Teksti suurus:

Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 144

Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu asutamine ja andmekogu põhimäärus

Vastu võetud 27.12.2011 nr 7

Määrus kehtestatakse „Strateegilise kauba seaduse” § 73 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu asutamine ja nimi

  (1) Strateegilise kauba litsentside, üldloa kasutaja õiendite ja lõppkasutuse järelevalve dokumentide andmekogu on asutatud välisministri 21. mai 2004. a määrusega nr 9 „Strateegilise kauba sisseveolitsentside, väljaveolitsentside, transiidilubade, väljaveo üldloa kasutaja õiendite ja lõppkasutuse järelevalve dokumentide andmebaasi asutamine ja selle pidamise kord”.

  (2) Sõjalise kauba vahendajate andmekogu on asutatud Vabariigi Valitsuse 9. märtsi 2004. a määrusega nr 60 „Sõjalise kauba vahendajate riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus”.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud andmekogude ühendamisel loodava andmekogu nimetus on „Strateegilise kaubaga seotud toimingute andmekogu” (edaspidi andmekogu).

§ 2.  Andmekogu pidamise eesmärk

  Andmekogu pidamise eesmärk on võimaldada strateegilise kauba komisjonil (edaspidi komisjon) teostada strateegilise kauba kontrolli strateegilise kauba veo, teenuse osutamise ja strateegilise kaubaga tegelevate ettevõtjate üle.

§ 3.  Andmekogu vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Andmekogu vastutav töötleja on Välisministeerium (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Andmekogu volitatud töötlejad on Kaitseministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Kaitsepolitseiamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Maksu- ja Tolliamet (edaspidi volitatud töötleja) käesoleva määrusega ettenähtud ulatuses.

§ 4.  Andmekogu ülesehitus

  (1) Andmekogu peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna, mille moodustavad digitaalne kanderaamat ja digitaalne menetluse andmebaas, ning andmekogu kannete alusdokumentide toimikutena.

  (2) Digitaalse kanderaamatu koosseisus on käesoleva määruse §-des 5–10 nimetatud andmed, välja arvatud menetlusega seotud teave, mida hoitakse digitaalses menetluse andmebaasis.

2. peatükk Andmekogusse kantavad andmed 

§ 5.  Andmed litsentsi kohta

  Litsentsi kohta kantakse andmekogusse:
  1) väljastatud litsentsi nimetus, number ja kehtivus;
  2) komisjoni otsuse number ja kuupäev;
  3) litsentsi omaja ning taotlusega seotud osaliste nimed või ärinimed ja seotud riigid;
  4) kauba kirjeldus ja strateegilise kauba nimekirja kategooria number;
  5) kauba kogus, väärtus ja lõppkasutus;
  6) litsentsiga seotud lisatingimus;
  7) litsentsi andmete muutumine, litsentsi tühistamine, kehtetuks tunnistamine, kehtivuse peatamine ja kehtivuse taastamine;
  8) muu litsentsiga seotud oluline teave.

§ 6.  Andmed üldloa kasutaja kohta

  Üldloa kasutaja kohta kantakse andmekogusse:
  1) üldloa nimetus, number ja üldloa kasutamise õiguse tähtaeg;
  2) komisjoni otsuse number ja kuupäev;
  3) üldloa kasutaja nimi või ärinimi ning seotud riigid;
  4) kauba kirjeldus ning strateegilise kauba nimekirja kategooria number;
  5) üldloa kasutamise piirang;
  6) üldloa kasutaja andmete muutumine;
  7) kasutamise õiguse tühistamine, kehtetuks tunnistamine, kehtivuse peatamine ja kehtivuse taastamine;
  8) muu oluline teave üldloa kasutaja kohta.

§ 7.  Andmed sertifitseeritud ettevõtja kohta

  Sertifitseeritud ettevõtja kohta kantakse andmekogusse:
  1) sertifitseeritud ettevõtja nimi või ärinimi ja registrikood ning sertifitseeringu kehtivus;
  2) komisjoni otsuse number ja kuupäev;
  3) teave sertifitseerimise kriteeriumidele vastavuse kohta;
  4) sertifitseerimise piirang ja lisatingimus;
  5) sertifitseeritud ettevõtja andmete muutumine;
  6) sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse tühistamine, kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine;
  7) sertifitseerimisega seotud eriloa nimetus, number ja kehtivus;
  8) muu oluline teave sertifitseeritud ettevõtja kohta.

§ 8.  Andmed sertifitseeritud kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjate kohta

  Sertifitseeritud kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtja kohta kantakse andmekogusse:
  1) sertifitseeritud ettevõtja nimi või ärinimi ja registrikood ning sertifitseeringu kehtivus;
  2) komisjoni otsuse number ja kuupäev;
  3) teave sertifitseerimise kriteeriumidele vastavuse kohta;
  4) sertifitseerimise piirang ja lisatingimus;
  5) sertifitseeritud ettevõtja andmete muutumine;
  6) sertifikaadi või sertifitseerimise otsuse tühistamine, kehtetuks tunnistamine ja kehtivuse peatamine;
  7) sertifitseerimisega seotud eriloa nimetus, number ja kehtivus;
  8) muu oluline teave sertifitseeritud ettevõtja kohta.

§ 9.  Andmed lõppkasutuse järelevalve dokumendi kohta

  Lõppkasutuse järelevalve dokumendi kohta kantakse andmekogusse:
  1) väljastatud lõppkasutuse järelevalve dokumendi nimetus, number ja kehtivus;
  2) komisjoni otsuse number ja kuupäev;
  3) lõppkasutuse järelevalve dokumendi omaja ning taotlusega seotud osaliste nimed või ärinimed ja seotud riigid;
  4) kauba kirjeldus ja strateegilise kauba nimekirja kategooria number;
  5) kauba kogus, väärtus ning lõppkasutus;
  6) lõppkasutuse järelevalve dokumendi lisatingimus;
  7) vajaduse korral teave lõppkasutuse järelevalve dokumendi kehtetuks tunnistamise kohta;
  8) muu oluline teave lõppkasutaja kohta.

§ 10.  Andmed sõjalise kauba vahendaja kohta

  Sõjalise kauba vahendaja kohta kantakse andmekogusse:
  1) sõjalise kauba vahendaja nimi või ärinimi ja registrikood, lubatud sihtriigid ning vahendamise õiguse tähtaeg;
  2) komisjoni otsuse number ja kuupäev;
  3) vahendatava kauba kirjeldus ja strateegilise kauba nimekirja kategooria number;
  4) kauba kogus, väärtus ja lõppkasutus;
  5) vahendustegevuse lisapiirang;
  6) sõjalise kauba vahendaja andmete muutumine;
  7) sõjalise kauba vahendaja andmekogust kustutamise aeg;
  8) muu oluline teave sõjalise kauba vahendaja kohta.

3. peatükk Andmete kandmine andmekogusse 

§ 11.  Andmete andmekogusse kandmise alusdokumendid

  Alusdokumendid on:
  1) komisjonile esitatud taotlus, avaldus ja lisadokumendid;
  2) strateegilise kaubaga tegeleva ettevõtja kohta pädevalt isikult või asutuselt saadud dokumendid;
  3) komisjoni protokollid, otsused ja ettekirjutused;
  4) muu menetluse või toimingu tegemist taotleva isikuga seotud teave.

§ 12.  Andmete andmekogusse kandmine

  (1) Andmekogusse andmeandjaks on strateegilise kaubaga toimingu tegemist taotlev isik ning vastutav ja volitatud töötleja.

  (2) Andmekogusse andmete kandmise pädevus on vastutava töötleja ja volitatud töötleja ametnikel nendele teenistusülesannete täitmiseks määratud ulatuses. Volitatud töötleja ametnikul on õigus kanda andmeid andmekogusse menetlusega seotud teabe ulatuses.

  (3) Vastutav töötleja kannab andmed digitaalsesse kanderaamatusse viie tööpäeva jooksul komisjoni otsuse tegemisest.

  (4) Andmete puudumise korral jäetakse kanne tegemata.

§ 13.  Andmete õigsuse tagamine

  (1) Andmeandja vastutab tema poolt esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal.

  (2) Andmekogu vastutava või volitatud töötleja ametnik vastutab tema poolt andmekogusse kantud andmete vastavuse eest andmeandja esitatud andmetele.

§ 14.  Ebaõigete andmete parandamine

  Kui vastutav või volitatud töötleja avastab andmekogus ebaõigeid andmeid või kui temale on nendest teatatud, teeb ta andmekogus paranduse viie tööpäeva jooksul õigete andmete saamisest.

4. peatükk Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele 

§ 15.  Juurdepääs andmekogusse kantud andmetele

  (1) Välisministeerium teeb oma veebilehel kättesaadavaks:
  1) Eesti sertifitseeritud ettevõtjate nimekirja;
  2) sertifitseeritud kaitseotstarbeliste toodete vastuvõtjate nimekirja viitega Euroopa Komisjoni veebilehele, kus on avaldatud Euroopa Liidu liikmesriikide sertifitseeritud vastuvõtjate keskregister;
  3) sõjalise kauba vahendajate nimekirja.

  (2) Andmekogusse kantud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetamata andmed on juurdepääsupiiranguga „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse”, „Avaliku teabe seaduse” ja „Isikuandmete kaitse seaduse” kohaselt ja neid ei avalikustata.

  (3) Vastutava ja volitatud töötleja ametnikel ning andmekaitse järelevalveasutuse selleks volitatud isikutel on andmetele juurdepääs teenistusülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses, samuti on juurdepääs andmekogu arendaval või hooldaval isikul tööülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses.

§ 16.  Andmete väljastamine andmekogust

  (1) Andmekogu vastutav töötleja väljastab kirjaliku taotluse alusel digitaalse kanderaamatu andmeid:
  1) andmesubjektile;
  2) põhjendatud huvi olemasolul kolmandale isikule, kui andmesubjekt annab andmete väljastamiseks oma nõusoleku.

  (2) Andmekogu vastutav töötleja väljastab kirjaliku taotluse alusel andmeid riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutusele ning avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, kui andmete väljastamiseks on vahetult seadusest tulenev alus ning see on neile vajalik seadusega pandud ülesannete täitmiseks.

  (3) Andmete väljastamise kirjalikus taotluses peab olema märgitud andmete taotleja nimi ja kontaktandmed ning andmete taotlemise eesmärk ja alus.

  (4) Andmekogu vastutav töötleja peab digitaalselt arvestust andmete väljastamise aja, eesmärgi, väljastatud andmete koosseisu ja andmete saaja üle.

  (5) Andmekogust väljastatakse andmeid tasuta.

5. peatükk Andmete säilitamine ja turvalisus, andmekogu pidamise rahastamine ning andmekogu lõpetamine 

§ 17.  Andmekogus sisalduvate andmete ja nende alusdokumentide säilitamine

  Andmekogus olevaid andmeid säilitatakse alaliselt. Andmekogusse kantud andmete alusdokumente säilitatakse kooskõlas „Arhiiviseadusega” ning vastutava töötleja kehtestatud korraga.

§ 18.  Andmete turvalisus

  Andmekogu turvaklass on K1T1S2 ning andmekogu turbeaste on keskmine (M).

§ 19.  Andmekogu rahastamine

  Andmekogu pidamist rahastatakse Välisministeeriumile riigieelarvest selleks otstarbeks eraldatavatest vahenditest.

§ 20.  Andmekogu lõpetamine

  Andmekogu lõpetamise otsustab välisminister.

6. peatükk Rakendussätted 

§ 21.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva määruse § 15 lõike 1 punkt 2 jõustub 2012. aasta 30. juunil.

Urmas Paet
Minister

Alar Streimann
Kantsler

/otsingu_soovitused.json