Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 70

Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus

Vastu võetud 22.12.2011 nr 26

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 ja „Politsei ja piirivalve seaduse” § 62 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1. Politsei- ja Piirivalveameti staatus

 (1) Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi amet) on Siseministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis täidab seadusest ja teistest õigusaktidest tulenevaid ülesandeid, teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seadustes ettenähtud alustel, ulatuses ja korras.

 (2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

 (3) Ameti kõrgemalseisvaks valitsusasutuseks on Siseministeerium.

§ 2. Ameti eelarve

 (1) Ametil on oma eelarve. Ametil on arvelduskontod Riigikassa kontsernikonto koosseisus.

 (2) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

 (3) Ameti eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib siseminister.

§ 3. Ameti aruandekohustuslikkus

  Amet on aruandekohustuslik Siseministeeriumi ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema üle seaduses sätestatud korras teenistuslikku järelevalvet.

§ 4. Ameti sümboolika

 (1) Ametil on oma nimetuse ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, mille kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras.

 (2) Ametil on üldplank ja kirjaplank, mille kasutamine sätestatakse asjaajamiskorras.

 (3) Ametil on lipp. Sinisel lipuväljal on tagajalgadel valge lõvi, kes hoiab esikäppade vahel väikest riigivappi. Lõvi keel ja küünised on punased. Lipu laiuse ja pikkuse vahekord on 7:9 (lisa 1).

 (4) Ametil on vapp. Sinisel kilbikujulisel vapil on tagajalgadel hõbedane lõvi, kes hoiab esikäppade vahel väikest riigivappi (lisa 2).

 (5) Ametil võib olla muu kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§ 5. Ameti asukoht

  Amet asub Tallinnas. Ameti postiaadress on Pärnu mnt 139, 15060 Tallinn. Ameti mujal asuva struktuuriüksuse asukoht ja postiaadress nimetatakse ära struktuuriüksuse põhimääruses.

§ 6. Ameti ingliskeelne nimetus

  Ameti ingliskeelne nimetus on Police and Border Guard Board.

2. peatükk Ameti tegevusvaldkond ja ülesanded 

§ 7. Ameti tegevusvaldkonnad ja ülesanded

  Ameti tegevusvaldkond ja ülesanded on:
 1) avalikku korda ähvardava ohu ennetamine, väljaselgitamine, tõrjumine ja avaliku korra rikkumise kõrvaldamine, kui see ülesanne ei ole seadusega antud muu haldusorgani pädevusse või kui pädev haldusorgan ei saa õigeaegselt seda ülesannet täita;
 2) süütegude ennetamine, tõkestamine, avastamine, menetlemine ja karistuste täideviimine seaduses sätestatud alustel ja korras;
 3) dokumentide ja tegevuslubade väljastamine eriseadustes sätestatud alustel ja korras;
 4) kodakondsuse ja migratsiooni valdkonna asjade korraldamine;
 5) piirihalduse asjade korraldamine;
 6) otsingu- ja päästetööde tegemine ning merereostuse avastamise ning likvideerimise korraldamine sise- ja territoriaalmeres, majandusvööndis, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel;
 7) otsingutööde tegemine maismaal lennuõnnetuse korral;
 8) Vabariigi Presidendi ja tema perekonna, samuti seaduses sätestatud juhul ametist lahkunud presidendi, peaministri, välisriigi riigipeade, valitsusjuhtide, välisministrite ning siseministri poolt määratud isikute kaitsmine ning Vabariigi Valitsuse poolt määratud objektide valvamine;
 9) järelevalve teostamine seaduses sätestatud pädevuses;
 10) üldsuse oma tegevusest ja hädaolukorra vahetust ohust teavitamine seadusega sätestatud korras ja ulatuses;
 11) ameti ülesannete täitmiseks vajaliku koostöö arendamine teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, valitsusväliste organisatsioonide, avalikkuse ning välisriikide asjaomaste ametiasutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
 12) muude seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmine.

3. peatükk Ameti juhtimine 

§ 8. Ameti juht

 (1) Ametit juhib peadirektor.

 (2) Peadirektorile alluvad vahetult peadirektori asetäitjad, prefektid, koordinatsioonibüroo juht, peadirektori administratsiooni juht, siseauditibüroo juht ja sisekontrollibüroo juht ning teabeturbebüroo juht riigisaladuse ja salastatud välisteabe korraldamise küsimuses.

 (3) Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja või koordinatsioonibüroo juht.

 (4) Peadirektori asendamise järjekord on:
 1) peadirektori asetäitja piirivalve alal;
 2) peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei alal;
 3) peadirektori asetäitja korrakaitsepolitsei alal;
 4) peadirektori asetäitja kodakondsuse ja migratsiooni alal;
 5) koordinatsioonibüroo juht.

 (5) Peadirektori asendamine vormistatakse siseministri käskkirjaga. Peadirektori lühiajalisel, mitte üle seitsme kalendripäeva, kestval äraolekul vormistatakse peadirektori asendamine peadirektori käskkirjaga, mis tehakse viivitamatult teatavaks Siseministeeriumile.

§ 9. Peadirektori pädevus

 (1) Ameti peadirektor:
 1) juhib ameti tööd;
 2) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru Siseministeeriumile;
 3) juhib vahetult peadirektori asetäitjate, prefektide, koordinatsioonibüroo juhi, peadirektori administratsiooni juhi, sisekontrollibüroo juhi ja siseauditibüroo juhi tööd ning nende kaudu ameti struktuuriüksuste tööd;
 4) teostab teenistuslikku järelevalvet ameti ametnike tegevuse üle;
 5) juhib teabeturbebüroo tegevust riigisaladuse kaitse ja salastatud välisteabe korraldamise küsimuses;
 6) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
 7) esitab Siseministeeriumile ettepanekuid ameti struktuuri ja teenistujate koosseisu kohta;
 8) kinnitab ameti- ja abiteenistuskohad, sealhulgas politseiametnike ametikohad ja politseiametnike ametikohtadele vastavad ametinimetused, struktuuriüksuste lõikes;
 9) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud, kui seadus ei sätesta teisiti;
 10) kinnitab ameti struktuuriüksuste põhimäärused ja ametijuhendid;
 11) kinnitab ameti sisekorra eeskirja, asjaajamiskorra ja raamatupidamise siseeeskirja ning muud sisemist töökorraldust reguleerivad juhendid ning korrad;
 12) esitab Siseministeeriumile ettepanekuid teenistusastmete andmiseks ja muutmiseks;
 13) esitab Siseministeeriumile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
 14) esitab Siseministeeriumile ettepanekuid ameti eelarve kohta ning vastutab eelarve eesmärgipärase ja otstarbeka täitmise eest;
 15) otsustab ameti valduses oleva riigivaraga seotud küsimusi „Riigivaraseadusega” või selle alusel kehtestatud korras;
 16) sõlmib oma pädevuse piires kokkuleppeid välisriikide asjaomaste organisatsioonidega;
 17) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ülesandeid.

 (2) Teenistusliku järelevalve korras võib peadirektor teha peadirektori asetäitjale, peadirektori administratsiooni juhile või struktuuriüksuse juhile ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise tähtsustomavate asjaolude väljaselgitamiseks.

 (3) Peadirektoril on õigus anda oma pädevuse piires õigusaktide alusel ning nende täitmiseks käskkirju, suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 10. Peadirektori asetäitja

 (1) Ameti koosseisus on neli peadirektori asetäitjat:
 1) peadirektori asetäitja piirivalve alal;
 2) peadirektori asetäitja kriminaalpolitsei alal;
 3) peadirektori asetäitja korrakaitsepolitsei alal;
 4) peadirektori asetäitja kodakondsuse ja migratsiooni alal.

 (2) Peadirektori asetäitjale piirivalve alal allub piirivalveosakond.

 (3) Peadirektori asetäitjale kriminaalpolitsei alal allub keskkriminaalpolitsei.

 (4) Peadirektori asetäitjale korrakaitsepolitsei alal allub korrakaitsepolitseiosakond.

 (5) Peadirektori asetäitjale kodakondsuse ja migratsiooni alal allub kodakondsus- ja migratsiooniosakond.

 (6) Peadirektori asetäitja:
 1) juhib ja korraldab temale alluvate struktuuriüksuste juhtide kaudu osakonna tööd;
 2) juhib, korraldab, analüüsib, arendab, planeerib ja koordineerib vastava valdkonna tööd ametis;
 3) teeb peadirektorile ettepanekuid ameti tegevuskava ja eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks oma tegevusvaldkonnas;
 4) vastutab osakonna töö korraldamise ja valdkonna tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru peadirektorile osakonna tegevusest ja eelarvevahendite kasutamisest;
 5) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
 6) teostab järelevalvet temale alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
 7) teeb peadirektorile ettepanekuid osakonna teenistujate teenistusse võtmiseks ja ametisse nimetamiseks, palga määramiseks, ergutuste kohaldamiseks, distsiplinaarmenetluse algatamiseks, distsiplinaarkaristuse määramiseks, teenistusastme andmiseks ja muudes personalialastes küsimustes;
 8) täidab muid peadirektori antud ülesandeid.

 (7) Peadirektori asetäitjate tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse täpsemalt peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.

§ 11. Peadirektori administratsiooni juht

 (1) Peadirektori administratsiooni juhile alluvad kommunikatsioonibüroo, logistikabüroo, teabeturbebüroo (v.a riigisaladuse kaitse korraldamise küsimuses), personalibüroo, dokumendihaldusbüroo, finantsbüroo, õigusbüroo, tõlkebüroo ning orkester.

 (2) Peadirektori administratsiooni juht:
 1) juhib ja korraldab struktuuriüksuste juhtide kaudu temale alluvate struktuuriüksuste tööd;
 2) juhib, korraldab, analüüsib, arendab, planeerib ja koordineerib oma valdkonna tööd;
 3) teeb peadirektorile ettepanekuid ameti tegevuskava ja eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks oma tegevusvaldkonnas;
 4) vastutab temale alluvate struktuuriüksuste töö korraldamise ja tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru peadirektorile nende tegevusest ja eelarvevahendite kasutamisest;
 5) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
 6) teostab järelevalvet talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
 7) teeb peadirektorile ettepanekuid temale alluvate struktuuriüksuste teenistujate teenistusse võtmiseks ja ametisse nimetamiseks, palga määramiseks, ergutuste kohaldamiseks, distsiplinaarmenetluse algatamiseks, distsiplinaarkaristuse määramiseks, teenistusastme andmiseks ja muudes personalialastes küsimustes;
 8) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ning peadirektori antud ülesandeid.

 (3) Peadirektori administratsiooni juhi tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse täpsemalt peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.

§ 12. Prefekt

 (1) Prefekt:
 1) juhib ja korraldab struktuuriüksuste juhtide kaudu prefektuuri tööd;
 2) teeb peadirektorile ettepanekuid ameti tegevuskava ja eelarve koostamiseks ning eelarvevahendite kasutamiseks oma tegevusvaldkonnas;
 3) vastutab prefektuuri töö korraldamise ja tegevust reguleerivate õigusaktide õiguspärase, täpse, õigeaegse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru peadirektorile prefektuuri tegevusest ja eelarvevahendite kasutamisest;
 4) tagab prefektuurile eraldatud eelarvevahendite eesmärgipärase ja otstarbeka kasutamise;
 5) esindab ametit peadirektorilt saadud volituste piires;
 6) teostab järelevalvet talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise üle;
 7) teeb peadirektorile ettepanekuid prefektuuri struktuuri, koosseisu ja töökorralduse muutmiseks;
 8) teeb peadirektorile ettepanekuid prefektuuri teenistujate teenistusse võtmiseks ja ametisse nimetamiseks, palga määramiseks, ergutuste kohaldamiseks, distsiplinaarmenetluse algatamiseks, distsiplinaarkaristuse määramiseks, teenistusastme andmiseks ja muudes personalialastes küsimustes;
 9) teeb koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, valitsusväliste organisatsioonide ning avalikkusega;
 10) täidab muid seadusest ja selle alusel antud õigusaktidest tulenevaid ning peadirektori antud ülesandeid.

 (2) Prefekti tööülesanded, õigused ja vastutus sätestatakse täpsemalt peadirektori käskkirjaga kinnitatud ametijuhendiga.

§ 13. Teenistuse korraldamise pädevus

 (1) Peadirektori asetäitjal, peadirektori administratsiooni juhil ja prefektil on õigus temale alluva struktuuriüksuse ametniku teenistuse korraldamiseks:
 1) peatada teenistussuhe „Avaliku teenistuse seaduse” §-s 108 sätestatud alustel;
 2) panna ajutiselt äraoleva ametniku, sealhulgas politseiametniku või vaba ametikoha ülesanded teisele ametnikule;
 3) kohustada politseiametnikku tegema ületunnitööd „Politsei ja piirivalve seaduse” § 77 lõikes 1 sätestatud juhtudel;
 4) katkestada või edasi lükata politseiametniku puhkus „Politsei ja piirivalve seaduse” § 82 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

 (2) Peadirektori asetäitja vastava valdkonna, prefekt prefektuuri ja peadirektori administratsiooni juht võib temale alluva struktuuriüksuse töö korraldamiseks anda seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, siseministri määruse või käskkirja või peadirektori käskkirja alusel ja täitmiseks käskkirju.

4. peatükk Ameti struktuur ja struktuuriüksuste põhiülesanded 

§ 14. Ameti struktuuriüksused

 (1) Ameti struktuuriüksused on:
 1) piirivalveosakond;
 2) keskkriminaalpolitsei;
 3) korrakaitsepolitseiosakond;
 4) kodakondsus- ja migratsiooniosakond;
 5) Põhja prefektuur;
 6) Ida prefektuur;
 7) Lõuna prefektuur;
 8) Lääne prefektuur;
 9) koordinatsioonibüroo;
 10) sisekontrollibüroo;
 11) siseauditibüroo;
 12) kommunikatsioonibüroo;
 13) logistikabüroo;
 14) teabeturbebüroo;
 15) personalibüroo;
 16) dokumendihaldusbüroo;
 17) finantsbüroo;
 18) õigusbüroo;
 19) tõlkebüroo;
 20) orkester.

 (2) Struktuuriüksuste koosseisu võivad kuuluda allstruktuuriüksused, mille pädevus määratakse kindlaks peadirektori käskkirjaga kinnitatud struktuuriüksuse põhimäärusega.

 (3) Ameti struktuuriüksused osalevad oma valdkonda kuuluvate õigusaktide eelnõude väljatöötamisel, korraldavad lepingute väljatöötamist ja sõlmimist, jälgivad lepingutega võetud kohustuste täitmist, korraldavad oma valdkonna arendustegevust ja rahvusvahelist koostööd, lahendavad oma valdkonnaga seonduvaid avaldusi ja täidavad teabenõudeid.

 (4) Ameti struktuuriüksuse põhiülesannete täitmisega kaasnevad ülesanded määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

 (5) Ameti struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike ametikohad.

 (6) Väljaspool struktuuriüksusi asuvate ametnike tööülesanded, alluvus, õigused ja vastutus sätestatakse ametijuhendiga.

 (7) Ameti struktuuriüksusel võib olla kirjaplank ja lihtpitsat, mille kirjeldused määratakse kindlaks struktuuriüksuse põhimäärusega.

§ 15. Prefektuuride tööpiirkonnad

 (1) Põhja prefektuuri tööpiirkond on Harju maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab nimetatud maakonnas asuvate linnade ja valdadega piirnevat territoriaal- ja sisemerd, nendes asuvaid saari ning majandusvööndit.

 (2) Ida prefektuuri tööpiirkond on Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab nimetatud maakondades asuvate linnade ja valdadega piirnevat territoriaal- ja sisemerd, piiriveekogude Eestile kuuluvat osa ning nendes asuvaid saari.

 (3) Lõuna prefektuuri tööpiirkond on Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab nimetatud maakondades asuvate linnade ja valdade territooriumiga külgnevate piiriveekogude Eestile kuuluvat osa ning nendes asuvaid saari.

 (4) Lääne prefektuuri tööpiirkond on Hiiu, Järva, Lääne, Pärnu, Rapla ja Saare maakond. Prefektuuri tööpiirkond hõlmab nimetatud maakondades asuvate linnade ja valdadega piirnevat territoriaal- ja sisemerd, nendes asuvaid saari ning majandusvööndit.

 (5) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatut ei järgita kui prefektuuri ametnikul on vältimatult vajalik rakendada politsei järelevalvemeetmeid või teostada menetlustoiminguid teise prefektuuri tööpiirkonnas.

§ 16. Piirivalveosakonna põhiülesanded

  Piirivalveosakonna põhiülesanded on:
 1) piirivalve valdkonna koordineerimine ja arendamine, tegevusmeetodite ja -juhiste väljatöötamine;
 2) riigipiiri valvamise korraldamine;
 3) piirihalduse asjade korraldamine;
 4) piirihalduse operatiivseks planeerimiseks vajaliku teabe kogumine ja analüüsimine ning olukorrahinnangute koostamine ja haldamine;
 5) ebaseadusliku sisse- ja läbirände tõkestamise korraldamine ja koordineerimine;
 6) rahvusvahelise kaitse menetluse korraldamine piiril;
 7) piirivalve valdkonna rahvusvahelises koostöös ning rahvusvahelistel ühisoperatsioonidel ja tsiviilmissioonidel osalemise korraldamine;
 8) valdkonna süüteomenetluse korraldamine;
 9) merereostuse, mere ja lennupäästealase rahvusvahelise koostöö korraldamine;
 10) otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise korraldamine ja juhtimine;
 11) Euroopa Liidu sisepiiril piirikontrolli taastamise korraldamine ja koordineerimine;
 12) operatiivteenistusliku ja reageerimiskohustusliku lennutegevuse korraldamine.

§ 17. Keskkriminaalpolitsei põhiülesanded

  Keskkriminaalpolitsei põhiülesanded on:
 1) kriminaalpolitsei tegevuse koordineerimine ja arendamine, tegevusmeetodite ja -juhiste väljatöötamine;
 2) organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse korraldamine;
 3) korruptsioonivastase võitluse korraldamine;
 4) rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine;
 5) jälitustegevuse teostamine ja kuritegude kohtueelne menetlemine;
 6) tunnistajakaitse korraldamine;
 7) Interpoli riikliku keskbüroo ja Europoli riikliku üksuse ning teiste kriminaalpolitsei rahvusvahelise koostöö kontaktpunktide ülesannete täitmine;
 8) Schengeni konventsiooni mõistes rahvusvahelise politseikoostöö eest vastutava keskasutuse, teabe vahetuseks määratud keskasutuse ja Schengeni infosüsteemi siseriikliku osa eest vastutava keskasutuse ülesannete täitmine;
 9) Vabariigi Presidendi ja tema perekonna, samuti seaduses sätestatud juhul ametist lahkunud presidendi, peaministri, välisriigi riigipeade, valitsusjuhtide, välisministrite ning siseministri poolt määratud isikute kaitsmine;
 10) süütegudega saadud vara ja kuriteoga saadud laiendatud konfiskeerimisele kuuluva vara väljaselgitamise ja hindamise ning selle võõrandamise tõkestamiseks vajalike toimingute korraldamine.

§ 18. Korrakaitsepolitseiosakonna põhiülesanded

  Korrakaitsepolitseiosakonna põhiülesanded on:
 1) korrakaitsepolitsei tegevuse koordineerimine ja arendamine, tegevusmeetodite ja -juhiste väljatöötamine;
 2) süütegude ennetamisega seonduva politseitegevuse korraldamine;
 3) avalikus kohas käitumise nõuete üle järelevalve teostamise korraldamine ja koordineerimine;
 4) liiklusturvalisuse ja liiklusjärelevalve tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
 5) riikliku järelevalve korraldamine seaduses sätestatud alustel ja korras;
 6) väärteomenetluse korraldamine ja koordineerimine;
 7) kriisireguleerimisalase tegevuse korraldamine ja koordineerimine;
 8) dokumentide ja tegevuslubade väljastamise korraldamine seaduses sätestatud alustel ja korras;
 9) karistuste täideviimise ning arestimajade töö korraldamine;
 10) Vabariigi Valitsuse määratud objektide valve korraldamine;
 11) vabatahtlike isikute politseitegevusse kaasamise korraldamine ja koordineerimine.

§ 19. Kodakondsus- ja migratsiooniosakonna põhiülesanded

  Kodakondsus- ja migratsiooniosakonna põhiülesanded on:
 1) kodakondsuse ja migratsiooni valdkonna koordineerimine ja arendamine, tegevusmeetodite ja -juhiste väljatöötamine;
 2) kodakondsuse asjade korraldamine;
 3) isikutuvastamise korraldamine;
 4) isikut tõendavate dokumentide arendamine ja väljaandmine;
 5) isikute ja tööjõu vaba liikumise asjade korraldamine;
 6) migratsiooniasjade korraldamine;
 7) rahvusvahelise kaitse asjade korraldamine ja koordineerimine;
 8) viisaasjade korraldamine;
 9) isikute tagasivõtmisega seotud asjade korraldamine;
 10) migratsioonijärelevalve korraldamine ja koordineerimine;
 11) osakonna tegevusvaldkonna väärteomenetluse korraldamine;
 12) osakonna tegevusvaldkonna haldusasjades kohtus esindamise korraldamine.

§ 20. Prefektuuri põhiülesanded

  Prefektuuri põhiülesanded on:
 1) avalikku korda ähvardava ohu ja korrarikkumiste kohta saabuva teabe vastuvõtmine ja registreerimine ning viivitamatu meetmete rakendamine ohu väljaselgitamiseks, tõrjumiseks ja korrarikkumise kõrvaldamiseks;
 2) süütegude menetlemine;
 3) süütegudega saadud vara ja kuriteoga saadud laiendatud konfiskeerimisele kuuluva vara väljaselgitamine ja hindamine ning selle võõrandamise tõkestamiseks vajalike toimingute tegemine;
 4) tagaotsitavate või teadmata kadunud isikute otsimine;
 5) tundmatuks jäänud laipade isiku tuvastamine;
 6) karistuste täideviimine oma pädevuse piires;
 7) liiklusjärelevalve teostamine, liiklusohutuse ja liikluskasvatuse alaste ürituste korraldamine;
 8) avalikus kohas käitumise nõuete üle järelevalve teostamine;
 9) kinnipeetud isikute valve ja saatmine;
 10) süüteoennetusalase töö korraldamine, sh koostöö tegemine teiste riigiasutuste ja omavalitsusüksustega ning õiguskasvatuses osalemine;
 11) üldsuse teavitamine oma tegevusest seadusega sätestatud korras ja ulatuses;
 12) politseile leiuna üleantud asjade hoidmine ning omanikule või seaduslikule valdajale tagastamine;
 13) ettepanekute tegemine õigusrikkumisi soodustavate tingimuste kõrvaldamiseks;
 14) riigipiiri valvamine;
 15) riigipiiri ületamise kontrollimine;
 16) ebaseadusliku piiriületuse ennetamine, tõkestamine ja avastamine;
 17) ebaseadusliku sisse- ja läbirände tõkestamine;
 18) osalemine piirikontrolli taastamisel Euroopa Liidu sisepiiril;
 19) riigipiiri märgistuse seadusvastase muutmise tõkestamine;
 20) otsingu- ja päästetööde tegemine territoriaal- ja sisemeres (v.a Lõuna prefektuur), majandusvööndis (v.a Lõuna prefektuur) ja piiriveekogudel (v.a Lääne prefektuur ja Põhja prefektuur);
 21) merereostuse avastamine ja likvideerimine merealadel (v.a Lõuna prefektuur) ning piiriveekogudel (v.a Lääne prefektuur ja Põhja prefektuur);
 22) piiriesinduse funktsioonide täitmine (v.a Põhja prefektuur);
 23) lubade- ja litsentsialase tegevuse korraldamine;
 24) isikut tõendavate dokumentide taotluste vastuvõtmine ja dokumentide väljastamine ning selleks vajaliku klienditeeninduse korraldamine;
 25) Eesti kodakondsuse asjadega seotud taotluste ja sooviavalduste vastuvõtmine ning selleks vajaliku klienditeeninduse korraldamine;
 26) isikute ja tööjõu vaba liikumisega seotud taotluste vastuvõtmine ning selleks vajaliku klienditeeninduse korraldamine;
 27) migratsiooni- ja viisaasjadega seotud taotluste vastuvõtmine ja selleks vajaliku klienditeeninduse korraldamine;
 28) migratsioonijärelevalvemenetluse läbiviimine;
 29) abipolitseinike ja teiste vabatahtlikult politsei tegevuses osalevate isikute tegevuse korraldamine ja vabatahtlike isikute politseitegevusse kaasamine;
 30) osalemine rahvusvahelises koostöös õigusaktidega ettenähtud korras ning prefektuuri ülesannete täitmiseks vajaliku koostöö (sh rahvusvahelise koostöö) korraldamine teiste õiguskaitseasutuste ja organisatsioonidega.

§ 21. Koordinatsioonibüroo põhiülesanded

  Koordinatsioonibüroo põhiülesanded on:
 1) ameti põhiülesannete täitmiseks ning strateegiate kavandamiseks vajaliku teabe kogumine, töötlemine ja analüüsimine;
 2) ameti arengu- ja tegevusstrateegiate väljatöötamise korraldamine ja koordineerimine;
 3) ameti planeerimis- ja arendusalase tegevuse korraldamine ning valdkondadevahelise koostöö koordineerimine;
 4) ameti tasakaalustatud arengu ja teenuste kättesaadavuse ning kvaliteedi tagamine;
 5) ameti info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ning rakendamise korraldamine ja koordineerimine;
 6) ameti rahvusvahelise koostöö korraldamine ning koordineerimine.

§ 22. Sisekontrollibüroo põhiülesanded

  Sisekontrollibüroo põhiülesanded on:
 1) teenistujate süütegude tõkestamine ja avastamine ning vastavas valdkonnas süüteo- ja distsiplinaarmenetluse läbiviimine ning jälitustegevuse teostamine;
 2) teenistusse võetava isiku suhtes taustakontrolli teostamine.

§ 23. Siseauditibüroo põhiülesanne

  Siseauditibüroo põhiülesandeks on siseauditite läbiviimine.

§ 24. Kommunikatsioonibüroo põhiülesanne

  Kommunikatsioonibüroo põhiülesandeks on sise- ja väliskommunikatsiooni korraldamine ja koordineerimine ning organisatsioonikultuuri arendamine.

§ 25. Logistikabüroo põhiülesanded

  Logistikabüroo põhiülesanded on:
 1) vara haldamise ja hoolduse korraldamine ning vara üle arvestuse pidamine;
 2) riigihangete läbiviimine ning lepingute sõlmimine, muutmine ja lõpetamine;
 3) töövahendite soetamine ning töövahendite hoolduse ja remondi korraldamine;
 4) transpordi ja vedude korraldamine.

§ 26. Teabeturbebüroo põhiülesanded

  Teabeturbebüroo põhiülesanded on:
 1) riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse ja töötlemise korraldamine ja koordineerimine;
 2) andmeturbe ja isikuandmete kaitse korraldamine ja koordineerimine;
 3) infosüsteemide turvapoliitika arendamine ja rakendamise korraldamine ja koordineerimine;
 4) järelevalve ameti infovarade ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia lahenduste tehnilise halduse küsimustes ning nõuete täitmise osas politseisiseste ja politseiväliste haldajate poolt;
 5) ameti kasutuses olevate hoonete ja rajatiste füüsiliste turvameetmete väljatöötamine ning rakendamise korraldamine ja koordineerimine.

§ 27. Personalibüroo põhiülesanded

  Personalibüroo põhiülesanded on:
 1) personalijuhtimise põhimõtete väljatöötamine ning rakendamise korraldamine;
 2) värbamise ja valiku korraldamine;
 3) koolitustegevuse ja personali arendustegevuse korraldamine;
 4) personalianalüüsi ja planeerimise korraldamine;
 5) personali- ja palgaarvestuse korraldamine;
 6) töötervishoiu ja töökeskkonna alase tegevuse korraldamine;
 7) kaplanite töö korraldamine ning teenistujate ja nende pereliikmete nõustamine hingehoiu, moraali, eetika ja religiooni küsimustes.

§ 28. Dokumendihaldusbüroo põhiülesanded

  Dokumendihaldusbüroo põhiülesanded on:
 1) asjaajamise korraldamine;
 2) arhiivi töö korraldamine.

§ 29. Finantsbüroo põhiülesanded

  Finantsbüroo põhiülesanded on:
 1) raamatupidamisarvestuse ja -aruandluse korraldamine;
 2) eelarve koostamine ja eelarve täitmise jälgimine.

§ 30. Õigusbüroo põhiülesanded

  Õigusbüroo põhiülesanded on:
 1) õigusaktide eelnõude koostamises osalemise korraldamine ja koordineerimine;
 2) õigusaktide eelnõude kooskõlastamise korraldamine ja koordineerimine;
 3) õigusalane nõustamine;
 4) asutusesiseste õigusaktide ja sõlmitavate lepingute õigusaktidele vastavuse tagamine;
 5) ameti kohtus esindamise korraldamine tsiviil- ja haldusasjades.

§ 31. Tõlkebüroo põhiülesanne

  Tõlkebüroo põhiülesandeks on tõlketeenuse tagamine.

§ 32. Orkester

  Orkestri põhiülesandeks on organisatsiooni kultuuriline esindamine.

5. peatükk Rakendussätted 

§ 33. Määruste kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 30. septembri 2009. a määrus nr 40 „Lääne Prefektuuri põhimäärus” (RT I, 06.05.2011, 14), 30. septembri 2009. a määrus nr 41 „Ida Prefektuuri põhimäärus” (RT I, 06.05.2011, 10), 30. septembri 2009. a määrus nr 42 „Põhja Prefektuuri põhimäärus” (RT I, 06.05.2011, 15), 30. septembri 2009. a määrus nr 43 „Lõuna Prefektuuri põhimäärus” (RT I, 06.05.2011, 11) ja 30. septembri 2009. a määrus nr 44 „Politsei- ja Piirivalveameti põhimäärus” (RT I, 06.05.2011, 12) tunnistatakse kehtetuks.

§ 34. Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

Lisa 1 Ameti lipp

Lisa 2 Ameti vapp