Teksti suurus:

Rannarootsi Muuseumi põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 42

Rannarootsi Muuseumi põhimäärus

Vastu võetud 04.02.2008 nr 11
RTL 2008, 12, 162
jõustumine 11.02.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2010RT I 2010, 35, 20301.07.2010 , osaliselt 1.01.2011
20.12.2011RT I, 29.12.2011, 1501.01.2012

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 ja «Muuseumiseaduse» § 6 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Rannarootsi Muuseum

  (1) Rannarootsi Muuseum (edaspidi muuseum) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev riigimuuseum ja ministeeriumi hallatav riigiasutus.

  (2) Muuseum juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, muudest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (3) Muuseumil on oma nimega pitsat, oma eelarve ning kehtiva seadusandlusega kooskõlas olev sümboolika.

§ 2.   Muuseum asukoht

  Muuseum asub Haapsalus. Muuseumi postiaadress on Sadama 31, 90502 Haapsalu.

2. peatükk TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 3.   Muuseumi põhiülesanne

  (1) Muuseumi põhiülesanne on rannarootsi kultuurialase ainese kogumine, säilitamine, uurimine ja üldsusele vahendamine.

  (2) Muuseum:
  1) kogub süstemaatiliselt ja koostöös teiste asutuste, organisatsioonide ja isikutega rannarootsi alade ajalooga seotud materjale ekspeditsioonide, ostude, annetuste ja korrespondentide kaastöö kaudu;
  2) korraldab ja säilitab kogutud museaale nende arvelevõtmise ja säilitamise korra kohaselt koos teadusliku inventeerimise ning andmebaaside jms koostamisega;
  3) esitab ja vahendab eestirootslaste kultuuripärandit avalikkusele näituste, trükiste, loengute, ajakirjanduse, televisiooni, raadio, interneti, avalike ürituste, muuseumipedagoogika jms kaudu;
  4) teenindab asutusi, organisatsioone ja üksikuurijaid vastavalt kogude kasutamise korrale ja teenuste hinnakirjale;
  5) teeb teaduslikku uurimistööd, korraldab konverentse, koostab ja kirjastab monograafiaid, muuseumijuhte, katalooge, õppematerjale ning muid muuseumi profiilile vastavaid teaduslikke ja populaarseid väljaandeid;
  6) teeb koostööd teiste muuseumide, haridus-, mälu- ning teadus- ja arendusasutustega ning üksikisikutega uurimistöö, museoloogia, näituste, informatsiooni ja väljaannete vahetamise, koolituse jm vallas nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt;
  7) korraldab kontserte, etendusi ja teisi kultuuriüritusi ja teeb sellealast koostööd kultuuri- ja haridusasutustega ning -kollektiividega, kaasates oma tegevusse erinevaid rahvusrühmi;
  8) annab konsultatsioone ja teostab ekspertiise muuseumi profiilile vastavate materjalide kohta ning nõustab museoloogilistes ja kultuuripärandi alastes küsimustes muuseume, kohalikke omavalitsusüksusi, riigiasutusi ning teisi juriidilisi ja füüsilisi isikuid;
  9) täidab muid ülesandeid, mis on muuseumile pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega või kultuuriministri määruse ja käskkirjaga.

  (3) Muuseum koostab oma arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga, teadus-, kogumis-, säilitus- ja näitusepoliitika ja muu tegevuse plaanid lähtuvalt muuseumi põhiülesannetest, kooskõlastab need enne kinnitamist Eesti Rahva Muuseumiga ning esitab Kultuuriministeeriumile teadmiseks.

  (4) Muuseumil on õigus osutada muuseumi põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid vastavalt kultuuriministri määrusega kehtestatud loetelule.

  (5) Muuseumil on õigus korraldada arheoloogilisi välitöid, teha uuringuid, ekspertiise ja konserveerida mälestisi muinsuskaitseseaduses ettenähtud korras.

  (6) Muuseum osaleb vastavalt võimalustele miljööväärtuslike alade ja kultuurmaastike seires, Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu koostamises ja kultuuripärandi inventeerimisel ning teeb Muinsuskaitseametile ettepanekuid kultuuriväärtusega asjade mälestisteks tunnistamiseks.
[RT I 2010, 35, 203 - jõust. 01.07.2010]

§ 4.   Muuseumi kogud

  (1) Muuseum komplekteerib oma kogud iseseisvalt. Museaalide arvelevõtmine ja säilitamine toimub kultuuriministri kehtestatud korras.
25.09.2012 12:47
Veaparandus - Parandatud täheviga sõnas "muuseum". Alus: "Riigi Teataja seaduse" § 10 lõige 4.

  (2) Museaalid moodustavad puutumatu muuseumikogu. Museaalide väljaarvamine ja üleandmine toimub vastavalt «Muuseumiseadusele».

  (3) Muuseumikogu täiendamise ja museaalide säilitamisega seotud küsimused otsustab peavarahoidja koos kuraatori ja direktoriga, mille kinnitab direktor. Muuseumikogude täiendamine lähtub kogumispoliitkast.

  (4) Muuseumikogu täiendamine toimub kogude täiendamise komisjoni otsusega. Kogude täiendamise komisjon moodustatakse direktori käskkirjaga.
[RT I, 29.12.2011, 15 - jõust. 01.01.2012]

3. peatükk JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

§ 5.   Direktor

  Muuseumi juhib direktor, kes valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks. Töölepingu direktoriga sõlmib kultuuriminister.

§ 6.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete ning muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täitmise eest;
  2) esitab kultuuriministrile kinnitamiseks muuseumi koosseisu ja ametikohtade arvu;
  3) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud muuseumi töötajatega ning võib ametikohtade täitmiseks välja kuulutada konkursi;
  4) määrab töötajate tööjaotuse, töötasud, lisatasud ja preemiad ning kinnitab ametijuhendid;
  5) esindab muuseumi, sealhulgas sõlmib lepinguid ja teostab muid tehinguid ning volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
  6) käsutab kooskõlas õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase kasutamise;
  7) annab välja käskkirju ja volikirju;
  8) kinnitab õigusaktidega kehtestatud korras muuseumi töökorralduse reeglid, asjaajamiskorra ning teised muuseumi sisesed eeskirjad, kinnitab piletite ning muuseumi poolt osutatavate teenuste hinnad;
  9) kinnitab muuseumi lahtiolekuajad kooskõlastatult Eesti Rahva Muuseumiga;
  10) hoiab muuseumi pitsatit ja määrab kindlaks selle kasutamise korra;
  11) esitab muuseumi finants- ja tegevusanalüüsi teostamiseks Eesti Rahva Muuseumile vajalikke andmeid eelarvevahendite kasutamise, palgafondi, personali töötasumäärade, investeeringute, varade jm näitajate kohta;
  12) täidab teisi seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning kultuuriministri määruse ja käskkirjaga talle pandud ülesandeid.
[RT I 2010, 35, 203 - jõust. 01.07.2010]

  (2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori poolt määratud muuseumitöötaja.

§ 7.   Peavarahoidja

  Peavarahoidja:
  1) juhib tööd muuseumi kogudega;
  2) vormistab vastavalt eeskirjadele kogude ülddokumentatsiooni;
  3) viib muuseumi kogudes läbi regulaarseid inventuure;
  4) korraldab museaalide andmete sisestamist elektroonilisse andmebaasi;
  5) tagab muuseumis nõuetekohased säilitamistingimused.

§ 8.   Muuseumi struktuur

  (1) Muuseumi struktuuriüksus on Ruhnu Muuseum, mille põhiülesanne on ruhnurootslaste kultuuripärandi kogumine, säilitamine ja tutvustamine ning saare ajaloo uurimine.

  (2) Muuseumi struktuuriüksuse juhtimine, juhi ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimääruses, mille kinnitab direktor
[RT I, 29.12.2011, 15 - jõust. 01.01.2012]

§ 9.   Muuseumi nõukoda

  (1) Muuseumi põhisuundade kavandamiseks ning töö hindamiseks moodustatakse muuseumi nõukoda (edaspidi nõukoda).

  (2) Nõukojal on 5–7 liiget.

  (3) Nõukotta kuuluvad Kultuuriministeeriumi, Muinsuskaitseameti, kohaliku omavalitsusüksuse, kultuuri- ja majandusvaldkonna ning eestirootslaste esindajad.

  (4) Nõukoja koosseisu ja pädevuse kinnitab kultuuriminister direktori ettepanekul.
[RT I, 29.12.2011, 15 - jõust. 01.01.2012]

4. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

§ 10.   Vara ja finantseerimine

  (1) Muuseumi valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

  (2) Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest, oma tegevusest saadud sissetulekutest, toetustest, annetustest ning muudest laekumistest.

  (3) Muuseumi eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 11.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Muuseum peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid seadusega kehtestatud korras.

  (2) Muuseumi finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Muuseumi ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

/otsingu_soovitused.json