Teksti suurus:

Eestist eemalviibimise registreerimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.01.2017
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 127

Eestist eemalviibimise registreerimise kord

Vastu võetud 19.07.2010 nr 31
RT I 2010, 57, 379
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Välismaalaste seaduse» § 258 lõigete 1 ja 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Taotluse esitamine ja menetlusse võtmine

 (1) Eestist eemalviibimise registreerimise vormikohane taotlus (edaspidi taotlus) esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

 (2) Taotluse võib välismaalane esitada posti teel.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

 (3) Taotlus võetakse menetlusse taotluse Politsei- ja Piirivalveametis esitamise päeval.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

 (4) Kui taotleja jätab taotluses esitamata nõutud andmed või ei esita kõiki nõutavaid dokumente või kui taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele või on taotluses muid puudusi, määrab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, selgitades, et kui puudusi ei kõrvaldata, jäetakse taotlus läbi vaatamata.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

 (5) Puuduste kõrvaldamise ajaks taotluse menetlustähtaeg peatub.

§ 2.  Taotlusele ja taotlusele lisatavatele dokumentidele esitatavad nõuded

 (1) Taotlus peab olema täidetud trükitähtedega eesti, inglise või vene keeles ning selles ei tohi olla parandusi. Taotluses peavad olema esitatud kõik määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

 (2) Taotluse esitamisel posti teel võib määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

 (3) Kui taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab taotleja oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile, see ei sisalda valeandmeid ja seda ei ole võltsitud. Allkirjale lisatakse taotleja nimi ja allkirja andmise kuupäev.

§ 3.  Toimingute ja haldusaktide teatavaks tegemine

  Eestist eemalviibimise registreerimise taotluse rahuldamisest või rahuldamata jätmisest, taotluses esinevatest puudustest, registreerimise kehtetuks tunnistamisest või taotluse läbivaatamata jätmisest teavitatakse taotlejat viivitamata «Välismaalaste seaduses» sätestatud korras.

2. peatükk EESTIST EEMALVIIBIMISE REGISTREERIMINE JA TAOTLEMISEL ESITATAVAD DOKUMENDID 

§ 4.  Eestist eemalviibimise registreerimise tähtaeg

  Politsei- ja Piirivalveamet võib välismaalase Eestist eemalviibimise registreerida kuni kaheks aastaks, sõltuvalt välismaalase Eestist eemalviibimise kavandatavast kestusest ja põhjustest, kuid mitte kauemaks kui välismaalase elamisloa kehtivusaeg.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 5.  Taotlemisel esitatavad dokumendid

 (1) Taotlemisel esitatakse:
 1) taotlus;
 2) Eestist eemalviibimise põhjust ja asjaolu tõendav dokument.

 (2) Kui taotlus esitatakse posti teel, lisatakse koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega lehekülgedest.

§ 6.  Eestist eemalviibimise registreerimise taotluse läbivaatamise tähtaeg

 (1) Kui taotlus esitatakse isiklikult Politsei- ja Piirivalveametile, vaatab Politsei- ja Piirivalveamet taotluse läbi ja teeb otsuse taotluse rahuldamise või selle rahuldamata jätmise kohta viivitamata.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

 (2) Kui taotlus esitatakse posti teel, vaatab Politsei- ja Piirivalveamet taotluse läbi ja teeb otsuse taotluse rahuldamise või selle rahuldamata jätmise kohta hiljemalt taotluse Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.

§ 7.  Eestist eemalviibimise registreerimise taotluse rahuldamata jätmine

  Taotlus jäetakse rahuldamata ja välismaalase Eestist eemalviibimist ei registreerita järgmistel juhtudel:
 1) taotleja soovib eemalviibimist registreerida tagasiulatuvalt;
 2) taotleja on oma Eestist eemalviibimise registreerinud ja eemalviibimise registreerimise aluseks olnud põhjus ja asjaolud ei ole muutunud.

§ 8.  Eestist eemalviibimise registreerimise kehtetuks tunnistamine

  Politsei- ja Piirivalveamet tunnistab välismaalase Eestist eemalviibimise registreerimise kehtetuks järgmistel juhtudel:
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]
 1) Eestist eemalviibimise registreerimise aluseks olnud põhjus ja asjaolud on muutunud;
 2) välismaalase isikliku sooviavalduse alusel.

3. peatükk EESTIST EEMALVIIBIMISE REGISTREERIMISEL ESITATAVAD ANDMED 

§ 9.  Taotluses esitatavad andmed

  Taotluses esitatakse järgmised andmed:
 1) isikuandmed (Eesti isikukood, eesnimed, perekonnanimi, endised perekonnanimed, sünniaeg, sünnikoht, sugu, kodakondsus);
 2) kontaktandmed (postiaadress, telefon, e-posti aadress);
 3) Eestist eemalviibimise aeg;
 4) Eestist eemalviibimise põhjus;
 5) riik, kus viibitakse;
 6) andmed välisriigi reisidokumendi kohta (reisidokumendi liik, number, väljaandja, väljaandmise aeg ja kehtivusaja lõppemise aeg);
 7) andmed taotleja seadusjärgse esindaja kohta.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 10.  Vormi kehtestamine

  Kehtestada «Eestist eemalviibimise registreerimise taotlus» vorm (lisa).

§ 11.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. oktoobril 2010. a.

Lisa

/otsingu_soovitused.json