Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses politsei- ja päästeasutuste ümberkorraldamisega

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 72

Siseministri määruste muutmine seoses politsei- ja päästeasutuste ümberkorraldamisega

Vastu võetud 22.12.2011 nr 28

Määrus kehtestatakse „Päästeseaduse” § 33 lõike 2, § 35 lõike 5, § 38 lõike 8, § 39 lõike 3, § 40 lõike 2 ja § 41 lõike 14, „Päästeteenistuse seaduse” § 9 lõigete 1 ja 4, § 15 ja § 23 lõike 2, „Tuleohutuse seaduse” § 4 lõike 4, § 15 lõike 5, § 26 lõike 3, § 32 lõike 4 ja § 36 lõike 6, „Rakenduskõrgkooli seaduse” § 273 lõike 4, „Hädaolukorra seaduse” § 4 lõike 4, „Politsei ja piirivalve seaduse” § 741 lõike 3, § 743 lõike 4, § 747 lõike 4, § 13 lõike 1 ja § 25 lõike 1, „Riigipiiri seaduse” § 84 lõike 1 ja § 93 lõike 8, „Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse” § 71 lõike 4, § 73 lõike 4, § 10 lõike 32, § 11 lõike 8, § 15 lõigete 5 ja 6, § 19 lõigete 3 ja 4 ja § 3314 lõike 1, „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punkti 10, „Relvaseaduse” § 6 lõike 5, § 35 lõike 6, § 38 lõike 4, § 45 lõike 9, § 59 lõike 4 ja § 621 lõigete 4 ja 6, „Välismaalaste seaduse” § 110 lõike 1, § 258 lõigete 1 ja 2 ja § 295 lõike 1, „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seaduse” § 7 lõike 1, „Surma põhjuse tuvastamise seaduse” § 22 lõike 2, „Ohvriabi seaduse” § 19 lõike 5, „Abipolitseiniku seaduse” § 32 lõike 5 ja § 37 lõike 1 ja „Vangistusseaduse” § 156 lõike 5 alusel.

§ 1.  Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 65 „Abipolitseinikule politseiasutuse poolt väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruses nr 65 „Abipolitseinikule politseiasutuse poolt väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord” (RT I, 29.12.2010, 143) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse:

Abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse:

„Määrusega kehtestatakse abipolitseinikule väljastatud erivahendi ja relva väljastamise, tagastamise ning relva kandmise kord.”;

3) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Abipolitseinikule väljastab erivahendi ja relva Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või prefekti määratud isik.”;

4) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse:

„(3) Tulirelv ja laskemoon väljastatakse abipolitseinikule „Tulirelva asenduskaardi” alusel, millel on väljastamise kuupäev, abipolitseiniku ees- ja perekonnanimi, tulirelva nimetus, mudel ja number, padrunite ja padrunisalvede arv ning tulirelva kandmise loa andja ja abipolitseiniku allkiri. Tulirelva asenduskaarti hoitakse relvakapis puuduva tulirelva asukohas.”;

5) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 4 asendatakse sõnad „politseiasutuse juht” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või prefekt” vastavas käändes.

§ 2.  Siseministri 21. detsembri 2010. a määruse nr 66 „Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus” muutmine

Siseministri 21. detsembri 2010. a määruses nr 66 „Abipolitseiniku tunnistuse ja eritunnuste kirjeldus” (RT I, 29.12.2010, 144) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 seitsmes ja kaheksas lause sõnastatakse:

„Riba all on üks tühi rida, kuhu kirjutatakse tunnistuse välja andnud Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse nimetus. Selle all on Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või prefekti allkirja koht ning tunnistuse kehtivuse aeg.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 7 järgmises sõnastuses:

§ 7. Üleminekusäte

Enne käesoleva määruse jõustumist väljastatud abipolitseiniku tunnistus jääb kehtima tunnistusel märgitud kehtivusaja lõpuni.”;

3) määruse lisa 1 asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 3.  Siseministri 27. septembri 2011. a määruse nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri” muutmine

Siseministri 27. septembri 2011. a määruses nr 21 „Arestimaja sisekorraeeskiri” (RT I, 30.09.2011, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 punktist 2, § 21 lõikest 2, § 30 lõikest 6, § 41 lõikest 1, § 45 lõikest 1 ja § 49 lõikest 4 jäetakse välja sõna „poolt”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 8 asendatakse sõnad „prefekti või prefekti poolt volitatud isiku” sõnadega „arestimaja juhi”;

3) paragrahvi 16 lõigetes 1–3 asendatakse sõnad „poolt volitatud” sõnaga „määratud”;

4) paragrahvi 19 lõikes 6 asendatakse sõna „isiku” sõnaga „ametniku”;

5) paragrahvi 21 lõike 1 punktis 9 ja § 56 lõikes 1 asendatakse sõnad „poolt volitatud isiku” sõnadega „määratud ametniku”;

6) paragrahvi 22 lõikes 2, § 30 lõikes 10, § 41 lõikes 1, § 42 lõike 1 punktis 4, §-s 46, § 48 lõikes 6 ja § 49 lõikes 8 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

7) paragrahvi 22 lõige 4 sõnastatakse:

„(4) Kinnipeetu isiklik toimik arhiveeritakse, hävitatakse või antakse avalikku arhiivi „Arhiiviseaduses” või selle alusel kehtestatud korras.”;

8) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „kinnitab” sõnaga „käskkirjaga”;

9) paragrahvi 28 lõike 3 esimene lause sõnastatakse:

„Tubakatooted ja suitsetamistarbed võtab arestimaja ametnik hoiule.”;

10) paragrahvi 32 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse:

„2) takistada arestimaja ametnikul kambri jälgimist;”;

11) paragrahvi 37 lõikes 2 asendatakse sõnad „tehakse arestimaja juhi poolt kinnipeetule ettepanek” sõnadega „teeb arestimaja juht kinnipeetule ettepaneku”;

12) paragrahvi 39 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „võib” sõnaga „käskkirjaga”;

13) paragrahvi 40 lõikes 1 asendatakse sõnad „tehakse arestimaja ametniku poolt kinnipeetule ettepanek” sõnadega „teeb arestimaja ametnik kinnipeetule ettepaneku”;

14) paragrahvi 42 lõike 1 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

15) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Vajadusel esemed fotografeeritakse.”;

16) paragrahvi 42 lõige 2 sõnastatakse:

„(2) Akti kinnitab arestimaja juht, kes otsustab eseme omanikule tagastamise või Politsei- ja Piirivalveametis leidude eest vastutavale ametnikule üle andmise.”;

17) paragrahvi 44 lõikes 3 ja § 45 lõikes 3 asendatakse sõnad „prefekt või tema määratud isik” sõnadega „arestimaja juht”;

18) paragrahvi 49 lõike 2 neljas lause sõnastatakse:

„Enne allkirja võtmist tehakse kinnipeetule teatavaks tõlketeenuste hinnakiri ning raha arvutamise kord .”;

19) paragrahvi 59 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „nähtudega” sõnaga „või”;

20) paragrahvi 64 lõikes 1 asendatakse sõnad „tema poolt volitatud ametnik” sõnadega „arestimaja juht”;

21) paragrahvi 67 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „tema poolt volitatud isik” sõnadega „arestimaja juht”;

22) paragrahvi 68 lõike 2 punktides 1 ja 9 asendatakse sõna „politseiasutuse” sõnaga „prefektuuri”;

23) paragrahvi 68 lõige 3 sõnastatakse:

„(3) Tunnistus kinnitatakse prefekti või arestimaja juhi ja arestialuse allkirjaga ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse pitseriga.”;

24) paragrahvi 69 lõikest 3 jäetakse välja sõna „prefektuuri”;

25) paragrahvi 73 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „või tema ülesannetes oleval ametnikul”;

26) paragrahvi 74 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Distsiplinaarmenetluse viib läbi prefekti käskkirja alusel arestimaja juht või tema määratud ametnik.”;

27) paragrahvi 74 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad „puudumise korral” sõnaga „puudumisel”;

28) paragrahvi 79 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Arestimajast vabastamisel antakse kinnipeetule tema soovil arestimajast vabastamise õiend.”.

§ 4.  Siseministri 19. juuli 2010. a määruse nr 31 „Eestist eemalviibimise registreerimise kord” muutmine

Siseministri 19. juuli 2010. a määruses nr 31 „Eestist eemalviibimise registreerimise kord” (RT I 2010, 57, 379) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõigetest 1 ja 4, §-st 4 ja § 8 sissejuhatavast lauseosast jäetakse välja sõnad „või prefektuur” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 2 sõnastatakse:

„(2) Taotluse võib välismaalane esitada posti teel.”;

3) paragrahvi 1 lõike 3 esimene lause sõnastatakse:

„Taotlus võetakse menetlusse taotluse Politsei- ja Piirivalveametis esitamise päeval.”;

4) paragrahvi 6 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Kui taotlus esitatakse isiklikult Politsei- ja Piirivalveametile, vaatab Politsei- ja Piirivalveamet taotluse läbi ja teeb otsuse taotluse rahuldamise või selle rahuldamata jätmise kohta viivitamata.”.

§ 5.  Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 23 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 23 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu pidamise põhimäärus” (RT I, 16.12.2010, 32) §-st 2 jäetakse välja tekstiosa „, prefektuur”.

§ 6.  Siseministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 76 „Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine” muutmine

Siseministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 76 „Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine” (RTL 2005, 3, 16; RT I 2010, 50, 308) § 1 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse:

„(3) Tulirelvapassi sissekanded kinnitab prefekt või muu Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori volitatud politseiametnik.

(4) Tulirelvapassile pannakse Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse pitser (edaspidi pitser).”.

§ 7.  Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 30 „Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm” muutmine

Siseministri 13. aprilli 2007. a määruses nr 30 „Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm” (RT I, 01.07.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse:

„(4) Eriloale kirjutab alla Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, tema asetäitja või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori volitatud politseiametnik.”;

2) paragrahvi 8 lõike 1 kolmas lause sõnastatakse:

„Eriloa lisale kirjutab alla Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, tema asetäitja või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori volitatud politseiametnik.”;

3) määruse lisa 2 asendatakse käesoleva määruse lisaga 2.

§ 8.  Siseministri 27. juuli 2009. a määruse nr 30 „Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis” muutmine

Siseministri 27. juuli 2009. a määruses nr 30 „Ida-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis” (RT I, 29.12.2010, 132) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse:

„Ida-Eesti regionaalne kriisikomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse kriisireguleerimisalase tegevuse koordineerimiseks Päästeameti Ida päästekeskuse (edaspidi päästekeskus) tegevuspiirkonnas.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse:

„1) päästekeskuse juht;”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 14 asendatakse tekstiosa „päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juht” tekstiosaga „päästekeskuse kriisireguleerimisbüroo juhataja”;

4) paragrahvi 4 lõikes 1 ja § 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „päästekeskuse direktor” sõnadega „päästekeskuse juht”;

5) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „Politseiprefektuuri politseiprefekt” sõnadega „prefektuuri prefekt”.

§ 9.  Siseministri 14. detsembri 2009. a määruse nr 58 „Isikuandmete varjatud kogumise dokumenteerimise kord” muutmine

Siseministri 14. detsembri 2009. a määruses nr 58 „Isikuandmete varjatud kogumise dokumenteerimise kord” (RTL 2009, 95, 1393) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „infosüsteem POLIS” sõnadega „Infosüsteem POLIS”;

2) paragrahvi 2 lõige 3 sõnastatakse:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud õiendi andmed kantakse viivitamatult politsei andmekogu jälitusmenetluse andmestikku.”.

§ 10.  Siseministri 23. märtsi 2006. a määruse nr 12 „Kohtuarstliku lahangu saatekirja vormi kehtestamine” muutmine

Siseministri 23. märtsi 2006. a määruse nr 12 „Kohtuarstliku lahangu saatekirja vormi kehtestamine” (RTL 2006, 29, 520; 2009, 99, 1476) lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 3.

§ 11.  Siseministri 3. veebruari 2004. a määruse nr 14 „Kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike eeluurimisasutuse poolt esitatavate andmete dokumendi vorm” muutmine

Siseministri 3. veebruari 2004. a määruses nr 14 „Kuriteoohvritele riikliku hüvitise taotlemiseks vajalike eeluurimisasutuse poolt esitatavate andmete dokumendi vorm” (RT I, 25.11.2010, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas ja tekstis asendatakse sõna „eeluurimisasutus” läbivalt sõnaga „uurimisasutus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „politseiasutus” tekstiosaga „politseiasutuse struktuuriüksus,”;

3) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 4.

§ 12.  Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” muutmine

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 40 „Küttekoldevälise tule tegemise ja grillimise kohale esitatavad nõuded” (RT I 2010, 61, 445) § 2 lõikes 6 ja §-s 5 asendatakse sõnad „asukohajärgse päästekeskusega” sõnaga „Päästeametiga”.

§ 13.  Siseministri 17. detsembri 2010. a määruse nr 62 „Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine” muutmine

Siseministri 17. detsembri 2010. a määruses nr 62 „Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine” (RT I, 21.12.2010, 25) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „, prefektuur”;

2) paragrahvi 5 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „ja prefektuur”;

3) määruse lisad 1 ja 2 asendatakse vastavalt käesoleva määruse lisadega 5 ja 6.

§ 14.  Siseministri 7. juuni 2007. a määruse nr 36 „Lennuettevõtja poolt piirivalvele reisijate andmete edastamise kord ja vorm” muutmine

Siseministri 7. juuni 2007. a määruses nr 36 „Lennuettevõtja poolt piirivalvele reisijate andmete edastamise kord ja vorm” (RTL 2007, 48, 867) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, § 2 pealkirjas ning §-s 1, § 2 lõike 1 punktis 1 ja §-s 3 asendatakse sõna „piirivalvele” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametile”;

2) paragrahvi 2 lõikes 3 asendatakse sõna „piirivalveasutusega” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametiga”.

§ 15.  Siseministri 27. juuli 2009. a määruse nr 29 „Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis” muutmine

Siseministri 27. juuli 2009. a määruses nr 29 „Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis” (RT I, 29.12.2010, 134) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse:

„Lõuna-Eesti regionaalne kriisikomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse kriisireguleerimisalase tegevuse koordineerimiseks Päästeameti Lõuna päästekeskuse (edaspidi päästekeskus) tegevuspiirkonnas.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse:

„1) päästekeskuse juht;”;

3) paragrahvi 4 lõikes 1 ja § 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „päästekeskuse direktor” sõnadega „päästekeskuse juht”;

4) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „Politseiprefektuuri politseiprefekt” sõnadega „prefektuuri prefekt”.

§ 16.  Siseministri 27. juuli 2009. a määruse nr 28 „Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis” muutmine

Siseministri 27. juuli 2009. a määruses nr 28 „Lääne-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis” (RT I, 29.12.2010, 137) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse:

„Lääne-Eesti regionaalne kriisikomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse kriisireguleerimisalase tegevuse koordineerimiseks Päästeameti Lääne päästekeskuse (edaspidi päästekeskus) tegevuspiirkonnas.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse:

„1) päästekeskuse juht;”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 15 asendatakse tekstiosa „päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juht” tekstiosaga „päästekeskuse kriisireguleerimisbüroo juhataja”;

4) paragrahvi 4 lõikes 1 ja § 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „päästekeskuse direktor” sõnadega „päästekeskuse juht”;

5) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „Politseiprefektuuri politseiprefekt” sõnadega „prefektuuri prefekt”.

§ 17.  Siseministri 7. märtsi 2008. a määruse nr 23 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete üleandmise vormistamise ja säilitamise kord” muutmine

Siseministri 7. märtsi 2008. a määruses nr 23 „Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete üleandmise vormistamise ja säilitamise kord” (RTL 2008, 21, 319; 2009, 99, 1476) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 ja § 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

2) määruse lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 7.

§ 18.  Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 42 „Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” muutmine

Siseministri 30. augusti 2010. a määruse nr 42 „Nõuded automaatsele tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ja ehitised, millelt tuleb automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi tulekahjuteade juhtida Häirekeskusesse” (RT I 2010, 61, 447) § 18 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „asukohajärgse Päästeameti kohaliku päästeasutuse” sõnaga „Päästeameti”.

§ 19.  Siseministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” muutmine

Siseministri 10. veebruari 2011. a määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid” (RT I, 15.02.2011, 5) § 5 lõikes 5 asendatakse sõnad „asukohajärgsele päästekeskusele” sõnaga „Päästeametile”.

§ 20.  Siseministri 18. augusti 2010. a määruse nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” muutmine

Siseministri 18. augusti 2010. a määruse nr 37 „Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule” (RT I 2010, 59, 403) §-s 1, § 6 lõikes 5, § 7 lõigetes 4 ja 5 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes.

§ 21.  Siseministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 96 „Nõuded vastutava isiku teadmistele ja tema eksamineerimise kord” muutmine

Siseministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 96 „Nõuded vastutava isiku teadmistele ja tema eksamineerimise kord” (RTL 2001, 133, 1937; 2009, 99, 1476) § 2 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 22.  Siseministri 11. augusti 2010. a määruse nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus” muutmine

Siseministri 11. augusti 2010. a määruses nr 34 „Piiriületuse ootejärjekorra andmekogu põhimäärus” (RT I 2010, 55, 362) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „, prefektuur”;

2) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse:

„4) Politsei- ja Piirivalveamet.”;

3) paragrahvi 21 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 23.  Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruses nr 92 „Politsei andmekogu pidamise põhimäärus” (RTL 2009, 97, 1450) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Infosüsteemi esitab andmeid Politsei- ja Piirivalveamet.”;

2) paragrahvi 15 lõike 2 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse:

„(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutusele annavad andmeid:”;

3) paragrahvi 19 lõike 2 punktis 1 ja § 20 lõikes 4 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 24.  Siseministri 3. mai 1996. a määruse nr 7 „„Politsei ning tuletõrje- ja päästeasutuste koostöö kord tulekahju, plahvatuse, tehnoloogilise avarii, radioaktiivse saastatuse ja muu õnnetuse sündmuskohal” kinnitamine” muutmine

Siseministri 3. mai 1996. a määruse nr 7 „„Politsei ning tuletõrje- ja päästeasutuste koostöö kord tulekahju, plahvatuse, tehnoloogilise avarii, radioaktiivse saastatuse ja muu õnnetuse sündmuskohal” kinnitamine” (RTL 1996, 54, 336; 2009, 99, 1476) punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja tema halduses olevate politseiasutuste”.

§ 25.  Siseministri 27. juuli 2009. a määruse nr 31 „Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis” muutmine

Siseministri 27. juuli 2009. a määruses nr 31 „Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis” (RT I, 29.12.2010, 133) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse:

„Põhja-Eesti regionaalne kriisikomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse kriisireguleerimisalase tegevuse koordineerimiseks Päästeameti Põhja päästekeskuse (edaspidi päästekeskus) tegevuspiirkonnas.”;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse:

„1) päästekeskuse juht;”;

3) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 9 asendatakse tekstiosa „päästekeskuse koordinatsiooniteenistuse juht” tekstiosaga „päästekeskuse kriisireguleerimisbüroo juhataja”;

4) paragrahvi 4 lõikes 1 ja § 6 lõikes 2 asendatakse sõnad „päästekeskuse direktor” sõnadega „päästekeskuse juht”;

5) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „Politseiprefektuuri politseiprefekt” sõnadega „prefektuuri prefekt”.

§ 26.  Siseministri 7. detsembri 2010. a määruse nr 61 „Päästeasutuse poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord” muutmine

Siseministri 7. detsembri 2010. a määruses nr 61 „Päästeasutuse poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord” (RT I, 17.12.2010, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse:

Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord”;

2) paragrahvis 1, § 2 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja punktis 3 ning lõikes 2, § 3 lõigetes 3, 5 ja 6, § 4 lõigetes 1–8 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõikes 9 asendatakse sõnad „päästeasutuse juht” sõnadega „Päästeameti peadirektor või tema volitatud isik”.

§ 27.  Siseministri 10. septembri 2010. a määruse nr 49 „Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise, surma või töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus” muutmine

Siseministri 10. septembri 2010. a määruses nr 49 „Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise, surma või töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus” (RT I 2010, 65, 487) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõigetes 1, 3, 5 ja 6, § 3 lõikes 1, §-s 8 ja § 10 lõikes 5 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 ja § 3 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad „päästeasutuse juht” sõnadega „Päästeameti peadirektor” vastavas käändes;

3) paragrahvi 2 lõige 4 ja § 4 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõikes 4 asendatakse tekstiosa „lõikes 2” tekstiosaga „lõikes 3”.

§ 28.  Siseministri 3. märtsi 2008. a määruse nr 17 „Päästeteenistujate hindamine ja kõrgemate päästeametnike konkursi kord” muutmine

Siseministri 3. märtsi 2008. a määruses nr 17 „Päästeteenistujate hindamine ja kõrgemate päästeametnike konkursi kord” (RTL 2008, 20, 289; RT I 2010, 78, 597) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõnad „Päästeameti peadirektorit” sõnadega „Päästeasutuse juhti”;

2) paragrahvi 1 lõikes 6 asendatakse sõna „õnnetusteadete” sõnaga „hädaabiteadete”;

3) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse:

„(2) Päästeameti demineerimiskeskuse pommigruppides viiakse hindamine läbi arenguvestluse ning teadmiste ja oskuste kontrolli käigus vastavalt Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud juhendile.

(3) Päästetöö valdkonnas päästja, vanempäästja ja juhtivpäästja hindamisel lähtutakse kutsekvalifikatsiooni süsteemist ning nende hindamine viiakse läbi teadmiste ja oskuste kontrolli käigus vastavalt Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud juhendile.”;

4) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Päästetöö valdkonnas meeskonnavanema, rühmapealiku, operatiivkorrapidaja ja vanemoperatiivkorrapidaja hindamisel lähtutakse kutsekvalifikatsiooni süsteemist ning nende hindamine viiakse läbi arenguvestluse ning teadmiste ja oskuste kontrolli käigus vastavalt Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud juhendile.

(5) Tuleohutusjärelevalve valdkonnas vaneminspektori, juhtivinspektori ja peainspektori hindamisel lähtutakse kutsekvalifikatsiooni süsteemist ning nendega viiakse läbi arenguvestlus.”;

5) paragrahv 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 5 lõikes 1, § 6 lõigetes 5 ja 6, § 7 lõike 2 punktides 1 ja 2 asendatakse sõnad „Päästeameti peadirektori” sõnadega „päästeasutuse juhi”.

§ 29.  Siseministri 30. aprilli 2008. a määruse nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord” muutmine

Siseministri 30. aprilli 2008. a määruse nr 32 „Päästeteenistuse aumärgi liigid ja kirjeldus ning päästeteenistuse aumärgi andmise ja kandmise kord” (RTL 2008, 37, 535) § 10 lõikest 3 jäetakse välja tekstiosa „juurde päästeasutuste juhtide ettepanekute alusel”.

§ 30.  Siseministri 10. novembri 2010. a määruse nr 57 „Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord” muutmine

Siseministri 10. novembri 2010. a määruses nr 57 „Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded ja nendele vastavuse kontrollimise kord ning väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord” (RT I, 19.11.2010, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 5, § 7 lõigetes 1, 3 ja 4, §-s 9, §-s 12, § 13 lõigetes 1 ja 3, § 14 lõikes 3, §-s 15, § 16 lõikes 1 asendatakse sõna „päästekeskus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 7 lõikes 2 asendatakse sõnad „päästekeskuse juhile” sõnadega „Päästeameti peadirektorile”;

3) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Päästeameti poolt läbi viidud vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtliku päästja kohustusliku päästealase väljaõppe läbiviimisega kaasnevad kulud tasub Päästeamet.”

§ 31.  Siseministri 9. novembri 2010. a määruse nr 54 „Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord” muutmine

Siseministri 9. novembri 2010. a määruses nr 54 „Vabatahtliku päästja tunnistuse ja eritunnuse kirjeldus ning eritunnuse andmise ja kandmise kord” (RT I, 17.11.2010, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 sissejuhatavas lauseosas ja § 6 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „päästekeskus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 5 punkt 4 sõnastatakse:

„4) on kinnitatud Päästeameti peadirektori või tema poolt volitatud isiku käskkirjaga päästeametniku juurde või on arvatud Päästeameti juures asuva vabatahtlike päästjate üksuse koosseisu.”;

3) paragrahvi 6 punktis 1 asendatakse tekstiosa „päästekeskuse juhi” tekstiosaga „Päästeameti peadirektori või tema poolt volitatud isiku”.

§ 32.  Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 29 „Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord” muutmine

Siseministri 13. aprilli 2007. a määruse nr 29 „Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord” (RTL 2007, 33, 566; 2009, 99, 1476) §-s 6 asendatakse sõna „politseiasutusele” sõnaga „prefektuurile”.

§ 33.  Siseministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 95 „Relvasoetamisloa või relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord” muutmine

Siseministri 6. detsembri 2001. a määruse nr 95 „Relvasoetamisloa või relvaloa taotleja eksami läbiviimise kord” (RTL 2001, 133, 1936; 2009, 99, 1476) § 3 muudetakse ja sõnastatakse:

§ 3. Eksami vastuvõtmine

(1) Eksamit võtavad vastu komisjoni esimees või tema asetäitja ja vähemalt kaks komisjoni liiget.

(2) Eksami läbiviimise koha ja aja määrab ning teatab sellest eksamineeritavale politseiasutus. Juhul kui eksamineeritav osales õppustel või kursusel, võib eksami sooritamise aja ja koha kokku leppida ka õppuste või kursuse esindaja.

(3) Eksamineeritaval on eksamil kaasas isikut tõendav dokument ja riigilõivu tasumist kinnitav dokument.”.

§ 34.  Siseministri 14. detsembri 2009. a määruse nr 60 „Saatemeeskonna ülesanded ja töökord” muutmine

Siseministri 14. detsembri 2009. a määruses nr 60 „Saatemeeskonna ülesanded ja töökord” (RTL 2009, 95, 1395) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 2 sõnastatakse:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul määrab saatemeeskonna vanem ühe saatemeeskonna liikme tervishoiuteenuse osutaja juures saadetavat valvama ja informeerib juhtunust prefektuuri. Prefektuur tagab saadetava valve tervishoiuteenuse osutaja juures kuni tema edasitoimetamiseni.”;

2) paragrahv 9 sõnastatakse:

§ 9. Saadetava poolt distsipliini rikkumine

Kui saadetav paneb saatmise ajal toime õigusaktides sätestatud süülise rikkumise, koostab saatemeeskonna vanem selle kohta ettekande kahes eksemplaris, millest üks lisatakse saadetava isiklikku toimikusse ja teine esitatakse saatmist teostanud Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksusele.”.

§ 35.  Siseministri 22. detsembri 2009. a määruse nr 93 „Schengeni infosüsteemi riikliku registri pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 22. detsembri 2009. a määruses nr 93 „Schengeni infosüsteemi riikliku registri pidamise põhimäärus” (RTL 2009, 97, 1451) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 1 asendatakse sõnad „infosüsteem POLIS” sõnadega „Infosüsteem POLIS”;

2) paragrahvi 9 lõike 4 punktis 3 ja lõike 5 punktis 1, § 10 lõikes 4 ja lõike 5 punktis 1, § 11 lõike 4 punktis 1 ja lõike 5 punktis 1, § 12 lõike 4 punktis 3 ja lõike 5 punktis 1, § 13 lõike 5 punktis 3 ja lõike 6 punktis 1 ning § 14 lõikes 10, lõike 11 punktis 1 ja lõike 12 punktis 1 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 36.  Siseministri 25. juuli 2007. a määruse nr 61 „Sisekaitseakadeemia õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord” muutmine

Siseministri 25. juuli 2007. a määruse nr 61 „Sisekaitseakadeemia õppekulude arvestamise ja hüvitamise kord” (RTL 2007, 62, 1115) § 6 lõike 2 punktist 1 jäetakse välja tekstiosa „Päästeamet või tema volitatud”.

§ 37.  Siseministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 100 „Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord” muutmine

Siseministri 17. detsembri 2001. a määruse nr 100 „Sundvõõrandatud relva ja laskemoona realiseerimise ja hävitamise kord” (RTL 2001, 137, 2018; 2009, 99, 1476) § 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 38.  Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 24 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse vormide kehtestamine” muutmine

Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 24 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise kord ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise taotluse vormide kehtestamine” (RT I, 25.11.2010, 20) §-st 1 ja § 7 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „või prefektuur” vastavas käändes.

§ 39.  Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 25 „„Välismaalaste seaduses” sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord” muutmine

Siseministri 14. juuli 2010. a määruse nr 25 „„Välismaalaste seaduses” sätestatud teavitamiskohustuse täitmise kord” (RT I, 08.07.2011, 64) § 1 lõigetest 1–6, § 2 lõigetest 1–4 ning § 3 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõnad „või prefektuuri”.

§ 40.  Siseministri 14. detsembri 2009. a määruse nr 64 „Välisriigi politseiametniku Eesti territooriumil piiriülese jälitamisega seotud toimingute dokumenteerimise kord” muutmine

Siseministri 14. detsembri 2009. a määruses nr 64 „Välisriigi politseiametniku Eesti territooriumil piiriülese jälitamisega seotud toimingute dokumenteerimise kord” (RTL 2009, 95, 1399) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse:

„(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande koostab pärast piiriülese jälitamise lõpetamist seda toimetanud välisriigi politseiametnik Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuses, kelle ametniku poolt jälitatav kinni peeti. Juhul kui jälitatavat kinni ei peetud, koostab piiriülest jälitamist toimetanud välisriigi politseiametnik nimetatud aruande talle lähimas Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuses.

(3) Piiriülese jälitamise kohta tehakse kanne politsei andmekogus „Infosüsteem POLIS”. Kande teeb Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksus, kus piiriülese jälitamise tulemuste aruanne esitati.”;

2) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Piiriülese jälitamise tulemuste aruanne edastatakse viivitamata keskkriminaalpolitseile e-posti aadressil [email protected], aruande originaalid saadetakse posti teel esimesel võimalusel.”.

§ 41.  Siseministri 9. detsembri 2009. a määruse nr 54 „Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine” muutmine

Siseministri 9. detsembri 2009. a määruses nr 54 „Väljasõidukohustuse sundtäitmise korraldamine” (RT I, 14.12.2010, 8) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiked 1–3 sõnastatakse:

„(1) Väljasaadetava piiripunkti toimetamise ja väljasaatmise täideviimise korraldavad Politsei- ja Piirivalveamet ja Kaitsepolitseiamet.

(2) „Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse” § 24 lõikes 1 sätestatud juhul korraldab väljasaatmise täideviimist Politsei- ja Piirivalveamet.

(3) Väljasaadetava piiriületuse ja suunamise vastuvõtvasse riiki või üleandmise vastuvõtva riigi selleks pädevatele esindajatele korraldab Politsei- ja Piirivalveamet.”;

2) paragrahvi 1 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse:

„(1) Väljasaadetava üleandmise kooskõlastab vastuvõtva riigi selleks pädeva esindajaga Politsei- ja Piirivalveamet.”;

4) paragrahvi 4 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „ja prefektuur”.

§ 42.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

Lisa 4 

Lisa 5 

Lisa 6 

Lisa 7 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json