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord” (RTL 2009, 29, 380) § 2 lõikes 4 asendatakse sõnad „Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri” sõnadega „Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri”.

§ 7.  Rahandusministri 13. juuni 2005. a määruse nr 45 „Universaalteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord” muutmine

Rahandusministri 13. juuni 2005. a määruse nr 45 „Universaalteenuse makse riigieelarvesse laekumise ja selle kasutamise kord” (RTL 2005, 71, 985; 2008, 18, 266) § 2 lõikes 4 asendatakse tekst „14. jaanuari 2004. a määruse nr 6 „Riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri”” tekstiga „2. jaanuari 2006. a määruse nr 1 „Eelarveklassifikaator ja riigieelarve kassalise teenindamise eeskiri””.

§ 8.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Riigi eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 3 

Lisa 15 

Lisa 16 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json