Teksti suurus:

Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus

Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:21.06.2012
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 185

Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine ning põhimäärus

Vastu võetud 05.08.2004 nr 265
RT I 2004, 61, 434
jõustumine 01.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.07.2005RT I 2005, 43, 36012.08.2005
06.09.2007RT I 2007, 51, 35216.09.2007
24.07.2008RT I 2008, 36, 21708.08.2008
03.09.2009RT I 2009, 46, 30818.09.2009
04.02.2010RT I 2010, 6, 2314.02.2010 , osaliselt 1.09.2010
10.06.2010RT I 2010, 33, 16721.06.2010
09.09.2010RT I 2010, 64, 47513.09.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13701.01.2012

Määrus kehtestatakse «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel.
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]

1. peatükk EESTI HARIDUSE INFOSÜSTEEMI ASUTAMINE 

§ 1.  Eesti Hariduse Infosüsteemi asutamine

  Asutatakse riiklik register «Eesti Hariduse Infosüsteem» (edaspidi register).

§ 2.  Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri asutamise eesmärk on koguda informatsiooni haridussüsteemi korraldamiseks ning sihipärasemaks juhtimiseks.

  (2) Registri andmeid kasutatakse riikliku haridusstatistika koostamiseks.

§ 3.  Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi vastutav töötleja).
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

2. peatükk EESTI HARIDUSE INFOSÜSTEEMI PÕHIMÄÄRUS 

§ 4.  Registri pidamine

  Registrit peetakse «Avaliku teabe seaduses», «Isikuandmete kaitse seaduses», «Eesti Vabariigi haridusseaduses», käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud korras.
[RT I 2008, 36, 217 - jõust. 08.08.2008]

§ 5.  Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina.

  (2) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja registri andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (3) Registri koosseisu kuuluvad järgmised alamregistrid:
  1) haridust tõendavate dokumentide alamregister;
  2) õpetajate ja õppejõudude alamregister;
  3) õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregister;
  4) õppeasutuste alamregister;
  5) õppekavade ja koolituslubade alamregister;
  6) õppekirjanduse alamregister.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 6.  Registri andmete õigsus

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja.

  (2) Registrisse puudulike või ebaõigete andmete tahtmatul või tahtlikul esitamisel ja nende avastamisel on andmete esitaja kohustatud esitama parandused viie tööpäeva jooksul vea avastamisest või sellest teatamisest arvates.

  (3) Registri vastutav töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses ja tagama õigete andmete kandmise registrisse.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 7.  Registri andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Õppeasutuste alamregistri, õppekavade ja koolituslubade alamregistri ning õppekirjanduse alamregistri andmed on avalikult kättesaadavad vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri, õpetajate ja õppejõudude alamregistri, õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmetele on juurdepääsuõigus:
  1) registrisse kantud isikul teda puudutavate andmete osas;
  2) kõikidel isikutel seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks.

§ 8.  Registri andmetele juurdepääsu korraldamine

  (1) Registrist väljavõtete saamiseks esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega seadusele või välislepingule ning selle isiku või asutuse nimi, kellele andmed esitada.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Registri vastutav töötleja võimaldab registrisse kantud isikul teda puudutavate andmetega tutvuda kodanikuportaali X-tee vahendusel.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (3) Registri vastutav töötleja peab registrist andmete väljastamise üle arvestust digitaalses arhiivis, kuhu ta kannab alamregistrist väljastatud andmefailid koos väljastamise aja ning andmete saaja kohta käiva infoga. Andmete saamiseks paberkandjal esitatud kirjalikud taotlused säilitatakse alamregistri arhiivis.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (4) Registrist väljastatakse andmeid digitaalsel kujul ja paberkandjatel vastavalt andmete taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele.

  (5) Registrist andmete korrapäraseks saamiseks digitaalsel teel sõlmivad andmete saaja ja registri vastutav töötleja lepingu.

§ 81.  Registri andmete säilitamine ja arhiveerimine

  (1) Registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmed säilitatakse alaliselt.

  (2) Registri alusdokumente säilitatakse kuni registri digitaalsesse andmebaasi kantud andmete arhiveerimiseni. Arhiveeritud registriandmete alusdokumendid hävitatakse või antakse üle Rahvusarhiivi vastavalt «Arhiiviseaduse» §-dele 34 ja 35.

  (3) Aktuaalsuse kaotanud andmed arhiveeritakse andmehoidlas.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

3. peatükk HARIDUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE ALAMREGISTER 

§ 9.  Haridust tõendavate dokumentide alamregistri pidamise eesmärk

  (1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri pidamise eesmärk on põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe lõpetamist tõendavate riiklike lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste (edaspidi lõpudokument) väljastamise üle arvestuse pidamine ning neid omavate isikute hariduse tõendamine.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (2) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri andmetel on õiguslik tähendus.

§ 10.  Haridust tõendavate dokumentide alamregistri ülesehitus

  (1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas põhi- ja üldkeskhariduse omandamist tõendavate lõpudokumentide üle arvestuse pidamiseks;
  2) digitaalne andmebaas kutseõppe lõpetamist ning kutsekeskhariduse ja kõrghariduse omandamist tõendavate lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  3) haridust tõendavate dokumentide alamregistri digitaalne arhiiv;
  4) haridust tõendavate dokumentide alamregistrile saadetud kirjalike taotluste arhiiv.

  (2) Registri vastutav töötleja peab paberkandjal esitatud alusdokumentide arhiivi.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 11.  Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kantavate andmete koosseis

  Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kantakse andmed põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe lõpetamist tõendavate riiklike lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste kohta. Andmete kodeerimisel kasutatakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrit, õppeasutuste alamregistrit ning õppekavade ja koolituslubade alamregistrit.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

§ 12.  Haridust tõendavate dokumentide alamregistri andmete koosseis

  (1) Kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist tõendavate riiklike lõpudokumentide ja residentuuri läbimist tõendavate tunnistuste kohta kantakse haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse järgmised andmed:
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  1) lõpudokumendi väljaandnud õppeasutuse nimi või õppeasutuste nimed;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  2) lõpudokumendi väljaandnud õppeasutuse registreerimise kood või õppeasutuste registreerimise koodid või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood või õppeasutuste pidajate registrikoodid;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  3) lõpudokumendi liik ja kood;
  4) isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood (isikukoodi puudumisel sünniaeg);
  5) lõpudokumendi blanketi seeria ja number;
  6) õppekava või programmi nimetus ja kood;
  7) akadeemilise õiendi blanketi või hinnetelehe blanketi numbrite vahemik või numbrid;
  8) õppeasutuse lõpetamine kiitusega («cum laude», «kiitusega», «kuldmedaliga», «hõbemedaliga»);
  9) [kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  11) lõpudokumendi väljaandmise koht ja kuupäev;
  12) lõpudokumendi duplikaadi number;
  13) lõpudokumendi duplikaadi väljaandmise aeg ja alus.

  (2) Põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste kohta kantakse registrisse lõpudokumentide kohta Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” §-des 8 ja 11 sätestatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

§ 13.  Andmete esitajad ja alusdokumendid

  (1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse esitavad andmeid põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused, ühisdiplomi korral ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus (käesolevas peatükis edaspidi õppeasutused).
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse andmete esitamise aluseks on õpilasele, üliõpilasele või arst-residendile väljastatud lõpudokument.

§ 14.  Andmete esitamise kord

  (1) Õppeasutused esitavad andmeid haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (2) Registri vastutav töötleja koostab andmete esitamise juhendi ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel asuva viida kaudu.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (3) Käesoleva määruse § 12 lõike 1 punktides 1, 2, 6 ja 7 nimetatud andmed saadakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrist.

  (4) Registri vastutav töötleja korraldab lõpudokumendi andmete kandmise haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kümne tööpäeva jooksul pärast lõikes 3 nimetatud andmete saabumist õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (5) Määruse § 12 lõike 1 punktides 3–5 ja 8–13 nimetatud andmete muudatused haridust tõendavate dokumentide alamregistris esitab õppeasutus digitaalselt registri vastutavale töötlejale 10 tööpäeva jooksul, arvates muudatuste tekkimisest. Registri vastutav töötleja kannab muudatused haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kümne tööpäeva jooksul pärast andmete saabumist.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (6) Registri vastutav töötleja registreerib muudatuste saamise aja ja andmete esitaja digitaalses kanderaamatus. Muudatused dokumenteeritakse ja säilitatakse toimikuna haridust tõendavate dokumentide alamregistri arhiivis.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

4. peatükk ÕPETAJATE JA ÕPPEJÕUDUDE ALAMREGISTER 

§ 15.  Õpetajate ja õppejõudude alamregistri pidamise eesmärk

  Õpetajate ja õppejõudude alamregistri andmed võimaldavad:
  1) tagada õpetajate kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse ja täiendamise võimaluste sihipärasemaks muutmist, õpetajate koolitusvajaduse prognoosimist ning õpetajate kvalifikatsiooni ja järelkasvu vajaduse prognoosimist;
  2) toetada kõrgharidustasemel välishindamise läbiviimist, analüüsida õppejõudude arvu piisavust ning hinnata rahvusvahelistumise eesmärkide täitmist.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 16.  Õpetajate ja õppejõudude alamregistri ülesehitus

  Õpetajate ja õppejõudude alamregistri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ja õppejõudude üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  2) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ning koolijuhtide ja täitmata ametikohtade üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  3) digitaalne andmebaas põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ning koolijuhtide ja täitmata ametikohtade üle arvestuse pidamiseks;
  4) digitaalne andmebaas alushariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ning koolijuhtide ja täitmata ametikohtade üle arvestuse pidamiseks;
  5) digitaalne andmebaas huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ning koolijuhtide ja täitmata ametikohtade üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  6) õpetajate ja õppejõudude alamregistri andmete digitaalne arhiiv;
  7) õpetajate ja õppejõudude alamregistrile saadetud kirjalike taotluste arhiiv.

§ 17.  Isikud, kelle andmed kantakse õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse

  Õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste tasemehariduse pakkumisega seotud õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide ning huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ja koolijuhtide kohta. Täitmata ametikohtade andmeid sisestatakse alamregistrisse alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutustega seotud õpetajate, koolijuhtide ning huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ja koolijuhtide kohta. Õppejõududena käsitatakse kõiki kõrgharidustasemel otseselt õpetamisega tegelevaid isikuid, sealhulgas õpetavaid teadustöötajaid (eespool ja edaspidi õppejõud).
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

§ 18.  Õpetajate ja õppejõudude alamregistri andmete koosseis

  (1) Õpetajate ja koolijuhtide kohta kantakse õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse järgmised andmed:
  1) isikukood;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) kodakondsus;
  5) sugu;
  6) [kehtetu – RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  7) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  8) töökohaks oleva õppeasutuse registreerimiskood ja nimi;
  9) ametikoht;
  10) töötamise algus töökohaks olevas õppeasutuses;
  11) töötamise lõpp (kuupäev lahkumisel);
  12) töölepingu kestus;
  121) lapsehoolduspuhkus jah/ei;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  122) lepingu liik (ainult kutseõppeasutuste puhul);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  13) klassijuhataja kohustuste täitmine;
  14) õppekava, mille raames ta õpetab, õpetatavad õppeained, huvialad või juhitavad ringid;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  15) õpetatavad klassid;
  16) koormus;
  17) vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
  18) tundide andmine või ringitöö erivajadustega lastele;
  19) antavate tundide või ringitöö õppekeel;
  20) haridust tõendava dokumendi väljastanud õppeasutus;
  21) haridust tõendava dokumendi väljastamise kuupäev;
  22) haridust tõendava dokumendi seeria ja number;
  23) omandatud haridustase või läbitud õppekava, sh pedagoogilise hariduse tase;
  231) hariduse omandamise keel;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  24) täienduskoolituste läbimise korral koolitusasutus;
  25) täienduskoolituse läbimisel omandatud dokument (dokumendi number);
  26) täienduskoolituse lõpetamisel väljastatud dokumendi kuupäev;
  27) täienduskoolituse nimetus;
  271) täienduskoolituse valdkond ja liik;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  28) täienduskoolituse maht tundides;
  29) välisriigis omandatud täienduskoolituse sisu;
  30) andmed võõrkeelte oskuste kohta;
  31) atesteerimisel omistatud ametijärk ja/või kutse;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  32) ametijärgu või kutse omistamise dokument ja kuupäev;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  33) õppekavarühm, kuhu liigituvasse õppekavasse kuuluvat ainet õpetaja õpetab (kutseõpetajate puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  34) riigikeele oskuse tase või kategooria ja selle omistamise kuupäev;
  35) riigikeele oskuse omandamine tasemeharidusega;
  36) emakeel;
  37) osalemine rahvusvahelistes projektides;
  38) osalemine riigisisestes projektides;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  39) osalemine koolieelikute ettevalmistusrühmade töös.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (2) Täitmata ametikohtade kohta kantakse õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse järgmised andmed:
  1) õppeasutuse nimi ja registreerimise kood;
  2) kooliaste;
  3) õppeaine(d);
  4) koormus;
  5) ametikoht;
  6) õppetöö keel.

  (3) Õppejõudude kohta kantakse õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse järgmised andmed:
  1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) kodakondsus;
  5) sugu;
  6) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  7) töökohaks oleva õppe- või teadusasutuse registreerimiskood ja nimi;
  8) ametikoht või ametikohad (õppejõud);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  9) ametikoha täitmise viis;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  10) õppejõuna töötamise alus (lepingu liik), algus ja lõpp ning ametikoha koormus;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  11) kvalifikatsioon(id);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  111) kvalifikatsiooni nimetus;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  12) kvalifikatsiooni valdkond;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  13) kvalifikatsiooni omandamise aasta;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  14) riik, kus kvalifikatsioon omandati, ja õppeasutuse nimi;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  15) õpetatav(ad) õppeaine(d) ja õppeaine maht (EAP);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  151) õpetatava õppekava tase, kood ja nimetus;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  16) õppekeel(ed);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  17) õppejõu publikatsioonid.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (4) [Kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]

  (5) Õpetajate ja õppejõudude alamregistri andmetel on informatiivne tähendus.
[RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]

  (6) Huvihariduse pedagoogide ja koolijuhtide kohta kantakse alamregistrisse lõike 1 punktides 1–3, 5, 8, 9, 14, 19 ja 23 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (7) Alushariduse õpetajate ja koolijuhtide kohta kantakse alamregistrisse lõike 1 punktides 1–5, 8–11, 121,16, 17, 19–29, 31–32 ja 34–38 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (8) Lõike 1 punktis 38 nimetatud andmeid ei kanta alamregistrisse üld- ja kutsehariduse õpetajate ja koolijuhtide puhul.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (9) Lõike 1 punktis 39 nimetatud andmed kantakse alamregistrisse ainult üldhariduse õpetajate ja koolijuhtide puhul.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 19.  Andmevahetus

  (1) Paragrahvi 18 lõike 1 punktides 2–5 ning lõike 3 punktides 2–5 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu rahvastikuregistrist.

  (2) Paragrahvi 18 lõike 3 punktis 17 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Eesti Teadusinfosüsteemist.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 20.  Andmete alusdokumendid

  (1) Õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse andmete kandmise ja muutmise alusdokumendid on:
  1) isikut tõendav dokument;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  2) tööleping;
  21) töövõtuleping;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  22) käsundusleping;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  3) tööstaaži tõendav dokument;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  4) atestatsiooni dokument;
  5) haridust tõendav dokument;
  6) täienduskoolitust tõendav dokument;
  7) kutset tõendav dokument.

  (2) Õppejõudude puhul ei kuulu alusdokumentide hulka lõike 1 punktides 4, 6 ja 7 nimetatud dokumendid.

  (3) [Kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]

§ 21.  Andmete esitajad

  (1) Õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse esitavad andmeid alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe ja residentuuri läbimist võimaldavad õppeasutused ja huvikoolide pidajad.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (2) Registri vastutavale töötlejale esitavad andmeid õppeasutuse juhi määratud õppeasutuse töötajad või kohalikud omavalitsusüksused oma territooriumil asuvate munitsipaalõppeasutuste kohta.
28.04.2016 16:10
Veaparandus - Parandatud sõna „vastutav“ kääne Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 22.  Andmete esitamise kord

  (1) Õppeasutused ja kohalikud omavalitsusüksused esitavad andmeid õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused esitavad õpetajate ja õppejõudude kohta andmed õpetajate ja õppejõudude alamregistrisse viie tööpäeva jooksul arvates õpetaja ja õppejõu tööle asumisest, töölt lahkumisest või muude §-s 18 toodud andmete muutumisest, välja arvatud § 18 lõike 3 punktides 15, 151 ja 16 toodud andmed, mis esitatakse kord aastas 10. novembriks.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Huvi-, alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused kinnitavad õpetajate/pedagoogide andmete õigsust alamregistris iga aasta oktoobri, detsembri, veebruari ning aprilli 1.–5. kuupäeval.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kinnitavad õppejõudude andmete õigsust alamregistris iga aasta 10.–15. novembril 10. novembri seisuga.

  (5) Huvikoolide pidajad esitavad andmeid pedagoogide kohta viie tööpäeva jooksul arvates pedagoogi tööle asumisest, töölt lahkumisest või muude § 18 lõikes 6 toodud andmete muutumisest.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (6) [Kehtetu – RT I 2010, 6, 23 - jõust. 01.09.2010]

  (7) Registri vastutav töötleja koostab andmete esitamise juhendi ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel asuva viida kaudu.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

5. peatükk ÕPILASTE, ÜLIÕPILASTE NING ARST-RESIDENTIDE ALAMREGISTER 

§ 23.  Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamise eesmärk

  (1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamise eesmärk on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huviharidust omandavate ning residentuuris ja kutseõppes õppijate üle, et tagada koolitusvajaduse prognoosimine ning haridussüsteemi metoodilise teenindamise korraldamine.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (2) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmetel on õiguslik tähendus.

§ 24.  Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse kantavad andmed

  Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse kantakse andmed:
  1) alus-, põhi-, üldkesk- ja huviharidust omandavate õpilaste kohta;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  2) kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õppijate ning residentuuris ja kutseõppes õppijate kohta, kes õpivad õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantud õppekavade alusel;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  3) välismaal õppivate Eesti õpilaste ja üliõpilaste kohta;
[RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  4) alaealiste komisjonide otsuste kohta.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 25.  Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri ülesehitus

  (1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas alus-, põhi-, üldkesk- ja huviharidust omandavate õpilaste ning eksternina lõpetajate üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  2) digitaalne andmebaas kutsekesk- või kõrgharidust omandavate õpilaste või üliõpilaste ning residentuuris, kutseõppes või eksternina õppijate ja lõpetajate üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  3) digitaalne arhiiv õppeasutustest saabunud andmete uuenduste ning krediidiasutusele saadetud ja muude päringute alusel koostatud andmefailide üle arvestuse pidamiseks;
  4) digitaalne andmebaas alaealiste komisjonides langetatud otsuste üle arvestuse pidamiseks.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Registri vastutav töötleja peab paberkandjal esitatud alusdokumentide arhiivi.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 26.  Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmete koosseis

  (1) Kutsekesk- või kõrgharidust omandavate õpilaste ja üliõpilaste ning residentuuris, kutseõppes või eksternina õppijate ja lõpetajate kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  1) isikukood;
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  31) sugu;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  4) kodakondsus (kood);
  5) elukohamaa (kood);
  6) õppeasutusse õppima asumine või immatrikuleerimine (kood) ja õppeasutusse õppima asumise või immatrikuleerimise kuupäev;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  7) riikliku koolitustellimuse kohale vastuvõtmine (kood) ja vastuvõtmise kuupäev;
  71) doktorandiga nooremteadurina töötamiseks töölepingu sõlmimine, töölepingu sõlmimise ja lõppemise kuupäev;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  8) kvalifikatsioon õppima asumisel või immatrikuleerimisel;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  9) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  10) õppija erivajadused (kood);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  11) alaline elamisõigus või pikaajalise elaniku elamisluba;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  12) kursus / õppimise aasta;
  13) õppeasutuse nimi või õppeasutuste nimed;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  131) õppeasutuse registreerimise kood või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  14) õppekava (kood);
  15) omandatav kvalifikatsioon;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  16) teisele õppekavale üleminek (kood) ja teisele õppekavale ülemineku kuupäev;
  17) õppekavajärgne nominaalkestus;
  18) õppekeel (kood);
  19) õppevorm;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  20) õppevormi või õppetöö korralduse viisi muutus (kood) ja muudatuse kuupäev;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  21) akadeemilise puhkuse või residentuuri peatumise põhjus, akadeemilise puhkuse või residentuuri peatumise algus- ja lõpukuupäev;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  22) finantseerimise allikas (kood);
  23) õppelaenuõiguslikkus;
  24) eelmise kvalifikatsiooni omandamise aasta;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  25) eelmise kvalifikatsiooni omandamise õppevorm või õppekoormus;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  26) riik, kus omandati eelmine kvalifikatsioon, ja õppeasutuse nimi;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  27) õppeasutuse filiaali või kolledži (õppekeskuse) nimi ja asukoht;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  28) riikliku koolitustellimuse aasta;
  29) õppeasutuse reorganiseerimisel kuupäev ja kood;
  30) õppeasutuse lõpetamisel väljaantud lõputunnistuse/diplomi/ühisdiplomi number ja akadeemilise kraadi nimetus;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  31) õppeasutuse lõpetamise, õppeasutusest väljaarvamise või eksmatrikuleerimise põhjus ja kuupäev;
  32) õppekoormus (kood);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  33) õppekoormuse muutus (kood) ja kuupäev;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  34) riigikeele süvaõppe alguskuupäev ja lõpukuupäev;
  35) ühiselamu kasutamine (kood);
  36) orb või vanemliku hoolitsuseta õpilane;
  37) omandatud või õpitavad võõrkeeled;
  38) eestikeelse akadeemilise õiendi number;
  39) ingliskeelse akadeemilise õiendi number;
  40) eestikeelse akadeemilise õiendi lisalehtede numbrid;
  41) ingliskeelse akadeemilise õiendi lisalehtede numbrid;
  42) omandab haridust kinnipidamisasutuses
  43) tugisüsteemi/õpiabi vajalikkus (ainult kutseõppeasutuse puhul);
  44) tugisüsteemi/õpiabi liik (ainult kutseõppeasutuse puhul);
  45) õppelaenu saamise kordade arv, aeg ning kvalifikatsiooni nimetus;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  46) lõputöö pealkiri originaal-, eesti ja inglise keeles;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  47) lõputöö juhendaja isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  48) lõputöö juhendaja ees- ja perekonnanimi;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  49) lõputöö kaitsmise kuupäev;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  50) lõputöö valdkond;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  51) lõputöö kaitsmise koht;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  52) lõputöö juhendamise algus- ja lõppkuupäev.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Alus-, põhi-, üldkesk- ja huviharidust omandavate õpilaste kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  1) isikukood;
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  31) sugu;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  4) kodakondsus (kood);
  5) eestkostja või hoolekandeasutus, juhul kui õpilasele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
  51) orb või vanemliku hoolitsuseta õpilane;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  6) rahvastikuregistri järgne omavalitsus (kood);
  7) rahvastikuregistri järgne aadress või sideaadress;
  8) elukohamaa (kood);
  9) emakeel (kood);
  10) õppekeel (kood);
  11) esimesse klassi õppima asumise aasta;
  12) õppeasutusse õppima asumise kuupäev;
  13) klass (klassi kood ja paralleel- ning liitklassi tunnus);
  14) klassi aste (kood);
  15) klassi liik (kood);
  16) individuaalõppe liik (sh erivajadused);
  17) õppevorm (kood);
  18) haridus õppima asumisel;
  19) õppeasutuse registreerimisnumber (kood);
  20) õppeasutuse filiaal/osakond (kood);
  21) õppekava (kood);
  22) [kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  23) õppeasutuse lõpetamise või õppeasutusest lahkumise kuupäev ja põhjus (kood);
  24) lõputunnistuse ja hinnetelehe number ning väljaandmise aeg;
  25) elukoha kaugus õppeasutusest (kilomeetrites);
  26) õppeasutuse nimetus, mille juures on õpilaskodu;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  27) õpilaskodu koha finantseerimise allikas;
  28) pikapäevarühma kasutamine;
  29) põhikoolis ja gümnaasiumis läbiviidava kutseõppe õppekava kood õppekavade ja koolituslubade alamregistrist;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  291) kutsealase eelkoolituse õppekaval õppima asumise kuupäev;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  292) kutsealase eelkoolituse õppeasutus;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  30) teise õppeasutusse üleminekul uue õppeasutuse kood;
  31) õppepuhkuse alguskuupäev ja kood;
  32) eksternina lõpetamine;
  33) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  34) võõrkeelte ja eesti keele teise keelena õppimine;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  35) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  36) vahetused (I, II, III);
  37) kodust kooli liikumise viis;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  38) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  39) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  40) eriõpetust vajav, kuid seda mitte saav õpilane (kood);
  41) tugisüsteemi / õpiabi liik;
  42) „puudulik” või „nõrk” aastahinne või samaväärne sõnaline hinnang;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  43) ained, milles saab individuaalõpet;
  44) hariduse omandamine kinnipidamisasutuses;
  45) õppest mõjuva põhjuseta puudumine;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  46) õpilase osalemine kooli huviringides(ainult üldhariduskooli puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  47) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  48) alaealise õigusrikkumise asja arutelu alaealiste komisjonis algatamise kuupäev;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  49) alaealise õigusrikkumise asja arutelu algatamise alus;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  50) alaealise õigusrikkumise asja arutelu algatanud institutsiooni liik;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  51) alaealise õigusrikkumise asja arutelu algatanud institutsiooni andmed;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  52) alaealise õigusrikkumise asja alaealiste komisjonis arutamise kuupäev;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  53) alaealisele kohaldatud mõjutusvahend;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  54) alaealisele kohaldatud mõjutusvahendi kohaldaja;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  55) alaealisele kohaldatud mõjutusvahendi üle järelvalve teostaja;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  56) alaealise sundtoomine õigusrikkumise arutamisele alaealiste komisjonis;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  57) alaealisele esindaja määramine, kes esindab alaealist õigusrikkumise arutamisel alaealiste komisjonis;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  58) alaealisele kohaldatud mõjutusvahendi rakendamise ennetähtaegne lõpetamine;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  59) alaealiste komisjonis algatatud alaealise õigusrikkumise arutamise lõpetamise alus;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  60) lasteasutuse rühma nimi ja liik (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  61) koha suurus (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  62) koolikohustuse täitmise edasilükkamine (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  63) osalemine koolieelikute ettevalmistusrühma töös;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  64) koolieelikute ettevalmistusrühma tööpäevade arv nädalas;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  65) lasteasutuse lõpetamise või lasteasutuse nimekirjast kustutamise kuupäev ja põhjus;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  66) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  67) huviringi nimetus ja valdkond;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  68) valitud gümnaasiumi riigieksam, eksamikeel ja eksami toimumise aeg (korraline/lisa);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  69) valitud põhikooli eesti keele tasemeeksamiga ühitatud eesti keele (vene või muu õppekeelega koolis või klassis) eksam;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  70) valitud ühiskonnaõpetuse eksami lisana toimuv «Eesti Vabariigi põhiseaduse» ja «Kodakondsuse seaduse» tundmise eksam.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 27.  Andmete ristkasutus rahvastikuregistriga

  Määruse § 26 lõike 1 punktides 2–5 ning lõike 2 punktides 2–6 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel rahvastikuregistrist ning punktis 7 nimetatud andmed rahvastikuregistrist või isiku avalduse alusel.
[RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]

§ 28.  Andmete alusdokumendid

  Andmete kandmise ja muutmise alusdokumendiks õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistris on:
  1) õpilase, üliõpilase või arst-residendi üldhariduskooli, kutseõppeasutusse, rakenduskõrgkooli või ülikooli vastuvõtmise või immatrikuleerimise käskkiri;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  2) õpilasraamat;
  3) õpilase, üliõpilase või arst-residendi akadeemilisele puhkusele või õppepuhkusele mineku käskkiri;
  4) õppekoormuse muutuse käskkiri;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  5) õppevormi muutuse käskkiri;
  6) koduõppele või individuaalsele õppekavale üleviimise käskkiri;
  7) õpilase, üliõpilase või arst-residendi eksmatrikuleerimise või väljaarvamise käskkiri;
  8) õppelaenu väljastavale krediidiasutusele esitatud avaldus riiklikult tagatud õppelaenu saamiseks ja selle lisad;
  9) haridust tõendav dokument;
  10) taotlus alaealise õigusrikkumise asja arutamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  11) alaealiste komisjoni otsus;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  12) lasteasutusse vastuvõtmise käskkiri;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  13) eksternõppesse asumise käskkiri;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  14) nõustamiskomisjoni otsus koolikohustuse edasilükkamise kohta.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 29.  Andmete esitajad

  (1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse esitavad andmeid alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused, alaealiste komisjonid, huvikoolide pidajad ning nõustamiskomisjonid. Ühisõppekava korral esitab õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse andmeid ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Registri vastutavale töötlejale esitavad andmeid õppeasutuse juhi määratud õppeasutuse töötajad või kohalikud omavalitsusüksused oma territooriumil asuvate munitsipaalõppeasutuste kohta.
28.04.2016 16:10
Veaparandus - Parandatud sõna „vastutav“ kääne Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (3) Välismaal õppivate ja riiklikult tagatud õppelaenu taotlenud Eesti üliõpilaste kohta esitavad õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse andmeid riiklikult tagatud õppelaenu väljastavad krediidiasutused.

  (4) Paragrahvi 26 lõike 2 punktides 48–59 nimetatud andmeid kannavad alamregistrisse alaealiste komisjonid.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (5) Huviharidust omandavate õpilaste kohta kantakse alamregistrisse § 26 lõike 2 punktides 1–31, 6, 9, 10, 12, 17, 19 ja 21 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Alusharidust omandavate õpilaste kohta kantakse alamregistrisse § 26 lõike 2 punktides 1–10, 12, 16, 19, 41, 60, 61 ja 65 nimetatud andmed. Punktis 62 nimetatud andmed kannavad registrisse nõustamiskomisjonid.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (7) Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 46–52 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 71 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse ainult doktoriõppe üliõpilaste kohta.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (8) Paragrahvi 26 lõike 2 punktides 63 ja 64 nimetatud andmed kantakse alamregistrisse ainult üldhariduskooli juures moodustatud koolieelikute ettevalmistusrühmades osalevate õpilaste kohta.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (9) Paragrahvi 26 lõike 2 punktis 65 nimetatud andmed kantakse alamregistrisse ainult koolieelsete lasteasutuste puhul.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

§ 30.  Andmete esitamise kord

  (1) Alaealiste komisjonid, nõustamiskomisjonid, õppeasutused, kohalikud omavalitsusüksused, huvikoolide pidajad ning krediidiasutused esitavad andmeid õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused ning krediidiasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste, eksternide või arst-residentide kohta andmed viie tööpäeva jooksul arvates andmete muutumisest.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 01.09.2010]

  (3) Koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 5.–10. kuupäevaks. Nõustamiskomisjonid kinnitavad andmete õigsust alamregistris 5 tööpäeva jooksul pärast komisjoni otsuse langetamist.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 01.09.2010]

  (4) Kutseõppeasutused ja kõrgkoolid kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 10.–15. kuupäevaks.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (5) Alaealiste komisjonid kinnitavad andmete õigsust alamregistris komisjoni otsuse vaidlustamistähtaja möödumise järel. Kui komisjoni otsus vaidlustatakse, kinnitavad alaealiste komisjonid andmed alamregistris kaebuse lõpliku lahendamise järel.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (6) Huvikoolide pidajad kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga aasta 1.–5. oktoobriks 1. oktoobri seisuga.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (7) [Kehtetu – RT I 2010, 6, 23 - jõust. 01.09.2010]

§ 31.  Andmete kandmise kord õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri arhiivi

  Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmed kantakse arhiivi, kui:
  1) õpilane, üliõpilane, ekstern või arst-resident lõpetab õppeasutuse;
  2) õpilane, üliõpilane, ekstern või arst-resident arvatakse õppeasutuse nimekirjast välja mingil muul põhjusel.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 311.  Alaealiste õigusrikkujate andmete kustutamine õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrist

  Alaealiste komisjonide poolt alamregistrisse kantud, § 26 lõike 2 punktides 48–59 nimetatud andmed kustutatakse alaealise 18-aastaseks saamisel.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

6. peatükk ÕPPEASUTUSTE ALAMREGISTER 

§ 32.  Õppeasutuste alamregistri pidamise eesmärk

  (1) Õppeasutuste alamregistri asutamise ning kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning kutseõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste üldandmete ning õppe- ja kasvatustööks vajaliku inventari üle ning koolitusloa olemasolu kontrollimiseks.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Õppeasutuste alamregistri andmetel on informatiivne tähendus.

§ 33.  Õppeasutuste alamregistri koosseisu kuuluvad:

1) digitaalne andmebaas alushariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;

2) digitaalne andmebaas põhihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;

3) digitaalne andmebaas üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;

4) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist või kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 – jõust. 16.09.2007]

5) digitaalne andmebaas kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;

6) digitaalne andmebaas huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 – jõust. 16.09.2007]

[

7) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 – jõust. 18.09.2009]

§ 34.  Õppeasutused, kelle andmed kantakse õppeasutuste alamregistrisse

  Õppeasutuste alamregistrisse kantakse alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning kutseõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste andmed.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 35.  Õppeasutuste alamregistri andmete koosseis

  (1) Õppeasutuste alamregistrisse kantakse õppeasutuste kohta järgmised andmed:
  1) õppeasutuse registreerimisnumber või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
  2) õppeasutuse asutamise aasta;
  3) õppeasutuse liik;
  4) õppeasutuse alamliik;
  5) õppeasutuse täielik nimi eesti keeles;
  6) õppeasutuse täielik nimi inglise keeles;
  7) õppeasutuse pidaja nimi;
  8) õppeasutuse pidaja registrinumber või äriregistri kood;
  9) õppeasutuse pidaja liik;
  10) omandivorm;
  11) õppeasutuse üldtelefon;
  12) õppeasutuse faks;
  13) õppeasutuse ametlik e-posti aadress;
  14) õppeasutuse internetiaadress;
  15) õppeasutuse juriidiline aadress;
  16) õppeasutuse kontaktaadress;
  161) põhikooli lõpueksamite ning gümnaasiumi riigieksamite kontaktisikute andmed;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  162) kõrghariduse omandamist võimaldava õppeasutuse filiaalide või kolledžite (õppekeskuste) nimed ja asukohad;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  163) kõrghariduse omandamist võimaldava õppeasutuse majandusaasta aruanne;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  164) andmed kõrghariduse omandamist võimaldava õppeasutuse institutsioonilise akrediteerimise kohta;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  17) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  18) õppekeeled;
  19) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  20) [kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  21) [kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  22) klasside/loenguruumide arv;
  221) gümnaasiumi riigieksami eksamiruumide arv õppeainete kaupa;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  222) põhikooli eksamivalikute arv õppeainete kaupa;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  223) põhikooli eksamiruumide arv (võõrkeelte eksamite puhul);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  224) põhikooli võõrkeelte eksamite suulise osa toimumise aeg ja gruppide arv;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  23) klasside/loenguruumide pindala;
  24) kutseõppeasutuste puhul klasside, loenguruumide ja õppetöökodade arv;
  25) kohtade arv klassides, loenguruumides ja/või õppetöökodades;
  26) hoonete arv;
  27) spordisaalide arv;
  28) spordisaali pindala;
  29) basseini pindala (basseini olemasolul);
  30) kohtade arv õpilaskodus/ühiselamus;
  31) [kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  32) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  33) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  34) õppe-katseaia pindala;
  35) arvutite arv õpetajate/õppejõudude kasutuses;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  36) [kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  37) [kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  38) õpilaste/üliõpilaste kasutuses olevate arvutite arv;
  39) üldkasutatavate arvutite arv;
  40) arvutite arv kokku;
  401) sülearvutite arv;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  41) arvutite arv arvutiklassides;
  42) veebi- ja/või meiliserverite arv;
  43) veebi- ja/või meiliserverite operatsioonisüsteem;
  44) internetti ühendatud töökohaarvutite arv;
  45) internetiühenduse kiirus (kbps);
  46) interneti püsiühenduse pakkuja;
  47) failiserverite arv;
  48) failiserverite operatsioonisüsteem;
  49) videoprojektorite üldarv;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  491) statsionaarsete videoprojektorite arv õpperuumides;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  492) skannerite, printerite ja digifotoaparaatide arv;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  50) [kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  51) [kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  52) [kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  53) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  54) kutseeksami sooritanute arv valdkonniti;
  55) sisehindamise aruande kehtestamise aeg (kuupäev, kuu, aasta);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  56) õppeasutuse nõustamise aeg (kuupäev, kuu, aasta).
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Alus-, põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse täiendavalt järgmised andmed:
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  1) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  2) erivajadustega õpilaste kooli liik;
  3) õppevorm;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  4) sööklakohtade arv;
  5) õpilaste arv võõrkeelte õppimise lõikes klassiti;
  6) võõrkeeltes õpetatavad ained ja maht nädalas;
  7) õpilaste arv võõrkeeles õpetatavate õppeainete lõikes klassiti;
  8) õpilaste arv muukeelses koolis või klassis eesti keeles õpetatavate õppeainete lõikes klassiti;
  9) pikapäevarühmade arv;
  10) kasvatusrühmade arv õpilaskodus;
  11) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  12) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  13) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  14) õpikute arv;
  141) kooliraamatukogu liik ja raamatute arv (raamatukogudes);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  15) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  16) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  17) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  18) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  19) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  20) hariduskulud ühe õpilase kohta aastas (ainult üldhariduskoolide puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  21) õpetatava ringi/huviala nimetus (ainult üldhariduskoolide puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  22) õpetatava ringi/huviala maht (ainult üldhariduskoolide puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  23) õpetatava ringi/huviala nominaalkestus (ainult üldhariduskoolide puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  24) õpetatava ringi/huviala valdkond (ainult üldhariduskoolide puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  25) lasteaiakoha arvestuslik maksumus lasteasutuses lapse kohta kuus;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  26) pedagoogi ametijärguga õpetaja palgamäär lasteasutuses;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  27) lasteasutuses lastevanemate poolt rahastatava osa kogumaht lapse kohta aasta keskmisena kuus;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  28) lasteasutuse rühmaruumide pindala;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  29) lasteasutuse mänguväljaku pindala;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  30) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  31) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  32) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  33) normatiivne kohtade arv (sõime- ja lasteaiarühmades);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  34) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  35) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  36) tööpäevade arv eelmisel õppeaastal;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  37) lapse lasteasutuses kohaloleku päevade arv aastas (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  38) laste keskmine nimestikuline arv eelmisel õppeaastal (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul).
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  39) lasteasutuse lahtioleku aeg (tundide arv päevas);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  40) maksimaalne kohtade arv rühmas.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

§ 36.  Andmete alusdokumendid ning andmete esitajad

  (1) Andmete alamregistrisse kandmise ja alamregistris andmete muutmise alusdokumendiks on:
  1) koolitusluba;
  2) õppeasutuse põhimäärus või põhikiri;
  3) õppeasutuse raamatupidamisdokumendid;
  4) muud dokumendid, milles sisaldub käesoleva määruse §-s 35 nimetatud teave.

  (2) Õppeasutuste alamregistrile esitavad andmeid §-s 34 nimetatud õppeasutused ning huvikoolide pidajad.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

§ 361.  Andmete esitamise kord

  (1) Õppeasutused esitavad andmeid õppeasutuste alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (2) Õppeasutused esitavad andmed viie tööpäeva jooksul andmete muutumise päevast arvates.

  (3) Õppeasutused kinnitavad andmed õppeasutuste alamregistris iga aasta 5.–10. septembriks ning 20.–25. jaanuariks. Huvikoolide pidajad kinnitavad andmed õppeasutuste alamregistris iga aasta 1.–5. oktoobriks 1. oktoobri seisuga.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (4) Huvikoolide kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16 nimetatud andmed.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (5) Koolieelsete lasteasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–5, 7–16, 18, 35, 38–40, 44 ja 55–56 ning § 35 lõike 2 punktides 25–29, 33 ja 36–40 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (6) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (7) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (8) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–161, 18, 22–23, 25–30, 34–35, 38–492 ja 55–56 ning § 35 lõike 2 punktides 2–10, 14–141, 20–24 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (9) Kutsehariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16, 18, 24–25, 30, 35, 38–492 ning 54–56 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (10) Kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16, 162–164, 18, 30, 35 ning 38–492 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

7. peatükk ÕPPEKAVADE JA KOOLITUSLUBADE ALAMREGISTER 

§ 37.  Õppekavade ja koolituslubade alamregistri ülesehitus

  Õppekavade ja koolituslubade alamregistri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas alushariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
  2) digitaalne andmebaas põhihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
  3) digitaalne andmebaas üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
  4) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist ja kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, koolituslubade ja akrediteeringute üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  5) digitaalne andmebaas kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, ühisõppekavade, residentuuri programmide ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  6) digitaalne andmebaas huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  7) digitaalne andmebaas noortelaagrite üle arvestuse pidamiseks;
  8) digitaalne andmebaas täiendõppe õppekavade ja koolituslubade üle arvestuse pidamiseks.

§ 38.  Õppekavade ja koolituslubade registrisse kantavad õppekavad ja programmid

  Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- või huvihariduse omandamist ning kutseõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, ühisõppekavade, residentuuri programmide, koolituslubade, õppekavagrupis õppe läbiviimise õiguse ja akrediteerimise tulemuse kohta.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 39.  Õppekavade ja koolituslubade alamregistri andmete koosseis

  (1) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse õppekavade ja koolituslubade kohta järgmised andmed:
  1) õppekava kood;
  11) märge ühisõppekava kohta;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  2) õppeasutuse nimi või õppeasutuste nimed;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  3) õppekava nimetus;
  4) õppekava nimetus (inglise keeles);
  5) [Kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  6) ISCED97 astme kood ja õppekava rühma kood;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  61) õppekava valdkond ning spordi valdkonna õppekavade puhul spordiala ja distsipliin (ainult huvikoolide puhul);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  62) õppekavagrupp (kõrgharidus);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  7) õppekava või kursuse maht (õppenädalates, ainepunktides või tundides);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  8) õppekava nominaalkestus;
  9) õppekava tase või õpe;
  10) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  11) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  12) õppekava kinnitamise kuupäev õppeasutuses, ühisõppekava korral ühisõppekava koostöölepingu sõlmimise kuupäev;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  13) õppekava kinnitamise dokument õppeasutuses;
  14) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  15) õppekavale vastuvõtu lõpetamise kuupäev;
  16) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  17) õppekavajärgne spetsialiseerumine;
  18) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  19) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  20) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  21) õppekava praktika maht (EAP);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  22) praktikavõimaluste kirjeldus;
  23) vastavus riiklikule õppekavale;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  24) õppekeeled, milles õppetöö toimub;
  25) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  26) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  27) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  28) [kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  29) õppekava registrisse kandmise kuupäev;
  30) koolitusloa kehtivuse lõpp;
  31) koolitusloa number;
  311) koolitusloa käskkirja kuupäev;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  312) koolitusloa käskkirja number;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  32) akrediteerimise staatus;
  33) akrediteerimisotsuse kehtivuse algus ja käskkirja number;
  34) akrediteerimisotsuse kehtivuse lõpp;
  35) õppeasutuse filiaali või kolledžite (õppekeskuse) nimi;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  36) dokumentide esitaja;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  37) koolitusloa väljaandmise kuupäev;
  38) [Kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  39) õppekavagrupis õppe läbiviimise õiguse kehtivuse periood (alguskuupäev ja tähtajalise õiguse korral lõppkuupäev);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  40) andmed kutseeksami kohta;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  41) vormikohane õppekava koondfail;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  42) õppekava moodulid ja valikmoodulid;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  43) õpetajakoolituse tunnus;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  44) andmed üldhariduskooli õppekava õppeainete kohta ja üldkeskhariduse osas õppesuundade kohta.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse programmi kohta järgmised andmed:
  1) programmi kood;
  2) õppeasutuse nimi ja registrikood;
  3) programmi nimetus;
  4) programmi nimetus (inglise keeles);
  5) programmi tase;
  6) programmi nominaalkestus;
  7) programmi kinnitamise kuupäev;
  8) programmi kinnitamise õigusakt;
  9) programmi uuendatud versiooni kinnitamise kuupäev;
  10) programmi uuendatud versiooni kinnitamise õigusakt;
  11) lõpetajale antud kvalifikatsioon;
  12) muud andmed.
[RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]

§ 40.  Õppekavade ja programmide liigitamine

  (1) Õppekavade ja programmide sisu liigitamise alusena kasutatakse rahvusvahelist ühtset hariduse liigituse klassifikaatorit ISCED97.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Haridus- ja teadusminister moodustab kõrghariduse õppekavade ja programmide liigitamise ja nõuetele vastavuse hindamise komisjoni (edaspidi kõrghariduse õppekavakomisjon) ning kutsehariduse õppekavade liigitamise komisjoni (edaspidi kutsehariduse õppekavakomisjon).
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (3) Kõrghariduse õppekavakomisjoni ja kutsehariduse õppekavakomisjoni otsused säilitatakse paberkandjal toimikuna õppekavade ja koolituslubade alamregistri arhiivis.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 41.  Andmete esitamise kord

  (1) Õppeasutused ning huvikoolide pidajad esitavad andmeid õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (2) Õppekavad ja programmid kantakse registrisse pärast õppekava või programmi registreerimist või koolitusloa andmist.

  (3) Koolitusload kantakse registrisse pärast koolitusloa andmist.

  (4) Õppekava kood (identifitseeriv number) lisatakse õppekava või programmi registreerimisel automaatselt.

  (5) [Kehtetu – RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]

  (6) [Kehtetu – RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (7) [Kehtetu – RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (8) Akrediteerimisel lisab Haridus- ja Teadusministeeriumi volitatud isik või asutus failina ekspertraporti ja akrediteerimisotsuse. Akrediteerimise tulemus kantakse registrisse pärast akrediteerimise tulemuse kinnistamist haridus- ja teadusministri käskkirjaga.

  (9) [Kehtetu – RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (10) Haridus- ja Teadusministeeriumil ning Riiklikul Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusel on õigus nõuda õppeasutuse või huvikooli pidaja poolt esitatud andmete täpsustamist juhul, kui need pole piisavad õppekava või residentuuri programmi menetlemiseks. Haridus- ja Teadusministeerium ning Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus teavitavad õppeasutust puudulikest või ebatäpsetest andmetest e-kirja teel. Õppekava või residentuuri programmi alamregistrisse kandmise tähtaeg pikeneb õppekava või residentuuri programmi registreerimiseks esitatud andmete ja dokumentide täiendamisele kulunud aja võrra.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (11) Õppekava või residentuuri programmi registreerimise taotluse tagasilükkamisel salvestatakse esitatud andmed alamregistri arhiivis.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

§ 411.  Kõrgharidustaseme õppekavade ja residentuuri programmide registreerimise taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord

  (1) Kõrghariduse omandamist võimaldav õppeasutus esitab õppekava või residentuuri programmi registreerimiseks või muutmiseks elektrooniliselt taotluse ning lisab sellele:
  1) vormikohase õppekava koondfaili ning õppekava õpiväljundite ja Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruses nr 178 «Kõrgharidusstandard» kirjeldatud kõrgharidustaseme astme õpiväljundite võrdluse ja muud andmed või
  2) residentuuri programmi tervikteksti.

  (2) Registri vastutav töötleja kontrollib taotlusdokumentide vastavust õigusaktidele ning vastavalt õppekavakomisjoni otsusele registreerib nõuetele vastavad õppekavad ja residentuuri programmid elektrooniliselt 3 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

  (3) Ühisõppekava korral esitab ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus elektrooniliselt alamregistrisse taotluse koos vormikohase ühisõppekava koondfailiga, andmed õppejõudude kvalifikatsiooni ja koormuse õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavuse kohta, ühisõppekava koostöölepingu ning, kui osa ühisõppekavast viiakse läbi välisriigi õppeasutuses, «Ülikooliseaduse» § 221 punktidele 3 ja 4 vastavust tõendavad dokumendid. Registri vastutav töötleja kontrollib ühisõppekava, ühisõppekava koostöölepingu ja taotluste vastavust õigusaktidele ning vastavalt õppekavakomisjoni otsusele registreerib nõuetele vastava ühisõppekava elektrooniliselt 3 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Ühisõppekava registreerimise aeg pikeneb ekspertiisi tegemise aja, kuid kuni 2 kuu võrra.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 412.  Riigikutseõppeasutuste õppekavade ja erakutseõppeasutuste ning munitsipaalomandis olevate kutseõppeasutuste kutsehariduse õppekavade koolituslubade taotlusdokumentide esitamise, menetlemise ja registreerimise kord

  (1) Riigikutseõppeasutused, erakutseõppeasutused ja munitsipaalomandis olevad kutseõppeasutused esitavad elektrooniliselt alamregistrisse pdf (Portable Document Format) formaadis õppekava ning koolitusloa taotlemiseks vajalikud dokumendid vastavalt õigusaktidega kehtestatud korrale. Menetluse alguseks loetakse õppekava registrisse esitamise aega.

  (2) Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete koosseisu vastavust õigusaktidele ning suunab õppekava Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskusesse hinnangu saamiseks.

  (3) Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus annab õppekavale hinnangu, kontrollides õppekava ning pedagoogide vastavust õigusaktides sätestatud nõuetele.

  (4) Nõuetele vastava õppekava suunab Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus registri vastutavale töötlejale, kes kannab riigikutseõppeasutuse õppekava registrisse. Erakutseõppeasutuse ja munitsipaalomandis oleva kutseõppeasutuse õppekava suunab registri vastutav töötleja haridus- ja teadusministri moodustatud koolituslubade komisjoni. Koolitusloa väljastamisel ministri käskkirja alusel registreerib registri vastutav töötleja õppekava registris.

  (5) Õppekavale antakse kood rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse (ISCED97) järgi. Kui õppekava koostamise aluseks ei ole riiklik õppekava, määrab nimetatud koodi haridus- ja teadusministri moodustatud õppekavakomisjon.

  (6) Õppekava menetlemise aeg on kuni 3 kuud. Juhul kui erakutseõppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb õppekava menetlemise aeg kuni 2 kuu võrra.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 413.  [Kehtetu – RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 414.  Huvikoolide õppekavade registreerimise taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord

  (1) Huvikoolide pidajad sisestavad taotluse koos õppekava terviktekstiga elektrooniliselt alamregistrisse.

  (2) Registri vastutav töötleja kontrollib huvikoolide õppekavade registreerimise taotluste vastavust õigusaktidele ning registreerib nõuetele vastavad õppekavad haridus- ja teadusministri käskkirja alusel 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

  (3) Huviala õppekava muutmine või olemasoleva sulgemine toimub pärast huvikooli vastava huviala õppeperioodi lõppu. Huvialade õppekavades tehtud muudatused koos uuendatud õppekava terviktekstiga või teate olemasoleva õppekava sulgemise kohta esitavad huvikooli pidajad. Registri vastutav töötleja menetleb saadud andmeid ning registreerib vastavad muudatused alamregistris 2 kuu jooksul alates nende esitamisest.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

§ 415.  Alus-, põhi- ning üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste koolituslubade taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord

  (1) Eraomandis olevad alus-, põhi- ning üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad koolitusloa taotlemiseks „Erakooliseaduse” § 5 lõikes 5 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktidele 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui eraõppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb taotluse menetlemise aeg kuni 2 kalendrikuu võrra.

  (2) Munitsipaalomandis olevad alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad koolitusloa taotlemiseks „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 12 lõikes 4 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktidele 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui õppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb taotluse menetlemise aeg kuni 2 kalendrikuu võrra.

  (3) Munitsipaalomandis olevad põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad koolitusloa taotlemiseks „Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse” § 121 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktidele 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui õppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb taotluse menetlemise aeg kuni 2 kalendrikuu võrra.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

§ 42.  Andmete esitajad

  (1) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrile esitavad andmeid õppekavade, programmide ja koolituslubade alusel haridust andvad õppeasutused. Ühisõppekava korral esitab õppekavade ja koolituslubade alamregistrile andmeid ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus.

  (2) Alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kannavad alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 2, 30, 31, 311, 312 ning 37 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kannavad alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 2, 30, 31, 311, 312, 37 ja 44 toodud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Kutsehariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 11, 61, 62, 17, 32–34, 39, 42 ja 44 toodud andmeid.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (5) Kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 61, 23, 40 ja 44 nimetatud andmeid.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Huvihariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 11, 6, 62, 9–11, 14– 23, 30–35, 37–40 ja 42–44 nimetatud andmeid.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

71. peatükk ÕPPEKIRJANDUSE ALAMREGISTER 
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 421.  Õppekirjanduse alamregistri pidamise eesmärk

  Õppekirjanduse alamregistri pidamise eesmärk on õpikute, töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse (edaspidi õppekirjandus) kasutamise üle arvestuse pidamine.

§ 422.  Õppekirjanduse alamregistri ülesehitus

  Õppekirjanduse alamregistri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas õppekirjanduse üle arvestuse pidamiseks;
  2) õppekirjanduse alamregistri digitaalne arhiiv;
  3) dokumendi fail enne 1. septembrit 2008. a välja antud õppekirjanduse loeteluga.
[RT I 2010, 33, 167 - jõust. 21.06.2010]

§ 423.  Õppekirjanduse alamregistrisse kantavate andmete koosseis

  (1) Õppekirjanduse alamregistrisse kantakse õppekirjanduse kohta järgmised andmed:
  1) õppekirjanduse liik (õpik, tööraamat, töövihik, muu);
  2) õppeaine, mille õpetamiseks õppekirjandust kasutatakse;
  3) riiklik õppekava, mille raames õppekirjandus kasutusele võetakse;
  4) pealkiri;
  5) autori nimi (nimed);
  6) andmete esitaja nimi (füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi) või nimetus;
  7) väljaandmise aasta;
  8) standardnumber rahvusvahelises süsteemis (ISBN) või jadaväljaande standardnumber rahvusvahelises süsteemis (ISSN) (olemasolu korral);
  9) retsensentide andmed;
  10) kooliaste või klass, kus õppekirjandus kasutusele võetakse;
  11) võõrkeelse õppekirjanduse puhul andmed, mitmenda võõrkeelena (A-, B- või C-keel) õpetamiseks õppekirjandus registreeritakse;
  12) võõrkeele õppeks kasutatava õppekirjanduse puhul selle vastavus Euroopa Nõukogu kehtestatud keeleoskustasemele.
  13) trükise keel.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (11) Paragrahvi 422 punktis 3 nimetatud dokumendi faili lisab õppekirjanduse alamregistrisse registri vastutav töötleja. Dokumendi failis on õppekirjanduse kohta järgmised andmed:
  1) õppekirjanduse liik (õpik, tööraamat, töövihik, muu);
  2) õppeaine, mille õpetamiseks õppekirjandust kasutatakse;
  3) riiklik õppekava, mille raames õppekirjandus kasutusele võetakse;
  4) pealkiri;
  5) autori nimi (nimed);
  6) õppekirjanduse väljaandja nimi (füüsilise isiku puhul tema ees- ja perekonnanimi) või nimetus;
  7) väljaandmise aasta;
  8) kooliaste või klass, kus õppekirjandus kasutusele võetakse;
  9) võõrkeelse õppekirjanduse puhul andmed, mitmenda võõrkeelena (A-, B- või C-keel) õpetamiseks õppekirjandus registreeritakse;
  10) võõrkeele õppeks kasutatava õppekirjanduse puhul selle vastavus Euroopa Nõukogu kehtestatud keeleoskustasemele.
[RT I 2010, 33, 167 - jõust. 21.06.2010]

  (2) Õppekirjanduse alamregistrisse andmete esitaja võib lisaks lõikes 1 loetletud andmetele õppekirjanduse alamregistrisse kanda ka muid õppekirjanduse kannet iseloomustavaid andmeid (veebilink, lühikirjeldus jne).

§ 424.  Andmete esitajad ja alusdokumendid

  (1) Õppekirjanduse alamregistrisse esitavad andmeid õppekirjanduse väljaandjad (edaspidi andmete esitaja).

  (2) Õppekirjanduse väljaandjaks käesoleva määruse tähenduses on kõik juriidilised ja füüsilised isikud või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutused:
  1) kes valmistavad ning annavad Eestis välja õppekirjandust;
  2) kelle tellimisel on välisriikides valmistatud õppekirjandust;
  3) kes toovad sisse Eestis kasutamiseks õppekirjandust;
  4) kes teevad õppekirjanduse digitaalselt üldsusele kättesaadavaks.

  (3) Õppekirjanduse alamregistrisse andmete kandmise aluseks on õppekirjanduse registreerimistaotluses õppekirjanduse kohta esitatavad andmed.

§ 425.  Andmete esitamise kord

  (1) Andmete esitajad esitavad andmeid õppekirjanduse kohta õppekirjanduse alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (2) Registri vastutav töötleja koostab andmete esitamise juhendi ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel asuva viida kaudu.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (3) Paragrahvis 423 nimetatud andmete muutumisel teeb andmete esitaja vastavad muudatused õppekirjanduse alamregistris 10 tööpäeva jooksul alates muudatuste toimumisest.

§ 426.  Eesti raamatukogude ühiskataloogi andmete kasutamine

  Vastava tehnilise võimaluse olemasolul kuvab registri vastutav töötleja registrikande juures § 423 lõikes 1 loetletud andmeid, samuti teisi õppekirjandust iseloomustavaid andmeid (õppekirjanduse maht, köite liik, trüki liik, väljaandmise koht jne) kajastava väljavõtte Eesti raamatukogude ühiskataloogist ESTER.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 427.  Registrikande kustutamine

  (1) Registri vastutav töötleja kustutab õppekirjanduse alamregistri kande haridus- ja teadusministri käskkirja alusel.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (2) Registreeringu kustutamise teade saadetakse andmete esitajale posti teel tähtkirjaga või elektrooniliselt õppekirjanduse väljaandja registris märgitud aadressil 10 tööpäeva jooksul lõikes 1 nimetatud käskkirja väljaandmisest arvates.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

8. peatükk JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 43.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele. Järelevalvet andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu haldamise vastavuse üle seadusele, teistele õigusaktidele ja tehnilistele nõuetele teostab ning andmete töötlemisel tekkivaid vaidlusi lahendab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandus- ja kommunikatsiooniministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul on oma pädevuse piires õigus tutvuda registri andmetega ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja andmete kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamises tekkinud puuduste ilmnemise korral likvideerib vastutav töötleja järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 44.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
28.04.2016 16:10
Veaparandus - Parandatud sõna „vastutav“ kääne Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 4 alusel.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 45.  Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 «Riigi infosüsteemi haldussüsteem» ja «Arhiiviseaduse» nõuetega.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Andmed annab üle vastutav töötleja Andmekaitse Inspektsiooni volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide tööd koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse akt.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 46.  Rakendussätted

  (1) Haridus- ja Teadusministeeriumil kanda järgmistes Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogudes sisalduvad andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi vastavatesse alamregistritesse 1. septembriks 2004. a:
  1) haridusministri 4. detsembri 1998. a määrusega nr 32 «Õppekavade registri asutamine ja õppekavade registri pidamise korra kinnitamine» (RTL 1998, 366/367, 1557; 2001, 119, 1706; 2003, 4, 39) moodustatud «Õppekavade registri» andmed;
  2) haridusministri 20. septembri 2000. a määrusega nr 34 «Õpilaste ja üliõpilaste registri asutamine» (RTL 2000, 103, 1613; 2001, 101, 1375; 127, 1830; 2002, 129, 1874; 2003, 4, 39; 129, 2089) moodustatud «Õpilaste ja üliõpilaste registri» andmed;
  3) haridus- ja teadusministri 24. novembri 2003. a määrusega nr 60 «Pedagoogide registri asutamine» (RTL 2003, 120, 1926; 2004, 38, 619) moodustatud «Pedagoogide registri» andmed;
  4) haridusministri 4. detsembri 1998. a määrusega nr 33 «Lõpudokumentide registri asutamine ja lõpudokumentide registri pidamise korra kinnitamine» (RTL 1998, 366/367, 1558; 2002, 23, 316; 2003, 4, 39) moodustatud «Lõpudokumentide registri» andmed.

  (2) Õppeasutused esitavad määruse jõustumise hetkel õppeasutuses töötavate õppejõudude kohta registrisse andmed hiljemalt 1. jaanuariks 2005. a.

  (3) Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2004. a.

  (4) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamisel kohaldatakse kuni 1. jaanuarini 2005. a haridusministri 20. septembri 2000. a määrust nr 34 «Õpilaste ja üliõpilaste registri asutamine».
15.06.2012 14:59
Veaparandus - Taastatud ekslikult välja jäetud lõigete 1-4 tekst. Alus: „Riigi Teataja seaduse“ § 10 lg 4.

  (5) Paragrahvi 18 lõike 3 punktides 15 ja 16 nimetatud andmeid on õppeasutused kohustatud 2009. aastal esitama 10. oktoobriks.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (6) Paragrahvi 18 lõike 3 punktides 6 ja 12 nimetatud andmeid on õppeasutused kohustatud esitama alates 1. septembrist 2011. a.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

/otsingu_soovitused.json