Teksti suurus:

Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:28.02.2021
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 115

Nõuded tuletõrjehüdrandi tüübi valikule, paigaldamisele, tähistamisele ja korrashoiule

Vastu võetud 18.08.2010 nr 37
RT I 2010, 59, 403
jõustumine 01.09.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Tuleohutuse seaduse» § 26 lõike 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus kehtestab tuletõrjehüdrandi tüübi valiku, paigaldamise, tähistamise ja korrashoiu nõuded, samuti veetorustiku valdaja ja Päästeameti teabevahetuse korra ja asjakohaste dokumentide vormid.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Mõisted

  Käesoleva määruse mõistes on:
  1) tuletõrjehüdrant – seade, mis on ettenähtud vee saamiseks veevõrgust päästetöö tegemiseks või õppuse läbiviimiseks;
  2) maapealne tuletõrjehüdrant – sambakujuline tuletõrjehüdrant, mis ulatub üle maapinna taseme ja võimaldab saada vett päästetöö tegemiseks või õppuse läbiviimiseks;
  3) maapealse tuletõrjehüdrandi kate – tuletõrjehüdrandi kasutamisel sellelt eemaldatav kaitseseadeldis;
  4) kuiv maapealne tuletõrjehüdrant – sambakujuline tuletõrjehüdrant, mis tühjeneb automaatselt pärast seda, kui peaklapp on suletud;
  5) maa-alune tuletõrjehüdrant – tuletõrjehüdrant, mis on paigaldatud maa-alusesse kaanega kaevu ning võimaldab saada püstiku abil vett päästetöö tegemiseks või õppuse läbiviimiseks;
  6) seina tuletõrjehüdrant – väljaspool hoonet paiknev tuletõrjehüdrant, mis võimaldab saada vett päästetöö tegemiseks või õppuse ajal;
  7) maa-aluse tuletõrjehüdrandi väljund – tuletõrjehüdrandi ühendamiseks püstikuga kasutatav liitmik;
  8) maapealse tuletõrjehüdrandi väljund – tuletõrjehüdrandi ühendamiseks tuletõrjevoolikutega kasutatav liitmik;
  9) püstik – teisaldatav seadis tuletõrjehüdrandist tulekustutusvee võtmiseks.

2. peatükk TULETÕRJEHÜDRANDI TÜÜBI VALIK, PAIGALDAMINE JA TÄHISTAMINE 

§ 3.   Tuletõrjehüdrandile esitatavad nõuded

  (1) Paigaldatav tuletõrjehüdrant peab vastama harmoneeritud standardi nõuetele.

  (2) Harmoneeritud standardites reguleerimata nõuete osas peab veetorustiku valdaja lähtuma sellistest nõuetest, mis võimaldaksid päästemeeskonnal tuletõrjehüdrandi kaudu tulekustutusvett saada.

  (3) Tuletõrjehüdrandi ehitus ja paigaldusviis peavad tagama selle kasutamise võimalikkuse miinustemperatuuril.

§ 4.   Tuletõrjehüdrandi paigaldamisele esitatavad nõuded

  (1) Tuletõrjehüdrant paigaldatakse selliselt, et oleks tagatud päästemeeskonna juurdepääs ja tuletõrjehüdrandi kasutamise võimalikkus.

  (2) Tuletõrjehüdrandi asukoht määratakse standardi «EVS 812–6 Ehitiste tuleohutus. Osa 6 Tuletõrje veevarustus» kohaselt. Tuletõrjehüdrandi asukoht peab olema selline, et sealt oleks tulekahju korral kõige hõlpsam tulekustutusvett saada.

  (3) Maapealne ja maa-alune tuletõrjehüdrant (välja arvatud seina tuletõrjehüdrant) paigaldatakse ehitisest vähemalt 1,5 m kaugusele. Väljapoole sõiduteed paigaldatakse tuletõrjehüdrant sõidutee servast kuni 2,5 m kaugusele.

  (4) Üldjuhul paigaldatakse kuiv maapealne tuletõrjehüdrant. Maapealse tuletõrjehüdrandi võib põhjendatud juhtudel asendada muu tüüpi tuletõrjehüdrandiga.

  (5) Maa-alune tuletõrjehüdrant paigaldatakse kaevus selliselt, et:
  1) oleks tagatud püstiku paigaldamise võimalus;
  2) maa-aluse tuletõrjehüdrandi väljundi ja kaevuluugi vaheline kaugus oleks vahemikus 0,2–0,4 m.

  (6) Maapealse tuletõrjehüdrandi väljundi kese paikneb kõrgusel, mis võimaldab aastaringselt tuletõrjevoolikute ühendamist.

  (7) Seina tuletõrjehüdrant paigaldatakse selliselt, et väljundi kese asetseks maapinnast 0,8–1,2 m kõrgusel.

  (8) Tuletõrjehüdranti peab olema võimalik avada ühesuguse võtme abil. Maa-aluse tuletõrjehüdrandil peab olema võimalik veevoolu avada eraldi avamisseadme abil tuletõrjehüdrandi kaevust.

  (9) Pärast tuletõrjehüdrandi sulgemist peab tuletõrjehüdrant automaatselt tühjenema veest.

  (10) Maa-aluse tuletõrjehüdrandi kaev kaetakse kergesti avatava ja märgistatud kaanega.

§ 5.   Tuletõrjehüdrandi tähistamine

  (1) Tuletõrjehüdrant tähistatakse viidaga, mis vastab käesoleva määruse lisas 1 toodule.

  (2) Tuletõrjehüdrandi viidal on järgmised tähised ja andmed:
  1) tuletõrjehüdrandi tüübi tähis üleval vasakus nurgas;
  2) tuletõrjehüdrandiga ühendatud veetorustiku läbimõõt millimeetrites üleval paremas nurgas;
  3) viida kaugus tuletõrjehüdrandist vasakule või paremale meetrites tuletõrjehüdrandi võtme kujutise vasak- või parempoolse käepideme all;
  4) viida kaugus tuletõrjehüdrandist viidast ettepoole meetrites tuletõrjehüdrandi võtme kujutise all;
  5) tuletõrjehüdrandi registreerimisnumber all keskel.

  (3) Tuletõrjehüdrandi viit paigaldatakse hoone seinale, tarale või muule alusele tuletõrjehüdrandist maksimaalselt 20 m kaugusele ja 2,5 m kõrgusele maapinnast ning nende puudumisel spetsiaalsele tulbale tuletõrjehüdrandist maksimaalselt 10 m kaugusele ja 1,5 m kõrgusele maapinnast. Maapealse tuletõrjehüdrandi viida võib paigaldada maapealse hüdrandi kattele.

  (4) Paigaldatava tuletõrjehüdrandi viida taust on valgustpeegeldava kattega.

3. peatükk TULETÕRJEHÜDRANDI KORRASHOID 

§ 6.   Tuletõrjehüdrandi tehnilise seisukorra kontroll

  (1) Tuletõrjehüdrandi tehnilise korrashoiu tagab veetorustiku valdaja.

  (2) Veetorustiku valdaja kontrollib tuletõrjehüdrandi tehnilist seisukorda pärast paigaldamist ja perioodiliselt tootja poolt ettenähtud sagedusega või vähemalt üks kord kahe aasta jooksul.

  (3) Tuletõrjehüdrandi seisukorra kontrollimisel tehakse kindlaks:
  1) tuletõrjehüdrandi viida olemasolu ja seisukord ning viida paigutus ja sellel olevate andmete õigsus;
  2) tuletõrjehüdrandi seisukorra vastavus käesoleva määruse nõuetele;
  3) tulekustutusvee saamine tuletõrjehüdrandi avamisega;
  4) tuletõrjehüdrandi tühjenemine veest pärast kasutamist;
  5) tuletõrjehüdrandist saadav veevooluhulk.

  (4) Kontrolli kohta koostatakse akt vastavalt käesoleva määruse lisale 2.

  (5) Veetorustiku valdaja edastab vähemalt üks kord kuus Päästeametile teavet tuletõrjehüdrantide tehnilise seisukorra kontrollimise tulemuste, uute tuletõrjehüdrantide paigaldamise ja nende väljavahetamise kohta.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 7.   Tuletõrjehüdrandi korrashoid

  (1) Tuletõrjehüdrandi ja viida korrasoleku eest vastutab veetorustiku valdaja.

  (2) Veetorustiku valdaja kõrvaldab tuletõrjehüdrantide tehnilise seisukorra kontrollimise ja kasutamise käigus avastatud rikked hiljemalt ühe kuu jooksul alates nende avastamisest või nendest teada saamisest arvates.

  (3) Tuletõrjehüdrandi kasutamine päästetöödega mitteseotud eesmärgil on lubatud ainult veetorustiku valdaja loal.

  (4) Tuletõrjehüdrandi remonditöödest teatab veetorustiku valdaja Päästeametile enne tööde algust. Muudest muudatustest tuletõrjeveevarustuse süsteemis teavitab veetorustiku valdaja Päästeametit hiljemalt 24 tunni jooksul pärast nende toimumist.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Päästeamet teatab iga järgneva kuu 15. kuupäevaks veetorustiku valdajale eelmise kuu jooksul toimunud tuletõrjehüdrantide kasutamisest ning päästemeeskonna poolt avastatud tuletõrjehüdrandi riketest. Tuletõrjehüdrandi kasutamise akti vorm on toodud määruse lisas 3.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 8.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist paigaldatud tuletõrjehüdranti ja tuletõrjehüdrandi viita võib kasutada kuni nende kasutamiskõlbmatuks muutumiseni.

  (2) Määruse § 5 lõiget 4 rakendatakse alates 1. jaanuarist 2011. a.

§ 9.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2010. a.


1Eestis kasutatava päästevarustuse maapealse tuletõrjehüdrandiga ühendamiseks kasutatavad liitmikud vastavad GOST 28352-89 nõuetele. Maa-aluse tuletõrjehüdrandi väljundi keermesliide vastab GOST 7499-71 nõuetele.

Lisa 1 

Lisa 2 

Lisa 3 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json