Teksti suurus:

Riigi õigusabi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise aruandluse kord

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 39

Riigi õigusabi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise aruandluse kord

Vastu võetud 20.12.2011 nr 57

Määrus kehtestatakse „Riigi õigusabi seaduse” § 32 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti Advokatuuri (edaspidi advokatuur) poolt Justiitsministeeriumile esitatava riigi õigusabi osutamiseks ja advokatuuri poolt avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks eraldatud vahendite kasutamise aruandluse täpsem kord.

§ 2.  Advokatuuri esitatavad aruanded

  (1) Advokatuur esitab Justiitsministeeriumile hiljemalt aruandekuule järgneva kuu 25. kuupäevaks koondandmed aruandekuul riigi õigusabi osutamiseks ja advokatuuri poolt avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks eraldatud vahendite kasutamise ja nende jäägi kohta määruse lisas sätestatud vormil.

  (2) Advokatuur esitab Justiitsministeeriumile hiljemalt iga aasta 1. aprilliks määruse §-s 3 sätestatud andmetega aruande.

§ 3.  Aastaaruandes esitatavad andmed

  (1) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud iga-aastases aruandes esitab advokatuur Justiitsministeeriumile eelmise kalendriaasta kohta järgmised andmed:
  1) riigi õigusabi tellimused riigi õigusabi liigiti ja riigi õigusabi tellimuste protsentuaalsed muutused võrreldes eelnevate aastatega;
  2) riigi õigusabi osutamise eest väljamakstud tasud riigi õigusabi liigiti ja riigi õigusabi tasude protsentuaalsed muutused võrreldes eelnevate aastatega;
  3) riigi õigusabi osutamise väljamakstud kulud riigi õigusabi liigiti ja riigi õigusabi kulude protsentuaalsed muutused võrreldes eelnevate aastatega;
  4) rahaliste vahendite jääk aruandeaasta alguse seisuga, riigieelarvest saadud eraldise suurus, aruandeaastal kasutatud rahalised vahendid ja rahaliste vahendite jääk aruandeaasta lõpu seisuga;
  5) riigieelarvest eraldatud vahendite suuruse muutused;
  6) avalik-õiguslike ülesannete täitmise kulud ja nende kulude protsentuaalsed muutused võrreldes eelnevate aastatega;
  7) kümne advokaadi nimed, kelle osutatud riigi õigusabi eest on määratud enim riigi õigusabi tasu ning advokaatide lõikes määratud tasude koondsummad riigi õigusabi liigiti;
  8) riigi õigusabi tasu ja kulude põhjendatuse kontrollimiseks rakendatud kontroll- ja järelevalvemeetmed ning lõpetatud kontrollide tulemused.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 8 nimetatud andmete kohta esitatakse Justiitsministeeriumile andmed advokatuuri poolt rakendatud kontroll- ja järelevalvemeetmetest, mida advokatuur on eelmisel kalendriaastal väljamakstud tasude ja kulude osas rakendanud eesmärgil, et võimalikud kahtlused riigi õigusabi tasu ja kulude põhjendatuse osas ei jääks advokatuuril tuvastamata. Koos eelmises lauses nimetatud andmetega esitatakse ka andmed eelmisel kalendriaastal riigi õigusabi seaduse § 24 lõike 1 teise lause alusel algatatud tasude ja kulude põhjendatuse kontrollidest koos lõpetatud kontrollide tulemustega.

  (3) Advokatuur esitab iga-aastases aruandes lisaks käesoleva määrusega ettenähtud eelmist kalendriaastat iseloomustavatele andmetele ka sisulise analüüsi eelmisel kalendriaastal ja sellele eelnenud kolmel kalendriaastal toimunud muutuste ning nende alusel järgnevaks kalendriaastaks koostatud prognooside kohta, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 7 ja 8 nimetatud andmete kohta.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud sisulise analüüsi tulemuste põhjal esitab advokatuur Justiitsministeeriumile põhistatud taotluse järgmiseks eelarveaastaks riigieelarvest riigi õigusabi osutamiseks ja advokatuuri poolt avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks vajaminevate vahendite suuruse kohta. Advokatuur võib esitatud taotlust täiendada ja muuta selliste asjaolude ilmnemise korral, mida advokatuur ei võinud taotluse esitamise ajal ette näha.

§ 4.  Mõjude analüüs

  (1) Advokatuur esitab Justiitsministeeriumile tasumäärade muutmisel sellega riigieelarvele kaasnevate mõjude hindamise kohta koostatud eelanalüüsi ühe kuu jooksul tasumäärade muutmisest.

  (2) Advokatuur esitab tasumäärade muutmise mõjude kohta järelanalüüsi koos aastaaruandega, mille esitamise ajaks on muutused kehtinud vähemalt kaheksa kuud.

  (3) Advokatuur lähtub käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud muutuste mõjude hindamisel Vabariigi Valitsuse kinnitatud mõjude hindamise metoodikast.

§ 5.  Juhiste andmine ja andmete nõudmine

  (1) Justiitsministeerium võib anda advokatuurile käesoleva määruse alusel esitatava aruande koostamiseks juhiseid.

  (2) Justiitsministeeriumil on õigus nõuda advokatuurilt käesoleva määruse alusel esitatud aruande täiendamist ja täpsustamist ning tutvuda aruandes esitatud teabe aluseks olevate dokumentidega.

§ 6.  Rakendussätted

  (1) Iga-aastases aruandes kajastatakse näitajate muutusi võrreldes eelmise kolme aasta andmetega ja seda alates aastast 2010, välja arvatud andmed riigi õigusabi osutamise eest väljamakstud tasude ja kulude kohta, mille näitajate muutusi hakatakse võrdlema alates aastast 2012.

  (2) Käesoleva määruse § 4 lõikes 3 sätestatut ei rakendata enne Vabariigi Valitsuse poolt mõjude hindamise metoodika kinnitamist.

§ 7.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Justiitsministri 17. juuni 2005. a määrus nr 27 „Riigi õigusabi osutamiseks eraldatud vahendite kasutamise aruandluse täpsem kord” (RTL 2005, 74, 1045) tunnistatakse kehtetuks.

Kristen Michal
Minister

Margus Sarapuu
Kantsler

Lisa Aruande vorm

/otsingu_soovitused.json