Teksti suurus:

Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus

Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2020, 35

Schengeni infosüsteemi riikliku registri põhimäärus
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

Vastu võetud 22.12.2009 nr 93
RTL 2009, 97, 1451
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
12.04.2013RT I, 18.04.2013, 1521.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013
08.03.2019RT I, 12.03.2019, 515.03.2019
21.12.2020RT I, 29.12.2020, 3001.01.2021

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 20 lõike 2 alusel.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Schengeni infosüsteemi riikliku registri nimetus

  Andmekogu ametlik nimetus on „Schengeni infosüsteemi riiklik register“ (edaspidi register).
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 2.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 3.   Registri volitatud töötleja

  Registri volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus andmete töötlemiseks vajaliku riist- ja tarkvara nõuetekohase, tõrgeteta toimimise tagamise osas.

§ 4.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri pidamise eesmärk on tagada turvalisus Euroopa Liidu vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal, tagada kiire ja tõrgeteta teabevahetus liikmesriikide vahel, et tuvastada isikud, kes kujutavad ohtu avalikule korrale ja julgeolekule, tuvastada kolmanda riigi kodanikud, kellele on kehtestatud sissesõidukeeld, ning lihtsustada politseikoostööd ja kriminaalasjades tehtavat õigusalast koostööd.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (2) Register on piiratud juurdepääsuga ja registrisse kantud andmed on ette nähtud asutusesiseseks kasutamiseks.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE JA KOOSSEIS 

§ 5.   Registri pidamise viis

  Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna kas paberkandjal või digitaalsel kujul registritoimikutena. Kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust.

§ 6.   Registritoimik

  (1) Registritoimik sisaldab käesoleva määruse §-des 9-141 nimetatud alusdokumente ning dokumente, mis tõendavad registrisse kantud ebaõigete andmete parandamisel parandatud andmete õigsust.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (2) Registritoimikus võivad olla paberdokumendid ja digitaalsed dokumendid.

§ 7.   Registri andmete andmevahetus

  Register vahetab andmeid järgmiste andmekogudega:
  1) broneeringuinfo andmekogu;
  2) Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu;
  3) Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu;
  4) elamislubade ja töölubade register;
  5) Infosüsteem POLIS (edaspidi politsei andmekogu);
  6) isikut tõendavate dokumentide andmekogu;
  7) liiklusregister;
  8) piirikontrolli infosüsteem (edaspidi piirikontrolli andmekogu);
  9) sissesõidukeeldude riiklik register;
  10) teenistus- ja tsiviilrelvade register;
  11) viisaregister;
  12) välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

§ 8.   Registri andmete turbeaste ja registri turvaklass

  Registri andmete turbeaste on kõrge ja registri turvaklass on K3T2S2.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

3. peatükk REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED, ANDMETE ESITAMINE JA REGISTRISSE KANDMINE 

§ 9.   Andmed loovutamise või väljaandmise eesmärgil tagaotsitava isiku kohta
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (1) Loovutamise või väljaandmise eesmärgil tagaotsitava isiku kohta kantakse andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 26 sätestatud eesmärkidel:
  1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema kasutatavad või kasutatud nimed;
  2) sünniaeg ja -koht;
  3) sugu;
  4) kodakondsus;
  5) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
  6) fotod;
  7) sõrmejäljed;
  8) kas isik on relvastatud, vägivaldne või põgenenud;
  9) hoiatusteate põhjus;
  10) hoiatusteate sisestanud asutus;
  11) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  12) isiku suhtes rakendatavad meetmed;
  13) õigusrikkumise liik;
  14) Euroopa vahistamismääruse originaali koopia ja selle tõlge.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (2) [Kehtetu -RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on Euroopa vahistamismäärus või rahvusvaheline vahistamismäärus.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on:
  1) Kaitsepolitseiamet;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  4) prokuratuur;
  5) kohus kohtumenetluses olevates asjades;
  6) Justiitsministeerium jõustunud kohtuotsuste puhul.

  (5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei ja piirikontrolli andmekogu, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, broneeringuinfo andmekogu, teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]

§ 10.   Andmed välismaalase kohta, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi ega Šveitsi konföderatsiooni kodanik ning kellele on kehtestatud sissesõidukeeld
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (1) Välismaalase kohta, kes ei ole Euroopa Liidu, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigid ega Šveitsi Konföderatsiooni kodanik ning kellele on kehtestatud sissesõidukeeld, kantakse andmete olemasolul registrisse määruse 1987/2006 artiklis 24 ja 31 lõikes 5 sätestatud eesmärkidel:
  1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema kasutatavad või kasutatud nimed;
  2) sünniaeg ja -koht;
  3) sugu;
  4) kodakondsus;
  5) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
  6) fotod;
  7) sõrmejäljed;
  8) kas isik on relvastatud, vägivaldne või põgenenud;
  9) hoiatusteate põhjus;
  10) hoiatusteate sisestanud asutus;
  11) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  12) isiku suhtes rakendatavad meetmed.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (2) [Kehtetu -RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadusest tulenevalt siseministri või tema poolt volitatud Siseministeeriumi kõrgema ametniku otsus või karistusseadustikust tulenevalt kohtuotsus eeldusel, et otsus on kooskõlas määruse 1987/2006 artiklis 24 lõikes 2 ja 3 sätestatud eesmärgiga.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei ja piirikontrolli andmekogu ja broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu kaudu määruse 1987/2006 artiklis 27 lõikes 3 loetletud ülesannete täitmiseks ning Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu kaudu määruse 1987/2006 artiklis 30 nimetatud eesmärgi täitmiseks;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]

§ 11.   Andmed isiku kohta, kes on kadunud või keda tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest on vaja ajutiselt paigutada turvalisse paika
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (1) Kadunud isiku või isiku kohta, keda tema enda turvalisuse huvides või kaitseks ohu eest on vaja ajutiselt paigutada turvalisse paika, kantakse andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 32 sätestatud eesmärgil:
  1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema kasutatavad või kasutatud nimed;
  2) sünniaeg ja -koht;
  3) sugu;
  4) kodakondsus;
  5) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
  6) fotod;
  7) sõrmejäljed;
  8) kas isik on relvastatud, vägivaldne või põgenenud;
  9) hoiatusteate põhjus;
  10) hoiatusteate sisestanud asutus;
  11) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  12) isiku suhtes rakendatavad meetmed;
  13) õigusrikkumise liik.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (2) [Kehtetu - RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on uurimisasutuse määrus isiku tagaotsitavaks kuulutamise kohta, kohtuotsus isiku liikumisvabaduse piiramiseks, kohtumäärus isiku tahtest olenematu psühhiaatrilise ravi kohaldamiseks või pädeva asutuse taotlus.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on:
  1) Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  2) kohus kohtumenetluses olevates asjades.

  (5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei ja piirikontrolli andmekogu, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]

§ 12.   Andmed tagaotsitava tunnistaja ja süüdistatava või süüdimõistetud isiku kohta
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (1) Tagaotsitava tunnistaja ja süüdistatava või süüdimõistetud isiku kohta kantakse andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 34 sätestatud eesmärgil:
  1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema kasutatavad või kasutatud nimed;
  2) sünniaeg ja -koht;
  3) sugu;
  4) kodakondsus;
  5) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
  6) fotod;
  7) sõrmejäljed;
  8) kas isik on relvastatud, vägivaldne või põgenenud;
  9) hoiatusteate põhjus;
  10) hoiatusteate sisestanud asutus;
  11) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  12) isiku suhtes rakendatavad meetmed;
  13) õigusrikkumise liik.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (2) [Kehtetu -RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on uurimisasutuse või prokuratuuri määrus isiku tagaotsitavaks kuulutamise kohta või kohtuotsus või -määrus.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on:
  1) Kaitsepolitseiamet;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Politsei- ja Piirivalveamet;
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  4) prokuratuur;
  5) kohus kohtumenetluses olevates asjades.

  (5) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei ja piirikontrolli andmekogu, viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, elamislubade ja töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]

§ 13.   Andmed isiku, sõiduki, laeva, lennuki ja konteineri kohta varjatud või erikontrolli teostamiseks

  (1) Varjatud või erikontrolli teostamiseks kantakse isiku kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
  1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema kasutatavad või kasutatud nimed;
  2) sünniaeg ja -koht;
  3) sugu;
  4) kodakondsus;
  5) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
  6) fotod;
  7) sõrmejäljed;
  8) kas isik on relvastatud, vägivaldne või põgenenud;
  9) hoiatusteate põhjus;
  10) hoiatusteate sisestanud asutus;
  11) viide otsusele, mille alusel hoiatusteade sisestati;
  12) isiku suhtes rakendatavad meetmed;
  13) õigusrikkumise liik.

  (2) Varjatud või erikontrolli teostamiseks kantakse sõiduki kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
  1) varjatud või erikontrolli eesmärk, põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) sõiduki liik;
  4) sõidukiga seotud märkused;
  5) värv;
  6) mark;
  7) mudel;
  8) tehasetähis (VIN-kood);
  9) registreerimismärk;
  10) riik, kus sõiduk on registreeritud;
  11) valmistamise aasta;
  12) kategooria.

  (3) Varjatud või erikontrolli teostamiseks kantakse laeva kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
  1) varjatud või erikontrolli eesmärk, põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) laeva liik;
  4) mark;
  5) mudel;
  6) valmistaja number;
  7) kere number;
  8) kerede arv;
  9) kere materjal;
  10) mudeli aasta;
  11) nimi;
  12) pikkus;
  13) purje number;
  14) mastide arv;
  15) väline identifikaator;
  16) registreerimise number;
  17) sertifikaadi number;
  18) mootorite arv;
  19) värv;
  20) laevaga seotud märkus;
  21) riik, kus laev on registreeritud;
  22) info laeva mootori kohta;
  23) kategooria.

  (4) Varjatud või erikontrolli teostamiseks kantakse lennuki kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
  1) varjatud või erikontrolli eesmärk, põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) lennuki liik;
  4) mark;
  5) mudel;
  6) opereeriv firma;
  7) seerianumber;
  8) mootorite arv;
  9) mudeli aasta;
  10) lennuki nimi;
  11) pikkus;
  12) laius;
  13) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) registreerimise number;
  14) lennukiga seotud märkus;
  15) riik, kus lennuk on registreeritud;
  16) kategooria.

  (5) Varjatud või erikontrolli teostamiseks kantakse konteineri kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 36 sätestatud eesmärgil:
  1) varjatud või erikontrolli eesmärk, põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) konteineri omanikku identifitseeriv kood (BIC-kood);
  4) muud numbrid;
  5) kõrgus;
  6) pikkus;
  7) konteineriga seotud märkus.

  (6) Lõigetes 1-5 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on uurimisasutuse või Kaitsepolitseiameti taotlus eeldusel, et see on kooskõlas otsuse 2007/533/JSK artikli 36 lõikes 2 ja 3 sätestatud eesmärgiga.

  (7) Lõigetes 1-5 nimetatud andmete esitajaks on:
  1) Kaitsepolitseiamet;
  2) Maksu- ja Tolliamet;
  3) Politsei- ja Piirivalveamet;
  4) prokuratuur.

  (8) Lõikes 1 nimetatud andmetele on juurdepääs Politsei- ja Piirivalveametil riikliku viisaregistri, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu ning töölubade registri, Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu ning välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks.

  (9) Lõigetes 1-5 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei ja piirikontrolli andmekogu, broneeringuinfo andmekogu ning teenistus- ja tsiviilrelvade registri kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]

§ 14.   Andmed arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks

  (1) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse mootorsõiduki, mille sisepõlemismootori töömaht on üle 50 cm3, haagise, mille tühimass on üle 750 kg või haagiselamu kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) sõiduki liik;
  4) sõidukiga seotud märkused;
  5) värv;
  6) mark;
  7) mudel;
  8) tehasetähis (VIN-kood);
  9) registreerimismärk;
  10) riik, kus sõiduk on registreeritud;
  11) valmistamise aasta;
  12) kategooria.

  (2) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse laeva kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) laeva liik;
  4) mark;
  5) mudel;
  6) valmistaja number;
  7) kere number;
  8) kerede arv;
  9) kere materjal;
  10) mudeli aasta;
  11) nimi;
  12) pikkus;
  13) purje number;
  14) mastide arv;
  15) väline identifikaator;
  16) registreerimise number;
  17) sertifikaadi number;
  18) mootorite arv;
  19) värv;
  20) laevaga seotud märkus;
  21) riik, kus laev on registreeritud;
  22) info laeva mootori kohta;
  23) kategooria.

  (3) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse lennuki kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) lennuki liik;
  4) mark;
  5) mudel;
  6) opereeriv firma;
  7) seerianumber;
  8) mootorite arv;
  9) mudeli aasta;
  10) lennuki nimi;
  11) pikkus;
  12) laius;
  13) Rahvusvahelise Tsiviillennunduse Organisatsiooni (ICAO) registreerimise number;
  14) lennukiga seotud märkus;
  15) riik, kus lennuk on registreeritud;
  16) kategooria.

  (4) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse tööstusseadmete kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) tööstusseadmega seotud märkus;
  4) liik;
  5) värv;
  6) mark;
  7) mootori mark;
  8) tüüp;
  9) seerianumber;
  10) partii number;
  11) mootori number;
  12) mootori võimsus;
  13) riik, kus tööstusseade on registreeritud;
  14) registreerimise number;
  15) tehasetähis (VIN-kood);
  16) kategooria.

  (5) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse laeva mootorite kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) seerianumber;
  4) liik;
  5) värv;
  6) mark;
  7) mudel;
  8) võimsus;
  9) valmistamise aasta;
  10) seerianumber;
  11) kütuse liik;
  12) kategooria.

  (6) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse konteinerite kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) konteineri omanikku identifitseeriv kood (BIC-kood);
  4) muud numbrid;
  5) kõrgus;
  6) pikkus;
  7) konteineriga seotud märkus.

  (7) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse tulirelva kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) relva number;
  4) tüüp;
  5) mark;
  6) mudel;
  7) kaliiber;
  8) kategooria.

  (8) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud dokumendiplangi kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) dokumendi tüüp;
  4) dokumendi päritoluriik;
  5) dokumendi number;
  6) numbrivahemik, kuhu dokumendiplank kuulub.

  (9) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse kehtetuks tunnistatud isikut tõendava dokumendi kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) dokumendi tüüp;
  4) dokumendi väljastanud riik;
  5) dokumendi kasutaja sünniaeg;
  6) dokumendi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  7) dokumendi number;
  8) dokumendi kehtetuks tunnistamise aeg;
  9) dokumendi omaniku sugu;
  10) dokumendi väljaandmise koht või asutus ja kuupäev.

  (10) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse rahatähe kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) valuuta;
  4) rahatähega seotud märkused;
  5) seerianumber;
  6) fikseeritud number;
  7) rahatähe väärtus;
  8) numbrivahemik, kuhu rahatähe number kuulub.

  (11) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud sõiduki registreerimistunnistuse kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) dokumendi tüüp;
  4) riik, kus dokument on väljastatud;
  5) sõiduki mark;
  6) sõiduki tüüp;
  7) sõiduki registreerimise number;
  8) dokumendi omaniku sünniaeg;
  9) dokumendi omaniku ees- ja perekonnanimi;
  10) dokumendi number;
  11) kadumise või varguse kuupäev;
  12) dokumendi omaniku sugu;
  13) dokumendi väljaandmise koht;
  14) dokumendi väljastamise kuupäev;
  15) sõiduki tehasetähis (VIN-kood).

  (12) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse varastatud, ebaseaduslikult omastatud, kaotatud või kehtetuks tunnistatud sõiduki registreerimismärgi kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) riik, kus registreerimismärk on välja antud;
  4) kadumise või varguse kuupäev;
  5) sõiduki registreerimisnumber.

  (13) Arestimise, konfiskeerimise või kriminaalmenetluses asitõendi tagamiseks kantakse varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud väärtpaberi või maksevahendi kohta andmete olemasolul registrisse otsuse 2007/533/JSK artiklis 38 sätestatud eesmärgil:
  1) tagaotsimise põhjus;
  2) soovitud tegevus kokkulangevuse korral;
  3) liik;
  4) valuuta;
  5) väärtpaberiga seotud märkus;
  6) rahvusvaheline väärtpaberi identifitseerimisnumber (ISIN-kood);
  7) nimiväärtus;
  8) välja andmise kuupäev;
  9) seeria number;
  10) väärtpaberi väärtust tagav asutus;
  11) panga identifitseeriv kood;
  12) registreerimise jurisdiktsioon;
  13) algne väärtpaberi väärtuse kogus;
  14) väärtpaberi arvuline kogus;
  15) kadumise või varguse kuupäev;
  16) arve number;
  17) aegumise kuupäev;
  18) väljastanud asutus;
  19) börsi nimi;
  20) numbrivahemik, kuhu väärtpaber kuulub;
  21) kategooria.

  (14) Lõigetes 1–7 ja 10–13 nimetatud andmete registrisse kandmise aluseks on uurimisasutuse taotlus.

  (15) Lõigetes 8–9 ja 11–12 nimetatud andmete registrisse kandmise aluseks on Välisministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti või Maanteeameti taotlus.

  (16) Lõigetes 1–13 nimetatud andmete esitajaks on:
  1) Politsei- ja Piirivalveamet;
  2) Välisministeerium lõigete 8 ja 9 osas (diplomaatilised passid);
  3) Maanteeamet lõigete 8 ja 9 (juhiload) ning lõigete 11 ja 12 osas.

  (17) Lõigetes 1–13 nimetatud andmetele on juurdepääs:
  1) Politsei- ja Piirivalveametil politsei andmekogu ja piirikontrolli andmekogu kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks;
  2) Maksu- ja Tolliametil politsei andmekogu kaudu politsei- ja tollikontrolli teostamiseks;
  3) Kaitsepolitseiametil politsei andmekogu kaudu politseikontrolli teostamiseks;
  4) prokuratuuril politsei andmekogu kaudu kohtueelse menetluse juhtimiseks;
  5) Rahapesu Andmebürool politsei andmekogu kaudu rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks.
[RT I, 29.12.2020, 30 - jõust. 01.01.2021]

  (18) Lõigetes 8 ja 9 nimetatud andmetele on juurdepääs Politsei- ja Piirivalveametil viisaregistri, elamislubade ja töölubade registri, välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu, Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu, isikut tõendavate dokumentide andmekogu ning broneeringuinfo andmekogu kaudu politsei- ja piirikontrolli teostamiseks.
[RT I, 12.03.2019, 5 - jõust. 15.03.2019]

  (19) Lõigetes 1, 8, 9, 11 ja 12 nimetatud andmetele on juurdepääs Maanteeametil kontrollimiseks, kas neile registreerimiseks esitatud sõidukid on varastatud, ebaseaduslikult omastatud või kaotatud.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 141.   Lisaandmed isiku valesti tuvastamise vältimiseks

  (1) Isiku kohta, kelle isikuandmeid on kuritarvitatud, sisestatakse andmete olemasolul isiku enda nõusolekul registrisse määruse 1987/2006 artiklis 36 ja otsuse 2007/533/JSK artiklis 51 sätestatud eesmärgil:
  1) ees- ja perekonnanimi ning teised tema poolt kasutatavad või kasutatud nimed;
  2) sünniaeg ja -koht;
  3) sugu;
  4) kodakondsus;
  5) erilised muutumatud füüsilised tundemärgid;
  6) fotod;
  7) sõrmejäljed;
  8) isikut tõendava dokumendi number ja väljaandmise kuupäev.

  (2) Lõikes 1 nimetatud andmete registrisse esitamise aluseks on asutuse, kelle esitatud andmetega seoses kuritarvitamine tekkis, taotlus.

  (3) Lõikes 1 nimetatud andmete esitajaks on asutus, kelle esitatud andmetega seoses on kuritarvitamine tekkinud.

  (4) Lõikes 1 nimetatud andmetele võib juurde pääseda valesti tuvastamise vältimiseks ainult asutus, kellel on lõikes 1 toodud andmetega seotud määruse §-des 9–12 ja § 13 lõikes 1 nimetatud andmetele juurdepääs.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 142.   Registri andmete kasutamine muul eesmärgil

  Registrisse määruse §-de 9 ja 11–14 alusel kantavaid andmeid võib kasutada muul eesmärgil, mis ei ole eesmärk, milleks need SIS II sisestati, ainult selleks eelnevalt teate sisestanud liikmesriigi loal otsuse 2007/533/JSK artiklis 46 lõikes 5 sätestatud eesmärgil.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 143.   Registrisse esitatud andmete vahelised seosed

  Andmete esitaja võib vajaduse korral luua seoseid tema poolt registrisse esitatud andmete vahel.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 15.   Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus, õiguslik tähendus on neil seaduses sätestatud ulatuses.

§ 16.   Andmete õigsuse tagamine

  Andmete esitaja vastutab tema poolt esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal.

§ 17.   Ebaõigete andmete parandamine

  Registris ebaõigete andmete avastamise korral teavitab andmete esitaja sellest vastutavat töötlejat, kes on kohustatud andmed 24 tunni jooksul parandama.

§ 18.   Konsulteerimine

  Vastutaval töötlejal on õigus registrisse kantud isiku või eseme andmete täpsustamiseks või vajadusel lisaandmete esitamiseks teise riigi Schengeni infosüsteemi riigisisese osa eest vastutava keskasutuse taotlusel nõuda registriandmete esitajalt täiendavat teavet ja edastada see taotluse esitanud riigile. Täiendavat teavet ei kanta registrisse.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 19.   Andmete arvestus

  Vastutav töötleja peab digitaalselt arvestust:
  1) andmete vastuvõtmise aja, andmete koosseisu ja andmete esitajate üle;
  2) andmete väljastamise aja, andmete koosseisu ja andmete saajate üle.

§ 20.   Registri arendus- või hooldustöid teostava isiku juurdepääs registrile

  Registrile, välja arvatud registriandmetele, on juurdepääsu õigus ka isikul, kes teostab arendus- või hooldustöid vastavalt vastutava töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud tingimustel, ulatuses ja korras.

4. peatükk ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED 

§ 21.   Andmesubjekti õigus saada temaga seotud andmeid

  (1) Andmesubjektil on õigus pöörduda registri vastutava töötleja poole temaga seotud andmete saamiseks registrist.

  (2) Registri vastutav töötleja väljastab andmed andmesubjektile, välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud.

  (3) Kui andmed on registrisse esitanud teine Schengeni infosüsteemiga ühinenud riik, peab vastutav töötleja enne andmete väljastamist küsima vastava riigi Schengeni infosüsteemi riigisisese osa eest vastutava keskasutuse seisukohta.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 22.   Andmete väljastamise õiguspärasus

  (1) Andmesubjektile andmete väljastamise või sellest keeldumise õiguspärasuses kahtlemise korral küsib registri vastutav töötleja Andmekaitse Inspektsiooni seisukohta.

  (2) Andmesubjektile andmete väljastamisest keeldumist peab kirjalikult põhjendama.

5. peatükk REGISTRI ANDMETE SÄILITAMINE, JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 23.   Andmete säilitamine

  (1) Määruse §-de 9–141 alusel registrisse kantud andmeid hoitakse ainult niikaua kui see on vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmed on esitatud.

  (2) Kolme aasta jooksul andmete registrisse sisestamisest arvates kontrollitakse määruse §-des 9–12 nimetatud andmete edasise hoidmise vajadust. Määruse § 13 lõike 1 alusel registrisse kantud andmete puhul kontrollitakse andmete edasise hoidmise vajadust ühe aasta jooksul andmete sisestamisest arvates.

  (3) Kui pärast lõikes 2 nimetatud kontrollimist selgub, et andmete edasine säilitamine registris on vajalik eesmärgi saavutamiseks, milleks need registrisse kanti, laienevad andmete säilitamisele uuesti lõikes 2 nimetatud tähtajad. Kui edasine säilitamine ei ole vajalik, kustutakse andmed lõikes 2 nimetatud tähtaja möödudes automaatselt.

  (4) Määruse § 141 nimetatud andmed kustutakse koos sellega seotud määruse §-des 9–12 ja § 13 lõikes 1 nimetatud andmete kustutamisega või varem, kui isik seda taotleb.

  (5) Määruse § 13 lõigete 2–5 alusel registrisse kantud andmeid säilitatakse kuni viis aastat, määruse § 14 alusel registrisse kantud andmeid säilitatakse kuni 10 aastat.

  (6) Lõikes 5 nimetatud säilitamisaegu võib pikendada, kui andmete säilitamine registris on vajalik eesmärgi saavutamiseks, milleks andmed registrisse kanti. Sellisel juhul laienevad andmete säilitamisele uuesti lõikes 5 nimetatud tähtajad.

  (7) Määruse § 11 alusel registrisse kantud andmed kustutatakse kohe, kui andmete esitajale saab teatavaks, et isik on omandanud sellise riigi kodakondsuse, mille alusel on tal ühenduses vaba liikumise õigus.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 24.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Isikuandmete töötlemise seaduslikkuse üle teostab järelevalvet Andmekaitse Inspektsioon ja registri haldamise üle teostab järelevalvet Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.

  (2) Registri üle järelevalvet teostama volitatud isikutel on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ja saada teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on vastutav ja volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

  (4) Politsei- ja Piirivalveamet tagab sisemiste järelevalvemeetmetega vastutava töötleja kohustuste täitmise vastavalt määrusele 1987/2006 ja otsusele 2007/533/JSK.
[RT I, 18.04.2013, 15 - jõust. 21.04.2013, rakendatakse alates 09.04.2013]

§ 25.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena Politsei- ja Piirivalveameti eelarverealt.

§ 26.   Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Arhiiviseaduse» nõuetega.

6. peatükk MÄÄRUSE JÕUSTUMINE 

§ 27.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json