Teksti suurus:

Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:12.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 93

Põhja-Eesti regionaalse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis

Vastu võetud 27.07.2009 nr 31
RTL 2009, 63, 925
jõustumine 03.08.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
05.04.2010RTL 2010, 19, 34517.04.2010
17.12.2010RT I, 29.12.2010, 7901.01.2011
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Hädaolukorra seaduse» § 4 lõike 4 alusel.

§ 1.   Põhja-Eesti regionaalne kriisikomisjon

  Põhja-Eesti regionaalne kriisikomisjon (edaspidi komisjon) moodustatakse kriisireguleerimisalase tegevuse koordineerimiseks Päästeameti Põhja päästekeskuse (edaspidi päästekeskus) tegevuspiirkonnas.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Komisjoni pädevus

  Komisjon:
  1) täidab «Hädaolukorra seadusest» tulenevaid ülesandeid;
  2) koordineerib komisjoni pädevusse kuuluvates kriisireguleerimisalastes küsimustes riigi ja kohalike omavalitsuste tegevust;
  3) moodustab alalisi ja ajutisi töögruppe ning kinnitab nende töökorra;
  4) kinnitab komisjoni iga-aastase tööplaani;
  5) kinnitab komisjoni töökorra.

§ 3.   Komisjoni koosseis

  (1) Komisjoni koosseisu kuuluvad:
  1) päästekeskuse juht;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  2) Põhja prefektuuri prefekt;
[RTL 2010, 19, 345 - jõust. 17.04.2010]
  3) Harju maavanem;
  4) Kaitseliidu esindaja;
  5) Kaitsepolitseiameti esindaja;
  6) kaitseväe esindaja;
  7) Keskkonnaameti esindaja;
  8) Keskkonnainspektsiooni Põhja regiooni juhataja;
  9) päästekeskuse kriisireguleerimisbüroo juhataja;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  10) [Kehtetu – RTL 2010, 19, 345 - jõust. 17.04.2010]
  11) Maanteeameti põhja regiooni direktor;
[RT I, 29.12.2010, 79 - jõust. 01.01.2011]
  12) Tallinna linnapea;
  13) Terviseameti esindaja;
[RTL 2010, 19, 345 - jõust. 17.04.2010]
  14) [Kehtetu – RTL 2010, 19, 345 - jõust. 17.04.2010]
  15) Veterinaar- ja Toiduameti esindaja.

  (2) Kui komisjoni liikmel ei ole võimalik komisjoni tööst osa võtta, asendab teda asendusliige, kes on komisjoni liikme poolt alaliselt nimetatud teda komisjoni istungil esindama. Kaitseliidu, Kaitsepolitseiameti, kaitseväe, Keskkonnaameti, Terviseameti ning Veterinaar- ja Toiduameti alalise asendusliikme nimetab vastav asutus.
[RTL 2010, 19, 345 - jõust. 17.04.2010]

  (3) Komisjoni alalise asendusliikme nimetamisest teavitatakse päästekeskust kirjalikult.
[RTL 2010, 19, 345 - jõust. 17.04.2010]

§ 4.   Komisjoni esimees ja aseesimees

  (1) Komisjoni esimeheks on päästekeskuse juht.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Komisjoni aseesimeheks on Põhja prefektuuri prefekt.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 5.   Komisjoni esimehe pädevus

  Komisjoni esimees:
  1) esindab komisjoni riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes;
  2) kutsub kokku komisjoni istungeid;
  3) kutsub vajaduse korral komisjoni tööst sõnaõigusega osa võtma isikuid, kes ei kuulu komisjoni koosseisu;
  4) esitab vähemalt üks kord aastas aruande komisjoni tööst Vabariigi Valitsuse kriisikomisjonile.

§ 6.   Komisjoni töö juhtimine

  (1) Komisjoni tööd juhib komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees.

  (2) Komisjoni esimehe äraoleku all mõeldakse käesoleva määruse tähenduses olukorda, kus päästekeskuse juht ei saa täita komisjoni esimehe ülesandeid.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 7.   Komisjoni istungid

  (1) Komisjoni korralised istungid toimuvad vastavalt komisjoni kinnitatud tööplaanile, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.

  (2) Komisjoni erakorralised istungid kutsub kokku komisjoni esimees või tema äraolekul komisjoni aseesimees vastavalt vajadusele.

  (3) Komisjoni istungid protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul komisjoni aseesimees, ja protokollija.

§ 8.   Komisjoni otsuse vastuvõtmine

  (1) Komisjon on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa vähemalt pool komisjoni koosseisust.

  (2) Otsused võetakse vastu kohalolijate lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral otsustab komisjoni esimehe või tema äraolekul komisjoni aseesimehe hääl.

§ 9.   Komisjoni teenindav tööüksus

  Komisjoni teenindavaks tööüksuseks on päästekeskuse kriisireguleerimisbüroo.

/otsingu_soovitused.json