Teksti suurus:

Riikliku patendivolinike registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 155

Riikliku patendivolinike registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 07.08.2001 nr 271
RT I 2001, 70, 426
jõustumine 01.09.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.01.2002RT I 2002, 7, 3631.01.2002
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13201.01.2012

Määrus kehtestatakse «Patendivoliniku seaduse» (RT I 2001, 27, 151) § 21 lõigete 1 ja 2 alusel.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

1. peatükk «RIIKLIKU PATENDIVOLINIKE REGISTRI» ASUTAMINE 

§ 1.  Registri asutamine

  Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Riiklik patendivolinike register» (edaspidi register).

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav ja volitatud töötleja on Patendiamet.

§ 3.  Registri pidamise alustamine

  Registri volitatud töötlejal alustada registri pidamist 1. septembrist 2001. a.

§ 4.  Registri asutamise kulud

  Registri asutamise kulud kaetakse riigieelarvest Justiitsministeeriumi eelarve kaudu.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

2. peatükk «RIIKLIKU PATENDIVOLINIKE REGISTRI» PIDAMISE PÕHIMÄÄRUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 5.  Registri pidamise eesmärk

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna patendivolinike registreerimiseks.

  (2) Registri pidamise eesmärk on «Patendivoliniku seaduse» § 2 lõike 1 mõistes patendivolinikke puudutavate andmete töötlemine ja andmete avalikkusele kättesaadavaks tegemine «Patendivoliniku seaduse» §-s 24 sätestatud ulatuses.

§ 6.  Registri pidamine

  (1) Registri pidamine toimub vastavalt «Patendivoliniku seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele», käesolevale määrusele ja muudele õigusaktidele.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Registri volitatud töötleja peab tagama registreeringuandmete terviklikkuse ja autentsuse, samuti andmekogu pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise ning kaitse.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

§ 7.  Registri pidamise viis

  Registrit peetakse infotehnoloogilise andmekoguna ja registritoimikutena paberkandjal.

§ 8.  Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri volitatud töötleja peab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega tagama registri andmete terviklikkuse ja autentsuse, samuti andmekogu pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ning arhiveerimise.

  (2) Registri volitatud töötleja on kohustatud:
  1) vältima kõrvaliste isikute ligipääsu registri andmete töötlemiseks kasutatavatele seadmetele;
  2) takistama andmekandjate omavolilist muutmist või kaasaviimist;
  3) takistama registri andmete omavolilist muutmist või kustutamist ning tagama, et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja milliseid registri andmeid muudeti;
  4) takistama andmetöötlussüsteemi omavolilist kasutamist registri andmete ülekandmiseks andmesidevahendite abil;
  5) tagama, et igal andmetöötlussüsteemi kasutajal oleks juurdepääs ainult temale töötlemiseks lubatud registri andmetele;
  6) tagama, et tagantjärele oleks võimalik kindlaks teha, millal, kelle poolt ja millised registri andmed andmetöötlussüsteemi sisestati;
  7) tagama, et registri andmete edasiandmisel andmesidevahenditega ja andmekandjate transportimisel ei toimuks registri andmete omavolilist lugemist, kopeerimist, muutmist või kustutamist;
  8) kujundama töökorralduse niisuguseks, et see võimaldaks täita andmekaitse erinõudeid.

§ 9.  Registriandmete õiguslik režiim

  Registreeringu andmetel on alates nende registrisse kandmisest kuni registreeringu kustutamiseni kolmandate isikute suhtes informatiivne tähendus.

2. jagu Registri ülesehitus 

§ 10.  Registri osad

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne kanderaamat;
  2) registritoimikud.

§ 11.  Digitaalne kanderaamat

  (1) Digitaalne kanderaamat on digitaalsel kujul salvestatud andmete kogum, millest on võimalik loetavas vormis teha kättesaadavaks kõigi tehtud registrikannete andmed, nende tegemise aeg ja tegija, nende aluseks olevate dokumentide andmed, nende tegemisega seotud kirjavahetuse andmed ning registrikandeteadete avaldamise kuupäevad, kui need on olemas.

  (2) Digitaalse kanderaamatu pidamiseks kasutatav tarkvara peab võimaldama, et mitte kellelgi peale selleks pädeva ametniku ei oleks võimalik kanda kanderaamatusse andmeid ega neid muuta. Pädev ametnik saab kanderaamatusse andmeid kanda ja neid muuta ainult temale antud isikliku koodiga, mille edasiandmine on keelatud.

  (3) Digitaalsest kanderaamatust tehakse digitaalne varukoopia vähemalt üks kord nädalas.

§ 12.  Registritoimik

  (1) Registritoimikud on digitaalse kanderaamatu lisad, mida peetakse paberkandjal patendivolinike, päringute ja päringutele antud vastuste kohta.

  (2) Registritoimikus säilitatakse:
  1) patendivoliniku kutsekomisjoni otsuseid;
  2) majandusministri ja justiitsministri või nende poolt volitatud ametniku otsuseid;
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]
  3) patendivolinikke puudutavaid kohtu otsuseid;
  4) muid dokumente, mis puudutavad registreeringut;
  5) digitaalse kanderaamatu kandest tehtud väljatrükke.

  (3) Lõikes 2 nimetatud haldusaktide ärakirjad ja digitaalse kanderaamatu kandest tehtud väljatrükid kinnitatakse pitsati ja pädeva ametniku allkirjaga.

3. jagu Registritoimingud 

§ 13.  Registritoimingud

  Registritoimingud on registrikanded.

§ 14.  Registriandmete esitaja

  Registrisse esitavad andmeid:
  1) patendivoliniku kutsekomisjon, justiitsminister või tema poolt volitatud ametnik või kohus patendivolinikule kutse andmise, äravõtmise, taastamise või peatamise korral;
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]
  2) asjast huvitatud isik registreeringu andmete muutmiseks või kustutamiseks.

§ 15.  Registrikanded

  (1) Registrikanded teeb registrisse selleks volitatud Patendiameti ametnik.

  (2) Registrikanded on registreeringu andmete kanne, registreeringu andmete muutmise kanne ja registreeringu kustutamise kanne.

  (3) Registrikanne tehakse patendivoliniku kutsekomisjoni, justiitsministri või tema poolt volitatud ametniku või kohtu otsuse alusel.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Registreeringu andmed tuleb registri volitatud töötlejale esitada viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

  (5) Registrikanne jõustub selle tegemise päeval.

  (6) Teade registreeringu andmete kande, registreeringu andmete muutmise kande ja registreeringu kustutamise kande kohta avaldatakse Patendiameti ametlikus väljaandes.

  (7) Registrikanne tehakse viie tööpäeva jooksul registrikande aluseks olevate dokumentide saabumise päevast arvates.

  (8) Registrikande dateerib selle tegija. Registrikanded nummerdatakse nende tegemise järjekorras.

§ 16.  Andmete registrisse kandmise alusdokumendid

  Andmete registrisse kandmise alusdokumentideks on:
  1) patendivoliniku kutsekomisjoni, justiitsministri või tema poolt volitatud ametniku või kohtu otsus patendivolinikule kutse andmise, äravõtmise, taastamise või peatamise kohta;
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]
  2) asjast huvitatud isiku avaldus registreeringu andmete muutmiseks või kustutamiseks.

§ 17.  Registreeringu andmed

  (1) Registreeringu andmed on:
  1) patendivoliniku registrinumber;
  2) patendivoliniku nimi, isikukood ja kontaktandmed;
  3) andmed patendivoliniku hariduse kohta;
  4) patendivoliniku kutsetegevuse valdkond;
  5) võõrkeeled, mida patendivolinik valdab kutsetegevuseks vajalikus ulatuses;
  6) patendivoliniku kutse andmise otsuse tegemise päev;
  7) füüsilisest isikust ettevõtjana tegutseva patendivoliniku või patendivoliniku äriühingu, mille kaudu patendivolinik tegutseb, äriregistri registrikaardi andmed, tegevuskoha aadress ja muud kontaktandmed;
  8) andmed patendivoliniku kutsetegevuse peatamise, patendivoliniku kutsetegevuse taastamise, patendivoliniku kutsetegevuse taastamisest keeldumise ja patendivoliniku kutse äravõtmise otsuse kohta.

  (2) Registreeringud nummerdatakse registreeringu tegemise järjekorras.

§ 18.  Registreeringu andmete muutmine

  (1) Registreeringu andmetes sisalduvate vigade parandamise kohta tehakse märge registri töötleja enda algatusel või asjast huvitatud isiku avalduse alusel.

  (2) Lõikes 1 nimetatud avalduses tuleb selgitada vea iseloomu.

  (3) Taotleja andmete muutumise korral tehakse registrikanne vastava avalduse esitamisel registrile.

  (4) Registreeringu andmete muutmiseks kohtuotsuse alusel peab asjast huvitatud isik esitama registrile avalduse ja kohtuotsuse ärakirja ühe kuu jooksul otsuse jõustumise kuupäevast. Kui avalduse esitab esindaja, on nõutav volitust tõendav dokument või viide varem registrile esitatud kehtivale volitust tõendavale dokumendile.

  (5) Kui vajalikud dokumendid on esitatud, tehakse viivitamata registreeringu andmete muutmise kanne. Lõikes 3 nimetatud juhul sisaldab registreeringu andmete muutmise kanne taotleja või tema esindaja andmetes tehtavaid muudatusi. Lõikes 4 nimetatud juhul sisaldab registreeringu andmete muutmise kanne registreeringu muutmise aluseks oleva otsuse teinud asutuse nime, otsuse tegemise kuupäeva ja numbrit.

§ 19.  Registreeringu kustutamine

  (1) Registreeringu kustutamiseks peab asjast huvitatud isik esitama registrile avalduse. Kui avaldusele ei ole lisatud vajalikke dokumente, tagastatakse avaldus viivitamata selle esitajale.

  (2) Kui vajalikud dokumendid on lisatud, tehakse viivitamata registreeringu kustutamise kanne, mis sisaldab registreeringu kustutamise aluseks oleva otsuse teinud asutuse nime, otsuse tegemise kuupäeva ja numbrit.

4. jagu Registri avalikkus 

§ 20.  Registri avalikkus

  (1) Register on avalik. Igaühel on õigus tutvuda registrikannetega ja saada neist ärakirju.

  (2) Registrist väljastatud teabe üle peetakse arvestust. Arvestuse andmed on avalikud.

§ 21.  Teabe väljastamise kord

  (1) Esitatud teabenõude alusel antakse teavet registris töödeldavate andmete kohta. Selleks peab isik sõnastama päringu, mille alusel tehakse otsing.

  (2) Kirjalikult väljastatav teave dateeritakse ja sellele tehakse vastav märge «väljatrükk», «ärakiri» või «väljavõte». Ärakirja või väljavõtte kinnitab pädev ametiisik teabe saamisest huvitatud isiku nõudel oma allkirja või pitsatiga.

  (3) Kanderaamatuga võimaldatakse tutvuda arvutikuvaril.

  (4) Registritoimikuga saab tutvuda Patendiameti töötaja juuresolekul.

  (5) Isiku avalduse alusel väljastatakse registrist tõend selle kohta, et registrikannet ei ole muudetud või et teatud registrikanne või andmed registris puuduvad.

  (6) Registrist kirjaliku teabe väljastamise eest võetakse riigilõivu, välja arvatud teabe väljastamisel järelevalveasutustele, tööstusomandi apellatsioonikomisjonile ja kohtule.

§ 22.  Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise üle arvestuse pidamise kord

  (1) Volitatud töötleja peab digitaalses kanderaamatus arvestust andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist andmete väljastamise kohta.

  (2) Digitaalsesse kanderaamatusse tehakse kanne andmete registrisse vastuvõtmise või registrist andmete väljastamise aja, registriandmete esitaja ning andmete saaja ja registrisse vastuvõetud või registrist väljastatud andmete kohta.

5. jagu Järelevalve ja finantseerimine 

§ 23.  Järelevalve

  (1) Registri tegevuse seaduslikkuse üle teostab järelevalvet andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Järelevalvet teostaval isikul on õigus:
  1) tutvuda registrisse kantud andmete ja registri pidamise dokumentidega;
  2) siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse, töödeldakse või kus asuvad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
  3) saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema poolt määratud tähtajaks.

  (4) Teenistusalast järelevalvet registripidamise üle teostab Patendiamet.

§ 24.  Registri pidamise kulud

  Registri pidamise kulud kaetakse riigieelarvest Justiitsministeeriumi eelarve kaudu sihtotstarbelise summana.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

6. jagu Registri likvideerimine 

§ 25.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimisel tehakse kõikide kehtivate kannete kustutamise kanne ja registritoimikud suletakse.

  (2) Digitaalse kanderaamatu andmeid, selle varukoopiat ja registritoimikuid säilitatakse Patendiameti arhiivis kuni andmete üleandmiseni teise registrisse või riiklikku arhiivi või hävitamiseni.

3. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 26.  Enne patendivoliniku seaduse jõustumist registrisse kantud patendivolinike ümberregistreerimine

  (1) Eesti Vabariigi riiklikku patendivolinike registrisse kantud patendivolinikud registreeritakse ümber samades tegevusvaldkondades, milles neil oli õigus tegutseda enne «Patendivoliniku seaduse» jõustumist.

  (2) Patendivolinikud peavad esitama registri volitatud töötlejale «Patendivoliniku seaduse» §-s 24 sätestatud registreeringu andmed.
[RT I 2002, 7, 36 - jõust. 31.01.2002]

§ 27.  [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 28.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2001. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json