Teksti suurus:

Välisriigi politseiametniku Eesti territooriumil piiriülese jälitamisega seotud toimingute dokumenteerimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 105

Välisriigi politseiametniku Eesti territooriumil piiriülese jälitamisega seotud toimingute dokumenteerimise kord

Vastu võetud 14.12.2009 nr 64
RTL 2009, 95, 1399
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 743 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse välisriigi politseiametniku Eesti territooriumil piiriülese jälitamisega seotud toimingute dokumenteerimise kord.

§ 2.   Dokumenteerimise viis

  (1) Välisriigi politseiametniku Eesti territooriumil piiriülese jälitamisega seotud toimingute kohta koostatakse piiriülese jälitamise tulemuste aruanne, mille vorm on lisatud käesolevale määrusele.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud aruande koostab pärast piiriülese jälitamise lõpetamist seda toimetanud välisriigi politseiametnik Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuses, kelle ametniku poolt jälitatav kinni peeti. Juhul kui jälitatavat kinni ei peetud, koostab piiriülest jälitamist toimetanud välisriigi politseiametnik nimetatud aruande talle lähimas Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuses.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Piiriülese jälitamise kohta tehakse kanne politsei andmekogus «Infosüsteem POLIS». Kande teeb Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksus, kus piiriülese jälitamise tulemuste aruanne esitati.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Andmekoosseis

  Piiriülese jälitamise tulemuste aruandesse kantakse vähemalt järgmised andmed:
  1) riik, kust piiriülest jälitamist alustati;
  2) asutus, mille ametnik piiriülest jälitamist toimetas;
  3) asukohariik;
  4) riigipiiri ületamise koht, kuupäev ja kellaaeg;
  5) piiriülest jälitamist toimetanud välisriigi politseiametniku ees- ja perekonnanimi, ametikoht, kontaktandmed ning teenistusülesannete täitmist tõendava dokumendi nimetus ja number;
  6) piiriülesel jälitamisel kasutatud transpordivahendi mudel, mark ja registreerimise number;
  7) teenistusrelva mark, mudel, kaliiber ja number;
  8) kuritegu, mille toimepanemiselt või millele kaasaaitamiselt jälitatav tabati;
  9) piirkond, kus piiriülest jälitamist toimetati;
  10) piiriülese jälitamise tulemus;
  11) kinnipeetud isiku ees- ja perekonnanimi, sünniaeg või isikukood ning elukoha aadress;
  12) teenistusrelva kasutamine ja selle tagajärg;
  13) asukohariigi politseiametnike osalemine, nende poolt piiriülese jälitamise ülevõtmise koht, kuupäev ja kellaaeg;
  14) aruande koostanud välisriigi politseiametniku ees- ja perekonnanimi, allkiri ning aruande koostamise kuupäev.

§ 4.   Andmete edastamine ja säilitamine

  (1) Piiriülese jälitamise tulemuste aruanne edastatakse viivitamata keskkriminaalpolitseile e-posti aadressil [email protected], aruande originaalid saadetakse posti teel esimesel võimalusel.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Koopia piiriülese jälitamise tulemuste aruandest edastatakse Politsei- ja Piirivalveameti poolt välisriigi pädevale asutusele.

  (3) Piiriülese jälitamise tulemuste aruandeid säilitatakse Politsei- ja Piirivalveametis üks aasta nende koostamisest arvates.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määruse jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Lisa 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json