Teksti suurus:

Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 85

Eriloa väljastamise ja vormistamise kord, eriloa alusel Eestisse sisse- ja Eestist väljaveetavate relva, tulirelva olulise osa ja laskemoona nomenklatuur ning eriloa vorm

Vastu võetud 13.04.2007 nr 30
RTL 2007, 33, 567
jõustumine 27.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.01.2008RTL 2008, 3, 3614.01.2008
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010
21.06.2011RT I, 01.07.2011, 204.07.2011
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 59 lõike 4 alusel.

1. peatükk ERILOA VÄLJASTAMISE JA VORMISTAMISE KORD NING RELVADE JA TULIRELVA OLULISTE OSADE JA LASKEMOONA NOMENKLATUUR 

§ 1.   Eriloa taotlemine

  (1) Eriloa relvade, tulirelva oluliste osade ja laskemoona (edaspidi kaup) Eestisse sisse- ja Eestist väljaveoks annab välja, muudab, pikendab ning tunnistab kehtetuks ja erilubade üle peab arvestust Politsei- ja Piirivalveamet.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Eriluba kauba Eestisse sisse- ja Eestist väljaveoks saab taotleda ainult Eestis asuv isik, asutus või organisatsioon (edaspidi taotleja).

§ 2.   Kauba Eestisse sisse- ja Eestist väljavedu

  Eriloal märgitud kauba Eestisse sisse- ja Eestist väljavedu võib toimuda üheaegselt või osadena. Eriloa alusel Eestist sisse- ja Eestist väljaveetava kauba nomenklatuur on sätestatud määruse lisas 1.

§ 3.   Eriloa taotlemine kauba Eestisse sisse- ja väljaveoks

  (1) Eriloa taotlemisel kauba Eestisse sisse- ja Eestist väljaveoks esitab taotleja:
  1) kirjaliku avalduse;
  2) kauba väljaveo korral kauba lõppkasutajamaa pädeva asutuse poolt väljaantud kauba riiki sisseveo loa koopia.

  (2) Avalduses peavad sisalduma:
  1) eriloa taotlemise põhjus;
  2) kauba sisseveol oma tarbeks andmed relvasoetamis- või relvaloa kohta (number ja kehtivusaeg);
  3) kauba sisseveol vabasse ringlusse lubamiseks andmed tegevusloa kohta (number ja kehtivusaeg);
  4) kauba kogus;
  5) kauba kirjeldus (relvade ja laskemoona korral ka liik, mark, kaliiber), registreeritud relva veol relva number ning relva omaniku nimi; relva väljaveol relva number;
  6) riik, kust (kuhu) kaup veetakse;
  7) andmed tarnija või kauba saaja kohta;
  8) andmed veo eest vastutava isiku kohta;
  9) eriloa soovitav kehtivusaeg.

  (3) Eriloa taotlemisel tuleb tasuda riigilõiv.

§ 4.   Eriloa andmine või andmisest keeldumine

  (1) Politsei- ja Piirivalveamet vormistab eriloa viie tööpäeva jooksul pärast kõigi nõutavate dokumentide esitamist.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Eriloa saaja annab allkirja eriloa teisele eksemplarile.
[RT I, 01.07.2011, 2 - jõust. 04.07.2011]

  (3) Eriluba ei anta isikule, kelle taotlus ei vasta käesoleva määrusega kehtestatud nõuetele või muul relvaseaduses sätestatud juhul.

§ 5.   Eriloa kehtivus, eriloa muutmine, pikendamine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Eriluba antakse taotluses näidatud ajaks kuid mitte rohkem kui 12 kuuks.

  (2) Eriluba võidakse pikendada või muuta vastavalt taotleja avaldusele, kui taotlus on esitatud enne eriloa kehtivusaja lõppu. Eriloa pikendamisel arvestatakse lõikes 1 sätestatud eriloa kehtivuse tähtaega.

  (3) Eriluba võidakse tunnistada kehtetuks:
  1) kui seda taotleb eriloa omaja;
  2) kui eriloa taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid, millel on oluline tähendus eriloa väljastamise küsimuse otsustamisel;
  3) kui eriloa omaja ei vasta enam eriloa andmise aluseks olnud nõuetele;
  4) kui eriluba on kaotatud, varastatud, hävinud või kasutuskõlbmatuks muutunud;
  5) muul seaduses sätestatud juhul.

  (4) Eriloa kehtivusaja möödumisel tagastatakse see viivitamatult Politsei- ja Piirivalveametile.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

§ 6.   Eriloa duplikaadi väljastamine

  (1) Eriloa kaotusest, vargusest, hävimisest või kasutuskõlbmatuks muutmisest teatab isik viivitamatult kirjalikult Politsei- ja Piirivalveametile.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Vastava taotluse korral väljastab Politsei- ja Piirivalveamet eriloa duplikaadi. Duplikaat vormistatakse eriloa plangile, millele trükitakse sõna «DUPLIKAAT».
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

2. peatükk ERILOA VORM 

§ 7.   Eriloa kirjeldus

  (1) Eriluba on A4 dokument, mille esikülje ülaosas keskel on trükitud Eesti Politsei vapi kujutis (lisa 2).
[RT I, 01.07.2011, 2 - jõust. 04.07.2011]

  (2)
[Kehtetu - RT I, 01.07.2011, 2 - jõust. 04.07.2011]

  (3) Eriluba koostatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb eriloa saajale, teine Politsei- ja Piirivalveametile.
[RT I, 01.07.2011, 2 - jõust. 04.07.2011]

  (4) Eriloale kirjutab alla Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, tema asetäitja või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori volitatud politseiametnik.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 8.   Eriloa lisa

  (1) Eriloal võib olla lisa, kuhu märgitakse kauba andmed. Sel juhul on eriloal kirjalik märge selle kohta, et eriluba kehtib koos lisaga. Eriloa lisale kirjutab alla Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, tema asetäitja või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori volitatud politseiametnik.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Eriloale ja eriloa lisale pannakse Politsei- ja Piirivalveameti pitser.
[RTL 2009, 99, 1476 - jõust. 01.01.2010]

3. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

Lisa 1 

Lisa 2 Eriluba
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

/otsingu_soovitused.json