Teksti suurus:

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 87

Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruse nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 27.12.2011 nr 61

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Rahandusministri 6. oktoobri 2008. a määruses nr 29 „Maksu- ja Tolliameti põhimäärus” (RT I, 08.09.2011, 2) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 punktid 3 ja 10 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvid 11 ja 17 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 18 täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

„3) maksu- ja tollivaldkonda puudutavate infosüsteemide andmete töötlemine.”;

4) paragrahvi 21 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 32 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Peadirektori asetäitja tugiprotsesside alal juhib arendusosakonna, haldusosakonna, juriidilise osakonna, personaliosakonna ja teabeosakonna tööd.”.

§ 2.  Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

Jürgen Ligi
Minister

Ivar Sikk
Riigi eelarvepoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json