Teksti suurus:

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ja nendelt kogutava tasu määrad ning kultuuri- ja teadusprojektide finantseerimiseks toetuse taotlemise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 04.03.2021, 8

Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ja nendelt kogutava tasu määrad ning kultuuri- ja teadusprojektide finantseerimiseks toetuse taotlemise kord
[RT I, 04.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

Vastu võetud 17.01.2006 nr 14
RT I 2006, 5, 23
jõustumine 30.01.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13201.01.2012
26.02.2021RT I, 04.03.2021, 401.04.2021

Määrus kehtestatakse «Autoriõiguse seaduse» § 27 lõigete 7 ja 14 alusel.
[RT I, 04.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrus sätestab audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu (edaspidi tasu) maksmise korra, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ja nendelt kogutava tasu määrad ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise korra.
[RT I, 04.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

§ 2.   Tasu maksmise kord salvestusseadmete ja -kandjate tootmise, impordi ning teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toomise korral
[RT I, 04.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

  (1) Salvestusseadmete ja -kandjate tootja, importija ja isik, kes toob nimetatud seadmeid teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse, teavitavad tasu kogujat neli korda aastas kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis §-s 3 nimetatud salvestusseadmete ja -kandjate kogusest, mis on toodetud Eestis või imporditud või teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toodud eelmise kolme kuu jooksul. Kui tasu kogujaga ei ole kokku lepitud teisiti, edastab salvestusseadmete või -kandjate tootja, importija või nimetatud seadmeid teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse toov isik esimeses lauses nimetatud teavituse 20. aprilliks jaanuarist kuni märtsini kestva perioodi kohta, 20. juuliks aprillist kuni juunini kestva perioodi kohta, 20. oktoobriks juulist kuni septembrini kestva perioodi kohta ja 20. jaanuariks oktoobrist kuni detsembrini kestva perioodi kohta.

  (2) Tasu maksavad salvestusseadmete ja -kandjate tootja, importija ja isik, kes toob nimetatud seadmeid teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse, tasu koguja esitatud arve alusel ja sellel märgitud tähtaja jooksul. Tasu maksmise tähtaeg ei tohi olla lühem kui 21 kalendripäeva arve esitamisest.
[RT I, 04.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

§ 3.   Salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning tasu määr
[RT I, 04.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

  Tasu makstakse järgmiste salvestusseadmete ja -kandjate eest vastavalt järgmistele määradele:

Salvestusseade või -kandja

Tasu määr
(eurot tk kohta)

Süle- või tahvelarvuti

3,5

Lauaarvuti

3,5

Nutitelefon, MP3/MP4-mängijaga mobiiltelefon

3,5

Salvestusfunktsiooniga teler

4

Optilisele andmekandjale salvestav heli- või videosalvestusseade, v.a arvutiga integreeritud seadmed

3

Sisemäluga MP3/MP4-mängija

3

Väline kõvaketas

3

USB-mälupulk

0,5

Mälukaart

0,5

Optiline andmekandja – salvestuseta

0,03

[RT I, 04.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

§ 4.   Muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks toetuse saamise avalduste esitamine
[RT I, 04.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

  (1) «Autoriõiguse seaduse» § 27 lõikes 10 nimetatud tegevusteks raha taotlemisel tuleb avaldus esitada Justiitsministeeriumile 1. veebruariks.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Avaldus peab olema vormistatud kirjalikult ning sisaldama tegevuse lühikirjeldust ja eelarvet.

  (3) Avalduse alusel eraldatud raha sihtotstarbelise kasutamise kohta on raha saaja kohustatud esitama Justiitsministeeriumile aruande hiljemalt 2 kuu jooksul pärast projekti lõppemist.
[RT I, 29.12.2011, 132 - jõust. 01.01.2012]

§ 5.   Tasu maksmine enne 1. märtsi 2021. a sõlmitud lepingute täitmiseks imporditud või teisest Euroopa Liidu liikmesriigist maale toodud salvestusseadmetelt ja -kandjatelt

  Kuni 30. juunini 2021. a ei kajastata § 2 kohaselt esitatud aruandes ega maksta tasu §-s 3 nimetatud salvestusseadmetelt ja -kandjatelt, mille isik impordib või toob teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse selleks, et täita enne 1. märtsi 2021. a sõlmitud lepingut avalik-õigusliku juriidilise isikuga või eraõigusliku juriidilise isikuga, kes on nimetatud salvestusseadmete või -kandjate lõppkasutajaks. Isik, kes salvestusseadmeid või -kandjaid impordib või toob teisest Euroopa Liidu liikmesriigist Eestisse, peab suutma tõendada lepingu sõlmimise aega. Käesolevas paragrahvis viidatud salvestusseadmete ja -kandjate ostjal ei teki õigust tasu tagastamisele «Autoriõiguse seaduse» § 27 lõike 5 punkti 3 järgi.
[RT I, 04.03.2021, 4 - jõust. 01.04.2021]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json