Teksti suurus:

Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2020
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 122

Eestis väljastatava Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine, Euroopa tulirelvapassi väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine
[RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

Vastu võetud 27.12.2004 nr 76
RTL 2005, 3, 16
jõustumine 09.01.2005

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
03.08.2006RTL 2006, 63, 114418.08.2006
13.04.2007RTL 2007, 33, 56927.04.2007
18.12.2009RTL 2009, 99, 147601.01.2010
14.07.2010RT I 2010, 50, 30828.07.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Relvaseaduse» § 621 lõigete 4 ja 6 alusel.

1. peatükk EUROOPA TULIRELVAPASS 

§ 1.   Euroopa tulirelvapassi kirjeldus ja vorm

  (1) Euroopa tulirelvapass (edaspidi tulirelvapass) on ühtse kujundusega, formaadis 13 cm × 9,5 cm, ühtse numeratsiooniga kahepoolne seitsmest lehest koosnev voldik, mis jaguneb 14 leheküljeks (lisa 1). Tulirelvapass on turvamustriga kollase taustaga siniste kirjetega, varustatud esimesel lehel Euroopa Liidu lipu ja sihiku kujutisega, Eesti Politsei vapi hologrammiga ning Euroopa tulirelvapassi nimetusega 20 Euroopa Liidu ametlikus keeles.

  (2) Tulirelvapass koosneb seitsmest alajaotustest:
  1) tulirelvapassi omaniku isikuandmed (perekonna- ja eesnimi (-nimed), sünniaeg/isikukood, kodakondsus, elukoht, tulirelvapassi omaniku allkiri);
  2) tulirelvapassi andmed (tulirelvapassi number, kehtivusaeg);
  3) andmed tulirelva(de) kohta (liik, mark, kaliiber, seeria nr, EÜ klass, kuupäev);
  4) andmed tulirelva hoidmis- ja kandmisõigust tõendava dokumendi kohta (tulirelva nr, kehtivus);
  5) külastatava riigi luba tulirelva riiki toimetamiseks;
  6) info liikmesriikides tulirelvaga reisijale;
  7) sisukord.

  (3) Tulirelvapassi sissekanded kinnitab prefekt või muu Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori volitatud politseiametnik.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Tulirelvapassile pannakse Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse pitser (edaspidi pitser).
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Tulirelvapassi taotlemine, täitmine ja väljastamine

  (1) Tulirelvapassi saamiseks on vaja esitada:
  1) kirjalik taotlus, mis sisaldab esitaja nime, tulirelva andmeid, soovitud kehtivusaega;
  2) pass või muu isikut tõendav dokument;
  3) relvaluba või paralleelrelvaluba või relvakandmisluba;
  4) foto mõõtmetega 3 × 4 cm;
  5) paralleelrelvaloa esitamisel relva omaniku kirjalik nõusolek;
  6) juriidilise isiku relvakandmisloa esitamisel juriidilise isiku kirjalik nõusolek.

  (2) Tulirelvapassi esimesse alajaotusesse kantakse tulirelvapassiomaniku andmed ja teise alajaotusesse tulirelvapassi andmed. Kolmandasse alajaotusesse kantakse üks või mitu B-, C- või D-klassi tulirelva. Alajaotusesse 4 kantakse tulirelvapassi kantud tulirelva relvaloa või paralleelrelvaloa või relvakandmisloa kehtivus. Kuuendasse alajaotusesse kantakse teiste Euroopa Liidu liikmesriikide poolt kehtestatud piirangud tulirelvapassi kantud tulirelvadega liikumiseks nende riikide territooriumil.

  (21) Tulirelvapassi kantakse tulirelva valduse või omaduse muutumine.
[RT I 2010, 50, 308 - jõust. 28.07.2010]

  (3) Foto tulirelvapassis kinnitatakse pitseriga ning iga sissekanne alajaotuses kaks, kolm ja neli kinnitatakse allkirja ja pitseriga.

  (4) Tulirelvapass väljastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul, arvates kõigi nõutavate dokumentide saamisest.

  (5) Tulirelvapassi väljastamisel kirjutab taotleja allkirja tulirelvapassi.

2. peatükk  
[Kehtetu – RTL 2007, 33, 569 - jõust. 27.04.2007]

3. peatükk TULIRELVADE LIIGITAMINE B-, C- JA D-KLASSI 

§ 3.   Tulirelvade klassidesse liigitamine

  (1) Käesolevas paragrahvis kasutatakse järgmisi mõisteid:
  1) lühike tulirelv – tulirelv, mille relvaraua pikkus ei ületa 30 sentimeetrit või mille kogupikkus ei ületa 60 sentimeetrit;
  2) pikk tulirelv – kõik muud tulirelvad kui lühikesed tulirelvad;
  3) automaattulirelv – tulirelv, mis laeb ennast automaatselt iga kord pärast lasku ja millega saab päästiku ühekordsel vajutamisel teha rohkem kui ühe lasu;
  4) poolautomaatne tulirelv – tulirelv, mis laeb ennast automaatselt iga kord pärast lasku ja millega saab päästiku ühekordsel vajutamisel teha ainult ühe lasu;
  5) käsitsilaetav mitmelasuline tulirelv – tulirelv, mis laetakse iga kord pärast lasku padrunisalvest või -pesast käsitsi käitatava mehhanismiga;
  6) ühelasuline tulirelv – ilma padrunisalveta tulirelv, mida laetakse enne iga lasku, pannes padruni käsitsi padrunipessa või relvaraua tagaosas olevasse laadimiskohta.

  (2) B-klassi kuuluvad:
  1) poolautomaatsed või käsitsilaetavad mitmelasulised lühikesed tulirelvad;
  2) ühelasulised lühikesed tulirelvad kesktulepadrunile;
  3) ühelasulised lühikesed tulirelvad ääretulepadrunile kogupikkusega vähem kui 28 cm;
  4) poolautomaatsed pikad tulirelvad, mille padrunisalve ja -pessa mahub kokku rohkem kui kolm laengut;
  5) poolautomaatsed pikad tulirelvad, mille padrunisalve ja -pessa ei mahu kokku rohkem kui kolm laengut ja mille laadimisseade on eemaldatav ning mille puhul ei ole kindel, et relva ei saa tavaliste tööriistadega ümber teha relvaks, mille padrunisalve ja -pessa mahub kokku rohkem kui kolm laengut;
  6) käsitsilaetavad mitmelasulised ja poolautomaatsed pikad sileraudsed tulirelvad relvaraua pikkusega kuni 60 cm;
  7) poolautomaatsed, automaattulirelvadega sarnanevad tulirelvad tsiviilkasutuseks.

  (3) C-klassi kuuluvad:
  1) muud käsitsilaetavad mitmelasulised pikad tulirelvad, välja arvatud sama paragrahvi lõike 2 punktis 6 loetletud B-klassi kuuluvad tulirelvad;
  2) pikad ühelasulised vintraudsed tulirelvad;
  3) muud poolautomaatsed pikad tulirelvad, välja arvatud sama paragrahvi lõike 2 punktides 4–7 loetletud B-klassi kuuluvad tulirelvad;
  4) ühelasulised lühikesed tulirelvad ääretulepadrunile kogupikkusega vähemalt 28 cm.

  (4) D-klassi kuuluvad pikad ühelasulised sileraudsed tulirelvad.

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 5.   Rakendussäte

  Seni väljastatud Euroopa tulirelvapassid ja load kehtivad kuni nende kehtivusaja lõpuni.

Siseministri 27. detsembri 2004. a määruse nr 76 «Euroopa tulirelvapassi vormi kehtestamine ja eelneva loa väljaandmise kord ning tulirelvade B-, C- ja D-klassi liigitamine»
Lisa


[esikülg] [lk 2]


[lk 3] [lk 4]


[lk 5] [lk 6]


[lk 7] [lk 8]


[lk 9] [lk 10]


[lk 11] [lk 12]


[lk 13] [lk 14]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json