Teksti suurus:

Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine

Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 126

Lahkumisettekirjutuses esitatavate andmete loetelu ja lahkumisettekirjutuse vormi, sundtäitmise toimingu protokolli vormi ja selles esitavate andmete loetelu, reisidokumendi või isikut tõendava dokumendi hoiule võtmise korral isikule väljastatava tõendi vormi ja lahkumiskohustuse sundtäitmise korraldamise korra kehtestamine

Vastu võetud 17.12.2010 nr 62
RT I, 21.12.2010, 25
jõustumine 24.12.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse „Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse” § 71 lõike 4, § 73 lõike 4, § 10 lõike 32, § 11 lõike 8, § 15 lõike 6 ja § 19 lõike 4 alusel.

§ 1.   Lahkumisettekirjutuse vormistamine

  (1) Haldusorgan vormistab seadusliku aluseta riigis viibivale välismaalasele lahkumisettekirjutuse (lisa 1; lisa 2).

  (2) Lahkumisettekirjutusesse kantakse järgmised andmed:
  1) ettekirjutuse tegemise aeg ja koht;
  2) ettekirjutuse koostanud haldusorgani nimetus;
  3) ettekirjutuse teinud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;
  4) välismaalase ees- ja perekonnanimi;
  5) välismaalase sünniaeg ja -koht;
  6) välismaalase kodakondsus;
  7) välismaalase reisidokumendi nimetus, number, väljaandmise aeg ja koht, väljaandja nimetus;
  8) välismaalase elukoht;
  9) ettekirjutusega välismaalasele pandud kohustus;
  10) ettekirjutuse tegemise õiguslik alus;
  11) ettekirjutuse tegemise aluseks olevad faktilised asjaolud;
  12) hoiatus ettekirjutuse täitmata jätmise tagajärgede kohta;
  13) kohaldatavad järelevalvemeetmed;
  14) viide ettekirjutuse vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta;
  15) sissesõidukeelu kohaldamine ning kohaldamise aluseks olev asjaolu.

  (3) „Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse” § 71 lõikes 2 sätestatud juhul ei kanta lahkumisettekirjutusse käesoleva määruse § 1 lõike 2 punktis 11 sätestatut.

§ 2.   Sundtäitmise toimingu protokolli vormistamine

  (1) Välismaalase lahkumiskohustuse sundtäitmisel koostab sundtäitmist korraldav haldusorgan sundtäitmise toimingu protokolli (lisa 3).

  (2) Sundtäitmise toimingu protokolli kantakse järgmised andmed:
  1) protokolli koostanud haldusorgani nimetus;
  2) protokolli koostanud ametniku eesnimi ja perekonnanimi, ametinimetus;
  3) väljasaadetava ees- ja perekonnanimi;
  4) väljasaadetava sünniaeg või isikukood;
  5) väljasaadetava sünnikoht;
  6) väljasaadetava kodakondsus;
  7) väljasaadetava reisidokumendi nimetus, number, väljaandmise aeg ja koht, väljaandja nimetus;
  8) väljasaadetava elukoht välisriigis;
  9) väljasaadetava viibimiskoht Eestis;
  10) väljasaatmise õiguslik alus ja põhjendus;
  11) protokolli koostamise aeg ja koht;
  12) protokolli koostanud ametniku allkiri.

§ 3.   Märke tegemine reisidokumenti

  (1) Välismaalasele Eestist lahkumisettekirjutuse tegemisel teeb migratsioonijärelevalveametnik võimalusel välismaalase reisidokumenti või muusse väljasaatmist võimaldavasse dokumenti (edaspidi reisidokument) lisa 5 kohase märke ettekirjutuse tegemise kohta.

  (2) Märke puudumine reisidokumendis ei ole takistuseks ettekirjutuse täitmisele ega väljasaatmise täideviimisele.

  (3) Juhul kui piirile toimetatud väljasaadetava reisidokumendis puudub lisa 5 kohane märge, teeb nimetatud märke politseiametnik.

  (4) Välismaalase lahkumiskohustuse sundtäitmisel teeb migratsioonijärelevalveametnik või politseiametnik välismaalase reisidokumenti lisa 6 kohase märke sunniviisilise väljasaatmise kohta.

§ 4.   Lahkumisettekirjutuse vormistamisest teavitamine

  (1) Välismaalasele Eestist lahkumisettekirjutuse tegemisel edastab ettekirjutuse teinud haldusorgan 2 tööpäeva jooksul Politsei- ja Piirivalveametile lahkumisettekirjutuse andmed.

  (2) Lisaks käesoleva määruse § 1 lõikes 2 sätestatud andmetele edastab haldusorgan Politsei- ja Piirivalveametile võimalusel täiendavalt järgmised andmed:
  1) foto või näokujutis;
  2) sõrmejäljekujutised;
  3) isikut tõendava dokumendi koopia.

§ 5.   Väljasaatmistoimingud piiripunktis

  (1) Väljasaadetava üleandmise kooskõlastab vastuvõtva riigi selleks pädeva esindajaga vastavalt Politsei- ja Piirivalveamet või Kaitsepolitseiamet.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Väljasaadetav toimetatakse piiripunkti määratud tähtajaks ja antakse üle politseiametnikule.

  (3) Kui väljasaatmist ei ole võimalik kohe lõpule viia, peetakse väljasaadetav halduskorras kinni kuni väljasaatmise lõpuleviimiseni.

  (4) Kui väljasaatmist ei ole võimalik 48 tunni jooksul lõpule viia, taotleb väljasaatmist korraldav haldusorgan halduskohtult väljasaadetava halduskorras kinnipidamise tähtaja pikendamist või luba väljasaadetava väljasaatmiskeskusesse paigutamiseks.

  (5) Politsei- ja Piirivalveamet on kohustatud pidama arvestust väljasaadetavate, ettekirjutuse alusel Eestist lahkunud ja Eestis viisaga või viisavabalt lubatud viibimisaega ületanud välismaalaste piiriületuste üle Eestist lahkumisel.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 6.   Lahkumiskohustuse täitmisest teavitamine

  (1) Väljasaatmist korraldav haldusorgan edastab viivituseta Politsei- ja Piirivalveametile lahkumiskohustuse sundtäitmise protokolli andmed.

  (2) Väljasaadetava, ettekirjutuse alusel Eestist lahkunud ja Eestis viisaga või viisavabalt lubatud viibimisaega ületanud välismaalase piiriületusest Eestist lahkumisel teavitab politseiametnik viivituseta Politsei- ja Piirivalveametit.

  (3) Väljasaatmist korraldav haldusorgan teavitab viivituseta Politsei- ja Piirivalveametit väljasaatmise peatamisest ja seda tinginud asjaoludest.

  (4) Teavitamiskohustus täidetakse elektroonilisel teel või muul sobival viisil.

§ 7.   Dokumendi hoiule võtmine

  (1) Välismaalase dokumendi hoiule võtmisel väljastab haldusorgan välismaalasele vastavasisulise tõendi (lisa 4).

  (2) Välismaalasele väljastatavale tõendile kantakse järgmised andmed:
  1) tõendi väljastamise aeg ja koht,
  2) dokumendi hoiule võtnud haldusorgani nimetus;
  3) dokumendi hoiule võtnud ametniku ametinimetus, ees- ja perekonnanimi;
  4) dokumendi nimetus, number, väljaandmise aeg ja koht, väljaandja nimetus;
  5) dokumendi kasutaja ees- ja perekonnanimi;
  6) dokumendi kasutaja sünniaeg;
  7) dokumendi kasutaja kontaktandmed;
  8) dokumendi hoiule võtmise õiguslik alus;
  9) viide dokumendi hoiule võtmise vaidlustamise võimaluste, koha, tähtaja ja korra kohta;
  10) dokumendi hoiule võtnud ametniku allkiri.

§ 8.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 24. detsembril 2010. aastal.

Lisa 1 Ettekirjutus Eestist lahkumiseks

Lisa 2 Ettekirjutus Eestist lahkumiseks (koheselt sundtäidetav)

Lisa 3 Lahkumiskohustuse sundtäitmise protokoll

Lisa 4 Isikut tõendava dokumendi ja/või reisidokumendi hoiulevõtmise tõend

Lisa 5 Märge ettekirjutuse tegemisel

Lisa 6 Märge väljasaatmisel

/otsingu_soovitused.json