Teksti suurus:

Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord

Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 97

Päästeameti poolt vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule hüvitatavad kulu liigid ning hüvitise suuruse määramise ja maksmise kord
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

Vastu võetud 07.12.2010 nr 61
RT I, 17.12.2010, 13
jõustumine 20.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse „Päästeseaduse” § 40 lõike 2 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab vabatahtlikule päästjale ja „Päästeseaduse” § 2 lõikes 5 nimetatud juriidilisele isikule (edaspidi juriidiline isik) Päästeameti poolt hüvitatavad kulu liigid ning kehtestab hüvitise suuruse määramise ja maksmise korra.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Hüvitatavad kulu liigid

  (1) Päästeamet võib hüvitada juriidilisele isikule Päästeameti ja juriidilise isiku vahel sõlmitud tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud päästetöö ja ennetustöö alaste tegevuste täitmise tagamiseks järgmised vajalikud kulud:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  1) kulud juriidilise isiku toimimise tagamiseks;
  2) kulud päästetehnikale;
  3) kulud Päästeameti korraldatud täienduskoolitusel, õppusel ja harjutusel osalemisele;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  4) kulud vabatahtlikule päästjale.

  (2) Päästeamet võib hüvitada Päästeametiga tsiviilõigusliku lepingu sõlminud vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud päästetöö ja ennetustöö alaste tegevuste täitmise kulud.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Hüvitise suuruse määramise kord

  (1) Juriidilise isiku toimimise tagamise kulu hüvitise suuruse määramise aluseks on juriidilise isiku aastase ülalpidamise arvestuslik keskmine kulu, mida on diferentseeritud lähtuvalt päästetööd ja ennetustööd tegeva vabatahtlike päästjate üksuse paiknemise kaugusest riiklikust päästekomandost ja väljasõidu kiirusest.

  (2) Päästetehnika kulu hüvitise suuruse määramise aluseks on ühe sõiduki aastase ülalpidamise arvestuslik keskmine kulu.

  (3) Päästeameti korraldatud täienduskoolitusel, õppusel ja harjutusel osalemise kulu hüvitise suuruse määramise aluseks on täienduskoolitusel, õppusel ja harjutusel osalemise arvestuslik keskmine kulu.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Vabatahtliku päästja kulu hüvitise suuruse määramise aluseks on ühe vabatahtliku päästja ülesannete täitmise tagamiseks vajalik arvestuslik keskmine aastakulu.

  (5) Päästeametiga tsiviilõigusliku lepingu sõlminud vabatahtlikule päästjale ja juriidilisele isikule tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise kulu hüvitise suuruse määramise aluseks on tegevuste täitmiseks vajalik arvestuslik keskmine tunnikulu.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Hüvitiste täpsed suurused lepitakse kokku Päästeameti ja juriidilise isiku või vabatahtliku päästja vahel sõlmitud tsiviilõiguslikus lepingus vastavalt Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatud kulude hüvitamise piirmääradele.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 4.   Hüvitise maksmise kord

  (1) Päästeameti ja juriidilise isiku vahel sõlmitud tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise tagamiseks vajalikud hüvitised makstakse välja Päästeameti eelarvest üks kord kvartalis.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Päästeameti ja juriidilise isiku vahel sõlmitud tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise tagamiseks vajalike hüvitiste väljamaksmise aluseks on juriidilise isiku poolt Päästeametile esitatud arve.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Päästeametiga tsiviilõigusliku lepingu sõlminud juriidilisele isikule tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise hüvitised makstakse välja Päästeameti eelarvest üks kord kvartalis.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Päästeametiga tsiviilõigusliku lepingu sõlminud juriidilisele isikule tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise hüvitiste väljamaksmise aluseks on juriidilise isiku poolt Päästeametile esitatud arve koos tegevusmahu aruandega.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Päästeametiga tsiviilõigusliku lepingu sõlminud vabatahtlikule päästjale tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise hüvitised makstakse välja Päästeameti eelarvest üks kord kuus.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Päästeametiga tsiviilõigusliku lepingu sõlminud vabatahtlikule päästjale tsiviilõiguslikus lepingus kokkulepitud tegevuste täitmise hüvitiste väljamaksmise aluseks on vabatahtliku päästja poolt esitatud tegevusmahu aruanne.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (7) Käesoleva paragrahvi lõigetes 4 ja 6 nimetatud tegevusmahu aruannete saamisel kontrollib Päästeamet tegevusmahu aruannetes esitatud andmeid ning annab ebatäpsuste korral puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (8) Kui juriidiline isik või vabatahtlik päästja ei kõrvalda lõikes 7 nimetatud tähtaja jooksul puudusi, võib Päästeamet päästetööl või ennetustööl osalemisega kaasnevad kulud hüvitada vastavalt Päästeametile teada olevatele kuludele.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (9) Otsuse päästetööl või ennetustööl osalemisega seotud kulude hüvitamiseks teeb Päästeameti peadirektor või tema volitatud isik.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

/otsingu_soovitused.json