Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 137

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruse nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 22.12.2011 nr 178

Määrus kehtestatakse „Eesti Vabariigi haridusseaduse” § 366 lõike 4 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a määruses nr 265 „Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus” (RT I 2004, 61, 434; 2010, 64, 475) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 1 lauseosa „Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kantakse lõpudokumentide kohta järgmised andmed:” asendatakse lauseosaga „Kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist tõendavate riiklike lõpudokumentide ja residentuuri läbimist tõendavate tunnistuste kohta kantakse haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse järgmised andmed:”;

2) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste kohta kantakse registrisse lõpudokumentide kohta Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” §-des 8 ja 11 sätestatud andmed.”;

3) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktidega 121 ja 122 järgmises sõnastuses:

„121) lapsehoolduspuhkus jah/ei;
122) lepingu liik (ainult kutseõppeasutuste puhul);”;

5) paragrahvi 18 lõiget 1 täiendatakse punktiga 231 järgmises sõnastuses:

„231) hariduse omandamise keel;”;

6) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 271 sõnastatakse järgmiselt:

„271) täienduskoolituse valdkond ja liik;”;

7) paragrahvi 18 lõike 1 punkt 32 sõnastatakse järgmiselt:

„32) ametijärgu või kutse omistamise dokument ja kuupäev;”;

8) paragrahvi 18 lõike 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 18 lõiget 3 täiendatakse punktiga 151 järgmises sõnastuses:

„151) õpetatava õppekava tase, kood ja nimetus;”;

10) paragrahvi 18 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Huvihariduse pedagoogide ja koolijuhtide kohta kantakse alamregistrisse lõike 1 punktides 1–3, 5, 8, 9, 14, 19 ja 23 nimetatud andmed.”;

11) paragrahvi 18 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Alushariduse õpetajate ja koolijuhtide kohta kantakse alamregistrisse lõike 1 punktides 1–5, 8–11, 121,16, 17, 19–29, 31–32 ja 34–38 nimetatud andmed.”;

12) paragrahvi 22 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused esitavad õpetajate ja õppejõudude kohta andmed õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse viie tööpäeva jooksul arvates õpetaja ja õppejõu tööle asumisest, töölt lahkumisest või muude §-s 18 toodud andmete muutumisest, välja arvatud § 18 lõike 3 punktides 15, 151 ja 16 toodud andmed, mis esitatakse kord aastas 10. novembriks.”;

13) paragrahvi 22 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Huvi-, alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused kinnitavad õpetajate/pedagoogide andmete õigsust alamregistris iga aasta oktoobri, detsembri, veebruari ning aprilli 1.–5. kuupäeval.”;

14) paragrahvi 22 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Huvikoolide pidajad esitavad andmeid pedagoogide kohta viie tööpäeva jooksul arvates pedagoogi tööle asumisest, töölt lahkumisest või muude § 18 lõikes 6 toodud andmete muutumisest.”;

15) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) doktorandiga nooremteadurina töötamiseks töölepingu sõlmimine, töölepingu sõlmimise ja lõppemise kuupäev;”;

16) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 30 sõnastatakse järgmiselt:

„30) õppeasutuse lõpetamisel väljaantud lõputunnistuse/diplomi/ühisdiplomi number ja akadeemilise kraadi nimetus;”;

17) paragrahvi 26 lõike 1 punkt 46 sõnastatakse järgmiselt:

„46) lõputöö pealkiri originaal-, eesti ja inglise keeles;”;

18) paragrahvi 26 lõiget 1 täiendatakse punktidega 50–52 järgmises sõnastuses:

„50) lõputöö valdkond;
51) lõputöö kaitsmise koht;
52) lõputöö juhendamise algus- ja lõppkuupäev.”;

19) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktiga 51 järgmises sõnastuses:

„51) orb või vanemliku hoolitsuseta õpilane;”;

20) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 26 sõnastatakse järgmiselt:

„26) õppeasutuse nimetus, mille juures on õpilaskodu;”;

21) paragrahvi 26 lõiget 2 täiendatakse punktidega 291 ja 292 järgmises sõnastuses:

„291) kutsealase eelkoolituse õppekaval õppima asumise kuupäev;
292) kutsealase eelkoolituse õppeasutus;”;

22) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 33 tunnistatakse kehtetuks;

23) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 34 sõnastatakse järgmiselt:

„34) võõrkeelte ja eesti keele teise keelena õppimine;”;

24) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 35 tunnistatakse kehtetuks;

25) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 37 sõnastatakse järgmiselt:

„37) kodust kooli liikumise viis;”;

26) paragrahvi 26 lõike 2 punktid 38 ja 39 tunnistatakse kehtetuks;

27) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 42 sõnastatakse järgmiselt:

„42) „puudulik” või „nõrk” aastahinne või samaväärne sõnaline hinnang;”;

28) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 45 sõnastatakse järgmiselt:

„45) õppest mõjuva põhjuseta puudumine;”;

29) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 61 sõnastatakse järgmiselt:

„61) koha suurus (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);”;

30) paragrahvi 26 lõike 2 punkt 66 tunnistatakse kehtetuks;

31) paragrahvi 28 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) õpilase, üliõpilase või arst-residendi üldhariduskooli, kutseõppeasutusse, rakenduskõrgkooli või ülikooli vastuvõtmise või immatrikuleerimise käskkiri;”;

32) paragrahvi 29 lõiked 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Huviharidust omandavate õpilaste kohta kantakse alamregistrisse § 26 lõike 2 punktides 1–31, 6, 9, 10, 12, 17, 19 ja 21 nimetatud andmed.

(6) Alusharidust omandavate õpilaste kohta kantakse alamregistrisse § 26 lõike 2 punktides 1–10, 12, 16, 19, 41, 60, 61 ja 65 nimetatud andmed. Punktis 62 nimetatud andmed kannavad registrisse nõustamiskomisjonid.”;

33) paragrahvi 29 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 46–52 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 71 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse ainult doktoriõppe üliõpilaste kohta.”;

34) paragrahvi 29 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Paragrahvi 26 lõike 2 punktis 65 nimetatud andmed kantakse alamregistrisse ainult koolieelsete lasteasutuste puhul.”;

35) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 17 tunnistatakse kehtetuks;

36) paragrahvi 35 lõike 1 punktid 32 ja 33 tunnistatakse kehtetuks;

37) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 35 sõnastatakse järgmiselt:

„35) arvutite arv õpetajate/õppejõudude kasutuses;”;

38) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktiga 492 järgmises sõnastuses:

„492) skannerite, printerite ja digifotoaparaatide arv;”;

39) paragrahvi 35 lõike 1 punkt 53 tunnistatakse kehtetuks;

40) paragrahvi 35 lõiget 1 täiendatakse punktidega 55 ja 56 järgmises sõnastuses:

„55) sisehindamise aruande kehtestamise aeg (kuupäev, kuu, aasta);
56) õppeasutuse nõustamise aeg (kuupäev, kuu, aasta).”;

41) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

42) paragrahvi 35 lõike 2 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) õppevorm;”;

43) paragrahvi 35 lõike 2 punktid 11–13 tunnistatakse kehtetuks;

44) paragrahvi 35 lõiget 2 täiendatakse punktiga 141 järgmises sõnastuses:

„141) kooliraamatukogu liik ja raamatute arv (raamatukogudes);”;

45) paragrahvi 35 lõike 2 punktid 15–19 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 35 lõike 2 punktid 26 ja 27 sõnastatakse järgmiselt:

„26) pedagoogi ametijärguga õpetaja palgamäär lasteasutuses;
27) lasteasutuses lastevanemate poolt rahastatava osa kogumaht lapse kohta aasta keskmisena kuus;”;

47) paragrahvi 35 lõike 2 punktid 30–32 ja 34–35 tunnistatakse kehtetuks;

48) paragrahvi 35 lõiget 2 täiendatakse punktidega 39 ja 40 järgmises sõnastuses:

„39) lasteasutuse lahtioleku aeg (tundide arv päevas);
40) maksimaalne kohtade arv rühmas.”;

49) paragrahvi 361 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Koolieelsete lasteasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–5, 7–16, 18, 35, 38–40, 44 ja 55–56 ning § 35 lõike 2 punktides 25–29, 33 ja 36–40 nimetatud andmed.”;

50) paragrahvi 361 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

51) paragrahvi 361 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

„(8) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–161, 18, 22–23, 25–30, 34–35, 38–492 ja 55–56 ning § 35 lõike 2 punktides 2–10, 14–141, 20–24 nimetatud andmed.”;

52) paragrahvi 361 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kutsehariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16, 18, 24–25, 30, 35, 38–492 ning 54–56 nimetatud andmed.”;

53) paragrahvi 361 täiendatakse lõikega 10 järgmises sõnastuses:

„(10) Kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16, 162–164, 18, 30, 35 ning 38–492 nimetatud andmed.”;

54) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 61 sõnastatakse järgmiselt:

„61) õppekava valdkond ning spordi valdkonna õppekavade puhul spordiala ja distsipliin (ainult huvikoolide puhul);”

55) paragrahvi 39 lõike 1 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks;

56) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktiga 44 järgmises sõnastuses:

„44) andmed üldhariduskooli õppekava õppeainete kohta ja üldkeskhariduse osas õppesuundade kohta.”;

57) paragrahvi 40 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Õppekavade ja programmide sisu liigitamise alusena kasutatakse rahvusvahelist ühtset hariduse liigituse klassifikaatorit ISCED97.”;

58) paragrahvi 42 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kannavad alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 2, 30, 31, 311, 312 ning 37 nimetatud andmed.”;

59) paragrahvi 42 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kannavad alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 2, 30, 31, 311, 312, 37 ja 44 toodud andmed.”;

60) paragrahvi 42 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kutsehariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 11, 61, 62, 17, 32–34, 39, 42 ja 44 toodud andmeid.”;

61) paragrahvi 42 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 61, 23, 40 ja 44 nimetatud andmeid.”;

62) paragrahvi 42 lõige 6 sõnastatakse järgmiselt:

„(6) Huvihariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 11, 6, 62, 9–11, 14– 23, 30–35, 37–40 ja 42–44 nimetatud andmeid.”;

63) paragrahvi 423 lõiget 1 täiendatakse punktiga 13 järgmises sõnastuses:

„13) trükise keel.”.

§ 2.  Määruse § 1 punkt 15 jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Jaak Aaviksoo
Haridus- ja teadusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json