Teksti suurus:

Eesti Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:06.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 03.04.2020, 14

Eesti Rahvakultuuri Keskuse põhimäärus
[RT I, 03.04.2020, 10 - jõust. 06.04.2020]

Vastu võetud 22.12.2011 nr 23
RT I, 29.12.2011, 40
jõustumine 01.01.2012

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
07.12.2018RT I, 13.12.2018, 301.01.2019
31.03.2020RT I, 03.04.2020, 1006.04.2020

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Rahvakultuuri Keskus

  (1) Eesti Rahvakultuuri Keskus (edaspidi keskus) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus. Eesti Rahvakultuuri Keskuse nimi inglise keeles on Estonian Centre of Folk Culture.
[RT I, 03.04.2020, 10 - jõust. 06.04.2020]

  (2) Keskus juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, kultuuriministri kinnitatud eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.   Keskuse asukoht

  Keskus asub Viljandis, postiaadress on Leola 15a, 71020 Viljandi. Keskusel on esindajad maakondades.
[RT I, 13.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

2. peatükk Tegevus ja ülesanded 

§ 3.   Keskuse põhiülesanded

  (1) Keskuse põhiülesanded on:
  1) osalemine kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise protsessis maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil;
  2) rahvakultuuri püsimisele ja arengule kaasaaitamine;
  3) vaimse kultuuripärandi väärtustamine ja elujõulisuse toetamine;
[RT I, 13.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  4) täienduskoolituse korraldamine rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas.
[RT I, 13.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (2) Põhiülesannete täitmiseks keskus:
  1) rakendab rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonna toetusprogramme (edaspidi toetusprogrammid);
[RT I, 03.04.2020, 10 - jõust. 06.04.2020]
  2) haldab rahvakultuuri valdkondlikku andmebaasi;
[RT I, 13.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  3) täidab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsioonist tulenevaid ülesandeid;
  4) toetab maakondlikke koostöövõrgustikke;
  5) nõustab kultuuriasutusi, -seltse ja -organisatsioone oma töövaldkonda puudutavates küsimustes;
  6) korraldab kursusi, seminare, infopäevi ja konverentse rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas;
[RT I, 13.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]
  7) koostab ja kirjastab õppematerjale;
  8) osaleb üleriigiliste kultuurisündmuste korraldamises;
  9) teeb koostööd maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil;
  10) korraldab tasulisi kursusi, osutab oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, sealhulgas majutus-, kaubandus- ja toitlustusteenuseid ning arendab muud põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust.

  (3) Keskus koostab ja täiendab oma arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga lähtuvalt keskuse põhiülesannetest. Arengukava ja tegevuskava kinnitab direktor ning esitab need Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

3. peatükk Juhtimine 

§ 4.   Direktor

  (1) Keskust juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu kultuuriminister.

  (2) Direktor:
  1) juhib keskuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab keskusele pandud ülesannete ning keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) kinnitab keskuse struktuuriüksuste koosseisu ja ametikohtade arvu ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid keskuse töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib direktor välja kuulutada konkursi;
  3) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, ametipalgad ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
  4) esindab keskust ja volitab selleks vajadusel teisi töötajaid;
  5) võib moodustada nõuandva õigusega komisjone, määrab nende ülesanded ja töökorra;
[RT I, 03.04.2020, 10 - jõust. 06.04.2020]
  6) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ning sooritab muid tehinguid;
  7) käsutab kooskõlas õigusaktidega keskuse valduses olevat riigivara ja keskuse rahalisi vahendeid, tagades nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  8) annab välja volikirju ja käskkirju;
  9) kinnitab seadusega ettenähtud korras töökorralduse reeglid, valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest lähtudes asjaajamiskorra, samuti muud keskusesisesed eeskirjad;
  10) kinnitab keskuse poolt osutatavate teenuste hinnad;
  11) hoiab keskuse vapipitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra.

  (3) Direktorit asendab tema äraolekul tema poolt määratud keskuse töötaja.

  (4) Keskuse tegevuse põhisuundade kavandamiseks, töö paremaks korraldamiseks, tegevuse hindamiseks ja kultuuriministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on keskusel 5-7 liikmeline nõuandva õigusega nõukoda.
[RT I, 13.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

  (5) Keskuse nõukoja koosseisu kinnitab direktor.
[RT I, 13.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

4. peatükk Struktuur 

§ 5.   Keskuse struktuuriüksused

  (1) Keskuse struktuuriüksused on:
  1) koolitusosakond;
  2) vaimse kultuuripärandi osakond;
  3) regionaalosakond;
  4) toetusmeetmete osakond;
  5) üldosakond.

  (2) Koolitusosakonna põhiülesanne on korraldada õppetegevust, võimaldades rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkondades tegutsevate inimeste ameti-, kutse- ja erialaste teadmiste ning oskuste omandamist ja täiendamist ning isiksuse arengut. Koolitusosakond:
  1) korraldab koolitusalast tegevust, kui koostab või tellib kursuste õppekavasid ja viib nende alusel läbi õppetööd;
  2) koordineerib vajadusel üleriigilisi valdkondlikke infopäevi, koolitusi, seminare ja konverentse;
  3) teeb koostööd kõrgkoolide ja valdkonna keskseltside, erialaliitude, teadusasutuste ning muude organisatsioonidega.

  (3) Vaimse kultuuripärandi osakonna põhiülesanne on toetada vaimse kultuuripärandi mitmekesisust, jätkusuutlikkust ja kaitset. Vaimse kultuuripärandi osakond:
  1) tagab UNESCO vaimse kultuuripärandi kaitse konventsiooni rakendamise Eestis;
  2) haldab vaimse kultuuripärandi veebipõhist nimistut seda pidevalt uuendades, arendades ja täiendades;
  3) teeb koostööd kogukondade, rühmade ja üksikisikutega vaimse kultuuripärandi väärtustamisel ja hoidmisel;
  4) tutvustab vaimset kultuuripärandit ning teeb koostööd maakondlikul, üleriigilisel ja rahvusvahelisel tasandil;

  (4) Regionaalosakonna põhiülesanne on toetada valdkondlikke koostöövõrgustikke oma esindajate kaudu maakondades. Regionaalosakond:
  1) osaleb toetuste eraldamise rakendamisel maakondades;
  2) haldab rahvakultuuri valdkondlikku andmebaasi seda pidevalt uuendades ja täiendades;
  3) kogub, korrastab, analüüsib ning levitab rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi informatsiooni;
  4) teeb koostööd üleriigiliste keskseltsidega, Eesti Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutusega, omavalitsusliitudega, maakondlike arenduskeskustega, kohaliku omavalitsuse üksustega ning maakondades tegutsevate ja rahvakultuuri tegevust korraldavate katusorganisatsioonidega;
  5) aitab tagada laulu- ja tantsupeo protsessi jätkusuutlikkust.

  (5) Toetusmeetmete osakonna põhiülesanne on eri kultuuritoetusmeetmete rakendamise kaudu kaasa aidata rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja elavas kasutuses hoidmisele. Toetusmeetmete osakond:
  1) rakendab toetuste eraldamisega seotud tegevusi;
[RT I, 03.04.2020, 10 - jõust. 06.04.2020]
  2) valmistab ette toetuste eraldamisega seotud dokumendid;
  3) teeb direktorile ettepanekuid toetuste eraldamise komisjonide moodustamiseks;
  4) teeb järelevalvet toetuste sihipärase kasutamise üle;
  5) koostab koos toetuste eraldamise komisjoniga perioodilisi kokkuvõtteid ja korraldab sellega seotud küsitlusi;
  6) teeb koostööd maakondlike arenduskeskuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, omavalitsusliitude ja rahvakultuuri ning vaimse kultuuripärandi tegevust korraldavate katusorganisatsioonidega.

  (6) Üldosakond korraldab keskuse üldist tööd, arendustegevust, personalitööd, raamatupidamist, finantsarvestust, asjaajamist, dokumendihaldust ja kommunikatsiooni.

  (7) Keskuse struktuuriüksuste juhtimise, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvuse ja asendamise korra määrab direktor.
[RT I, 13.12.2018, 3 - jõust. 01.01.2019]

5. peatükk Vara, finantseerimine, aruandlus ja kontroll 

§ 6.   Vara ja finantseerimine

  (1) Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub „Riigivaraseaduses” või selle alusel kehtestatud korras.

  (2) Keskuse tegevust finantseeritakse riigieelarvest, toetustest, annetustest, oma tegevusest saadud tuludest ning muudest laekumistest.

  (3) Keskuse eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 7.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Keskus peab raamatupidamisarvestust ning esitab statistilisi ja muid aruandeid seadusega kehtestatud korras.

  (2) Keskuse finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

6. peatükk Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine 

§ 8.   Ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk Rakendussätted 

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.].

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json