Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses politsei- ja päästeasutuste ümberkorraldamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 138

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses politsei- ja päästeasutuste ümberkorraldamisega

Vastu võetud 22.12.2011 nr 179

Määrus kehtestatakse „Riigipiiri seaduse” § 8 lõike 3 ja § 14 lõike 2 punkti 1, „Kaitseväeteenistuse seaduse” § 3 lõike 7, § 19 lõike 2 ja § 138 lõike 2 punktide 1 ja 2, „Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse” § 3 lõike 5 ja § 5 lõike 4, „Liiklusseaduse” § 58, § 60 lõike 3 ja § 84 lõike 6, „Veeseaduse” § 26 lõike 3, „Relvaseaduse” § 3 lõike 5, § 6 lõike 4 ja § 731 lõike 4, „Riikliku pensionikindlustuse seaduse” § 27 lõike 3, „Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse” § 17 lõike 2 ja § 59 lõike 1, „Politsei ja piirivalve seaduse” § 3 lõike 5, § 71 lõike 4 ja § 73 lõike 2, „Isikut tõendavate dokumentide seaduse” § 15 lõike 1 ja § 152 lõike 1, „Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse” § 25 lõike 2, „Lennundusseaduse” § 4 lõigete 1 ja 7, „Rahuaja riigikaitse seaduse” § 5 lõike 2 punkti 17 ja § 101 lõike 2, „Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse” § 9 punkti 4, „Vangistusseaduse” § 51 lõike 1, „Kriminaalmenetluse seadustiku” § 176 lõike 2 ja § 212 lõike 4, „Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse” § 47 lõike 2, § 60 lõike 2 ja § 77 lõike 2, „Euroopa Liidu kodaniku seaduse” § 52 lõike 1, „Päästeteenistuse seaduse” § 17 lõike 2, „Kodakondsuse seaduse” § 5 lõigete 21 ja 22, § 18 lõike 1, § 19 lõigete 1, 2, 3, 4, 41 ja 5, § 20 lõike 3, § 24 lõike 1, §-de 25, 29, 30 ja § 32 lõigete 2 ja 3, „Rakenduskõrgkooli seaduse” § 4 lõike 2, „Hädaolukorra seaduse” § 9 lõigete 4 ja 5, „Välismaalaste seaduse” § 101 lõike 1 punktide 1, 2, 3 ja 4, § 102 lõike 1, § 111 lõike 1, § 224 lõike 1 punktide 1 ja 6, § 228 lõike 1, § 250 lõike 1 punktide 1 ja 7 ja § 268 lõike 1 punktide 1 ja 5, „Päästeseaduse” § 5 lõike 3, § 44 lõike 2, § 45 lõike 2, § 46 lõike 2 ja § 47 lõike 3, „Kaevandamisseaduse” § 41 lõike 3, „Abipolitseiniku seaduse” § 6 lõike 4, „Kemikaaliseaduse” § 11 lõike 4, „Keeleseaduse” § 23 lõike 4 ning „Maareformi seaduse” § 7 lõike 5, § 9 lõike 9, § 10 lõike 3 ja § 221 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruse nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. detsembri 2010. a määruses nr 185 „Abipolitseiniku ja abipolitseinikuks astuda soovija tervisekontrolli tingimused ja kord, abipolitseinikuks saamist välistavate tervisehäirete ja abipolitseiniku ülesande täitmisel tulirelva kandmist välistavate füüsiliste puuete loetelu ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” (RT I, 29.12.2010, 82) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „politseiasutuse juhile”;

2) paragrahvi 5 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Erakorralisse tervisekontrolli võib abipolitseiniku suunata politseiametniku põhjendatud ettekande alusel.”.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2006. a määruse nr 211 „Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2006. a määruses nr 211 „Ajutise kaitse saaja ja tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kord” (RT I, 22.12.2010, 13) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ajutise kaitse alusel elamisloa või selle pikendamise taotlus esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile.

(2) Elamisloa pikendamise taotlus esitatakse vähemalt kolm kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.”;

2) paragrahvi 11 lõikest 1 ja § 15 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või prefektuur” vastavas käändes;

3) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui taotleja ei esita elamisloa või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel Politsei- ja Piirivalveametile nõutud dokumente või andmeid, mida Politsei- ja Piirivalveametil ei ole võimalik iseseisvalt saada, või kui taotleja jätab esitamata dokumendi või tõendi, mida tal on võimalik selle puudumisel hankida, siis võib Politsei- ja Piirivalveamet jätta taotluse läbi vaatamata või toimingu sooritamata. Elamisloa või selle pikendamise taotluse läbi vaatamata jätmine tehakse taotlejale teatavaks viivitamata.”;

4) paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 18 lõikest 2 jäetakse välja sõnad „Politsei- ja Piirivalveametile”.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruse nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. juuni 2011. a määruses nr 77 „Alarm- ja jälitussõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord” (RT I, 21.06.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 4, § 2 punktis 1, § 6 lõikes 6, § 7 lõigetes 2 ja 3, § 10 lõike 3 sissejuhatavas osas, § 12 sissejuhatavas osas ja punktis 1, § 13 lõikes 2, § 15 punktis 1 ja § 16 punktis 1 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punktis 1, § 3 lõikes 3, § 7 lõikes 3, § 10 lõikes 5, § 11 lõikes 3, § 12 sissejuhatavas osas ja punktis 2 ja § 13 lõikes 2 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2010. a määruse nr 92 „Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded edastatavale teabele” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 2010. a määruses nr 92 „Avalikkuse hädaolukorra tekkimise vahetust ohust, hädaolukorrast ja hädaolukorra lahendamisest teavitamise kord ning nõuded edastatavale teabele” (RT I 2010, 48, 297) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 7 ja § 3 lõikes 6 asendatakse sõna „Päästeasutus” sõnaga „Päästeamet”;

2) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõna „päästekeskus” sõnaga „Päästeamet”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011. a määruse nr 84 „Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. juuni 2011. a määruse nr 84 „Avaliku teenistuja, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded” (RT I, 27.06.2011, 1) § 8 punktist 4 jäetakse välja sõnad „päästekeskuse komando”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 298 „Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. novembri 2003. a määruse nr 298 „Eesti riigipiiril eriti ohtlike nakkushaiguste leviku tõkestamise kord ja tingimused” (RT I 2003, 76, 513; 2009, 63, 415) § 4 lõike 3 punktides 2 ja 3 asendatakse sõnad „Päästeameti häirekeskust” sõnaga „Häirekeskust”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määruse nr 144 „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuni 1998. a määrusega nr 144 „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra kinnitamine” (RT I 1998, 63, 991; RT III 2007, 19, 155) kinnitatud „Ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise korra” punkti 4 alapunktist 2 jäetakse välja sõna „, tuletõrje-”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruses nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri pidamise põhimäärus” (RT I, 09.07.2011, 11) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ja kooskõlas „Euroopa Liidu kodaniku seaduse” § 52 lõikega 2”;

2) paragrahvi 2 tekstist jäetakse välja sõna „, prefektuur”.

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a määruse nr 198 „Eluruumide erastamise korraldamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1993. a määrusega nr 198 „Eluruumide erastamise korraldamine” (RT I, 17.12.2010, 44) kinnitatud „Eluruumide erastamise korra” punktis 91 asendatakse sõnad „tuletõrje- ja suitsuärastussüsteemide” sõnaga „tuleohutuspaigaldiste”.

§ 10.  Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2006. a määruse nr 166 „Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. juuli 2006. a määruses nr 166 „Euroopa Liidu kodaniku ja tema perekonnaliikme elamisõiguse taotlemise, andmise ning selle pikendamise ja lõpetamise kord” (RT I, 22.12.2010, 15) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõigetes 1 ja 2, § 6 lõikes 2, § 61 lõikes 3 ja § 24 lõikes 1 asendatakse sõna „prefektuur” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 6 lõikest 1, § 12 lõigetest 2 ja 3, § 24 lõigetest 2 ja 4, § 25 lõikest 1 ja § 26 lõikest 4 jäetakse välja sõnad „või prefektuur” vastavas käändes;

3) paragrahvi 12 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja prefektuuri”.

§ 11.  Vabariigi Valitsuse 6. mai 2010. a määruse nr 57 „Hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. mai 2010. a määruse nr 57 „Hädaolukorrast või hädaolukorra tekkimise vahetust ohust Siseministeeriumi teavitamise kord” (RT I 2010, 20, 105) § 3 lõikes 15 asendatakse sõna „Päästeasutus” sõnaga „Häirekeskus”.

§ 12.  Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruse nr 12 „Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. jaanuari 2000. a määruse nr 12 „Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord” (RT I 2000, 4, 29; 2010, 52, 335) § 1 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja sõnad „hädaabiteenistuse ja”.

§ 13.  Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruse nr 109 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. juuli 2008. a määruses nr 109 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” (RT I, 09.08.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekstist jäetakse välja sõnad „ja prefektuur”;

2) paragrahvi 9 lõike 3 punktist 2 jäetakse välja sõnad „või prefektuuri”.

§ 14.  Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 361 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2002. a määruse nr 361 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning väljaandmise tähtajad” (RT I, 09.08.2011, 2) § 8 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „või prefektuurile”.

§ 15.  Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1998. a määruse nr 273 „Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. detsembri 1998. a määruse nr 273 „Kaitseväe sisemäärustiku kinnitamine” (RT I 1998, 115, 1888; 2010, 52, 335) punktis 483 asendatakse sõnad „asukohajärgset politseiasutust” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveametit”.

§ 16.  Vabariigi Valitsuse 17. mai 2001. a määruse nr 173 „Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. mai 2001. a määruse nr 173 „Kalalaevadele esitatavad töötervishoiu ja tööohutuse nõuded” (RT I 2001, 47, 264) § 7 lõikes 5 asendatakse sõna „tuletõrjealase” sõnaga „tulekustutusalase”.

§ 17.  Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2002. a määruse nr 44 „Kiirabi, haiglate ning pääste- ja politseiasutuste kiirabialase koostöö kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2002. a määruses nr 44 „Kiirabi, haiglate ning pääste- ja politseiasutuste kiirabialase koostöö kord” (RT I 2002, 12, 61; 2004, 86, 591) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Kiirabi, haiglate ning päästeasutuste ja politsei kiirabialase koostöö kord”;

2) paragrahvis 1 ning § 2 punktis 2 asendatakse sõnad „pääste- ja politseiasutuste” sõnadega „päästeasutuste ja politsei”;

3) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõnad „ning pääste- ja politseiasutused” sõnadega „, päästeasutused ja politsei”;

4) paragrahvi 3 lõikes 2 asendatakse sõnad „ning politsei- ja päästeasutused” sõnadega „, päästeasutused ja politsei”;

5) määruse 3., 4. ja 5. peatüki pealkirjades, § 12 punktis 1 ja § 13 lõikes 1 asendatakse sõna „häirekeskuste” sõnaga „Häirekeskuse”;

6) määruse 5. peatüki pealkirjas asendatakse sõna „politseiasutuste” sõnaga „politsei”;

7) määruse § 20 lõikes 1 asendatakse sõnad „politseiasutusi (edaspidi politsei)” sõnaga „politseid”;

8) määruse tekstis asendatakse läbivalt sõna „päästetööde” sõnaga „päästetöö” vastavas käändes.

§ 18.  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 199 „„Kodakondsuse seaduse” täitmise korraldamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 199 „„Kodakondsuse seaduse” täitmise korraldamine” (RT I 2009, 64, 429) § 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Volitatud valitsusasutuse määramine

Määrata „Kodakondsuse seaduse” § 5 lõigetes 21 ja 22, § 18 lõikes 1, § 19 lõigetes 1–5, § 20 lõikes 3, § 24 lõikes 1, §-des 25, 29 ja 30 ning § 32 lõigetes 2 ja 3 nimetatud Vabariigi Valitsuse poolt volitatud valitsusasutuseks Politsei- ja Piirivalveamet.”.

§ 19.  Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määruse nr 258 „Kriminaalmenetluse erikulude suurus ja arvestamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2004. a määruses nr 258 „Kriminaalmenetluse erikulude suurus ja arvestamise kord” (RT I 2004, 60, 427; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „kooskõlas „Väärteomenetluse seadustiku” § 38 lõikega 1”;

2) paragrahvi 10 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 20.  Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. mai 2004. a määruse nr 194 „Laevade ja väikelaevade sisemerre, sadamatesse ning piiriveekogude Eestile kuuluvatesse vetesse sisenemise ja neist väljumise kord” (RT I, 11.08.2011, 5) § 1 lõikes 1, lõike 2 punktis 1 ja lõigetes 4 ja 5, § 2 lõigetes 1 ja 2, § 3 lõigetes 2 ja 3, § 4 lõike 1 punktides 2 ja 6, § 5 lõikes 1 ja § 7 lõikes 1 asendatakse sõna „prefektuur” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 21.  Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruse 189 „Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. mai 2004. a määruses 189 „Lennupiirangud ja piirangud riiklikule õhusõidukile lennuks ülehelikiirusel” (RT I 2004, 43, 302; 2010, 52, 335) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõna „päästeasutuse” sõnaga „Päästeameti”;

2) paragrahvi 1 lõikes 4 asendatakse sõna „päästeasutuse” sõnaga „Päästeameti”.

§ 22.  Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruse nr 68 „Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruses nr 68 „Liiklusõnnetusest teatamise, asjaolude väljaselgitamise, vormistamise, registreerimise ja arvestuse kord” (RT I 2001, 19, 104; 2010, 32, 159) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) teavitama liiklusõnnetusest Häirekeskust;”;

2) paragrahvis 3 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 pealkirjas ja lõike 1 sissejuhatavas osas, § 13 punktis 3 ja § 15 lõikes 5 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

4) paragrahv 10 sõnastatakse järgmiselt:

§ 10. Liiklusõnnetuse asjaolude väljaselgitamine Politsei- ja Piirivalveametis

Politsei- ja Piirivalveamet selgitab välja politseis registreeritud liiklusõnnetuse asjaolud, vormistab liiklusõnnetuse akti ja menetleb liiklusõnnetust vastavalt „Väärteomenetluse seadustikule” ja „Kriminaalmenetluse seadustikule”.”;

5) paragrahvi 13 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 14 punktis 1 asendatakse sõna „politseiasutusele” sõnaga „prefektuurile”;

7) paragrahvi 15 lõigetes 2 ja 3 asendatakse sõna „politseiasutustes” sõnaga „politseis”.

§ 23.  Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruse nr 172 „Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. mai 2001. a määruses nr 172 „Naftasaaduste hoidmisehitiste veekaitsenõuded” (RT I 2001, 47, 262; 2010, 49, 305) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ja kooskõlas lõike 4 punktiga 2”;

2) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna „päästeasutusele” sõnaga „Häirekeskusele”;

3) paragrahvi 14 lõikes 2 asendatakse sõna „päästeasutuses” sõnaga „Päästeametis”.

§ 24.  Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 152 „Nõuded allmaarajatises tehtava päästetöö korraldamisele ja allmaarajatises päästeasutustega tehtava koostöö kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 21. oktoobri 2010. a määruse nr 152 „Nõuded allmaarajatises tehtava päästetöö korraldamisele ja allmaarajatises päästeasutustega tehtava koostöö kord” (RT I, 01.06.2011, 3) § 3 lõikes 3 ja § 7 lõikes 2 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes.

§ 25.  Vabariigi Valitsuse 17. veebruari 2011. a määruse nr 28 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikule dokumentatsioonile ja selle koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. veebruari 2011. a määruses nr 28 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikule dokumentatsioonile ja selle koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele” (RT I, 01.03.2011, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punktis 6 ja § 6 lõike 5 punktis 9 asendatakse sõna „päästeasutusega” sõnaga „Päästeametiga”;

2) paragrahvi 8 lõikes 1 asendatakse sõna „päästekeskusele” sõnaga „Päästeametile”.

§ 26.  Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 „Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. juuli 2002. a määruse nr 237 „Otsingu- ja päästetööde, sealhulgas merereostuse avastamise ja likvideerimise kord Eesti merealal ning Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel” (RT I, 11.05.2011, 9) § 18 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „ja prefektuuride”.

§ 27.  Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruse nr 162 „Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2006. a määruses nr 162 „Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kord” (RT I, 22.12.2010, 12) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Varjupaiga ja elamisloa taotlus (edaspidi varjupaigataotlus) ja elamisloa pikendamise taotlus esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile.”;

2) paragrahvi 4 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Elamisloa pikendamise taotlus esitatakse vähemalt neli kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.”;

3) paragrahvi 11 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotleja on kohustatud Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel andma suulisi ja kirjalikke seletusi, esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid ning kõik enda valduses olevad dokumendid või tõendid, mis omavad tähtsust varjupaigataotluse või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel.

(2) Kui taotleja jätab Politsei- ja Piirivalveametile esitamata dokumendi või tõendi, mis on tema varjupaigataotluse menetlemisel või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel olulise tähtsusega ning mida taotlejal on võimalik selle puudumisel hankida, või kui taotleja esitab varjupaigataotluse menetlemisel teadvalt ebaõigeid andmeid või annab ebaõigeid seletusi või jätab andmeid teadvalt esitamata või seletusi andmata, siis võib Politsei- ja Piirivalveamet lõpetada varjupaigataotluse menetluse tagasilükkamise otsusega või elamisloa pikendamise taotluse menetluse taotluse läbivaatamata jätmise otsusega. Varjupaigataotluse tagasilükkamise või elamisloa pikendamise taotluse läbi vaatamata jätmise otsusest teavitatakse taotlejat viivitamata.”;

4) paragrahvi 11 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahvi 12 lõikest 3 jäetakse välja sõnad „või prefektuur”;

6) paragrahvi 13 lõike 5 punkt 7 ja § 18 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks.

§ 28.  Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 6 „Pensioniõigusliku staaži tõendamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. jaanuari 2002. a määruse nr 6 „Pensioniõigusliku staaži tõendamise kord” (RT I 2002, 5, 14; 2009, 22, 141) § 11 lõike 4 punktides 2 ja 4 ja § 15 lõike 4 punktides 2 ja 4 asendatakse sõna „politseiprefektuur” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 29.  Vabariigi Valitsuse 16. septembri 2010. a määruse nr 135 „Piirangute kehtestamine isikute mobiliseerimisele” muutmine

Vabariigi Valitsuse 16. septembri 2010. a määruses nr 135 „Piirangute kehtestamine isikute mobiliseerimisele” (RT I 2010, 66, 499) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ning kooskõlas „Avaliku teabe seaduse” § 435 lõikega 1”;

2) paragrahvi 2 punktid 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Politsei- ja Piirivalveameti juhtkond, piirivalveosakonna, keskkriminaalpolitsei, korrakaitsepolitseiosakonna, kodakondsus- ja migratsiooniosakonna, prefektuuride, koordinatsioonibüroo, sisekontrollibüroo, kommunikatsioonibüroo, logistikabüroo, teabeturbebüroo ja õigusbüroo ning Kaitsepolitseiameti teenistujad;
3) Päästeameti ja Päästeameti päästekeskuste juhtkond, Häirekeskuse teenistujad, Päästeameti demineerimiskeskuse, päästetöö valdkonna ametnikud ja kriisireguleerimise valdkonna teenistujad, Päästeameti haldusosakonna ja kommunikatsiooniosakonna teenistujad;”;

3) paragrahvi 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) Päästeameti Ida, Lääne, Lõuna ja Põhja päästekeskuse juhtivpäästjad, vanempäästjad ja päästjad, vähemalt 85% teenistujatest;”;

4) paragrahvi 2 punktid 4 ja 6–8 tunnistatakse kehtetuks.

§ 30.  Vabariigi Valitsuse 10. juuli 1995. a määruse nr 259 „Piiripunktide töökorralduse täiustamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 1995. a määruses nr 259 „Piiripunktide töökorralduse täiustamine” (RT I 1995, 61, 1030; 2010, 32, 159) tehakse järgmised muudatused:

1) punktist 1 jäetakse välja sõnad „ning piiripunktide ülematele”;

2) punktis 2 asendatakse sõnad „piiripunkti ülem” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud ametnik”;

3) punktist 2 jäetakse välja tekstiosa „(Liikluskindlustuse Fond, rahavahetuspunkt jne.)”;

4) punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 31.  Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruses nr 176 „Piirirežiimi eeskirja kinnitamine” (RT I 1997, 69, 1126; 2009, 69, 465) tehakse järgmised muudatused:

1) punktides 8, 37, 41–45, 52, 57 ja 62–64 asendatakse sõna „prefektuur” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

2) punkt 39 sõnastatakse järgmiselt:

39. Kui laeval ei ole võimalik sadamas silduda, võib laeva piirikontroll toimuda sisemerel Politsei- ja Piirivalveametiga kooskõlastatud kohas ja ajal.”;

3) punkt 75 sõnastatakse järgmiselt:

75. Kõik isikud, asutused ja organisatsioonid peavad nende poolt piiriveekogudel ning sise- ja territoriaalmerel korraldatavad õppused, võistlused, allveetegevuse, lõhkamistööd, jääteede rajamised ning muu piirirahu häiriva tegevuse (välja arvatud teaduslikud mereuuringud majandusvööndis) kooskõlastama Politsei- ja Piirivalveametiga, esitades kirjaliku taotluse hiljemalt kümme tööpäeva enne taotletava tegevuse toimumist. Politsei- ja Piirivalveamet otsustab kooskõlastuse andmise või andmisest keeldumise viie tööpäeva jooksul taotluse saamise päevast arvates.”.

§ 32.  Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 83 „Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu ja esitamise nõuded ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 83 „Pikaajalise viisa andmise ja viibimisaja pikendamise taotlemisel esitatavate andmete ja taotlusele lisatavate tõendite loetelu ja esitamise nõuded ning viisa andmise ja andmisest keeldumise, viibimisaja pikendamise ja pikendamisest keeldumise ning viibimisaja ennetähtaegse lõpetamise ning viisa tühistamise ja viisa kehtetuks tunnistamise tähtajad ning viisa taotlemiseks ja omamiseks nõutavate kulude kandmiseks piisavate rahaliste vahendite määra ja tervisekindlustuslepingu kindlustussumma määra kehtestamine” (RT I, 08.10.2011, 4) §-de 10 ja 11 tekstist jäetakse välja sõna „prefektuur,”.

§ 33.  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 213 „Politseiametniku ja tema perekonnaliikmete ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise ulatus ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruses nr 213 „Politseiametniku ja tema perekonnaliikmete ümberasumisega seotud kulude kompenseerimise ulatus ja kord” (RT I 2009, 65, 447; 2010, 60, 407) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”.

§ 34.  Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. detsembri 2009. a määruse nr 212 „Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded” (RT I 2009, 65, 446) § 7 lõikes 3 asendatakse sõna „Politseiasutuse” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoril või tema volitatud ametnikul”.

§ 35.  Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruse nr 193 „Politseiasutuse ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. juuli 2007. a määruse nr 193 „Politseiasutuse ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus” (RT I, 07.10.2011, 2) pealkirjas ja §-s 1 asendatakse sõna „politseiasutus” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes.

§ 36.  Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruse nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2011. a määruses nr 5 „Päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö kord” (RT I, 14.01.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2, § 4 lõikes 3, § 7 lõikes 4, § 11 lõikes 4, § 12 lõigetes 5 ja 6 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõike 4 sissejuhatavas osas asendatakse sõna „Politseiasutuse” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti”;

3) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 1, lõike 5 punktis 1 ja lõike 6 punktis 1 asendatakse sõna „prefektuur” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

4) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Päästeameti päästekeskuse tegevuspiirkonna staap (edaspidi regionaalne staap);”;

5) paragrahvi 5 lõike 9 punktides 2, 3 ja 5 asendatakse sõna „päästeasutuse” sõnadega „Päästeameti päästekeskuse”;

6) paragrahvis 8 ja § 10 lõikes 1 asendatakse sõnad „päästesündmuse lahendamist juhtiv päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

7) paragrahvi 10 lõikes 2 asendatakse sõnad „sündmust üle andev päästeasutus” sõnaga „Päästeamet”;

8) paragrahvi 11 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sündmuskoha valvet pärast päästetöö lõpetamist korraldab Päästeamet, Politsei- ja Piirivalveamet või muu asutus või isik või objekti omanik vastavalt valve teostamise vajadusele ja iseloomule.”;

9) paragrahvi 12 lõigetes 1–3 asendatakse sõna „päästekeskus” sõnadega „Päästeameti päästekeskus”;

10) paragrahvi 12 lõikes 7 asendatakse sõnad „koostööõppust ja -koolitust korraldav päästeasutus” sõnaga „Päästeamet”.

§ 37.  Vabariigi Valitsuse 23. novembri 2007. a määruse nr 236 „Päästeteenistujate ning Sisekaitseakadeemia Päästekolledži täiskoormusega õppe üliõpilaste ja õpilaste vormiriietuse kirjeldus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. novembri 2007. a määruses nr 236 „Päästeteenistujate ning Sisekaitseakadeemia Päästekolledži täiskoormusega õppe üliõpilaste ja õpilaste vormiriietuse kirjeldus” (RT I 2008, 11, 77; 2010, 52, 335) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 1. Vormiriietuse liigid ja nendel kasutatavad eritunnused

(1) Vormiriietus on musta värvi, „Pantone Textile” 1992. aasta värvitabeli järgi värvus 19-4205 TP. Lisandid on punasest tekstiilist (värvus 18-1664). Tikandid tehakse kuldse niidiga (Madeira 1225).

(2) Vormiriietuse liigid on:
1) tavavorm;
2) õhtuvorm.

(3) Vormiriietusel kasutatavad eritunnused on:
1) päästeteenistujate ametinimetuste tunnused;
2) päästeteenistujate ametikohtade eraldusmärgid;
3) varrukaembleem;
4) mütsimärk;
5) vorminööbid;
6) päästeasutuse peadirektori õlaku eritunnus.”;

2) paragrahvi 4 lõikes 8 asendatakse sõna „Päästeameti” sõnaga „päästeasutuse”;

3) 4. peatüki pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

4. peatükk
ERITUNNUSED
”;

4) paragrahvi 13 lõikes 5 ja § 14 lõikes 4 asendatakse sõna „varrukaembleem” sõnaga „embleem”;

5) paragrahvi 26 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Õlakul kantavad tärnid on tikitud kulla värvi niidiga. Väikese riigivapi kujutis on tikitud. K-täht on tikitud kulla värvi niidiga.”;

6) paragrahvi 26 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Päästeasutuse päästeteenistuja õlaku eritunnuseks on väikese riigivapi kujutis.”;

7) paragrahvi 27 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Päästeteenistujad kannavad õlakutel tärne järgmiselt:
1) päästepeadirektor ja päästedirektor – kolm suurt tärni;
2) päästepealik – kaks suurt tärni;
3) päästepeaspetsialist ja päästejuhtivspetsialist ametinimetusega vanemoperatiivkorrapidaja – üks suur tärn;
4) päästejuhtivspetsialist ja päästevanemspetsialist ametinimetusega operatiivkorrapidaja – neli väikest tärni;
5) päästevanemspetsialist – kolm väikest tärni;
6) päästevanemspetsialist ametinimetusega rühmapealik – kaks väikest tärni;
7) päästespetsialist – üks väike tärn.”;

8) paragrahvis 28 asendatakse sõna „Päästeameti” sõnaga „Päästeasutuse”;

9) paragrahvi 30 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vormi vasakul varrukal, 70 mm kaugusel varrukaõmblusest, kantakse päästeasutuse embleemi.

(2) Päästeasutuse embleemiks on Päästeameti, Häirekeskuse, Sisekaitseakadeemia Päästekolledži ja Päästekooli embleemid, mis on kooskõlastatud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.”;

10) paragrahvis 35 asendatakse sõna „päästeteenistuse” sõnaga „päästeteenistujate”;

11) määrust täiendatakse §-ga 36 järgmises sõnastuses:

§ 36. Üleminekuperioodi kehtestamine

Vormil võib kasutada määruse § 30 lõikes 2 nimetatud päästeasutuse varrukaembleemina Ida-Eesti, Lõuna-Eesti, Lääne-Eesti või Põhja-Eesti Päästekeskuse embleemi Päästeameti embleemi asemel kuni vormiriietuse esemete laovarude lõppemiseni või vormi kandmiskõlbmatuks muutumiseni, kuid mitte kauem kui 31. detsembrini 2013. a.”.

§ 38.  Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2011. a määruse nr 18 „Päästetööl või demineerimistööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. jaanuari 2011. a määruses nr 18 „Päästetööl või demineerimistööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulude hüvitamise ulatus ja kord” (RT I, 01.02.2011, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „päästetööd juhtinud päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõigetes 3 ja 4, § 4 lõikes 3 ja § 5 lõikes 2 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

3) paragrahvi 3 lõiked 6 ja 7 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 4 lõikest 1 jäetakse välja esimene lause;

5) paragrahvi 5 lõike 1 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Päästetööl asja sundkasutusse võtmisega tekkinud kulud hüvitatakse taotlejale kahe kuu jooksul § 3 lõikes 2 nimetatud taotluse esitamisest.”.

§ 39.  Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a määruse nr 238 „Riigivara ümberjaotamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a määruse nr 238 „Riigivara ümberjaotamise kord” (RT I 2004, 54, 394; 2009, 65, 448) § 3 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) päästeasutused;”.

§ 40.  Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2004. a määruse nr 246 „Riikliku kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 2004. a määruses nr 246 „Riikliku kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” (RT I, 04.01.2011, 4) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

„2) Politsei- ja Piirivalveamet.”;

2) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 81 sõnastatakse järgmiselt:

„81) DNA-proovi võtmise kuupäev ja märge profiili riiklikusse DNA registrisse kandmise kohta;”;

3) paragrahvi 39 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „prefekti otsusega” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku”;

4) paragrahvi 45 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kannete vormi õigsust ja terviklikkust jälgib vangla direktori volitatud isik või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud isik.”.

§ 41.  Vabariigi Valitsuse 3. augusti 2006. a määruse nr 180 „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 3. augusti 2006. a määruses nr 180 „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” (RT I 2006, 37, 281; 2010, 45, 272) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ning kooskõlas „Avaliku teabe seaduse” § 435 lõikega 1”;

2) paragrahvist 3 jäetakse välja sõna „, prefektuur”;

3) paragrahvi 9 punktidest 12 ja 13 ning § 16 punktidest 3 ja 14 jäetakse välja sõnad „või prefektuuri”;

4) paragrahvi 15 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) volitatud töötleja;”;

5) paragrahvi 16 punkt 13 ja § 19 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Kui taotlus võeti vastu piiril, siis edastatakse andmed hiljemalt järgmisel tööpäeval Politsei- ja Piirivalveameti volitatud ametnikule, kes kannab andmed registrikaardile hiljemalt andmete vastuvõtmise päevale järgneval tööpäeval.”.

§ 42.  Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määruse nr 12 „Sisekaitseakadeemia põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. jaanuari 2010. a määruse nr 12 „Sisekaitseakadeemia põhimäärus” (RT I 2010, 6, 20) § 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Nõunike kogusse kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler, Justiitsministeeriumi kantsler, Rahandusministeeriumi kantsler, Siseministeeriumi kantsler, Justiitsministeeriumi asekantsler (vanglad), Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, Kaitsepolitseiameti peadirektor, Maksu- ja Tolliameti peadirektor, Päästeameti peadirektor, Häirekeskuse peadirektor ja siseministri määratud teised isikud.”.

§ 43.  Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2001. a määruse nr 416 „Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2001. a määruses nr 416 „Sundvõõrandamisele kuuluva relva ja laskemoona eest väljamakstava hüvitise arvestamise ning maksmise kord” (RT I 2001, 99, 640; 2009, 65, 448) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Hüvitise arvestamiseks määrab Politsei- ja Piirivalveamet temale hoiule antud sundvõõrandamisele kuuluva relva või laskemoona hariliku väärtuse „Tsiviilseadustiku üldosa seaduse” § 65 tähenduses.”;

2) paragrahvi 3 lõikes 1 asendatakse sõna „prefekti” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku”;

3) paragrahvi 3 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Kui hüvitise saaja vaidlustab sundvõõrandamise otsuses näidatud hüvitise suuruse, antakse relv hindamiseks § 2 lõikes 3 nimetatud ekspertkomisjonile.”.

§ 44.  Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a määruse nr 107 „Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. märtsi 2002. a määruses nr 107 „Teenistus- ja tsiviilrelvade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” (RT I 2002, 28, 171; 2010, 52, 336) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ning kooskõlas „Avaliku teabe seaduse” § 435 lõikega 1”;

2) paragrahvi 2 lõikes 2 asendatakse sõna „politseiasutused” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet”;

3) paragrahvi 9 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Tsiviilrelvade kohta kannab andmeid registrisse Politsei- ja Piirivalveamet.”.

§ 45.  Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2002. a määruse nr 222 „Tervishoiukorraldus hädaolukorras” muutmine

Vabariigi Valitsuse 10. juuli 2002. a määruses nr 222 „Tervishoiukorraldus hädaolukorras” (RT I 2002, 62, 380; 2010, 52, 335) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambulist jäetakse välja tekstiosa „ja kooskõlas sama seaduse § 52 lõike 1 punktidega 2 ja 7”;

2) paragrahvi 3 lõige 2 punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

„8) koordineerib päästeasutuse, Politsei- ja Piirivalveameti, haiglate ja kiirabibrigaadi pidajate vahelist koostööd tervishoiualase hädaolukorra lahendamisel.”.

§ 46.  Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2010. a määruse nr 98 „Tulirelva, tulirelva olulise osa ja laskemoona markeerimise nõuded” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. juuli 2010. a määruse nr 98 „Tulirelva, tulirelva olulise osa ja laskemoona markeerimise nõuded” (RT I 2010, 50, 316) §-s 3 asendatakse sõna „markeerib” sõnadega „markeerimise korraldab”.

§ 47.  Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2010. a määruse nr 88 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa, pikaajalise elaniku elamisloa ja tööloa vormide kehtestamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2010. a määruses nr 88 „Tähtajalise elamisloa ja tööloa taotlemise, andmise, pikendamise ning kehtetuks tunnistamise ning pikaajalise elaniku elamisloa taotlemise, andmise, taastamise ning kehtetuks tunnistamise kord ning tähtajalise elamisloa, pikaajalise elaniku elamisloa ja tööloa vormide kehtestamine” (RT I, 18.05.2011, 7) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõikes 2, § 6 lõikes 2, § 7 lõikes 7 ja § 19 lõikes 2 asendatakse sõna „prefektuur” sõnadega „Politsei- ja Piirivalveamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõikest 3, § 8 lõike 3 sissejuhatavast osast, § 10 lõike 2 sissejuhatavast osast, § 11 lõike 2 sissejuhatavast osast, § 12 lõike 2 sissejuhatavast osast, § 13 lõigetest 2, 21, 22 ja 10, §-st 18, § 26 lõikest 1, § 31 lõike 2 sissejuhatavast osast, § 32 lõikest 2, § 42 lõikest 1, §-st 45 ja § 48 lõikest 1 jäetakse välja sõnad „või prefektuur” vastavas käändes;

3) paragrahvi 7 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Välismaalane, kellel mõjuval põhjusel puudub võimalus esitada tähtajalise elamisloa taotlus Eesti välisesindusele, esitab kirjaliku sooviavalduse tähtajalise elamisloa taotluse erandina Politsei- ja Piirivalveametile esitamiseks (peatükis edaspidi sooviavaldus). Sooviavalduse esitab välismaalane Politsei- ja Piirivalveametile.”.

§ 48.  Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruse nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 9. septembri 2010. a määruses nr 134 „Ulatusliku või pikaajalise päästetöö või demineerimistööga seotud kulude hüvitamise ja tasu maksmise ulatus ja kord” (RT I 2010, 64, 479) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõigetes 1, 4 ja 5 ja § 6 lõikes 1 asendatakse sõna „päästeasutus” sõnaga „Päästeamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Vabatahtliku päästja või füüsilise isiku tööaja ja tasu arvestust peab Päästeamet.”;

3) paragrahv 7 sõnastatakse järgmiselt:

§ 7. Hüvitise ja tasu taotlemise kord

(1) Hüvitise taotleja esitab Päästeametile 10 tööpäeva jooksul arvates päästetöö lõppemise päevast või päevast, mil hüvitise taotleja sai teada või oleks pidanud teada saama kulude tekkimisest, alljärgnevad dokumendid:
1) tekkinud kulude hüvitamise taotlus;
2) üksikasjalik kulude arvestus.

(2) Päästetööl osalenud riigiteenistuja esitab lõikes 1 nimetatud dokumentidele lisaks tööandja kinnituse palga mittesäilimise kohta ajavahemikul, mil ta osales päästetööl.

(3) Päästeamet vaatab esitatud taotlused läbi ja kontrollib hüvitise taotleja esitatud kulude arvestuse vastavust tegelikele kuludele, käesolevas määruses toodud nõuetele ja päästeametnike antud korraldustele ning vormistab kirjaliku arvamuse tekkinud kulude põhjendatuse ja rakendatud meetmete vajalikkuse kohta.

(4) Päästeamet esitab 20 tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud taotluse ja arvestuse saamise päevast arvates Siseministeeriumile:
1) koondtaotluse Vabariigi Valitsuse reservist raha eraldamise kohta;
2) hüvitise taotleja esitatud kulude hüvitamise taotluse;
3) hüvitise taotleja esitatud üksikasjaliku kulude aruande;
4) Päästeameti arvamuse tekkinud kulude põhjendatuse kohta;
5) Päästeameti koostatud tasu saajate ja tasu arvestuse koondaruande.

(5) Siseministeerium kontrollib Päästeameti poolt taotluses esitatud andmete õigsust ja esitab Rahandusministeeriumile koos lõikes 4 nimetatud dokumentidega vastavalt kehtivale korrale koondtaotluse raha eraldamiseks Vabariigi Valitsuse reservist.

(6) Hüvitise või tasu maksab hüvitise taotlejale või tasu saajale Päästeamet pärast Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud summa laekumist. Päästeamet võib enne Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud summa laekumist eelarveliste vahendite olemasolu korral maksta hüvitise taotlejale või tasu saajale hüvitise või tasu oma eelarvest.”.

§ 49.  Vabariigi Valituse 17. juuni 2010. a määruse nr 84 „Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad” muutmine

Vabariigi Valituse 17. juuni 2010. a määruse nr 84 „Viisa andmise otsustamisel kooskõlastuse andmise kord ja tähtajad” (RT I 2010, 45, 269) § 2 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Piiripunktis erandina viisa andmise ning Eesti Vabariigile siduva lühiajaliste viisade väljastamise lihtsustamise lepingu alusel viisa andmise kooskõlastab Siseministeeriumi valitsemisala asutus vajaduse korral ühe tööpäeva jooksul.”.

§ 50.  Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 86 „Viisaregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruses nr 86 „Viisaregistri pidamise põhimäärus” (RT I, 08.10.2011, 5) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekstist jäetakse välja sõna „prefektuur,”;

2) paragrahvi 15 lõike 1 punktist 1 jäetakse välja sõnad „ja prefektuur”.

§ 51.  Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 85 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2010. a määruse nr 85 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu pidamise põhimäärus” (RT I 2010, 45, 270) § 2 sõnastatakse järgmiselt:

§ 2. Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

Andmekogu vastutav töötleja on Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi vastutav töötleja) ning volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (edaspidi volitatud töötleja).”.

§ 52.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Andrus Ansip
Peaminister

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json