Teksti suurus:

Saatemeeskonna ülesanded ja töökord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 108

Saatemeeskonna ülesanded ja töökord

Vastu võetud 14.12.2009 nr 60
RTL 2009, 95, 1395
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 741 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega kehtestatakse saatemeeskonna ülesanded ja töökord kinnipeetud isiku saatmisel.

§ 2.   Kinnipeetud isiku saatmine

  Kinnipeetud isiku saatmine on kahtlustatavana kinnipeetud isiku, vahistatu, sundtoodud isiku, väljasaadetava, arestialuse või süüdimõistetu saatmine arestimajas ja väljaspool arestimaja relvastatud saatemeeskonna valve all.

2. peatükk SAATMISE ETTEVALMISTAMINE 

§ 3.   Saatmise alus

  Saatmise aluseks on:
  1) uurimisasutuse määrus;
  2) kohtumäärus või -otsus;
  3) prokuratuuri määrus;
  4) uurimisasutuse, kohtu või prokuratuuri kutse;
  5) sundtoomismäärus;
  6) väljasaatmisotsus.

§ 4.   Saatmisülesande täitmine

  (1) Saatmisülesande täitmise aluseks on saatmise ja saatemeeskonna kohta kirjalik korraldus, mille annab politseiasutuse juht, politseiasutuse vastava struktuuriüksuse juht või arestimaja juht.

  (2) Korralduses nimetatud saatemeeskonna koosseisu suurus sõltub konkreetse ülesande iseloomust, saadetavate arvust ja eripärast. Saatemeeskonna minimaalse koosseisu kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor käskkirjaga.

  (3) Saadetavate kinnipeetavate (edaspidi saadetavad) kohta koostatakse saateleht (lisa 1).

  (4) Korraldus ja saateleht koostatakse kahes eksemplaris. Korraldusel ja saatelehel on ühtne numeratsioon. Korralduse ja saatelehe teine eksemplar antakse kinnipidamiskohale, kuhu saatemeeskond isiku toimetas.

3. peatükk SAATMISE KORD 

§ 5.   Saatmise nõuded

  (1) Saatmine toimub alarmsõidukiga, või kui see ei ole võimalik, siis muu selleks sobiva sõidukiga, milles on tagatud saadetava turvalisus ja käesolevas määruses sätestatud nõuetest kinnipidamine.

  (2) Saatmine tuleb korraldada viisil, mis välistab saadetava kokkupuute kõrvalise isikuga, saadetava põgenemise või muud saatmise häired. Tagatud peab olema käesoleva määruse § 6 lõikes 1 sätestatud tunnuste alusel saadetavate omavaheline eraldatus saatmisel ja kambritesse paigutamisel. Saatemeeskond on kohustatud kaitsma saadetavat õigusvastase ründe eest.

  (3) Isikut, kelle transportimine ei ole arsti otsuse alusel lubatud, ei saadeta. Meditsiinitöötaja kaasamiseta ei või saata isikut, kes arsti otsuse alusel vajab teekonnal arstiabi.

§ 6.   Saadetavate paigutamine

  (1) Saatmisel paigutatakse eraldi:
  1) eri soost kinnipeetavad;
  2) uurimisalused grupikuriteos, kui selle kohta on kohtumäärus või uurimisasutuse määrus;
  3) alaealine ja täiskasvanu;
  4) ohtliku nakkushaiguse põdejad;
  5) psüühiliselt haiged isikud;
  6) kaitseväe- ja õigus- või korrakaitseasutuste ametnikud, samuti endised ametnikud juhul, kui esineb oht nende elule või tervisele.

  (2) Erandjuhul on politseiasutuse juhi, politseiasutuse vastava struktuuriüksuse juhi või arestimaja juhi loal lubatud sõidukiga saatmisel eirata käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3 ja 6 sätestatud nõuet.

§ 7.   Saadetava isiklike toimikute ja asjade transportimine

  (1) Saadetava isiklik toimik on saatmise ajal valvemeeskonna käes ning antakse üle koos saadetavaga vastuvõtvale kinnipidamisasutusele. Isikliku toimiku üleandmine märgitakse saatekirjas.

  (2) Saadetava isiklikud asjad paigutatakse sõidukis saadetavast eraldi, et tagada asjade puutumatus kogu saatmise vältel. Saatemeeskonna vanem annab saadetava isiklikud asjad üle vastuvõtvale kinnipidamiskohale üleandmise-vastuvõtmise aktiga (lisa 2).

  (3) Saadetava asjade kaal ei tohi ületada 30 kg, saatmisel lennukiga ei tohi asjade kaal ületada tasuta pagasiveo normi.

§ 8.   Vältimatu arstiabi

  (1) Saadetav, kes saatmise ajal vajab vältimatut arstiabi, toimetatakse viivitamatult tervishoiuteenuse osutaja juurde koos tema isiklike asjadega.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud juhul määrab saatemeeskonna vanem ühe saatemeeskonna liikme tervishoiuteenuse osutaja juures saadetavat valvama ja informeerib juhtunust prefektuuri. Prefektuur tagab saadetava valve tervishoiuteenuse osutaja juures kuni tema edasitoimetamiseni.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 9.   Saadetava poolt distsipliini rikkumine

  Kui saadetav paneb saatmise ajal toime õigusaktides sätestatud süülise rikkumise, koostab saatemeeskonna vanem selle kohta ettekande kahes eksemplaris, millest üks lisatakse saadetava isiklikku toimikusse ja teine esitatakse saatmist teostanud Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksusele.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

4. peatükk SAADETAVA VASTUVÕTMINE JA TURVAKONTROLL 

§ 10.   Saadetava vastuvõtmine

  (1) Saadetava võtab vastu saatemeeskonna vanem.

  (2) Saadetavat vastu võttes või üle andes esitab saatemeeskonna vanem oma ametitunnistuse, kontrollib koos kinnipidamiskoha esindajaga saadetava isiklikku toimikut, saatmise aluseks olevat dokumenti ja saadetava isikusamasust.

  (3) Käesoleva määrusega kehtestatud kohustusliku dokumendi puudumisel või selle mittenõuetekohase vormistamise puhul saadetavat vastu ei võeta ning saatelehele tehakse sellekohane märge.

§ 11.   Turvameetmed

  (1) Enne kinnipeetava isiku ühest kinnipidamiskohast teise või kohtuistungile või menetlustoimingule saatmist ja saatmise lõppedes teostatakse turvakontroll või isiku läbivaatus «Politsei ja piirivalve seaduses» ja tema asjade läbiotsimine «Vangistusseaduse» §-s 68 sätestatud alustel ja korras.

  (2) Enne kohtus vahi alla võetud isiku konvoeerimist teostatakse isiku suhtes turvakontroll «Politsei ja piirivalve seaduse» § 734 alustel ja korras.

5. peatükk SAATMINE LAEVAL JA ÕHUSÕIDUKIS 

§ 12.   Saatmine laeval

  (1) Saatmisel laeval (v.a Eesti-sisesed praamiliinid) paigutatakse saadetav eraldatud omaette kajutisse, mis tagab isoleerituse teistest reisijatest.

  (2) Saadetavat ei tohi paigutada laevatekile.

  (3) Toimkonna vanem teavitab laeva kaptenit saadetavast isikust.

§ 13.   Saatmine õhusõidukis

  (1) Saatemeeskond koos saadetavaga asub õhusõidukis neile määratud kohtadel.

  (2) Toimkonna vanem kooskõlastab lennuvälja valdajaga saadetava liikumisteekonna õhusõidukile.

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 14.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 15.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Lisa 1 

Lisa 2 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json