Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti teenistujate koosseis

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 143

Politsei- ja Piirivalveameti teenistujate koosseis

Vastu võetud 27.12.2011 nr 32

Määrus kehtestatakse „Vabariigi Valitsuse seaduse” § 49 lõike 1 punkti 11 ning „Politsei ja piirivalve seaduse” § 6 alusel.

§ 1.  Politsei- ja Piirivalveameti teenistujate koosseis

  (1) Politsei- ja Piirivalveameti teenistujate koosseisu ameti- ja abiteenistuskohtade arvuks kinnitatakse 6295, neist politseiametnike ametikohti 4640 ning avaliku teenistuse üldliigi ameti- ja abiteenistuskohti 1655, sh kodakondsuse ja migratsiooni valdkonna ametikohad.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ameti- ja abiteenistuskohad (välja arvatud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ja tema vahetus alluvuses olevate teenistujate ametikohad) jaotatakse Politsei- ja Piirivalveameti põhimääruses sätestatud struktuuriüksuste vahel Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori käskkirjaga, millega määratakse ka ameti- ja abiteenistuskohtade nimetused ning politseiametnike ametikohad ja vajadusel moodustatakse struktuuriüksuse koosseisus allüksused.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Siseministri 1. veebruari 2010. a määrus nr 2 „Politseiasutuste teenistujate koosseisud” (RTL, 10.02.2010, 109) tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Ken-Marti Vaher
Siseminister

Tarmo Türkson
Kantsler

/otsingu_soovitused.json