Teksti suurus:

Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 112

Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise ning lühiajalise väljaandmise ja tagastamise kord

Vastu võetud 13.04.2007 nr 29
RTL 2007, 33, 566
jõustumine 27.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 45 lõike 9 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise, samuti teenusena hoiulevõetud relva ja laskemoona lühiajalise väljastamise ja tagastamise kord.

§ 2.   Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise tingimused

  (1) Relva ja laskemoona võib teenusena hoiule võtta isik, kes vastab «Relvaseaduse» § 45 lõike 4 punktis 2 nimetatud tingimustele.

  (2) Relva ja laskemoona hoiulevõtmise aluseks on relvaomaniku või valdaja suuline taotlus ja relvaluba.

  (3) Relv antakse hoiule tühjaks laetuna.

  (4) Relva ja laskemoona võib lühiajaliselt hoiule anda käesoleva määrusega sätestatud korras kuni üheks ööpäevaks.

§ 3.   Relva ja laskemoona teenusena lühiajalise hoiulevõtmise registreerimine

  (1) Relva ja laskemoona lühiajaline hoiulevõtmine kantakse relva ja laskemoona lühiajalise hoiulevõtmise, väljastamise ja tagastamise raamatusse (edaspidi raamat), millesse märgitakse:
  1) hoiulevõtmise kuupäev ja kellaaeg;
  2) relva liik, mark, kaliiber ja number;
  3) relvaloa number ja väljaandja;
  4) padrunite liik ja arv;
  5) relva ja laskemoona hoiuleandnud relvaomaniku või -valdaja ees- ja perekonnanimi, kontaktandmed (telefon ja/või e-posti aadress);
  6) relva ja laskemoona hoiulevõtnud isiku ees- ja perekonnanimi.

  (2) Teenusena hoiulevõetud relva ja laskemoona tagastamisel omanikule või valdajale teeb hoiulevõtnud isik märke raamatusse relva ja laskemoona tagastamise kuupäeva ja kellaaja kohta.

  (3) Mõlemad isikud kinnitavad andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 4.   Relva ja laskemoona lühiajaline väljastamine

  (1) «Relvaseaduse» § 45 lõike 8 alusel teenusena teisele isikule hoiuleantud relva ja laskemoona lühiajaliseks väljastamiseks loetakse hoiulevõtnud isiku poolt relva ja laskemoona väljastamist hoiuleandnud isikule mitte kauemaks kui viieks ööpäevaks.

  (2) Relva ja laskemoona lühiajalise väljastamise aluseks on relva ja laskemoona omaniku või hoiule andnud isiku taotlus ja relvaluba.

  (3) Relva ja laskemoona ei väljastata, kui relva ja laskemoona hoiule andnud isik ei esita relvaluba või hoiulevõtnud isikul on põhjendatud kahtlus, et hoiule andnud isikul on joobe tunnused.

  (4) Relva ja laskemoona omanikul või hoiule andnud valdajal on vaidluse korral õigus pöörduda joobe tunnuste puudumise tuvastamiseks politseisse või tervishoiuasutusse.

§ 5.   Relva ja laskemoona lühiajalise väljastamise registreerimine

  (1) Teenusena relva ja laskemoona teenusena hoiulevõtnud isik kannab relva ja laskemoona lühiajalise väljastamise kohta raamatusse:
  1) väljastamise kuupäeva ja kellaaja;
  2) relva liigi, margi, kaliibri ja numbri;
  3) relvaloa numbri ja väljaandja;
  4) padrunite liigi ja arvu;
  5) relva ja laskemoona saanud isiku ees- ja perekonnanime;
  6) relva ja laskemoona väljastanud isiku ees- ja perekonnanime.

  (2) Lühiajaliselt väljastatud relva ja laskemoona tagastamisel hoiulevõtnud isikule teeb hoiulevõtnud isik märke raamatusse relva ja laskemoona tagastamise kuupäeva ja kellaaja kohta.

  (3) Mõlemad isikud kinnitavad andmete õigsust oma allkirjaga.

§ 6.   Relva ja laskemoona üleandmine prefektuurile

  (1) Relv ja laskemoon, mida selle omanik või valdaja tagasi ei taotle või mida ei väljastatud seoses omaniku või valdaja relvaloa puudumisega või joobetunnuste kahtlusega, antakse hoiulevõtja poolt üle hoiulevõtmise koha järgsele prefektuurile mitte hiljem kui 24 tundi pärast käesoleva määruse § 2 lõikes 4 nimetatud aja möödumist.

  (2) Relva ja laskemoona üleandmisel prefektuurile lisatakse kirjalik seletus relva ja laskemoona tagastamata jätmise asjaolude kohta.

  (3) Relva ja laskemoona üleandmine prefektuurile märgitakse käesoleva määruse § 3 lõikes 2 nimetatud raamatusse ning võimalusel teavitatakse üleandmisest hoiuleandjat.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 7.   Raamatu säilitamine

  Relva ja laskemoona lühiajalise hoiulevõtmise, väljastamise ja tagastamise raamatut säilitatakse kümme aastat viimase sissekande tegemisest.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 27. aprillil 2007. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json