Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses intellektuaalse omandi koordineerimise ja õigusloome pädevuse viimisega Justiitsministeeriumi valitsemisalasse

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 132

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses intellektuaalse omandi koordineerimise ja õigusloome pädevuse viimisega Justiitsministeeriumi valitsemisalasse

Vastu võetud 22.12.2011 nr 174

Määrus kehtestatakse „Geograafilise tähise kaitse seaduse” § 21 lõike 1, „Patendivoliniku seaduse” § 21 lõigete 1 ja 2 ning „Autoriõiguse seaduse” § 27 lõike 14 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruse nr 151 „Riiklik geograafiliste tähiste register” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. mai 2000. a määruses nr 151 „Riiklik geograafiliste tähiste register” (RT I 2000, 38, 236) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulist jäetakse välja tekstiosa „ja „Andmekogude seaduse” (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155) paragrahvi 32 lõike 1”;

2) sõna „Majandusministeerium” asendatakse läbivalt sõnaga „Justiitsministeerium” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „„Andmekogude seaduse” paragrahvi 32 lõike 1 kohaselt”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2001. a määruse nr 271 „Riikliku patendivolinike registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2001. a määruses nr 271 „Riikliku patendivolinike registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” (RT I 2001, 70, 426; 2002, 7, 36) tehakse järgmised muudatused:

1) preambulist jäetakse välja tekstiosa „ning kooskõlas „Andmekogude seaduse” (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 28, 423) §-ga 35”;

2) paragrahvides 4 ja 24 asendatakse sõna „Majandusministeeriumi” sõnaga „Justiitsministeeriumi”;

3) paragrahvi 6 lõikest 1 jäetakse välja tekstiosa „„Andmekogude seadusele”,”;

4) paragrahvi 6 lõikest 2 jäetakse välja tekstiosa „„Andmekogude seaduse” § 7 nõuete kohaselt”;

5) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) majandusministri ja justiitsministri või nende poolt volitatud ametniku otsuseid;”;

6) paragrahvi 14 punktis 1, § 15 lõikes 3 ja § 16 punktis 1 asendatakse sõna „majandusminister” sõnaga „justiitsminister” vastavas käändes.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2006. a määruse nr 14 „Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2006. a määruse nr 14 „Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord” (RT I 2006, 5, 23) § 4 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõna „Kultuuriministeeriumile” sõnaga „Justiitsministeeriumile”.

§ 4.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Kristen Michal
Justiitsminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json