Teksti suurus:

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2005. a määruse nr 4 „Bensiini veo ja bensiini terminalides ning tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 135

Keskkonnaministri 31. jaanuari 2005. a määruse nr 4 „Bensiini veo ja bensiini terminalides ning tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil” muutmine

Vastu võetud 27.12.2011 nr 72

Määrus kehtestatakse „Välisõhu kaitse seaduse” § 59 alusel.

§ 1. Keskkonnaministri 31. jaanuari 2005. a määruses nr 4 „Bensiini veo ja bensiini terminalides ning tanklates hoidmise nõuded lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste piiramise eesmärgil” (RTL 2005, 19, 203; 2009, 11, 131) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 4–7 järgmises sõnastuses:

„(4) Bensiin on käesoleva määruse tähenduses lisanditega või lisanditeta naftateisendtoode, mille aururõhk Reidi järgi on 27,6 kilopaskalit või rohkem ning mis on mõeldud kasutamiseks mootorsõidukite kütusena. Bensiinina ei käsitleta veeldatud naftagaasi.

(5) Olemasolev tankla on tankla, mis on ehitatud enne 1. jaanuari 2012 või millele on antud projekteerimis-, ehitus- või tegevusluba enne nimetatud päeva.

(6) Uus tankla on tankla, mis on ehitatud või millele on antud projekteerimis-, ehitus- või tegevusluba 1. jaanuaril 2012 või pärast seda.

(7) Tankla läbilaskevõime on teisaldatavatest mahutitest tanklasse laaditud bensiini suurim kogus aastas.”;

2) määrust täiendatakse peatükiga 51 järgmises sõnastuses:

51. peatükk
MOOTORSÕIDUKITE TANKIMISEL TANKLAS ERALDUVATE BENSIINIAURUDE REGENEREERIMINE

§ 221. Bensiiniaurude regenereerimise süsteem ja selle paigaldamise nõuded

(1) Bensiiniaurude regenereerimise süsteem koosneb seadmetest, mis on ette nähtud tankimise ajal tanklas mootorsõiduki bensiinipaagist eralduvate bensiiniaurude regenereerimiseks ja mis võimaldavad juhtida bensiiniaurud tanklas asuvasse kogumismahutisse või tagasi tankurisse, kust bensiini müüakse.

(2) Uude tanklasse paigaldatakse bensiiniaurude regenereerimise süsteem, kui:
1) tankla tegelik või kavandatav läbilaskevõime on üle 500 m3 aastas;
2) tankla tegelik või kavandatav läbilaskevõime on üle 100 m3 aastas ja selle kohal asuvad alalised elu- või tööruumid.

(3) Olemasolevasse tanklasse, mida renoveeritakse märkimisväärselt, paigaldatakse renoveerimise ajal bensiiniaurude regenereerimise süsteem, kui:
1) tankla tegelik või kavandatav läbilaskevõime on üle 500 m3 aastas;
2) tankla tegelik või kavandatav läbilaskevõime on üle 100 m3 aastas ja selle kohal asuvad alalised elu- või tööruumid.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata nende tanklate suhtes, mida kasutatakse üksnes seoses uute mootorsõidukite tootmise ja tarnimisega.

§ 222. Bensiiniaurude regenereerimise kogumise tõhusus ning auru ja bensiini suhe

(1) Bensiiniaurude kogumise tõhusust mõõdetakse protsentides bensiiniaurude regenereerimise süsteemi abil kogutud bensiiniaurude kogusest, mis oleks sellise süsteemi puudumisel eraldunud välisõhku.

(2) Bensiiniaurude regenereerimise süsteemi kasutamise korral peab bensiiniaurude kogumise tõhusus olema vähemalt 85%. Bensiiniaurude regenereerimise süsteemi tootja peab dokumentaalselt tõendama bensiiniaurude kogumise tõhusust vastavalt Euroopa või Eesti asjaomastele standarditele.

(3) Auru ja bensiini suhe on bensiiniaurude regenereerimise süsteemi läbivate bensiiniaurude maht atmosfäärirõhul mõõdetuna võrreldes väljastatava bensiini mahuga.

(4) Bensiiniaurude regenereerimise süsteemi kasutamisel peab auru ja bensiini suhe olema vähemalt 1:0,95, kuid mitte rohkem kui 1:1,05.

§ 223. Korrapärane kontroll ja tarbijate teavitamine

(1) Tankla käitaja kontrollib vähemalt üks kord aastas bensiiniaurude regenereerimise süsteemi bensiiniaurude kogumise tõhusust, kontrollides, kas auru ja bensiini suhe vastab bensiini voolamise simuleeritud tingimustel käesoleva määruse § 222 lõikes 4 esitatud nõuetele, või kasutades mõnda muud asjakohast metoodikat.

(2) Tankla käitaja kontrollib bensiiniaurude kogumise tõhusust vähemalt üks kord iga kolme aasta tagant, kui tanklas on paigaldatud automaatne seiresüsteem. Iga selline seiresüsteem tuvastab automaatselt kõrvalekalded bensiiniaurude regenereerimise süsteemi nõuetekohasest toimimisest ja seiresüsteemi enda toimimisest, annab kõrvalekalletest teada tankla käitajale ning kui riket ei kõrvaldata seitsme päeva jooksul, katkestab automaatselt bensiini voolamise rikkis tankurist.

(3) Kui tanklasse on paigaldatud bensiiniaurude regenereerimise süsteem, paigutab tankla käitaja tankurile või tankuri lähedusse tarbijat sellest teavitava sildi, kleebise või muu teate.”;

3) määruse korduv viies peatükk „RAKENDUSSÄTTED” loetakse kuuendaks peatükiks;

4) paragrahvi 23 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Igasse olemasolevasse tanklasse, mille läbilaskevõime on üle 3000 m3 aastas, paigaldatakse bensiiniaurude regenereerimise süsteem hiljemalt 31. detsembriks 2018.”;

5) määruse normitehnilist märkust täiendatakse järgmise tekstiosaga:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/126/EÜ mootorsõidukite tankimisel teenindusjaamades eralduvate bensiiniaurude regenereerimise II etapi kohta (ELT L 285, 31.10.2009, lk 36–39).”.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler