Teksti suurus:

Kultuuriministri 4. veebruari 2008. a määruse nr 7 „Pärnu Muuseumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 67

Kultuuriministri 4. veebruari 2008. a määruse nr 7 „Pärnu Muuseumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.12.2011 nr 24

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 43 lõike 5 ja „Muuseumiseaduse” § 6 lõike 1 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 4. veebruari 2008. a määruses nr 7 „Pärnu Muuseumi põhimäärus” (RTL 2008, 12, 158; RT I 2010, 35, 196) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

„Muuseumi postiaadress on Aida 3, 80010 Pärnu, Pärnu maakond.”;

2) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Muuseumikogu täiendamine toimub kogude täiendamise komisjoni otsusega. Kogude täiendamise komisjon moodustatakse direktori käskkirjaga.”;

3) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) müügi- ja toitlustusosakond, mis toetab muuseumi põhitegevusi kaupluse ja kohviku töö korraldamise kaudu. Kauplus tegeleb piletimüügiga, muuseumi väljaannete ning muude trükiste jae- ja hulgimüügiga ning ekspositsiooni ja kogusid tutvustavate meenete müügiga. Kohvik tegeleb muuseumi üritustel osalejate, üksikkülastajate ja gruppide toitlustamisega.”;

4) määrust täiendatakse paragrahviga 81 järgmises sõnastuses:

§ 81. Väljaspool struktuuriüksusi asuvad ametikohad

(1) Muuseumi struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate töötajate ametikohad.

(2) Väljaspool struktuuriüksusi asuvad töötajad alluvad vahetult direktorile ja nende tööülesanded, õigused ning vastutus sätestatakse ametijuhendiga.”;

5) paragrahvis 9 asendatakse sõna „nõukogu” sõnaga „nõukoda” vastavas käändes.

§ 2.  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Rein Lang
Minister

Siim Sukles
Kantsler

/otsingu_soovitused.json