Teksti suurus:

Strateegilise kaubaga seotud toimingute vormid

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 145

Strateegilise kaubaga seotud toimingute vormid

Vastu võetud 27.12.2011 nr 6

Määrus kehtestatakse „Strateegilise kauba seaduse” § 13 lõike 4, § 18 lõike 4, § 24 lõike 4, § 27 lõike 5, § 35 lõike 3, § 39 lõike 6, § 42 lõike 6, § 48 lõike 4, § 50 lõike 5, § 58 lõike 2, § 61 lõike 4 ja § 64 lõike 3 alusel.

§ 1.  Vormide kehtestamine

  (1) Määrusega kehtestatakse järgmised strateegilise kauba erilubadega seotud taotluste ja aruande vormid:
  1) sõjalise kauba sisseveolitsentsi taotluse vorm (lisa 1);
  2) sõjalise kauba väljaveolitsentsi taotluse vorm (lisa 2);
  3) sõjalise kauba transiidilitsentsi taotluse vorm (lisa 3);
  4) sõjalise kaubaga seotud teenuse osutamise litsentsi taotluse vorm (lisa 4);
  5) sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotluse vorm (lisa 5);
  6) kahesuguse kasutusega kauba väljaveolitsentsi taotluse vorm (lisa 6);
  7) kahesuguse kasutusega kauba transiidilitsentsi taotluse vorm (lisa 7);
  8) kahesuguse kasutusega kauba vahendusteenuse osutamise litsentsi taotluse vorm (lisa 8);
  9) kauba, mida on võimalik kasutada inimõiguste rikkumiseks, sisse- või väljaveolitsentsi taotluse vorm (lisa 9);
  10) sertifitseerimise taotluse vorm (lisa 10);
  11) üldloa kasutajaks registreerimise taotluse vorm (lisa 11);
  12) aruande vorm (lisa 12).

  (2) Määrusega kehtestatakse järgmised lõppkasutuse järelevalve dokumentide taotluste vormid:
  1) lõppkasutaja sertifikaadi taotluse vorm (lisa 13);
  2) rahvusvahelise impordisertifikaadi taotluse vorm (lisa 14);
  3) kauba kättesaamise tõendi taotluse vorm (lisa 15).

  (3) Määrusega kehtestatakse järgmised strateegilise kauba erilubadega seotud dokumentide vormid:
  1) sõjalise kauba sisseveolitsentsi vorm (lisa 16);
  2) sõjalise kauba väljaveolitsentsi vorm (lisa 17);
  3) sõjalise kauba transiidilitsentsi vorm (lisa 18);
  4) sõjalise kaubaga seotud teenuse osutamise litsentsi vorm (lisa 19);
  5) kahesuguse kasutusega kauba väljaveolitsentsi vorm (lisa 20);
  6) kahesuguse kasutusega kauba transiidilitsentsi vorm (lisa 21);
  7) kahesuguse kasutusega kauba vahendusteenuse osutamise litsentsi vorm (lisa 22);
  8) inimõiguste rikkumist võimaldava kauba sisse- või väljaveolitsentsi vorm (lisa 23);
  9) sertifikaadi vorm (lisa 24).

  (4) Määrusega kehtestatakse järgmised lõppkasutuse järelevalve dokumentide vormid:
  1) lõppkasutaja sertifikaadi vorm (lisa 25);
  2) rahvusvahelise impordisertifikaadi vorm (lisa 26);
  3) kauba kättesaamise tõendi vorm (lisa 27).

  (5) Kahesuguse kasutusega kauba Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel kasutatakse kahesuguse kasutusega kauba väljaveolitsentsi ja taotluse vormi.

  (6) Kaitseotstarbelise toote Euroopa Liidu sisesel edasitoimetamisel kasutatakse sõjalise kauba väljaveolitsentsi ja taotluse vormi.

§ 2.  Dokumentide tehniline kirjeldus

  (1) Käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktides 1–4, 6–9 ja 12 ning lõikes 2 nimetatud taotlused ja aruanne vormistatakse valgel paberil A4 formaadis vastava vormi kohaselt.

  (2) Käesoleva määruse § 1 lõike 1 punktides 5, 10 ja 11 nimetatud taotlused vormistatakse taotlejast ettevõtja kirjaplangil, selle olemasolul, või valgel paberil A4 formaadis vastava vormi kohaselt.

  (3) Käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktides 1–8 nimetatud dokumendid (edaspidi litsents) vormistatakse A4 formaadis turvamustri, vesimärkide ja turvaelementidega plangile määruse vastavas lisas kehtestatud vormi kohaselt.

  (4) Litsents vormistatakse kolmes eksemplaris. Litsentsi originaaleksemplari plank on helesinine (lisa 28), esimese ärakirja plank roosa (lisa 29) ja teise ärakirja plank roheline (lisa 30).

  (5) Käesoleva määruse § 1 lõike 3 punktis 9 nimetatud sertifikaat vormistatakse strateegilise kauba komisjoni kirjaplangile vastava vormi kohaselt.

  (6) Käesoleva määruse § 1 lõikes 4 nimetatud lõppkasutuse järelevalve dokumendid vormistatakse A4 formaadis turvamustri, vesimärkide ja turvaelementidega plangile määruse vastavas lisas kehtestatud vormi kohaselt. Lõppkasutuse järelevalve dokumendi plank on lilla (lisa 31).

§ 3.  Väljastatavale dokumendile kantavad andmed

  (1) Litsentsile kantakse järgmised andmed:
  1) strateegilise kauba eksportija, importija, printsipaali ning sõjalise kaubaga seotud teenuse osutaja nimi, kontaktandmed ning füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja juriidilise isiku registrikood;
  2) kauba või teenuse saaja ja kauba lõppkasutaja nimi, kontaktandmed ning füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja juriidilise isiku registrikood;
  3) litsentsi number ja kehtivus;
  4) kauba päritoluriik, lähteriik, lõplik sihtriik, teenuse osutamise ja tarbimise riik ning riigi koodid;
  5) kauba või teenuse kirjeldus, lõppkasutusvaldkond ja -koht;
  6) kauba kogus ja kauba või teenuse väärtus;
  7) kauba tollinomenklatuuri kood;
  8) strateegilise kauba nimekirja kood;
  9) lepingu kuupäev;
  10) tollikäitlusviisi kood;
  11) kauba veo või teenuse osutamise ja lõppkasutuse lisatingimused;
  12) kontaktisiku ja esindaja nimi, telefoninumber ja elektronposti aadress;
  13) strateegilise kauba komisjoni otsuse number ja litsentsi väljastamise kuupäev.

  (2) Sisseveolitsentsile ja väljaveolitsentsile kantakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetele tollideklaratsiooni number, sisse- või väljaveo kuupäev ning kauba jääkkogused.

  (3) Transiidilitsentsile kantakse lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud andmetele transiidi lähte- ja sihttolliasutus.

  (4) Sertifikaadile kantakse järgmised andmed:
  1) vastuvõtjast ettevõtja nimi ja kontaktandmed ning füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja juriidilise isiku registrikood;
  2) vastuvõtjast ettevõtja tootmisüksuse aadress;
  3) sertifitseerimisel välistatud kaitseotstarbelise toote kauba nimekirja kood;
  4) sertifikaadi number ja kehtivus;
  5) strateegilise kauba komisjoni otsuse number ja sertifikaadi väljastamise kuupäev.

  (5) Lõppkasutuse järelevalve dokumendile kantakse järgmised andmed:
  1) eksportija, importija, kauba saaja ja lõppkasutaja nimi, kontaktandmed ning füüsilise isiku isikukood või sünniaeg ja juriidilise isiku registrikood;
  2) lõppkasutuse järelevalve dokumendi nimetus, number, väljaandmise koht ja kuupäev;
  3) lõppkasutuse järelevalve dokumendiga seotud rahvusvahelise impordisertifikaadi, lõppkasutaja sertifikaadi ja kauba kättesaamise tõendi number;
  4) strateegilise kauba komisjoni otsuse number, tingimused ja ettekirjutused;
  5) eksportiv riik ja selle kood;
  6) kauba kirjeldus, kogus, väärtus ja strateegilise kauba nimekirja kood.

§ 4.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2012. a.

Urmas Paet
Minister

Alar Streimann
Kantsler

Lisa 1 Sõjalise kauba sisseveolitsentsi taotluse vorm

Lisa 2 Sõjalise kauba väljaveolitsentsi taotluse vorm

Lisa 3 Sõjalise kauba transiidilitsentsi taotluse vorm

Lisa 4 Sõjalise kaubaga seotud teenuse osutamise litsentsi taotluse vorm

Lisa 5 Sõjalise kauba vahendajaks registreerimise taotluse vorm

Lisa 6 Kahesuguse kasutusega kauba väljaveolitsentsi taotluse vorm

Lisa 7 Kahesuguse kasutusega kauba transiidilitsentsi taotluse vorm

Lisa 8 Kahesuguse kasutusega kauba vahendusteenuse osutamise litsentsi taotluse vorm

Lisa 9 Kauba, mida on võimalik kasutada inimõiguste rikkumiseks, sisse- või väljaveolitsentsi taotluse vorm

Lisa 10 Sertifitseerimise taotluse vorm

Lisa 11 Üldloa kasutajaks registreerimise taotluse vorm

Lisa 12 Aruande vorm

Lisa 13 Lõppkasutaja sertifikaadi taotluse vorm

Lisa 14 Rahvusvahelise impordisertifikaadi taotluse vorm

Lisa 15 Kauba kättesaamise tõendi taotluse vorm

Lisa 16 Sõjalise kauba sisseveolitsentsi vorm

Lisa 17 Sõjalise kauba väljaveolitsentsi vorm

Lisa 18 Sõjalise kauba transiidilitsentsi vorm

Lisa 19 Sõjalise kaubaga seotud teenuse osutamise litsentsi vorm

Lisa 20 Kahesuguse kasutusega kauba väljaveolitsentsi vorm

Lisa 21 Kahesuguse kasutusega kauba transiidilitsentsi vorm

Lisa 22 Kahesuguse kasutusega kauba vahendusteenuse osutamise litsentsi vorm

Lisa 23 Kauba, mida on võimalik kasutada inimõiguste rikkumiseks, sisse- või väljaveolitsentsi vorm

Lisa 24 Sertifikaadi vorm

Lisa 25 Lõppkasutaja sertifikaadi vorm

Lisa 26 Rahvusvahelise impordisertifikaadi vorm

Lisa 27 Kauba kättesaamise tõendi vorm

Lisa 28 Litsentsi originaaleksemplari plank

Lisa 29 Litsentsi esimese ärakirja plank

Lisa 30 Litsentsi teise ärakirja plank

Lisa 31 Lõppkasutuse järelevalve dokumendi plank

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json