Teksti suurus:

Isikuandmete varjatud kogumise dokumenteerimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 107

Isikuandmete varjatud kogumise dokumenteerimise kord

Vastu võetud 14.12.2009 nr 58
RTL 2009, 95, 1393
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 747 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse politseiametniku poolt välislepingu või Euroopa Liidu otsekohalduva õigusakti täitmiseks isikuandmete varjatud kogumise dokumenteerimise kord.

§ 2.   Dokumenteerimise viisid

  (1) Andmete varjatud kogumine dokumenteeritakse kandega politsei andmekogu «Infosüsteem POLIS» jälitusmenetluse andmestikus.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Andmeid kogunud politseiametnik teeb viivitamatult pärast andmete kogumise lõpetamist politsei andmekogusse varjatult andmete kogumise kohta kande või koostab selle kohta õiendi politsei andmekogusse kandmiseks.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud õiendi andmed kantakse viivitamatult politsei andmekogu jälitusmenetluse andmestikku.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Andmekoosseis

  (1) Andmete varjatud kogumisel dokumenteeritakse vähemalt järgmised andmed:
  1) andmete kogumise aluseks olevate Schengeni infosüsteemi riiklikku registrisse kantud andmete number;
  2) andmete kogumise koht, kuupäev ja kellaaeg;
  3) andmeid kogunud politseiametniku ametikoht, ees- ja perekonnanimi;
  4) kogutud andmed vastavalt «Politsei ja piirivalve seaduse» § 747 lõikele 2.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõikes 2 nimetatud õiendi vormi kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor.

§ 4.   Andmete säilitamine

  Andmeid isikuandmete varjatud kogumise kohta säilitatakse politsei andmekogus «Infosüsteem POLIS» üks aasta nende kogumisest arvates.

§ 5.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json