Teksti suurus:

Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 40

Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2011 nr 23

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1. Rahvakultuuri Keskus

 (1) Rahvakultuuri Keskus (edaspidi keskus) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus.

 (2) Keskus juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

 (3) Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, kultuuriministri kinnitatud eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2. Keskuse asukoht

  Keskus asub Tallinnas, postiaadress on Vilmsi 55, 10147 Tallinn. Keskusel on esindajad maakondades.

2. peatükk Tegevus ja ülesanded 

§ 3. Keskuse põhiülesanded

 (1) Keskuse põhiülesanded on:
 1) osalemine kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise protsessis maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil;
 2) rahvakultuuri püsimisele ja arengule kaasaaitamine;
 3) vaimse kultuuripärandi väärtustamine;
 4) täiskasvanute tööalase koolituse ja vabaharidusliku koolituse korraldamine rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas.

 (2) Põhiülesannete täitmiseks keskus:
 1) koostab, koordineerib ja rakendab rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkondade toetusprogramme (edaspidi toetusprogrammid);
 2) peab rahvakultuuri valdkondlikku andmekogu;
 3) täidab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioonist tulenevaid ülesandeid;
 4) toetab maakondlikke koostöövõrgustikke;
 5) nõustab kultuuriasutusi, -seltse ja -organisatsioone oma töövaldkonda puudutavates küsimustes;
 6) korraldab koolitusi rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkondades;
 7) koostab ja kirjastab õppematerjale;
 8) osaleb üleriigiliste kultuurisündmuste korraldamises;
 9) teeb koostööd maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil;
 10) korraldab tasulisi kursusi, osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, sealhulgas majutus-, kaubandus- ja toitlustusteenuseid ning arendab muud põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust.

 (3) Keskus koostab ja täiendab oma arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga lähtuvalt keskuse põhiülesannetest. Arengukava ja tegevuskava kinnitab direktor ning esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

3. peatükk Juhtimine 

§ 4. Direktor

 (1) Keskust juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu kultuuriminister.

 (2) Direktor:
 1) juhib keskuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab keskusele pandud ülesannete ning keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
 2) kinnitab keskuse struktuuriüksuste koosseisu ja ametikohtade arvu ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid keskuse töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib direktor välja kuulutada konkursi;
 3) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, ametipalgad ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
 4) esindab keskust ja volitab selleks vajadusel teisi töötajaid;
 5) moodustab toetusprogrammide koostamise komisjonid ja toetusprogrammide nõukogud ning määrab toetatavad projektid;
 6) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
 7) käsutab kooskõlas õigusaktidega keskuse valduses olevat riigivara ja keskuse rahalisi vahendeid, tagades nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
 8) annab välja volikirju ja käskkirju;
 9) kinnitab seadusega ettenähtud korras töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud keskusesisesed eeskirjad;
 10) kinnitab keskuse poolt osutatavate teenuste hinnad;
 11) hoiab keskuse vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra.

 (3) Direktorit asendab tema äraolekul tema poolt määratud keskuse töötaja.

 (4) Keskuse töö hindajaks ja põhisuundade kavandajaks on keskuse nõukoda. Nõukoja pädevuse kehtestab ning koosseisu kinnitab direktor.

4. peatükk Struktuur 

§ 5. Keskuse struktuuriüksused

 (1) Keskuse struktuuriüksused on:
 1) arendus- ja koolitusosakond;
 2) vaimse kultuuripärandi osakond;
 3) rahvakultuuri osakond;
 4) toetusprogrammide osakond;
 5) administratsioon.

 (2) Arendus- ja koolitusosakonna põhiülesanne on korraldada ja läbi viia õppe- ning arendustegevust, võimaldades rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkondades tegutsevate inimeste ameti-, kutse- ja erialaste teadmiste ning oskuste omandamist ja täiendamist ning isiksuse arengut. Arendus- ja koolitusosakond:
 1) koostab keskuse arengukava ja korraldab strateegilist planeerimist;
 2) korraldab koolitusalast tegevust, koostades või tellides kursuste kavad ja viib nende alusel läbi õppetööd;
 3) koordineerib vajadusel üleriigilisi valdkondlikke koolitusi;
 4) teeb koostööd kõrgkoolide ja valdkonna keskseltside, erialaliitude, teadusasutuste ning muude organisatsioonidega.

 (3) Vaimse kultuuripärandi osakonna põhiülesanne on kaitsta mitmekesist vaimset kultuuripärandit. Vaimse kultuuripärandi osakond:
 1) tagab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamise Eestis;
 2) peab vaimse kultuuripärandi veebipõhist nimistut, uuendades, arendades ja täiendades seda pidevalt;
 3) teeb koostööd kogukondade, rühmade ja üksikisikutega vaimse kultuuripärandi väärtustamisel;
 4) tutvustab vaimset kultuuripärandit ning teeb koostööd maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil;
 5) korraldab vaimse kultuuripärandi kogumise, kaardistamise, kaitse ning nimistu sisekannete koostamise alaseid konverentse, seminare ja koolitusi.

 (4) Rahvakultuuri osakonna põhiülesanne on toetada valdkondlikke koostöövõrgustikke läbi oma esindajate maakondades. Rahvakultuuri osakond:
 1) osaleb toetusprogrammide rakendamisel maakondades;
 2) peab rahvakultuuri valdkondlikku andmekogu, uuendades ja täiendades seda pidevalt;
 3) kogub, korrastab, analüüsib ning levitab rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi alast informatsiooni;
 4) teeb koostööd üleriigiliste keskseltsidega, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega, omavalitsusliitudega, maavalitsustega, kohalike omavalitsusüksustega ning maakondades tegutsevate ja rahvakultuuri alast tegevust korraldavate katusorganisatsioonidega;
 5) aitab tagada laulu- ja tantsupeo protsessi jätkusuutlikkust.

 (5) Toetusprogrammide osakonna põhiülesanne on aidata kaasa erinevate kultuuriprogrammide rakendamise kaudu rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ning arendamisele. Toetusprogrammide osakond:
 1) korraldab ja koordineerib toetusprogrammidega seotud tegevusi;
 2) valmistab ette kultuuriministrile kinnitamiseks toetusprogrammid ja direktorile sõlmimiseks toetuse kasutamise lepingud;
 3) teeb direktorile ettepanekuid toetusprogrammide koostamise komisjonide ja toetusprogrammide nõukogude moodustamiseks;
 4) kontrollib järjepidevalt toetuse sihipärast kasutamist;
 5) koostab toetusprogrammi rakendamise perioodi kohta analüüse ja kokkuvõtteid;
 6) teeb koostööd maavalitsuste, kohalike omavalitsusüksuste, omavalitsusliitude ja rahvakultuuri ning vaimse kultuuripärandi alast tegevust korraldavate katusorganisatsioonidega.

 (6) Administratsiooni ülesanne on korraldada keskuse üldjuhtimist, personalitööd, raamatupidamist, finantsarvestust, asjaajamist ja dokumendihaldust ning teabe levitamist ja koordineerimist.

 (7) Keskuse struktuuriüksuste juhtimise, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvuse ja asendamise korra määrab direktor.

5. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja kontroll 

§ 6. Vara ja finantseerimine

 (1) Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub „Riigivaraseaduses” või selle alusel kehtestatud korras.

 (2) Keskuse tegevust finantseeritakse riigieelarvest, toetustest, annetustest, oma tegevusest saadud tuludest ning muudest laekumistest.

 (3) Keskuse eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 7. Aruandlus ja kontroll

 (1) Keskus peab raamatupidamisarvestust ning esitab statistilisi ja muid aruandeid seadusega kehtestatud korras.

 (2) Keskuse finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

6. peatükk Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine 

§ 8. Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 9. Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kultuuriministri 7. aprilli 2008. a määrus nr 20 „Rahvakultuuri Arendus- ja Koolituskeskuse põhimäärus” (RTL 2008, 30, 440) tunnistatakse kehtetuks.

§ 10. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Rein Lang
Minister

Siim Sukles
Kantsler