Teksti suurus:

Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise, surma või töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 109

Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise, surma või töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise ja kulude arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus

Vastu võetud 10.09.2010 nr 49
RT I 2010, 65, 487
jõustumine 18.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Päästeteenistuse seaduse» § 15 ja «Päästeseaduse» § 41 lõike 14 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse päästeteenistujale asutuse põhiülesannetest tulenevate teenistuskohustuste täitmise tõttu ja päästetööl osalevale vabatahtlikule päästjale hukkumise või päästetööl saadud vigastuse tagajärjel saabunud surma korral makstava hüvitise (edaspidi ühekordne hüvitis), püsivalt töövõimetuks jäämise korral makstava hüvitise (edaspidi püsiva töövõimetuse hüvitis) ning matuse korraldamise kulude (edaspidi matusekulud) ja ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotlemise, arvutamise, määramise ning maksmise kord ja ulatus.

  (2) Määruses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse «Haldusmenetluse seaduse» sätteid, arvestades «Päästeteenistuse seadusest» ja «Päästeseadusest» tulenevaid erisusi.

  (3) Päästeteenistuja asutuse põhiülesannetest tulenevate teenistuskohustuste täitmisel ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise või saadud vigastuse tagajärjel saabunud surma, vigastada saamise või haigestumise asjaolude väljaselgitamine ja registreerimine toimub «Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse» § 24 lõike 6 alusel kehtestatud korra kohaselt.

2. peatükk TAOTLUSE ESITAMINE 

§ 2.   Taotluse esitamine

  (1) Päästeamet informeerib temale teadaolevaid õigustatud isikuid ühekordse toetuse saamise õigusest alates vastava õiguse tekkimisest.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Isik, kellel on õigus saada «Päästeteenistuse seaduse» § 14 lõigetes 1 ja 3 ning «Päästeseaduse» § 41 lõigetes 1 ja 3 ettenähtud hüvitist, esitab päästeteenistuja ametikohajärgse ning päästetööl osalev vabatahtlik päästja Päästeameti peadirektorile, mille juurde vabatahtlik päästja on arvatud, taotluse hüvitise saamiseks. Taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul arvates päästeteenistuja asutuse põhiülesannetest tulenevate teenistuskohustuste täitmisel ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise või saadud vigastuse tagajärjel saabunud surma päevast või püsiva töövõimetuse määramise päevast.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  Taotlusele lisatakse:
  1) püsiva töövõimetuse esmakordse ekspertiisi otsus;
  2) surmatunnistus päästeteenistuja või päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise korral ja hüvitise saamise õigust tõendav dokument;
  3) päästetööl osaleva vabatahtliku päästja puhul palgatõend tema keskmise palga arvutamiseks.

  (3) Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja matused korraldanud isik esitab Päästeametile matusekulude hüvitamise taotluse, millele on lisatud matusekulude tasumist tõendavad maksedokumendid. Taotlus tuleb esitada kuue kuu jooksul arvates matuse päevast.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (4)
[Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Päästeteenistuja ja päästetööl osalev vabatahtlik päästja, kellel on õigus saada ravi- ja ravimikulude hüvitist, esitab Päästeametile ravi- ja ravimikulude hüvitamise taotluse, millele on lisatud ravi- ja ravimikulude tasumist tõendavad maksedokumendid. Taotlus tuleb esitada ühe kuu jooksul arvates ravi- või ravimikulusid tõendava dokumendi väljastamise päevast.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Kui taotlusele ei ole lisatud kõiki vajalikke dokumente või dokumendid on vormistatud puudulikult, teavitab Päästeamet taotluse esitajat sellest kirjalikult ning määrab tähtaja lisadokumentide esitamiseks või puuduste kõrvaldamiseks.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

3. peatükk TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE 

§ 3.   Taotluse läbivaatamise kokkuvõte

  (1) Taotluse ja kõigi vajalike dokumentide saamisel koostab Päästeamet 10 tööpäeva jooksul taotluse läbivaatamise kokkuvõtte, millele lisatakse:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
  1) ühekordse hüvitise taotlemise korral ametkondliku juurdluse kokkuvõte;
  2) tööõnnetuse või kutsehaiguse raport ja uurimise materjalid;
  3) raviasutuse ja muud dokumendid, mis tõendavad taotluses esitatud asjaolusid;
  4) tõend hüvitise maksmisel aluseks võetava keskmise palga kohta.

  (2) Taotluse läbivaatamise kokkuvõttes esitatakse:
  1) seisukoht taotluse põhjendatuse või põhjendamatuse kohta;
  2) taotluse põhjendatuse korral väljamakstava summa arvutus ning viide maksmise alusele.

  (3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab Päästeameti peadirektor.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Ravi- ja ravimikulude hüvitamise hüvitise taotluse läbivaatamise kokkuvõtte võib kinnitada Päästeameti peadirektori volitatud ametiisik.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte koopia saadetakse taotluse esitanud isikule.

§ 4.   Taotluse lahendamine

  (1) Taotluse läbivaatamise kokkuvõte on aluseks ühekordse hüvitise ning püsiva töövõimetuse hüvitise maksmiseks ja matusekulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitamiseks.

  (2)
[Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Juhul kui Päästeameti eelarvest ei ole võimalik «Päästeteenistuse seaduse» § 14 lõigetes 1 ja 3 ning «Päästeseaduse» § 41 lõigetes 1 ja 3 ettenähtud hüvitiste maksmisega ning hukkunud päästeteenistuja ja vabatahtliku päästja matusekulude hüvitamisega kaasnevaid kulusid katta, edastab Päästeamet taotluse ja taotluse läbivaatamise kokkuvõtte ning kokkuvõtte koostamise aluseks olevad dokumendid 10 tööpäeva jooksul arvates nende saamisest Siseministeeriumile läbivaatamiseks ja teavitab sellest taotlejat.

  (4) Siseministeerium vaatab lõikes 3 nimetatud taotluse läbi ja esitab taotluse saabumisele järgnevast päevast arvates 30 kalendripäeva jooksul taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist vastavalt kehtivale korrale.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 5.   Taotluse menetlemise erijuhud

  (1) Päästeameti peadirektorile makstakse hüvitist ja hüvitatakse kulud käesolevas määruses ettenähtud korras, arvestades käesolevas paragrahvis sätestatud erisusi.

  (2) Päästeameti peadirektor esitab «Päästeteenistuse seaduse» § 14 lõikes 3 ettenähtud hüvitise saamiseks ning lõikes 11 ettenähtud kulude hüvitamiseks taotluse Siseministeeriumile.

  (3) Taotluse läbivaatamise kokkuvõtte kinnitab Siseministeeriumi kantsler.

4. peatükk HÜVITISE MAKSMINE JA KULUDE HÜVITAMINE NING HÜVITAMISE ULATUS 

§ 6.   Hüvitise maksmine ja kulude hüvitamine

  «Päästeteenistuse seaduse» § 14 lõigetes 1, 3 ja 11 ning «Päästeseaduse» § 41 lõigetes 1, 3 ja 12 ettenähtud hüvitise maksmisega ning hukkunud päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja matusekulude ning ravi- ja ravimikulude hüvitamisega kaasnevad kulud kaetakse Päästeameti eelarvest. Juhul kui Päästeameti eelarve vahenditest ei ole võimalik kulusid katta, esitab Siseministeerium taotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist vastavalt kehtivale korrale.

§ 7.   Matusekulude hüvitamise ulatus

  (1) Riik kannab hukkunud päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja «Riikliku matusetoetuse seaduse» §-s 3 sätestatud matuse korraldamise kulud kuni Riigikogus igaks eelarveaastaks kehtestatud matusetoetuse suuruse kümnekordses ulatuses.

  (2) Välisriigis hukkunud päästeteenistuja Eestisse toimetamise kulud kannab riik ning nimetatud kulusid ei arvestata lõikes 1 nimetatud matusekulude ulatuse määramisel.

§ 8.   Ravi- ja ravimikulude hüvitamise ulatus

  Päästetööl vigastada saanud või haigestunud päästeteenistuja ning päästetööl osaleva vabatahtliku päästja ravi- ja ravimikulud hüvitab Päästeamet osas, mida «Ravikindlustuse seaduse» ja selle alusel antud õigusaktide kohaselt ei hüvita Eesti Haigekassa.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 9.   Hüvitise maksmine mitme õigustatud isiku puhul

  (1) Kui seoses päästeteenistuja hukkumise või asutuse põhiülesannetest tulenevate teenistuskohustuste täitmise tagajärjel saabunud surma ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja hukkumise või päästetööl saadud vigastuse tagajärjel saabunud surma korral taotleb hüvitist mitu õigustatud isikut, jagatakse hüvitise summa nende vahel võrdselt.

  (2) Kui on olemas mitu õigustatud isikut, kellel on õigus hüvitist saada, kuid nad kõik ei ole taotlust esitanud ja taotluse esitamise tähtaeg ei ole veel möödunud, siis tehakse otsus osalise hüvitise maksmise kohta.

  (3) Osalise hüvitise maksmise otsuse kohaselt makstakse taotluse esitanud isikutele esialgu hüvitist kokku kuni hukkunu kuue kuu palga ulatuses.

  (4) Taotluse esitamiseks ettenähtud tähtaja möödumisel tehakse lõplik otsus hüvitise maksmise kohta, mille alusel makstakse taotluse esitajatele välja ülejäänud osa hüvitisest.

§ 10.   Püsiva töövõimetuse hüvitise maksmise kord

  (1) Päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja püsiva töövõimetuse hüvitis makstakse välja osade kaupa. Hüvitise osa suurus sõltub Sotsiaalkindlustusameti esmakordse või korduvekspertiisi otsuses määratud püsiva töövõime kaotuse kestusest.

  (2) Hüvitise osa suurus saadakse, kui hüvitise määramise aluseks olev päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja vigastuse saamise kuule eelnenud «Töölepingu seaduse» alusel arvutatud keskmine töötasu korrutatakse töövõimetuse perioodi kuude arvuga.

  (3) Kui päästetööl osalev vabatahtlik päästja ei töötanud vigastuse saamisele eelneval perioodil, siis hüvitise suurus saadakse, kui päästetööl osaleva vabatahtliku päästja vigastada saamise ajal kehtinud palga alammäär korrutatakse töövõimetuse perioodi kuude arvuga.

  (4) Väljamakstavate osade summa ei tohi ületada hüvitise maksimummäära, mis on esmakordse ekspertiisi otsuse alusel määratud.

  (5) Püsiva töövõime kaotusega päästeteenistuja ja päästetööl osalev vabatahtlik päästja on kohustatud korduvekspertiisi otsuse esitama Päästeametile 10 tööpäeva jooksul korduvekspertiisi otsuse tegemise päevast.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Kui päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja töövõime kaotuse ulatus ja töövõime kaotuse kestus ei muutu korduvekspertiiside otsuste alusel, makstakse püsiva töövõimetusega päästeteenistujale ja päästetööl osalevale vabatahtlikule päästjale esmakordse ekspertiisi otsuse alusel arvutatud osamakset edasi.

  (7) Kui päästeteenistujale ja päästetööl osalevale vabatahtlikule päästjale korduvekspertiisiga püsivat töövõime kaotust ei määrata, siis hüvitist edasi ei maksta.

  (8) Kui päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja püsiva töövõime kaotuse ulatus korduvekspertiisiga muutub, lähtutakse hüvitise edasisel maksmisel korduvekspertiisiga määratud püsiva töövõime kaotuse ulatusele vastavast hüvitise määrast.

  (9) Kui päästeteenistuja ja päästetööl osaleva vabatahtliku päästja püsiva töövõime kaotuse kestus korduvekspertiisiga muutub, arvestatakse hüvitise osa ümber vastavalt töövõimetuse perioodi kuude arvule.

  (10) Kui Sotsiaalkindlustusameti poolt korduvekspertiisil määratud püsiva töövõime kaotuse periood algab esmakordsele ekspertiisile järgneval kalendriaastal, korrigeeritakse hüvitise arvutamise aluseks olevat palka selle aasta tarbijahinnaindeksiga, mil algas esmakordse ekspertiisi alusel püsiv töövõime kaotus.

  (11) Kui korduvekspertiisiga määratud töövõime kaotuse periood algab hiljem kui lõikes 9 sätestatu, korrigeeritakse hüvitise arvutamise aluseks olevat palka tarbijahinnaindeksiga alates püsiva töövõime kaotuse esmakordse määramise aastast kuni viimasele korduvekspertiisile eelneva aastani.

5. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 11.   Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. septembrist 2010. a.

/otsingu_soovitused.json