Teksti suurus:

Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded, nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord, vabatahtliku päästja kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaeg ning tema väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:15.07.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 07.07.2020, 3

Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded, nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord, vabatahtliku päästja kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaeg ning tema väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

Vastu võetud 10.11.2010 nr 57
RT I, 19.11.2010, 1
jõustumine 22.11.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 7201.01.2012
12.09.2018RT I, 18.09.2018, 121.09.2018
29.06.2020RT I, 07.07.2020, 115.07.2020

Määrus kehtestatakse päästeseaduse § 33 lõike 2 ja § 38 lõike 8 alusel.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega sätestatakse:
  1) vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuded, sealhulgas isikuomaduste, füüsilise ettevalmistuse, väljaõppe ja terviseseisundi nõuded, nendele vastavuse kontrollimise tingimused ja kord;
  2) vabatahtliku päästja kohta kogutud isikuandmete säilitamise tähtaeg;
  3) vabatahtliku päästja väljaõppe ja arvestuse läbiviimise kord.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

§ 2.   Vabatahtlike päästjate jagunemine ja nõuete kehtestamine

  Vabatahtlikud päästjad jagunevad vastavalt kehtestatud nõuetele järgnevalt:
  1) iseseisvalt ennetustööl osalev vabatahtlik päästja;
  2) koos päästeametnikuga päästetööl osalev vabatahtlik päästja;
  3) iseseisvalt päästeametniku korraldusel päästetööl osalev vabatahtlik päästja;
  4) iseseisvalt päästeametniku korraldusel eriväljaõpet nõudval päästetööl osalev vabatahtlikpäästja.

§ 3.   Vabatahtliku päästja kutsesobivus

  (1) Vabatahtlikuks päästjaks saab arvata ja vabatahtliku päästjana saab tegutseda Eesti Vabariigile lojaalne ja seadusekuulekas ning vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuetele vastav isik.

  (2) Vabatahtliku päästja kutsesobivus koosneb:
  1) isikuomadustest;
  2) füüsilisest ettevalmistusest;
  3) väljaõppest;
  4) terviseseisundist.

2. peatükk Vabatahtlikule päästjale esitatavad kutsesobivuse nõuded ja nõuete kontrollimine 

§ 4.   Nõuded vabatahtliku päästja isikuomadustele

  Vabatahtliku päästjana saab tegutseda isik, kes vastab järgmistele isikuomadustele:
  1) on võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskab teha meeskonnatööd;
  2) on aus, kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, sealhulgas võimeline langetama otsuseid iseseisvalt oma pädevuse piires ja võimeline nägema ette otsuste tagajärgi;
  3) on hea suhtlemisoskusega.

§ 5.   Vabatahtliku päästja isikuomaduste kontrollimine

  Vabatahtlikule päästjale kehtestatud isikuomaduste nõuete täitmist kontrollib Päästeamet vabatahtlikuks päästjaks saada soovijaga läbiviidava vestluse käigus enne vabatahtlikuks päästjaks arvamist. Päästeamet võib vajadusel isikuomaduste kontrollimiseks küsida vabatahtlikuks päästjaks saada soovija tööandjalt vabatahtlikuks päästjaks saada soovija iseloomustust.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 6.   Nõuded vabatahtliku päästja füüsilisele ettevalmistusele

  (1) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel päästetööl osaleva vabatahtliku päästja füüsiline ettevalmistus peab tagama vabatahtliku päästja päästesündmuse lahendamise ülesannete nõuetekohase täitmise.

  (2) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel eriväljaõpet nõudval päästetööl osaleva vabatahtliku päästja füüsiline ettevalmistus peab vastama päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel päästeteenistujale kehtestatud füüsilise ettevalmistuse nõuetele.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

§ 7.   Vabatahtliku päästja füüsilise ettevalmistuse kontrollimine

  (1) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel päästetööl osaleva vabatahtliku päästja füüsilist ettevalmistust kontrollib Päästeamet vabatahtliku päästja teise astme õppe läbiviimise käigus ning edaspidi vastavalt vajadusele, ent mitte sagedamini, kui üks kord kolme aasta jooksul.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel päästetööl osaleva vabatahtliku päästja füüsilise ettevalmistuse kontrollimise vajaduse ilmnemisel teeb päästeametnik vastava ettekande Päästeameti peadirektorile, kes ettekande heakskiitmisel määrab füüsilise ettevalmistuse kontrollimise kohustuslikkuse koos kontrollimise aja, koha ja läbiviijate määramisega.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel päästetööl osaleva vabatahtliku päästja füüsilise ettevalmistuse kontrollimisel lähtub Päästeamet käesoleva määruse §-s 16 sätestatud arvestuse läbiviimise korrast.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel eriväljaõpet nõudval päästetööl osaleva vabatahtliku päästja füüsilist ettevalmistust kontrollib Päästeamet vastavalt päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel päästeteenistujale kehtestatud füüsilise ettevalmistuse nõuete kontrollile.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

§ 8.   Nõuded vabatahtliku päästja päästealasele väljaõppele

  (1) Iseseisvalt ennetustööl ja koos päästeametnikuga päästetööl osalev vabatahtlik päästja peab olema läbinud Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud vähemalt 16-tunnise vabatahtliku päästja esimese astme õppe.

  (2) Vabatahtliku päästja esimese astme õppe läbimise nõue ei laiene isikule, kellel on päästeteenistuse seaduse § 13 alusel arvestatud päästeteenistuse staaži vähemalt kolm aastat.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (3) Kui vabatahtlikuna päästetegevuses osalenud isik on enne 1. septembrit 2010 läbinud päästeseaduse § 38 lõikes 3 nimetatud vabatahtliku päästja esimese astme õppe, ei kohaldata tema suhtes esimese astme õppe läbimise nõuet.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (4) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel päästetööl osalev vabatahtlik päästja peab olema läbinud Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud vähemalt 36-tunnise vabatahtliku päästja teise astme õppe.

  (5) Vabatahtliku päästja teise astme õppe läbimise nõue ei laiene isikule, kellel on päästeteenistuse seaduse § 13 alusel arvestatud päästeteenistuse staaži vähemalt kolm aastat. Nimetatud isikute teise astme õpe kestab vähemalt kuus tundi.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (6) Kui vabatahtlikuna päästetegevuses osalenud isik on enne 1. septembrit 2010 läbinud päästeseaduse § 38 lõikes 6 nimetatud vabatahtliku päästja teise astme õppe vähemalt 30 tunni ulatuses, kestab tema teise astme õpe vähemalt kuus tundi.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (7) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel päästetööl osalev vabatahtlik päästja peab olema läbinud Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud vähemalt kuuetunnise vabatahtliku päästja teise astme õppe täienduskoolituse iga viie aasta järel.

  (8) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel eriväljaõpet nõudval päästetööl osalev vabatahtlik päästja peab olema läbinud Päästeameti peadirektori poolt kehtestatud vastava eriväljaõppe kursuse ja eriväljaõppe täienduskoolituse.

  (9) Vabatahtliku päästja väljaõppe läbiviimisel arvestatakse vabatahtliku päästja ja vabatahtliku päästja kandidaadi varasema õpi- ja töökogemusega. Varasema õpi- ja töökogemuse hindamise tulemuste põhjal võib Päästeamet ta suunata otse arvestuse tegemisele või lugeda tema väljaõpe läbituks.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

§ 9.   Vabatahtliku päästja päästealase väljaõppe kontroll

  (1) Iseseisvalt ennetustööl ja koos päästeametnikuga päästetööl osaleva vabatahtliku päästja väljaõppel teadmiste ja oskuste omandamist kontrollib Päästeamet vabatahtlikuks päästjaks saada soovija vabatahtliku päästja esimese astme õppe lõpus läbiviidava arvestusega, enne isiku vabatahtlikuks päästjaks arvamist.

  (2) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel päästetööl osaleva vabatahtliku päästja väljaõppel teadmiste ja oskuste omandamist kontrollib Päästeamet vabatahtliku päästja teise astme õppe või käesoleva määruse § 8 lõigetes 5 kuni 6 sätestatud kuuetunnise õppe lõpus läbiviidava arvestusega ning seejärel perioodiliselt iga viie aasta järel käesoleva määruse § 8 lõikes 7 sätestatud vabatahtliku päästja teise astme õppe täiendkoolituse lõpus läbiviidava arvestusega.

  (3) Iseseisvalt päästeametniku korraldusel eriväljaõpet nõudval päästetööl osaleva vabatahtliku päästja väljaõpet kontrollib Päästeamet vastava eriväljaõppe kursuse lõpus läbiviidava arvestuse käigus ning seejärel vastavalt päästeteenistuse seaduse alusel päästeteenistujale kehtestatud teadmiste ja oskuste kontrollimise nõuetele lähtudes läbitud eriväljaõppest.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (4) Vabatahtliku päästja väljaõppe kontrollimisel, välja arvatud vabatahtliku päästja esimese ja teise astme õppe või käesoleva määruse § 8 lõigetes 5 kuni 7 sätestatud õppe lõpus läbiviidava arvestuse korral, lähtub Päästeamet käesoleva määruse §-s 16 sätestatud arvestuse läbiviimise korrast.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 91.   Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuetele vastavuse kontrollimiseks kogutud andmete säilitamise tähtaeg
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  Vabatahtliku päästja kutsesobivuse nõuetele vastavuse kontrollimiseks kogutud andmeid säilitatakse kümme aastat vabatahtliku päästja staatuse lõppemisest.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

§ 10.   Nõuded vabatahtliku päästja tervisele

  (1) Vabatahtlikul päästjal ei tohi olla päästeseaduse § 34 punktides 2–4 nimetatud tervisehäireid.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (2) Vabatahtlik päästja, kes osaleb iseseisvalt päästeametniku korraldusel eriväljaõpet nõudval päästetööl peab vastama päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel kehtestatud I grupi päästeteenistujatele kehtestatud tervisenõuetele.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

§ 11.   Vabatahtliku päästja tervisekontroll

  (1) Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija peab enne vabatahtlikuks päästjaks kandideerimist läbima tervisekontrolli ja vabatahtlik päästja peab perioodiliselt läbima tervisekontrolli, mille käigus tehakse kindlaks tema tervise vastavus käesolevas määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtlik päästja tõendavad käesoleva määruse § 10 lõikes 1 nimetatud asjaolu ühel järgmistest viisidest:
  1) esitades kehtiva mootorsõidukijuhi tervisetõendi;
  2) esitades relvaseaduse §-s 351 sätestatud kehtiva tervisetõendi;
  3) päästeteenistujana on isiku terviseseisund vastav I–IV grupi päästeteenistuja tervisenõuetele;
  4) tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku merepäästjana või abipolitseinikuna on isiku terviseseisund vastav tegevväelase, politseiametniku, vanglateenistuse ametniku, vabatahtliku merepäästja või abipolitseiniku tervisenõuetele.

  (3) Vabatahtliku päästja, kes peab vastama käesoleva määruse § 10 lõikes 2 loetletud tervisenõuetele, tervisenõuetele vastavust kontrollitakse päästeteenistuse seaduse § 7 lõike 4 alusel kehtestatud määruse kohaselt.

  (4) Vabatahtliku päästja ja vabatahtlikuks päästjaks saada soovija võib suunata erakorralisse tervisekontrolli päästeametniku põhjendatud taotluse alusel.

  (5) Esmane tervisekontroll tehakse vabatahtlikuks päästjaks saada soovija kulul.

  (6) Perioodilise ja erakorralise tervisekontrolli kulud hüvitab Päästeamet enda määratud alustel ja korras.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

3. peatükk Vabatahtliku päästja päästealase väljaõppe läbiviimise kord 

§ 12.   Päästealase väljaõppe läbiviija

  (1) Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtliku päästja päästealast väljaõpet viib läbi Päästeamet.

  (2) Päästeameti nõusolekul võivad vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtliku päästja päästealastväljaõpet läbi viia vastavat pädevust omavad juriidilised ja füüsilised isikud, kelle kasutuses on väljaõppe läbiviimiseks vajalikud ruumid ja tehnilised vahendid käesoleva määruse §-s 8 sätestatud väljaõppe läbiviimiseks.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 13.   Päästealase väljaõppe läbiviimine

  (1) Päästeamet tagab vabatahtlikuks päästjaks saada soovijale võimaluse vabatahtliku päästja esimese astme õppel osalemiseks kuue kuu jooksul alates tema sooviavalduse esitamisest vabatahtlikuks päästjaks saamiseks.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Vabatahtliku päästja esimese astme õppe läbinul on järgmised teadmised ja oskused:
  1) teadmised iseseisvaks päästealasel ennetustööl osalemiseks;
  2) teadmised päästeametniku korraldusel ja koos temaga päästetööl osalemiseks;
  3) teadmised päästeasutuse ülesannetest ja vastutusalast;
  4) oskus käsitleda esmaseid tulekustutusvahendeid;
  5) teadmised võimalustest osaleda erinevatel õnnetustel abijõuna;
  6) teadmised ja oskused päästeseaduse § 38 lõikes 4 sätestatud meetmete kohaldamiseks.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (3) Päästeamet tagab vabatahtlikule päästjale võimaluse vabatahtliku päästja teise astme õppel osalemiseks ühe aasta jooksul alates vabatahtliku päästja sooviavalduse esitamisest vastaval õppel osalemiseks.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Vabatahtliku päästja teise astme õppe läbinul on järgmised teadmised ja oskused:
  1) teadmised päästeametniku korraldusel iseseisvaks päästetööl osalemiseks;
  2) teadmised päästetöö korraldamisest sündmuskohal;
  3) teadmised raadioside pidamise korraldamisest sündmuskohal;
  4) oskus kasutada päästetehnikat ja -varustust sündmuskohal;
  5) teadmised eriliigiliste päästetööde teostamiseks ja eriohtude tajumiseks päästetööl;
  6) teadmised ja oskused päästeseaduse § 38 lõikes 7 sätestatud meetmete kohaldamiseks.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

§ 14.   Päästealase väljaõppega kaasnevad kulud

  (1) Päästeameti poolt läbi viidud vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtliku päästja kohustusliku päästealase väljaõppe läbiviimisega kaasnevad kulud tasub Päästeamet.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtliku päästja päästealasel väljaõppel osalemisega kaasnevad kulud tasub väljaõppel osaleja.

  (3) Kui vabatahtlikuks päästjaks saada soovija ja vabatahtlik päästja läbib päästealase väljaõppe käesoleva määruse § 12 lõikes 2 nimetatud juriidilise või füüsilise isiku juures, tasub päästealase väljaõppe läbiviimise ja sellel osalemisega kaasnevad kulud päästealasel väljaõppel osaleja, kui Päästeametiga ei ole kokku lepitud teisiti.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

4. peatükk Vabatahtliku päästja arvestuse läbiviimise kord 

§ 15.   Arvestuse läbiviija

  (1) Vabatahtliku päästja esimese ja teise astme õppe ning käesoleva määruse § 8 lõigetes 5 kuni 7 sätestatud õppe järgset arvestust viib läbi Päästeamet.

  (2) Vabatahtliku päästja päästealaste teadmiste ja oskuste kontrolliks läbi viidavaid arvestusi viib läbi Päästeamet või käesoleva määruse § 12 lõikes 2 nimetatud isik kooskõlastatult Päästeametiga.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

§ 16.   Arvestuse läbiviimise kord

  (1) Päästeameti poolt läbi viidavast arvestusest teavitatakse arvestusel osalejaid vähemalt 30 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Käesolev nõue ei laiene vabatahtliku päästja esimese või teise astme õppe või käesoleva määruse § 8 lõigetes 5 kuni 7 sätestatud õppe järgsele arvestusele, mis on õppe läbimise lahutamatu osa.
[RT I, 29.12.2011, 72 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Arvestuse negatiivsele tulemusele sooritamise korral on vabatahtlikul päästjal kohustus sooritada esimene kordusarvestus 60 kalendripäeva jooksul ja teine kordusarvestus 120 kalendripäeva jooksul alates esimesest arvestuse sooritamise päevast.

5. peatükk Lõppsätted 
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

§ 17.   Rakendussätted
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

  (1) Isik, kes on tegutsenud vabatahtliku päästjana päästetöödel lepingu alusel enne 1. septembrit 2010, peab määruses sätestatud nõuetele vastama hiljemalt 31. detsembriks 2011.

  (2) Kuni 15. juulini 2020. aastal vabatahtliku päästja tervisetõendi vormil väljastatud tervisetõend kehtib vastava tõendi kehtivusaja lõpuni.
[RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

Lisa Vabatahtliku päästja tervisetõendi vorm
[Kehtetu - RT I, 07.07.2020, 1 - jõust. 15.07.2020]

/otsingu_soovitused.json