Teksti suurus:

Riiklik geograafiliste tähiste register

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 154

Riiklik geograafiliste tähiste register

Vastu võetud 05.05.2000 nr 151
RT I 2000, 38, 236
jõustumine 13.05.2000

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Geograafilise tähise kaitse seaduse» (RT I 1999, 102, 907) paragrahvi 21 lõike 1 alusel.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

1. peatükk «RIIKLIKU GEOGRAAFILISTE TÄHISTE REGISTRI» ASUTAMINE 

§ 1.  Registri asutamine

  Asutada «Riiklik geograafiliste tähiste register» (edaspidi register).

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav töötleja on Justiitsministeerium ja volitatud töötleja on Patendiamet.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.  Registri kasutamine

  Registri volitatud töötlejal alustada registri pidamist ühe kuu möödumisel määruse jõustumisest.

2. peatükk «RIIKLIKU GEOGRAAFILISTE TÄHISTE REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 4.  Registri pidamise eesmärk

  (1) Register asutatakse ühetasandilise andmekoguna «Geograafilise tähise kaitse seaduse» 4. peatüki alusel geograafiliste tähiste registreerimiseks.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Registri asutamise eesmärgiks on «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 3 lõike 1 mõistes geograafilistele tähistele õiguskaitse andmine, samuti õiguskaitse saanud geograafilisi tähiseid puudutavate andmete töötlemine ja andmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvis 40 sätestatud ulatuses ja tingimustel.

§ 5.  Registri nimi

  Registri ametlik nimi on «Riiklik geograafiliste tähiste register».

§ 6.  Registri pidamise viis

  Registrit peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ning paberkandjal registritoimikutena.

2. jagu Registri ülesehitus 

§ 7.  Registri osad

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne kanderaamat;
  2) registritoimikud.

§ 8.  Digitaalne kanderaamat

  (1) Digitaalne kanderaamat on digitaalsel kujul salvestatud andmete kogum, millest on võimalik loetavas vormis taasesitada kõigi tehtud märgete ja registrikannete andmed, nende tegemise aeg ja tegija, nende aluseks olevate dokumentide andmed, nende tegemisega seotud kirjavahetuse andmed ning registrikandeteadete avaldamise kuupäevad, kui need on olemas.

  (2) Digitaalse kanderaamatu pidamiseks kasutatav tarkvara peab võimaldama, et kellelgi peale selleks volitatud isiku ei oleks võimalik kanda kanderaamatusse andmeid ega neid muuta. Selleks volitatud isik saab kanderaamatusse andmeid kanda ja neid muuta ainult temale antud isikliku koodiga, mille edasiandmine on keelatud.

  (3) Digitaalsest kanderaamatust tehakse digitaalne varukoopia vähemalt üks kord nädalas.

§ 9.  Digitaalse kanderaamatu väljatrükk

  Igast digitaalsesse kanderaamatusse tehtud kandest tehakse väljatrükk. Väljatrükki hoitakse registritoimikus.

§ 10.  Registritoimik

  (1) Registritoimikud on digitaalse kanderaamatu lisad, mida peetakse paberkandjal iga registrile esitatud geograafilise tähise registreerimise taotluse (edaspidi registreerimistaotlus) kohta.

  (2) Registritoimik koosneb A- ja B-osast.

  (3) Registritoimiku A-osa sisaldab:
  1) kõiki dokumente, mis sisalduvad registreerimistaotluses selle esitamise päeval, kui registreerimistaotlus võetakse menetlusse;
  2) menetluse käigus taotlejalt ja teistelt isikutelt saadud registreerimistaotlust puudutavaid kirju ja muid dokumente;
  3) Patendiametist taotluse menetlemise käigus taotlejale ja teistele isikutele väljastatud kirjade ja dokumentide ärakirju;
  4) menetlusotsuseid ja menetluse kannete väljatrükke;
  5) muid dokumente, mis puudutavad registreerimistaotlust, kui need on saabunud registrisse enne geograafilise tähise registreerimise otsuse tegemist (edaspidi registreeringu tegemist).

  (4) Registritoimiku B-osa avatakse, kui on tehtud geograafilise tähise registreering.

  B-osa sisaldab:
  1) kirjeldust, mis näitab geograafilise tähisega tähistatava kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga ja määratleb geograafilise ala;
  2) tõendit geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis või päritoluriigi pädeva ametiasutuse tõendit, mis kinnitab kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga ning päritoluriigi pädeva ametiasutuse tõendit taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 9 lõikes 1 sätestatu järgi;
  3) registreeringu andmete muutmise kande või registreeringu kustutamise kande aluseks olevaid dokumente, riigilõivu tasumist tõendavaid dokumente ja nende väljatrükke;
  4) muid dokumente, mis puudutavad registreeringut, kui need on saabunud registrisse pärast geograafilise tähise registreeringu tegemist.

  (5) Registritoimiku osades olevad dokumendid, välja arvatud registrikannete väljatrükid, nummerdatakse nende registrisse saabumise järjekorras ja dateeritakse. Registrikannete väljatrükkide numbriks on registrikande number.

3. jagu Registritoimingud 

§ 11.  Registritoimingute liigid

  Registritoimingud on:
  1) menetlustoimingud;
  2) teatamis- ja tõendamistoimingud;
  3) märked ja registrikanded.

§ 12.  Menetlustoimingud

  (1) Menetlustoiminguid teeb selleks volitatud Patendiameti töötaja.

  (2) Menetlustoimingud on «Geograafilise tähise kaitse seaduse» alusel tehtavad otsused ja kontrolltoimingud.

  (3) Volitatud töötlejale esitatud andmete muutumisest peab taotleja või tema esindaja viivitamatult teatama volitatud töötlejale.

  (4) Põhjendatud kahtluse korral nõutakse dokumentide ja allkirjade ehtsuse või muude asjaolude tõendamist, määrates tõendite esitamiseks mõistliku tähtaja.

§ 13.  Teatamis- ja tõendamistoimingud

  (1) Teatamis- ja tõendamistoiminguid teeb selleks volitatud Patendiameti töötaja.

  (2) Teatamis- ja tõendamistoimingud on:
  1) taotleja kirjalik teavitamine «Geograafilise tähise kaitse seaduse» alusel tehtavatest otsustest;
  2) taotleja teavitamine registreerimistaotluse menetlusse võtmisest;
  3) taotleja kirjalik teavitamine registreerimistaotluse puudustest või muudest menetlust takistavatest asjaoludest «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 32 lõikes 2 nimetatud juhul;
  4) taotleja kirjalik teavitamine tähtaja pikendamisest «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 32 lõikes 3 nimetatud juhul;
  5) taotleja kirjalik teavitamine registreerimistaotluse paranduste ja täienduste arvestamisest;
  6) taotleja kirjalik teavitamine registreerimistaotluse menetluse taastamisest;
  7) geograafilise tähise registreerimise tunnistuse väljaandmine «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvides 41 ja 42 sätestatu alusel;
  8) registrikannete avaldamiseks esitamine Eesti Kaubamärgilehes «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 22 lõikes 3 sätestatu alusel;
  9) registrist teabe väljastamine «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvis 40 sätestatu alusel.

§ 14.  Märgete liigid

  (1) Märked teeb registrisse selleks volitatud Patendiameti töötaja.

  (2) Märked tehakse registrisse:
  1) registreerimistaotluse esitamise kuupäeva kohta «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 30 lõike 1 alusel;
  2) registreerimistaotluse menetlusse võtmise kohta «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 30 lõike 2 alusel;
  3) kontrolltoimingute tulemuste kohta;
  4) registreerimistaotluse parandamise ja täiendamise kohta «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 33 alusel;
  5) menetluse taastamise kohta «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 36 alusel;
  6) vigade parandamise kohta registri töötleja enda algatusel või asjast huvitatud isiku avalduse alusel;
  7) taotlejale saadetud kirjalike teadete, väljaantud tunnistuse ja Eesti Kaubamärgilehes avaldatud registrikandeteadete kohta;
  8) muude registreerimistaotluse menetluse jaoks oluliste asjaolude kohta.

  (3) Märke dateerib selle tegija. Märked nummerdatakse nende tegemise järjekorras.

§ 15.  Registrisse märgitavad andmed

  (1) Paragrahvi 14 lõike 2 punktis 1 nimetatud märke tegemisel märgitakse registrisse «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 30 lõike 1 punktides 2–5 nimetatud andmed, registreerimistaotluse number ja esitamise kuupäev.

  (2) Paragrahvi 14 lõike 2 punktis 2 nimetatud märke tegemisel märgitakse registrisse registreerimistaotluse ülejäänud andmed. Märke tegemise aluseks on «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 30 lõikes 2 nimetatud dokumendid, kui need on nõutavad.

  (3) Paragrahvi 14 lõike 2 punktis 3 nimetatud märgete tegemisel märgitakse registrisse registreerimistaotluse dokumentide ja geograafilise tähise vastavus seaduses sätestatud nõuetele, registreerimistaotluse dokumentides avastatud puudused, «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 32 lõigetes 2 ja 3 nimetatud tähtajad, kui need on antud ning taotlejapoolse puuduste kõrvaldamise ja asjakohaste selgituste andmise tulemus. Kirjavahetust ja riigilõivu tasumist tõendavaid dokumente hoitakse registritoimikus.

  (4) Paragrahvi l4 lõike 2 punktis 4 või 6 nimetatud märke tegemisel märgitakse registrisse registreerimistaotluse dokumentides või registreeringus tehtavad muudatused.

  (5) Paragrahvi 14 lõike 2 punktis 5 nimetatud märke tegemisel märgitakse registrisse menetluse taastamise aluseks oleva otsuse teinud asutuse nimi ja otsuse tegemise kuupäev.

  (6) Paragrahvi 14 lõike 2 punktis 7 nimetatud märke tegemisel märgitakse registrisse teate väljasaatmise või registrikande avaldamise või geograafilise tähise registreerimise tunnistuse väljaandmise kuupäev ja number.

  (7) Märke tegemisel aluseks olevaid avaldusi, otsuseid ja teateid hoitakse registritoimikus.

§ 16.  Registrikanded

  (1) Registrikanded teeb registrisse selleks volitatud Patendiameti töötaja.

  (2) Registrikanded tehakse registrisse järgmiselt:
  1) registreerimistaotluse menetlusse võtmisest keeldumise otsuse, menetluse lõpetamise otsuse või geograafilise tähise registreerimisest keeldumise otsuse kohta – menetluse kanne;
  2) geograafilise tähise registreerimise otsuse kohta – registreeringu andmete kanne;
  3) «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 44 lõikes 3 nimetatud juhul registreeringu andmete muutmise kanne;
  4) taotleja või tema õigusjärglase või tema esindaja andmete muutumise korral taotleja avalduse alusel – registreeringu andmete muutmise kanne;
  5) «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 43 lõikes 7 nimetatud juhul – registreeringu kustutamise kanne.

  (3) Lõikes 2 nimetatud registrikannete tegemise aluseks olevaid avaldusi, otsuseid ja teateid ning riigilõivu tasumist tõendavaid dokumente hoitakse registritoimikus.

  (4) Registrikande dateerib selle tegija. Registrikanded nummerdatakse nende tegemise järjekorras.

§ 17.  Menetluse kanne

  Menetluse kande moodustavad otsuse põhjendus, resolutsioon ja otsuse teinud ametniku nimi.

§ 18.  Registreeringu andmete kanne

  (1) Geograafilise tähise registreerimise otsuse alusel kantakse registreeringu andmetena digitaalsesse kanderaamatusse:
  1) registreeringu number;
  2) registreeringu andmete kande tegemise kuupäev;
  3) geograafilise tähise reproduktsioon;
  4) kaupade ja teenuste loetelu, mille tähistamiseks geograafilist tähist kasutatakse;
  5) geograafilise ala määratlus;
  6) kirjelduse lühikokkuvõte;
  7) andmed geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis või andmed päritoluriigi pädeva ametiasutuse kohta, kes on tõendanud kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga, ning andmed päritoluriigi pädeva ametiasutuse kohta, kes on tõendanud taotleja õigust taotleda geograafilise tähise registreerimist «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 9 lõikes 1 sätestatu järgi;
  8) taotleja nimi, tema elu- või asukoha aadress;
  9) taotleja esindaja nimi, kui taotlejal on esindaja;
  10) registreerimistaotluse number;
  11) registreerimistaotluse esitamise kuupäev.

  (2) Registritoimiku B-ossa asetatakse registreeringu andmete kande tegemisel:
  1) kirjeldus, mis näitab kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga ja määratleb geograafilise ala;
  2) tõend geograafilise tähise kaitstuse kohta selle päritoluriigis või päritoluriigi pädeva ametiasutuse tõend, mis kinnitab kauba või teenuse konkreetse omaduse, maine või muu iseloomuliku tunnuse seost kauba või teenuse geograafilise päritoluga ning päritoluriigi pädeva ametiasutuse tõend taotleja õiguse kohta taotleda geograafilise tähise registreerimist «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 9 lõikes 1 sätestatu järgi.

  (3) Registreeringud nummerdatakse geograafilise tähise registreerimise otsuste tegemise järjekorras.

  (4) Registreeringu andmete kande tegemisel kasutatakse alusena menetluse käigus tehtud märkeid.

  (5) Registreeringu andmete kanne tehakse vahetult pärast geograafilise tähise registreerimise otsuse allkirjastamist.

  (6) Pärast registreeringu andmete kande tegemist esitatakse lõikes 1 nimetatud registreeringu andmed avaldamiseks Eesti Kaubamärgilehes ning antakse taotlejale välja geograafilise tähise registreerimise tunnistus.

§ 19.  Registreeringu andmete muutmine

  (1) Registreeringu andmetes sisalduvate vigade parandamise kohta tehakse märge registri töötleja enda algatusel või asjast huvitatud isiku avalduse alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud avalduses tuleb selgitada vea iseloomu (tõlkeviga, translitereerimisviga jne).

  (3) Taotleja või tema esindaja andmete muutumise korral tehakse registrikanne vastava avalduse ja riigilõivu tasumist tõendava dokumendi esitamisel registrile.

  (4) Registreeringu andmete muutmiseks kohtuotsuse alusel peab asjast huvitatud isik esitama registrile avalduse, riigilõivu tasumist tõendava dokumendi ja kohtuotsuse ärakirja ühe kuu jooksul otsuse jõustumise kuupäevast. Kui avalduse esitab esindaja, on nõutav volitust tõendav dokument või viide varem registrile esitatud kehtivale volitust tõendavale dokumendile.

  (5) Kui riigilõivu ei ole tasutud, tagastatakse avaldus viivitamata selle esitajale.

  (6) Kui vajalikud dokumendid on esitatud, tehakse viivitamata registreeringu andmete muutmise kanne. Lõikes 3 nimetatud juhul sisaldab registreeringu andmete muutmise kanne taotleja või tema esindaja andmetes tehtavaid muudatusi. Lõikes 4 nimetatud juhul sisaldab registreeringu andmete muutmise kanne registreeringu muutmise aluseks oleva otsuse teinud asutuse nime, otsuse tegemise kuupäeva ja numbrit.

  (7) Pärast registreeringu andmete muutmist avaldatakse registrikandeteade Eesti Kaubamärgilehes.

  (8) Lõigetes 1, 3 või 4 nimetatud avaldust, lõigetes 3 või 4 nimetatud riigilõivu tasumist tõendavat dokumenti ja muud registreeringu andmete muutmise aluseks olevat dokumenti hoitakse registritoimikus.

§ 20.  Registreeringu kustutamine

  (1) Registreeringu kustutamiseks kohtuotsuse alusel peab asjast huvitatud isik esitama registrile avalduse ja kohtuotsuse ärakirja ühe kuu jooksul otsuse jõustumise kuupäevast. Kui avalduse esitab esindaja, on nõutav volitust tõendav dokument või viide varem registrile esitatud kehtivale volitust tõendavale dokumendile.

  (2) Kui avaldusele ei ole lisatud vajalikke dokumente, tagastatakse avaldus viivitamata selle esitajale.

  (3) Kui vajalikud dokumendid on lisatud, tehakse viivitamata registreeringu kustutamise kanne, mis sisaldab registreeringu kustutamise aluseks oleva otsuse teinud asutuse nime, otsuse tegemise kuupäeva ja numbrit.

  (4) Pärast registreeringu kustutamist avaldatakse registrikandeteade Eesti Kaubamärgilehes.

  (5) Registreeringu kustutamise aluseks olevat avaldust ja muid dokumente hoitakse registritoimikus.

4. jagu Juurdepääs teabele 

§ 21.  Juurdepääs teabele enne registreeringu tegemist

  (1) Menetluse käigus on igaühel õigus saada registrist väljavõte «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 40 lõikes 1 loetletud andmetega.

  (2) Kui teabe saamisest huvitatud isik ei soovi saada väljavõtet, võib ta tutvuda «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 40 lõikes 1 loetletud andmetega kohapeal.

  (3) Lõikes 1 nimetatud väljavõtte saamiseks või andmetega kohapeal tutvumiseks esitab huvitatud isik registrile avalduse. Avalduses peab olema näidatud teabe saamisest huvitatud isiku nimi.

  (4) «Geograafilise tähise kaitse seaduse» paragrahvi 40 lõikes 1 loetlemata andmetele juurdepääsu ei võimaldata.

§ 22.  Juurdepääs teabele pärast registreeringu tegemist

  (1) Pärast registreeringu tegemist on geograafilise tähise kohta registris olevad andmed ja dokumendid avalikud.

  (2) Teabe saamisest huvitatud isik võib:
  1) saada registrist teda huvitavatest dokumentidest väljavõtte;
  2) saada teda huvitavatest dokumentidest ärakirja või osalise ärakirja (väljavõtte);
  3) tutvuda andmete ja dokumentidega kohapeal.

  (3) Lõikes 2 nimetatud ärakirja või väljavõtte saamiseks või andmetega kohapeal tutvumiseks esitab huvitatud isik registrile avalduse. Avalduses peab olema näidatud teabe saamisest huvitatud isiku nimi, registreeringu number ja isikut huvitavate andmete ja dokumentide loetelu.

  (4) Registri volitatud töötleja avaldab üldkasutatavas arvutisidevõrgus (Internet) veebilehel digitaalsesse kanderaamatusse kantud registreeringu andmed.

§ 23.  Teabe väljastamise kord

  (1) Kui väljavõtte või ärakirja saamine või andmetega kohapeal tutvumine ei ole võimalik avalduse esitamise päeval, võimaldatakse seda viie tööpäeva jooksul.

  (2) Kirjalikult väljastatav teave dateeritakse ja sellele tehakse vastav märge «väljatrükk», «ärakiri» või «väljavõte». Ärakirja või väljavõtte võib pädev ametiisik teabe saamisest huvitatud isiku nõudel kinnitada oma allkirja ja pitsatiga.

  (3) Registritoimikuga võimaldatakse tutvuda Patendiameti töötaja juuresolekul. Kanderaamatuga võimaldatakse tutvuda arvutikuvaril.

§ 24.  Päring

  (1) Registris töödeldavate andmete kohta antakse teavet isiku avalduse alusel. Selleks peab isik sõnastama päringu, mille alusel tehakse otsing.

  (2) Isiku avalduse alusel väljastatakse registrist tõend selle kohta, et kannet ei ole muudetud või et teatud kanne või andmed registris puuduvad.

§ 25.  Erisätted

  (1) Registrist väljastatud teabe üle peetakse arvestust. Arvestuse andmed on avalikud.

  (2) Järelevalveasutustele, apellatsioonikomisjonile ja kohtule on teabe väljastamine tasuta.

5. jagu Lõppsätted 

§ 26.  Registri pidamine

  (1) Registri kõiki digitaalsel või paberkandjal osi hoitakse Patendiametis. Registri osade väljaviimine või sellel eesmärgil kopeerimine ja koopiate väljaviimine Patendiameti ametiruumidest on keelatud.

  (2) Pärast menetluse kande ja registreeringu kustutamise kande tegemist suletakse registritoimik vaidlustamistähtaja lõppemisel ja antakse Patendiameti arhiivi alaliseks säilitamiseks. Kanderaamatus säilitatakse sinna kantud andmeid alaliselt ka pärast registreeringu kustutamist.

§ 27.  Järelevalve

  (1) Registri tegevuse seaduslikkuse üle teostab järelevalvet andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Teenistusalast järelevalvet registri pidamise üle teostab Justiitsministeerium.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

§ 28.  Registri asutamise ja pidamise kulud

  (1) Registri asutamise kulud kaetakse Patendiameti eelarverealt.

  (2) Registri pidamise kulud kaetakse riigieelarvest Justiitsministeeriumi eelarverealt.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

§ 29.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimisel tehakse kõikide kehtivate registreeringute kustutamise kanne ja registritoimikud suletakse.

  (2) Digitaalse kanderaamatu andmeid ja selle varukoopiat säilitatakse Patendiameti arhiivis kuni Vabariigi Valitsuse otsuse kohase andmete üleandmiseni või hävitamiseni.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json