Teksti suurus:

Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus

Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:08.07.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 05.07.2023, 232

Eesti hariduse infosüsteemi asutamine ning põhimäärus
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

Vastu võetud 05.08.2004 nr 265
RT I 2004, 61, 434
jõustumine 01.09.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.07.2005RT I 2005, 43, 36012.08.2005
06.09.2007RT I 2007, 51, 35216.09.2007
24.07.2008RT I 2008, 36, 21708.08.2008
03.09.2009RT I 2009, 46, 30818.09.2009
04.02.2010RT I 2010, 6, 2314.02.2010, osaliselt 01.09.2010
10.06.2010RT I 2010, 33, 16721.06.2010
09.09.2010RT I 2010, 64, 47513.09.2010
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13701.01.2012
13.06.2012RT I, 19.06.2012, 622.06.2012
06.09.2012RT I, 11.09.2012, 114.09.2012
07.02.2013RT I, 12.02.2013, 815.02.2013, osaliselt 01.09.2013
14.02.2013RT I, 19.02.2013, 122.02.2013
22.08.2013RT I, 28.08.2013, 101.09.2013
22.08.2013RT I, 29.08.2013, 101.09.2013, osaliselt 01.01.2014, 01.02.2014 ja 01.09.2014
28.08.2014RT I, 29.08.2014, 1701.09.2014, osaliselt 01.01.2015
22.01.2015RT I, 27.01.2015, 201.02.2015
09.12.2016RT I, 16.12.2016, 119.12.2016
08.02.2018RT I, 14.02.2018, 117.02.2018
11.04.2019RT I, 17.04.2019, 120.04.2019
25.07.2019RT I, 31.07.2019, 101.09.2019
09.07.2020RT I, 14.07.2020, 1817.07.2020
23.07.2020RT I, 28.07.2020, 401.08.2020
10.02.2022RT I, 15.02.2022, 118.02.2022
10.03.2022RT I, 16.03.2022, 801.04.2022
04.10.2022RT I, 07.10.2022, 110.10.2022
22.06.2023RT I, 05.07.2023, 208.07.2023

Määrus kehtestatakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel.
[RT I 2010, 64, 475 - jõust. 13.09.2010]

1. peatükk EESTI HARIDUSE INFOSÜSTEEMI ASUTAMINE 

§ 1.   Eesti hariduse infosüsteemi asutamine
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  Asutatakse riiklik register „Eesti hariduse infosüsteem” (edaspidi register).
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri asutamise eesmärk on koguda informatsiooni haridussüsteemi korraldamiseks ning sihipärasemaks juhtimiseks.

  (2) Registri andmeid kasutatakse riikliku haridusstatistika koostamiseks.

§ 3.   Registri vastutav töötleja

  Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium (edaspidi vastutav töötleja).
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

2. peatükk EESTI HARIDUSE INFOSÜSTEEMI PÕHIMÄÄRUS 

§ 4.   Registri pidamine

  Registrit peetakse „Avaliku teabe seaduses”, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus) (ELT L 119, 04.05.2016, lk 1–88), „Eesti Vabariigi haridusseaduses”, käesolevas määruses ja teistes õigusaktides sätestatud korras.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

§ 5.   Registri ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina.

  (2) Registri pidamisel kasutatakse automatiseeritud andmetöötlust ja registri andmed säilitatakse digitaalsel kujul.

  (3) Registri koosseisu kuuluvad järgmised alamregistrid:
  1) haridust tõendavate dokumentide alamregister;
  2) õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregister;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  3) õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregister;
  4) õppeasutuste alamregister;
  5) õppekavade ja koolituslubade alamregister.
  6) [kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

§ 6.   Registri andmete õigsus

  (1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmete esitaja. Andmete kinnitamine ei ole käesoleva määrusega sätestatud tähtaegadel kohustuslik, kui kõiki andmeid uuendatakse regulaarselt X-tee kaudu.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (2) Registrisse puudulike või ebaõigete andmete tahtmatul või tahtlikul esitamisel ja nende avastamisel on andmete esitaja kohustatud esitama parandused vea avastamise või sellest teatamise päeval.
[RT I, 12.02.2013, 8 - jõust. 15.02.2013]

  (3) Registri vastutav töötleja on kohustatud tegema järelepärimisi, kui on tekkinud kahtlus esitatud andmete õigsuses ja tagama õigete andmete kandmise registrisse.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 7.   Registri andmetele juurdepääsu õigus

  (1) Õppeasutuste alamregistri ning õppekavade ja koolituslubade alamregistri andmed on avalikult kättesaadavad vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu.
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

  (2) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri, õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistri, õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmetele on juurdepääsuõigus:
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  1) registrisse kantud isikul teda puudutavate andmete osas;
  2) kõikidel isikutel seaduse või välislepinguga ettenähtud ülesannete täitmiseks.

§ 8.   Registri andmetele juurdepääsu korraldamine

  (1) Registrist väljavõtete saamiseks esitatakse registri vastutavale töötlejale kirjalik taotlus, milles on kirjas soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve koos viitega seadusele või välislepingule ning selle isiku või asutuse nimi, kellele andmed esitada.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Registri vastutav töötleja võimaldab registrisse kantud isikul teda puudutavate andmetega tutvuda kodanikuportaali X-tee vahendusel.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (3) Registri vastutav töötleja peab registrist andmete väljastamise üle arvestust digitaalses arhiivis, kuhu ta kannab alamregistrist väljastatud andmefailid koos väljastamise aja ning andmete saaja kohta käiva infoga.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (4) Registrist väljastatakse andmeid digitaalsel kujul ja paberkandjatel vastavalt andmete taotleja soovile ja tehnilistele võimalustele.

  (5) Registrist andmete korrapäraseks saamiseks digitaalsel teel sõlmivad andmete saaja ja registri vastutav töötleja lepingu.

§ 81.   Registri andmete säilitamine
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri andmeid säilitab vastutav töötleja kuni 10 aastat alates isiku surmast.

  (2) Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse kantud andmetest säilitab vastutav töötleja § 18 lõike 1 punktides 1–5, 8–11, 20–23 ja 40 ning lõike 3 punktides 1–8, 10–111 ja 13 nimetatud andmeid kuni 10 aastat alates isiku surmast. Kõiki teisi §-s 18 nimetatud andmeid säilitab vastutav töötleja kuni 25 aastat alates isiku kohta esimese kande tegemisest.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse kantud andmetest säilitab vastutav töötleja § 26 lõike 1 punktides 1–5, 54, 6, 71, 13–15, 30, 31 ja 38–41 ning lõike 2 punktides 1–4, 8, 12, 13, 19–21, 23–24, 60 ja 65 nimetatud andmeid kuni 10 aastat alates isiku surmast. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 53, 11, 23, 35–36, 42 ja 46–53 ning lõike 2 punktides 51, 7, 25, 28, 36, 37, 42–45 ja 61–64 nimetatud andmeid säilitab vastutav töötleja kuni 10 aastat alates isiku kohta esimese kande tegemisest. Kõiki teisi §-s 26 nimetatud andmeid säilitab vastutav töötleja kuni 25 aastat alates isiku kohta esimese kande tegemisest.
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

  (4) Säilitustähtaja möödumisel andmed umbisikustatakse.

  (5) Registri dokumente hallatakse kooskõlas arhiiviseaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktidega.

  (6) Rahvusarhiivi poolt arhiiviväärtuslikuks hinnatud andmed antakse üle Rahvusarhiivi arhiiviseaduses sätestatud korras.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

3. peatükk HARIDUST TÕENDAVATE DOKUMENTIDE ALAMREGISTER 

§ 9.   Haridust tõendavate dokumentide alamregistri pidamise eesmärk

  (1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri pidamise eesmärk on põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe lõpetamist tõendavate riiklike lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste (edaspidi lõpudokument) väljastamise üle arvestuse pidamine ning neid omavate isikute hariduse tõendamine.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (2) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri andmetel on õiguslik tähendus.

§ 10.   Haridust tõendavate dokumentide alamregistri ülesehitus

  (1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas põhi- ja üldkeskhariduse omandamist tõendavate lõpudokumentide üle arvestuse pidamiseks;
  2) digitaalne andmebaas kutseõppe lõpetamist ning kutsekeskhariduse ja kõrghariduse omandamist tõendavate lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  3) haridust tõendavate dokumentide alamregistri digitaalne arhiiv;
  4) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (2) [Kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 11.   Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kantavate andmete koosseis

  Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kantakse andmed põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe lõpetamist tõendavate riiklike lõpudokumentide ja residentuuri lõpetamist tõendavate tunnistuste kohta. Andmete kodeerimisel kasutatakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrit, õppeasutuste alamregistrit ning õppekavade ja koolituslubade alamregistrit.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

§ 12.   Haridust tõendavate dokumentide alamregistri andmete koosseis

  (1) Kõrghariduse omandamist tõendavate lõpudokumentide ja residentuuri läbimist tõendavate tunnistuste kohta kantakse haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) lõpudokumendi välja andnud õppeasutuse nimetus ja äriregistri kood;
  2) ühisõppekava korral osalenud õppeasutuste nimetused;
  3) lõpudokumendi väljaandmise kuupäev ja number;
  4) lõpudokumendi väljaandmise aluseks oleva otsuse kuupäev ja number;
  5) akadeemilise õiendi ning lisalehtede keel ja numbrid;
  6) õppekava või programmi nimetus ja kood;
  7) õppekava nominaalkestus ja -maht;
  8) peaeriala nimetus;
  9) õppeasutuse lõpetamine cum laude;
  10) lõpudokumendi fail;
  11) lõpudokumendi duplikaadi number, väljaandmise kuupäev ning alus;
  12) lõpudokumendi kehtetuks tunnistamise otsuse kuupäev ja number.
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

  (11) Kutsehariduse omandamist tõendavate lõpudokumentide kohta kantakse haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse Vabariigi Valitsuse 18. septembri 2013. a määruse nr 137 „Kutseõppeasutuse lõpudokumentide vormid, statuut ja väljaandmise kord” §-des 8–102 sätestatud andmed ning lõpudokumendi andmefailid.
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

  (2) Põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste kohta kantakse registrisse lõpudokumentide kohta Vabariigi Valitsuse 13. augusti 2010. a määruse nr 113 „Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” §-des 8 ja 11 sätestatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

§ 13.   Andmete esitajad ja alusdokumendid

  (1) Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse esitavad andmeid põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused, ühisdiplomi korral ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus (käesolevas peatükis edaspidi õppeasutused).
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse andmete esitamise aluseks on õpilasele, üliõpilasele või arst-residendile väljastatud lõpudokument.

§ 14.   Andmete esitamise kord

  (1) Õppeasutused esitavad andmeid haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse kasutajaliidese kaudu või infosüsteemide andmevahetuskihi X-tee vahendusel. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

  (2) Registri vastutav töötleja koostab andmete esitamise juhendi ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel asuva viida kaudu.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (3) [Kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

  (4) [Kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

  (5) Õppeasutus esitab andmed haridust tõendavate dokumentide alamregistrisse nende tekkimise ja muutumise päeval.
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

  (6) [Kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (7) Paragrahvi 12 lõikes 2 nimetatud andmetest saadakse riigieksamina arvestatavatel rahvusvahelistel võõrkeeleeksamitel saavutatud keeletasemed, riigieksamite punktid ning põhikooli ühtlustatud eksamite tulemused eksamite infosüsteemist (edaspidi EIS).
[RT I, 14.07.2020, 18 - jõust. 17.07.2020]

4. peatükk ÕPETAJATE JA AKADEEMILISTE TÖÖTAJATE ALAMREGISTER 
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 15.   Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistri pidamise eesmärk
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistri andmed võimaldavad:
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  1) tagada õpetajate kutse-, eri- ja ametialase ettevalmistuse ja täiendamise võimaluste sihipärasemaks muutmist, õpetajate koolitusvajaduse prognoosimist ning õpetajate kvalifikatsiooni ja järelkasvu vajaduse prognoosimist;
  2) toetada kõrgharidustasemel välishindamise läbiviimist, analüüsida akadeemiliste töötajate arvu piisavust ning hinnata rahvusvahelistumise eesmärkide täitmist.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 16.   Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistri ülesehitus
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistri koosseisu kuuluvad:
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  1) digitaalne andmebaas kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate ja akadeemiliste töötajate üle arvestuse pidamiseks;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  2) digitaalne andmebaas kutsehariduse omandamist ja kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste õpetajate, koolijuhtide, tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) üle arvestuse pidamiseks;
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  3) digitaalne andmebaas põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate, koolijuhtide, tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed, psühholoog, sotsiaalpedagoog) üle arvestuse pidamiseks;
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  4) digitaalne andmebaas alushariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õpetajate, koolijuhtide, tugispetsialistide (eripedagoog, logopeed) üle arvestuse pidamiseks;
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  5) digitaalne andmebaas huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate üle arvestuse pidamiseks;
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  6) õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistri andmete digitaalne arhiiv;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  7) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 17.   Isikud, kelle andmed kantakse õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste tasemehariduse pakkumisega seotud õpetajate, koolijuhtide, tugispetsialistide ja kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste akadeemiliste töötajate ning huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate kohta. Akadeemilise töötajana käsitatakse kõiki kõrgharidustasemel otseselt õpetamisega tegelevaid isikuid, sealhulgas õpetavaid ning teadus- ja arendustegevust läbiviivaid akadeemilisi töötajaid (eespool ja edaspidi akadeemiline töötaja).
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 18.   Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistri andmete koosseis
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (1) Õpetajate, koolijuhtide ja tugispetsialistide kohta kantakse õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse järgmised andmed:
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  1) isikukood;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) kodakondsus;
  5) sugu;
  6) [kehtetu - RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  7) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  8) töökohaks oleva õppeasutuse registreerimiskood ja nimi;
  9) ametikoht;
  10) töötamise algus töökohaks olevas õppeasutuses;
  11) töötamise lõpp (kuupäev lahkumisel);
  12) töölepingu kestus;
  121) vanemapuhkus jah/ei;
[RT I, 16.03.2022, 8 - jõust. 01.04.2022]
  122) lepingu liik (ainult kutseõppeasutuste puhul);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  13) klassijuhataja kohustuste täitmine;
  14) õppekava, mille raames ta õpetab, õpetatavad õppeained, huvialad või juhitavad ringid;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  15) õpetatavad klassid;
  16) koormus;
  17) vastavus kvalifikatsiooninõuetele;
  18) tundide andmine või ringitöö erivajadustega lastele;
  19) antavate tundide või ringitöö õppekeel;
  20) haridust tõendava dokumendi väljastanud õppeasutus;
  21) haridust tõendava dokumendi väljastamise kuupäev;
  22) haridust tõendava dokumendi seeria ja number;
  23) omandatud haridustase või läbitud õppekava, sh pedagoogilise hariduse tase;
  231) hariduse omandamise keel;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  24) täienduskoolituste läbimise korral koolitusasutus;
  25) täienduskoolituse läbimisel omandatud dokument (dokumendi number);
  26) täienduskoolituse lõpetamisel väljastatud dokumendi kuupäev;
  27) täienduskoolituse nimetus;
  271) täienduskoolituse valdkond ja liik;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  28) täienduskoolituse maht tundides;
  29) välisriigis omandatud täienduskoolituse sisu;
  30) andmed võõrkeelte oskuste kohta;
  31) atesteerimisel omistatud ametijärk ja/või kutse;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  32) ametijärgu või kutse omistamise dokument ja kuupäev;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  33) õppekavarühm, kuhu liigituvasse õppekavasse kuuluvat ainet õpetaja õpetab (kutseõpetajate puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  34) riigikeele oskuse tase või kategooria ja selle omistamise kuupäev;
  35) riigikeele oskuse omandamine tasemeharidusega;
  36) emakeel;
  37) osalemine rahvusvahelistes projektides;
  38) osalemine riigisisestes projektides;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  39) osalemine koolieelikute ettevalmistusrühmade töös;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  40) alaealisega töötava isikuna töötamise piirang;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  41) õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse menetlemise ja otsuse andmed.
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]

  (3) Akadeemiliste töötajate kohta kantakse õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse järgmised andmed:
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  4) kodakondsus;
  5) sugu;
  6) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  7) töökohaks oleva õppe- või teadusasutuse registreerimiskood ja nimi;
  8) ametikoht või ametikohad (akadeemiline töötaja);
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  9) ametikoha täitmise viis;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  10) akadeemilise töötajana töötamise alus (lepingu liik), algus ja lõpp ning ametikoha koormus;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  11) kvalifikatsioon(id);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  111) kvalifikatsiooni nimetus;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  12) kvalifikatsiooni valdkond;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  13) kvalifikatsiooni omandamise aasta;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  14) riik, kus kvalifikatsioon omandati, ja õppeasutuse nimi;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  15) õpetatav(ad) õppeaine(d) ja õppeaine maht (EAP);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  151) õpetatava õppekava tase, kood ja nimetus;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  16) õppekeel(ed);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  17) akadeemilise töötaja publikatsioonid;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  18) akadeemilise töötaja välisriigis lühiajalise enesetäiendamise perioodi algus- ja lõpukuupäev;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  19) akadeemilise töötaja lühiajalise enesetäiendamise eesmärk;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  20) välisriigi õppeasutuse nimi, kus akadeemiline töötaja õpet läbi viis;
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  21) välisriik, kus akadeemiline töötaja õpet läbi viis.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (4) [Kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]

  (5) Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistri andmetel on informatiivne tähendus.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (6) Huvihariduse õppe- ja kasvatustegevusega seotud töötajate kohta kantakse alamregistrisse lõike 1 punktides 1–3, 5, 8, 9, 14, 19 ja 23 nimetatud andmed.
[RT I, 28.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]

  (7) Alushariduse õpetajate ja koolijuhtide kohta kantakse alamregistrisse lõike 1 punktides 1–5, 8–11, 121,16, 17, 19–29, 31–32 ja 34–38 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (8) Lõike 1 punktis 38 nimetatud andmeid ei kanta alamregistrisse üld- ja kutsehariduse õpetajate ja koolijuhtide puhul.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (9) Lõike 1 punktis 39 nimetatud andmed kantakse alamregistrisse ainult üldhariduse õpetajate ja koolijuhtide puhul.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (10) Nooremteadurite kohta kantakse alamregistrisse lõike 3 punktides 1–5 ja 7–14 nimetatud andmed.
[RT I, 07.10.2022, 1 - jõust. 10.10.2022]

§ 19.   Andmevahetus

  (1) Paragrahvi 18 lõike 1 punktides 2–5 ning lõike 3 punktides 2–5 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu rahvastikuregistrist.

  (2) Paragrahvi 18 lõike 3 punktis 17 nimetatud andmed saadakse infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu Eesti Teadusinfosüsteemist.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 20.   Andmete alusdokumendid

  (1) Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse andmete kandmise ja muutmise alusdokumendid on:
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  1) isikut tõendav dokument;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  2) tööleping;
  21) töövõtuleping;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  22) käsundusleping;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  3) tööstaaži tõendav dokument;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  4) atestatsiooni dokument;
  5) haridust tõendav dokument;
  6) täienduskoolitust tõendav dokument;
  7) kutset tõendav dokument.

  (2) Akadeemiliste töötajate puhul ei kuulu alusdokumentide hulka lõike 1 punktides 4, 6 ja 7 nimetatud dokumendid.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (3) [Kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]

§ 21.   Andmete esitajad

  (1) Õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse esitavad andmeid alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe ja residentuuri läbimist võimaldavad õppeasutused ja huvikoolide pidajad.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Registri vastutavale töötlejale esitavad andmeid õppeasutuse juhi määratud õppeasutuse töötajad või kohalikud omavalitsusüksused oma territooriumil asuvate munitsipaalõppeasutuste kohta.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 22.   Andmete esitamise kord

  (1) Õppeasutused ja kohalikud omavalitsusüksused esitavad andmeid õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused esitavad õpetajate ja akadeemiliste töötajate kohta andmed õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse õpetaja ja akadeemilise töötajana tööle asumise, töölt lahkumise või muude §-s 18 toodud andmete muutumise päeval, välja arvatud iga aasta septembris, kui nimetatud andmed esitatakse viie tööpäeva jooksul, ning välja arvatud § 18 lõike 3 punktides 15, 151 ja 16 toodud andmed, mis esitatakse kord aastas 10. novembriks. Paragrahvi 18 lõike 1 punktis 40 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel karistusregistrist.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (3) Huvi-, alus-, põhi-, üldkesk- ja kutsekeskhariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused kinnitavad õpetajate/pedagoogide andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 5.–10. kuupäeval.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (4) Kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kinnitavad akadeemiliste töötajate andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 5.–10. kuupäeval.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

  (5) Huvikoolide pidajad esitavad andmed pedagoogide kohta pedagoogi tööle asumise, töölt lahkumise või muude § 18 lõike 1 punktides 1–3, 5, 8, 9, 14, 19 ja 23 toodud andmete muutumise päeval.
[RT I, 12.02.2013, 8 - jõust. 15.02.2013]

  (6) [Kehtetu - RT I 2010, 6, 23 - jõust. 01.09.2010]

  (7) Registri vastutav töötleja koostab andmete esitamise juhendi ja teeb selle kättesaadavaks oma veebilehel asuva viida kaudu.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

5. peatükk ÕPILASTE, ÜLIÕPILASTE NING ARST-RESIDENTIDE ALAMREGISTER 

§ 23.   Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamise eesmärk

  (1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamise eesmärk on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huviharidust omandavate ning residentuuris ja kutseõppes õppijate üle, et tagada koolitusvajaduse prognoosimine ning haridussüsteemi metoodilise teenindamise korraldamine.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (2) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmetel on õiguslik tähendus.

§ 24.   Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse kantavad andmed

  Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse kantakse andmed:
  1) alus-, põhi-, üldkesk- ja huviharidust omandavate õpilaste kohta;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  2) kutsekesk- ja kõrgharidust omandavate õppijate ning residentuuris ja kutseõppes õppijate kohta, kes õpivad õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantud õppekavade alusel;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  3) välismaal õppivate Eesti õpilaste ja üliõpilaste kohta.
[RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  4) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]

§ 25.   Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri ülesehitus

  (1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas alus-, põhi-, üldkesk- ja huviharidust omandavate õpilaste ning eksternina lõpetajate üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  2) digitaalne andmebaas kutsekesk- või kõrgharidust omandavate õpilaste ja üliõpilaste ning residentuuris või kutseõppes õppijate ja lõpetajate ning eksternina lõpetajate üle arvestuse pidamiseks;
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]
  3) digitaalne arhiiv õppeasutustest saabunud andmete uuenduste ning krediidiasutusele saadetud ja muude päringute alusel koostatud andmefailide üle arvestuse pidamiseks.
  4) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]

  (2) [Kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 26.   Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri andmete koosseis

  (1) Kutsekesk- või kõrgharidust omandavate õpilaste ja üliõpilaste ning residentuuris või kutseõppes õppijate ja lõpetajate ning eksternina lõpetajate kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]
  1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  31) sugu;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  4) kodakondsus (kood);
  5) elukohamaa (kood);
  51) välisüliõpilane;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  52) rahvastikuregistri järgne kohaliku omavalitsuse üksus (kood);
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  53) rahvastikuregistri järgne aadress või sideaadress;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  54) keskhariduse omandamise riik;
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]
  6) õppeasutusse õppima asumine või immatrikuleerimine (kood) ja õppeasutusse õppima asumise või immatrikuleerimise kuupäev;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  7) riikliku koolitustellimuse kohale vastuvõtmine (kood) ja vastuvõtmise kuupäev;
  71) doktorandiga nooremteadurina töötamiseks töölepingu sõlmimine, töölepingu sõlmimise ja lõppemise kuupäev;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  72) doktorandiga õppe- ja teadustöö kava täitmiseks töölepingu sõlminud või doktorandi õppe- ja teadustöö kava täitmist finantseeriva juriidilise isiku nimi ja registrikood;
[RT I, 07.10.2022, 1 - jõust. 10.10.2022]
  73) doktorandiga õppe- ja teadustöö kava täitmiseks sõlmitud töölepingu või finantseerimislepingu sõlmimise ja lõppemise kuupäev;
[RT I, 07.10.2022, 1 - jõust. 10.10.2022]
  74) doktoriõppe õppe- ja teadustöö kava algus- ja lõpukuupäev;
[RT I, 07.10.2022, 1 - jõust. 10.10.2022]
  8) kvalifikatsioon õppima asumisel või immatrikuleerimisel;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  9) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  10) õppija erivajadused (kood);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  11) alaline elamisõigus või pikaajalise elaniku elamisluba;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  12) kursus / õppimise aasta;
  13) õppeasutuse nimi või õppeasutuste nimed;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  131) õppeasutuse registreerimise kood või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  14) õppekava (kood);
  15) omandatav kvalifikatsioon;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  16) teisele õppekavale üleminek (kood) ja teisele õppekavale ülemineku kuupäev;
  17) õppekavajärgne nominaalkestus;
  18) õppekeel (kood);
  19) õppevorm;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  20) õppevormi või õppetöö korralduse viisi muutus (kood) ja muudatuse kuupäev;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  21) akadeemilise puhkuse, residentuuri või doktoriõppe peatumise põhjus ning algus- ja lõpukuupäev;
[RT I, 07.10.2022, 1 - jõust. 10.10.2022]
  22) finantseerimise allikas (kood);
  23) õppelaenuõiguslikkus;
  24) eelmise kvalifikatsiooni omandamise aasta;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  25) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  26) [kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]
  27) õppetöö toimumise asukohad;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  28) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  29) õppeasutuse reorganiseerimisel kuupäev ja kood;
  30) õppeasutuse lõpetamisel väljaantud lõputunnistuse/diplomi/ühisdiplomi number ja akadeemilise kraadi nimetus;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  31) õppeasutuse lõpetamise, õppeasutusest väljaarvamise või eksmatrikuleerimise põhjus ja kuupäev;
  32) õppekoormus (kood);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  33) õppekoormuse muutus (kood) ja kuupäev;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  34) riigikeele süvaõppe alguskuupäev ja lõpukuupäev;
  35) ühiselamu kasutamine (kood);
  36) orb või vanemliku hoolitsuseta õpilane;
  37) omandatud või õpitavad võõrkeeled;
  38) eestikeelse akadeemilise õiendi number;
  39) ingliskeelse akadeemilise õiendi number;
  40) eestikeelse akadeemilise õiendi lisalehtede numbrid;
  41) ingliskeelse akadeemilise õiendi lisalehtede numbrid;
  42) omandab haridust kinnipidamisasutuses
  43) tugisüsteemi/õpiabi vajalikkus (ainult kutseõppeasutuse puhul);
  44) tugisüsteemi/õpiabi liik (ainult kutseõppeasutuse puhul);
  45) õppelaenu saamise kordade arv, aeg ning kvalifikatsiooni nimetus;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  46) lõputöö pealkiri originaal-, eesti ja inglise keeles;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  47) lõputöö juhendaja isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  48) lõputöö juhendaja ees- ja perekonnanimi;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  49) lõputöö kaitsmise kuupäev;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  50) lõputöö valdkond;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  51) lõputöö kaitsmise koht;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  52) lõputöö juhendamise algus- ja lõppkuupäev;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  53) kumulatiivselt arvestatud õppekava täitmise osakaal, perioodi algus- ja lõpukuupäev, õppekava täitmise osakaalu määramise otsuse kuupäev ning arvestatud ainepunktide arv (EAP);
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.02.2014]
  54) lühiajaliselt välisriigis õppimise perioodi algus- ja lõpukuupäev;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  55) seoses õppimisega lühiajaliselt välisriigis viibimise eesmärk;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  56) õpingute nominaalkestuse pikendamise otsus ja selle kuupäev;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  57) välisriigis õppekava täitmisel Eesti õppeasutuse poolt arvestatud ainepunktide arv (EAP/EKAP);
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]
  58) [kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]
  59) välisriik, kus (üli)õpilane lühiajaliselt õppis;
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]
  60) programmi nimetus, mille raames (üli)õpilane välisriigis õppis;
[RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]
  61) varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (edaspidi VÕTA) otsuse kuupäev;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  62) VÕTA raames arvestatud aine- või arvestuspunktide arv (EAP või EKAP);
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  63) VÕTA raames arvestatud ainepunktide arvestamise tüüp;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  64) õppeasutuse nimi, kus omandatud ainepunkte VÕTA raames arvestati;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  65) VÕTA raames arvestatud ainepunktide originaalsoorituse kuupäev;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  66) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase koduõppeasutuse originaalnimi;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  67) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase koduõppeasutuse riik;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  68) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase kõrghariduse aste;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  69) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase Eesti õppeasutuses viibimise eesmärk;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  70) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase Eesti õppeasutuses viibimise perioodi algus- ja lõpukuupäev;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  71) lühiajaliselt Eestis õppinud välisüliõpilase poolt Eesti õppeasutuses kogutud ainepunktide arv (EAP);
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  72) programmi nimetus, mille raames välisüliõpilane lühiajaliselt Eestis õppis;
[RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  73) tunnus üliõpilase esimese semestri kohta;
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  74) riikliku stipendiumi liik ja stipendiumi määramise algus- ja lõpukuupäev;
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  75) õppeasutuse poolt väljastatavad või tema kaudu taotletud stipendiumid (v.a välislähetuse ja riiklikud stipendiumid) ja nende määramise algus- ja lõpukuupäev;
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  76) doktoranditoetuse määramise algus- ja lõpukuupäev;
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]
  77) määratud doktoranditoetuse summa kuus;
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.01.2015]
  78) vajaduspõhise õppetoetuse menetlemise ja otsuse andmed;
[RT I, 27.01.2015, 2 - jõust. 01.02.2015]
  79) vajaduspõhise eritoetuse määramise algus- ja lõpukuupäev.
[RT I, 27.01.2015, 2 - jõust. 01.02.2015]

  (2) Alus-, põhi-, üldkesk- ja huviharidust omandavate õpilaste kohta kantakse õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse järgmised andmed:
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  1) isikukood või selle puudumisel sünniaeg;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  2) perekonnanimi;
  3) eesnimi;
  31) sugu;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  4) kodakondsus (kood);
  5) eestkostja või hoolekandeasutus, juhul kui õpilasele on määratud eestkostja või kui ta on hoolekandeasutuse hoolealune;
  51) orb või vanemliku hoolitsuseta õpilane;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  6) rahvastikuregistri järgne omavalitsus (kood);
  7) rahvastikuregistri järgne aadress või sideaadress;
  8) elukohamaa (kood);
  9) emakeel (kood);
  10) õppekeel (kood);
  11) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  12) õppeasutusse õppima asumise kuupäev;
  13) klass (klassi kood ja paralleel- ning liitklassi tunnus);
  14) klassi aste (kood);
  15) klassi liik (kood);
  16) hariduslikud erivajadused;
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  17) õppevorm (kood);
  18) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  19) õppeasutuse registreerimisnumber (kood);
  20) õppeasutuse filiaal/osakond (kood);
  21) õppekava (kood);
  22) [kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  23) õppeasutuse lõpetamise või õppeasutusest lahkumise kuupäev ja põhjus (kood);
  24) lõputunnistuse ja hinnetelehe number ning väljaandmise aeg;
  25) elukoha kaugus õppeasutusest (kilomeetrites);
  26) õppeasutuse nimetus, mille juures on õpilaskodu;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  27) õpilaskodu koha finantseerimise allikas;
  28) pikapäevarühma kasutamine;
  29) põhikoolis ja gümnaasiumis läbiviidava kutseõppe õppekava kood õppekavade ja koolituslubade alamregistrist;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  291) kutsealase eelkoolituse õppekaval õppima asumise kuupäev;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  292) kutsealase eelkoolituse õppeasutus;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  30) teise õppeasutusse üleminekul uue õppeasutuse kood;
  31) õppepuhkuse alguskuupäev ja kood;
  32) eksternina lõpetamine;
  33) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  34) võõrkeelte ja eesti keele teise keelena õppimine;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  35) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  36) vahetused (I, II, III);
  37) kodust kooli liikumise viis;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  38) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  39) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  40) toe liik;
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  41) tugiteenused;
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  42) „puudulik” või „nõrk” aastahinne või samaväärne sõnaline hinnang;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  43) ained, milles saab individuaalõpet;
  44) hariduse omandamine kinnipidamisasutuses;
  45) õppest mõjuva põhjuseta puudumine;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  46) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  47) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  48) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  49) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  50) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  51) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  52) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  53) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  54) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  55) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  56) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  57) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  58) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  59) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  60) lasteasutuse rühma nimi ja liik (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  61) koha suurus (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  62) koolikohustuse täitmise edasilükkamine (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  63) osalemine koolieelikute ettevalmistusrühma töös;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  64) koolieelikute ettevalmistusrühma tööpäevade arv nädalas;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  65) lasteasutuse lõpetamise või lasteasutuse nimekirjast kustutamise kuupäev ja põhjus;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  66) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  67) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  68) [kehtetu - RT I, 19.02.2013, 1 - jõust. 22.02.2013]
  69) [kehtetu - RT I, 19.02.2013, 1 - jõust. 22.02.2013]
  70) [kehtetu - RT I, 19.02.2013, 1 - jõust. 22.02.2013]
  71) koolivälise nõustamismeeskonna soovituse andmed;
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  72) kooli õppekavas I kooliastmes ettenähtud ujumistundide arv;
[RT I, 14.07.2020, 18 - jõust. 17.07.2020]
  73) läbitud ujumistundide arv I kooliastme lõpuks;
[RT I, 14.07.2020, 18 - jõust. 17.07.2020]
  74) grupi suurus;
[RT I, 14.07.2020, 18 - jõust. 17.07.2020]
  75) ujumisoskuse tase;
[RT I, 14.07.2020, 18 - jõust. 17.07.2020]
  76) ujumisoskust hinnanud treeneri ja juhendaja andmed.
[RT I, 14.07.2020, 18 - jõust. 17.07.2020]

§ 27.   Andmete ristkasutus rahvastikuregistriga

  Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 2–5, 52 ja 53 ning lõike 2 punktides 2–6 nimetatud andmed saadakse ristkasutuse teel rahvastikuregistrist ning lõike 2 punktis 7 nimetatud andmed rahvastikuregistrist või isiku avalduse alusel.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 28.   Andmete alusdokumendid

  Andmete kandmise ja muutmise alusdokumendiks õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistris on:
  1) õpilase, üliõpilase või arst-residendi üldhariduskooli, kutseõppeasutusse, rakenduskõrgkooli või ülikooli vastuvõtmise või immatrikuleerimise käskkiri;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  2) õpilasraamat;
  3) õpilase, üliõpilase või arst-residendi akadeemilisele puhkusele või õppepuhkusele mineku või õppe peatumise käskkiri;
[RT I, 07.10.2022, 1 - jõust. 10.10.2022]
  31) doktorandi õppe- ja teadustöö kava;
[RT I, 07.10.2022, 1 - jõust. 10.10.2022]
  32) doktorandiga õppe- ja teadustöö kava täitmiseks sõlmitud tööleping või doktorandi õppe- ja teadustöö kava täitmist finantseeriva juriidilise isikuga sõlmitud koostööleping;
[RT I, 07.10.2022, 1 - jõust. 10.10.2022]
  4) õppekoormuse muutuse käskkiri;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  5) õppevormi muutuse käskkiri;
  6) koduõppele või individuaalsele õppekavale üleviimise käskkiri;
  7) õpilase, üliõpilase või arst-residendi eksmatrikuleerimise või väljaarvamise käskkiri;
  8) õppelaenu väljastavale krediidiasutusele esitatud avaldus riiklikult tagatud õppelaenu saamiseks ja selle lisad;
  9) haridust tõendav dokument;
  10) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  11) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  12) lasteasutusse vastuvõtmise käskkiri;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  13) eksternõppesse asumise käskkiri;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  14) koolivälise nõustamismeeskonna soovitus tõhustatud või eritoe rakendamise kohta ning otsus koolikohustuse täitma asumise kohta ühe õppeaasta võrra hiljem.
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]

§ 29.   Andmete esitajad

  (1) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse esitavad andmeid alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused, huvikoolide pidajad ning koolivälised nõustamismeeskonnad. Ühisõppekava korral esitab õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse andmeid ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus.
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]

  (2) Registri vastutavale töötlejale esitavad andmeid õppeasutuse juhi määratud õppeasutuse töötajad või kohalikud omavalitsusüksused oma territooriumil asuvate munitsipaalõppeasutuste kohta.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

  (3) Välismaal õppivate ja riiklikult tagatud õppelaenu taotlenud Eesti üliõpilaste kohta esitavad õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse andmeid riiklikult tagatud õppelaenu väljastavad krediidiasutused.

  (4) [Kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]

  (5) Huviharidust omandavate õpilaste kohta kantakse alamregistrisse § 26 lõike 2 punktides 1–31, 6, 10, 12, 17, 19 ja 21 nimetatud andmed.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (6) Alusharidust omandavate õpilaste kohta kantakse alamregistrisse § 26 lõike 2 punktides 1–10, 12, 16, 19, 41, 60, 61 ja 65 nimetatud andmed. Punktis 62 nimetatud andmed kannavad registrisse koolivälised nõustamismeeskonnad.
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]

  (7) Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 46–52 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse magistri- ja doktoriõppe üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 51, 54, 53, 66–75 ja 79 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse ainult kõrgharidust omandavate üliõpilaste kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 61–65 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse kutseõppe õpilaste, üliõpilaste ja eksternide kohta. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 74 nimetatud andmetest kannab õppeasutus registrisse erialastipendiumi, tulemusstipendiumi ja doktorandistipendiumi määramise algus- ja lõpukuupäeva. Muude riiklike stipendiumite määramise andmed kannab registrisse vastutav töötleja. Paragrahvi 26 lõike 1 punktides 71–74, 76 ja 77 nimetatud andmed kannab õppeasutus registrisse ainult doktoriõppe üliõpilaste kohta ning doktoriõppe kohta ei kanta registrisse § 26 lõike 1 punktides 32 ja 33 nimetatud andmeid. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 78 nimetatud andmed kannab registrisse vastutav töötleja.
[RT I, 07.10.2022, 1 - jõust. 10.10.2022]

  (8) Paragrahvi 26 lõike 2 punktides 63 ja 64 nimetatud andmed kantakse alamregistrisse ainult üldhariduskooli juures moodustatud koolieelikute ettevalmistusrühmades osalevate õpilaste kohta.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (9) Paragrahvi 26 lõike 2 punktis 65 nimetatud andmed kantakse alamregistrisse ainult koolieelsete lasteasutuste puhul.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (10) Paragrahvi 26 lõike 2 punktis 71 nimetatud andmed kannab registrisse kooliväline nõustamismeeskond.
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]

  (11) Enne registri asutamist või registrisse kandmata Eesti territooriumil välja antud kvalifikatsioonide andmed kannab isiku taotluse alusel registrisse dokumendi väljastanud õppeasutus või tema õigusjärglane. Välisriigis välja antud kvalifikatsioone hindab ja andmed kannab isiku taotluse alusel registrisse Eesti ENIC/NARIC keskus.
[RT I, 14.07.2020, 18 - jõust. 17.07.2020]

§ 30.   Andmete esitamise kord

  (1) Koolivälised nõustamismeeskonnad, õppeasutused, kohaliku omavalitsuse üksused, huvikoolide pidajad ning krediidiasutused esitavad andmeid õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]

  (2) Alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk- ja kõrghariduse omandamist ning kutseõppe läbimist võimaldavad õppeasutused ning krediidiasutused esitavad õpilaste, üliõpilaste, eksternide või arst-residentide kohta andmed nende muutumise päeval. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 74 nimetatud andmetest esitab õppeasutus andmed erialastipendiumi ja tulemusstipendiumi määramise kohta iga semestri lõpus ning doktorandistipendiumi määramise kohta iga õppeaasta lõpus. Muude riiklike stipendiumite kohta esitab andmeid registrisse vastutav töötleja iga õppeaasta lõpus. Paragrahvi 26 lõike 1 punktis 75 nimetatud andmed esitab õppeasutus iga õppeaasta lõpus.
[RT I, 27.01.2015, 2 - jõust. 01.02.2015]

  (3) Koolieelsed lasteasutused ja üldhariduskoolid kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 5.–10. kuupäevaks.
[RT I, 12.02.2013, 8 - jõust. 15.02.2013]

  (4) Kutseõppeasutused ja kõrgkoolid kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga kuu (välja arvatud juuli ja august) 10.–15. kuupäevaks.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (5) [Kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]

  (6) Huvikoolide pidajad kinnitavad andmete õigsust alamregistris iga aasta 1.–5. oktoobriks 1. oktoobri seisuga.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (7) [Kehtetu - RT I 2010, 6, 23 - jõust. 01.09.2010]

§ 31.   Andmete kandmise kord õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri arhiivi
[Kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 311.   Alaealiste õigusrikkujate andmete kustutamine õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrist
[Kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

6. peatükk ÕPPEASUTUSTE ALAMREGISTER 

§ 32.   Õppeasutuste alamregistri pidamise eesmärk

  (1) Õppeasutuste alamregistri asutamise ning kasutusele võtmise eesmärk on pidada arvestust alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning kutseõppe, täienduskoolituse või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste üldandmete ning õppe- ja kasvatustööks vajaliku inventari üle ning koolitusloa, majandustegevusteate ja tegevusloa või õppe läbiviimise õiguse olemasolu kontrollimiseks.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (2) Õppeasutuste alamregistri andmetel on informatiivne tähendus.

§ 33.   Õppeasutuste alamregistri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas alushariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
2) digitaalne andmebaas põhihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
3) digitaalne andmebaas üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
4) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist või kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
5) digitaalne andmebaas kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
6) digitaalne andmebaas huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
7) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 16.09.2007]
8) digitaalne andmebaas täienduskoolituse läbimist võimaldavate õppeasutuste andmete üle arvestuse pidamiseks;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
9) digitaalne andmebaas noorte- ja projektlaagri pidajate andmete üle arvestuse pidamiseks.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 34.   Õppeasutused, kelle andmed kantakse õppeasutuste alamregistrisse

  Õppeasutuste alamregistrisse kantakse alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- ja huvihariduse omandamist ning täienduskoolituse, kutseõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste ning noorte- ja projektlaagri pidajate andmed.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 35.   Õppeasutuste alamregistri andmete koosseis

  (1) Õppeasutuste alamregistrisse kantakse õppeasutuste kohta järgmised andmed:
  1) õppeasutuse registreerimisnumber või selle puudumisel õppeasutuse pidaja registrikood;
  2) õppeasutuse asutamise aasta;
  3) õppeasutuse liik;
  4) õppeasutuse alamliik;
  5) õppeasutuse täielik nimi eesti keeles;
  6) õppeasutuse täielik nimi inglise keeles;
  7) õppeasutuse pidaja nimi;
  8) õppeasutuse pidaja registrinumber või äriregistri kood;
  9) õppeasutuse pidaja liik;
  10) omandivorm;
  11) õppeasutuse üldtelefon;
  12) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  13) õppeasutuse ametlik e-posti aadress;
  14) õppeasutuse internetiaadress;
  15) õppeasutuse juriidiline aadress;
  16) õppeasutuse kontaktaadress;
  161) [kehtetu - RT I, 19.02.2013, 1 - jõust. 22.02.2013]
  162) kõrghariduse omandamist võimaldava õppeasutuse õppetöö toimumise asukohad;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  163) kõrghariduse omandamist võimaldava õppeasutuse majandusaasta aruanne;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  164) andmed kõrghariduse omandamist võimaldava õppeasutuse institutsioonilise akrediteerimise kohta;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  17) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  18) õppekeeled;
  19) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  20) [kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  21) [kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  22) klasside/loenguruumide arv;
  221) [kehtetu - RT I, 19.02.2013, 1 - jõust. 22.02.2013]
  222) [kehtetu - RT I, 19.02.2013, 1 - jõust. 22.02.2013]
  223) [kehtetu - RT I, 19.02.2013, 1 - jõust. 22.02.2013]
  224) [kehtetu - RT I, 19.02.2013, 1 - jõust. 22.02.2013]
  23) klasside/loenguruumide pindala;
  24) kutseõppeasutuste puhul klasside, loenguruumide ja õppetöökodade arv;
  25) normatiivne kohtade arv õppeasutuses;
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  26) hoonete arv;
  27) spordisaalide arv;
  28) spordisaali pindala;
  29) basseini pindala (basseini olemasolul);
  30) kohtade arv õpilaskodus/ühiselamus;
  31) [kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  32) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  33) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  34) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  35) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  36) [kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  37) [kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  38) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  39) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  40) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  401) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  41) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  42) [kehtetu - RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  43) [kehtetu - RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  44) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  45) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  46) [kehtetu - RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  47) [kehtetu - RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  48) [kehtetu - RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  49) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  491) [kehtetu - RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  492) [kehtetu - RT I, 29.08.2013, 1 - jõust. 01.09.2013]
  50) [kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  51) [kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  52) [kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  53) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  54) kutseeksami sooritanute arv valdkonniti;
  55) sisehindamise aruande kehtestamise aeg (kuupäev, kuu, aasta);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  56) õppeasutuse nõustamise aeg (kuupäev, kuu, aasta);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  57) õppekavarühmade loetelu, milles toimub täienduskoolitus;
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  58) õppeasutuses arvuteid kokku;
  59) arvutite arv õpetajate / akadeemiliste töötajate kasutuses (v.a lasteaed);
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  60) arvutite arv lasteaias õpetajate/laste kasutuses kokku;
  61) arvutite arv õpilaste/üliõpilaste kasutuses (v.a lasteaed);
  62) interneti allalaadimiskiirus (vahemikud);
  63) nutiseadmete arv õpetajate / akadeemiliste töötajate kasutuses (v.a lasteaed);
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]
  64) nutiseadmete arv õpilaste/üliõpilaste kasutuses (v.a lasteaed);
  65) nutiseadmete arv lasteaias õpetajate kasutuses kokku;
  66) EIS e-testide ja turvalise testimise keskkonda kasutada võimaldavate arvutite arv;
  67) robootika, elektroonika ja mehhatroonika komplektide arv;
  68) info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (edaspidi IKT) huviringides osalevate õpilaste arv;
  69) IKT aineid õppivate õpilaste arv;
  70) täiskasvanute koolituse seaduse § 8 lõikes 5 viidatud valdkonna eest vastutava ministri määruses nimetatud andmed.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (2) Alus-, põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse täiendavalt järgmised andmed:
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  1) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  2) [kehtetu - RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  3) õppevorm;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  4) sööklakohtade arv;
  5) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  6) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  7) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  8) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  9) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  10) kasvatusrühmade arv õpilaskodus;
  11) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  12) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  13) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  14) õpikute arv;
  141) kooliraamatukogu liik ja raamatute arv (raamatukogudes);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  15) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  16) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  17) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  18) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  19) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  20) õppekoha arvestuslik maksumus kuus (ainult üldhariduskoolide puhul);
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  21) üldhariduskooli huviringides osalevate õpilaste arv kokku ja huvihariduse valdkonniti põhikooli- ja gümnaasiumiastmes;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  22) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  23) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  24) [kehtetu - RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  25) lasteaiakoha arvestuslik maksumus kuus;
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  26) pedagoogi ametijärguga õpetaja palgamäär lasteasutuses;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  27) lasteasutuses lastevanemate poolt rahastatava osa kogumaht lapse kohta aasta keskmisena kuus;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  28) lasteasutuse rühmaruumide pindala;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  29) lasteasutuse mänguväljaku pindala;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  30) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  31) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  32) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  33) normatiivne kohtade arv (sõime- ja lasteaiarühmades);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  34) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  35) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  36) tööpäevade arv eelmisel õppeaastal;
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  37) lapse lasteasutuses kohaloleku päevade arv aastas (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul);
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  38) laste keskmine nimestikuline arv eelmisel õppeaastal (ainult koolieelsete lasteasutuste puhul).
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]
  39) lasteasutuse lahtioleku aeg (tundide arv päevas);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  40) maksimaalne kohtade arv rühmas;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  41) õpetajaid abistavate töötajate ametikohtade arv;
  42) arvestuslik õppemaksu suurus lapsevanemale kooliastmeti õppeaastas.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 36.   Andmete alusdokumendid ning andmete esitajad

  (1) Andmete alamregistrisse kandmise ja alamregistris andmete muutmise alusdokumendiks on:
  1) koolitusloa, tegevusloa, registreeringu või õppe läbiviimise õiguse andmise otsus;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  2) õppeasutuse põhimäärus või põhikiri;
  3) õppeasutuse raamatupidamisdokumendid;
  4) muud dokumendid, milles sisaldub käesoleva määruse §-s 35 nimetatud teave.

  (2) Õppeasutuste alamregistrile esitavad andmeid §-s 34 nimetatud õppeasutused, täienduskoolitusasutuste, huvikoolide ning noorte- ja projektlaagrite pidajad.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 361.   Andmete esitamise kord

  (1) Õppeasutused ning huvikooli, täienduskoolitusasutuse, noorte- ja projektlaagri pidajad esitavad andmeid õppeasutuste alamregistrisse digitaalallkirjastatult failiga, riigiportaali eesti.ee kaudu või vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi. Andmete esitajad identifitseeritakse ID-kaardi abil. Juurdepääsuõiguse registrile vormistab registri vastutav töötleja.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (2) Õppeasutused ning huvikooli, täienduskoolitusasutuse, noorte- ja projektlaagri pidajad esitavad andmed õppeasutuste alamregistrisse nende muutumise päeval.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (3) Õppeasutused (välja arvatud huvikoolid) kinnitavad andmete õigsust õppeasutuste alamregistris iga aasta 5.–10. septembriks ning 20.–25. jaanuariks. Käesolevas lõikes sätestatud korda ei kohaldata täienduskoolitusasutuse pidajale.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (4) Huvikoolide kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–16 nimetatud andmed.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (5) Koolieelsete lasteasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–5, 7–11, 13–16, 18, 55–56, 58, 60, 62 ja 65 ning § 35 lõike 2 punktides 25–29, 33 ja 36–41 nimetatud andmed.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (6) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (7) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (8) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–11, 13–16, 18, 22, 23, 25–30, 55–56, 58–59, 61–64 ja 66–69 ning § 35 lõike 2 punktides 3 ja 4, 14–141, 20–21 ja 42 nimetatud andmed.
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]

  (9) Kutsehariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–11, 13–16, 18, 24–25, 30, 54–59, 61–64 ja 66–69 nimetatud andmed.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (10) Kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–11, 13–16, 162–164, 18, 30, 58–59 ja 61–62 nimetatud andmed.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (11) Täienduskoolitusasutuste kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–5, 7–11 ja 13–16 nimetatud andmed. Tasemehariduse omandamist võimaldavad õppeasutused, mis on alamregistrisse kantud, ei pea nimetatud andmeid uuesti esitama. Täienduskoolitusasutuse pidaja kannab iga aasta 31. märtsiks alamregistrisse § 35 lõike 1 punktis 70 nimetatud andmed.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (12) Noorte- ja projektlaagrite kohta kantakse alamregistrisse § 35 lõike 1 punktides 1–5, 7–11 ja 13–16 nimetatud andmed. Noortelaagrite pidajad kannavad andmed õppeasutuste alamregistrisse iga aasta 1.–5. oktoobriks 1. oktoobri seisuga. Projektlaagrite pidajad kannavad andmed õppeasutuste alamregistrisse iga aasta 1.–5. juuliks 1. juuli seisuga.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

7. peatükk ÕPPEKAVADE JA KOOLITUSLUBADE ALAMREGISTER 

§ 37.   Õppekavade ja koolituslubade alamregistri ülesehitus

  Õppekavade ja koolituslubade alamregistri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas alushariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade või tegevuslubade üle arvestuse pidamiseks;
  2) digitaalne andmebaas põhihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade või tegevuslubade üle arvestuse pidamiseks;
  3) digitaalne andmebaas üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade ja koolituslubade või tegevuslubade üle arvestuse pidamiseks;
  4) digitaalne andmebaas kutsekeskhariduse omandamist ja kutseõppe läbimist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, kutseõppe läbiviimise õiguse ja akrediteeringute üle arvestuse pidamiseks;
  5) digitaalne andmebaas kõrghariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, ühisõppekavade, residentuuri programmide ja kõrgharidustaseme õppe läbiviimise õiguse üle arvestuse pidamiseks;
  6) digitaalne andmebaas huvihariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, registreeringute ja tegevuslubade üle arvestuse pidamiseks;
  7) digitaalne andmebaas noorte- ja projektlaagrite tegevuslubade üle arvestuse pidamiseks;
  8) digitaalne andmebaas täienduskoolitusasutuse majandustegevusteadete ja täienduskoolituste tegevuslubade ning õppekavade üle arvestuse pidamiseks.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 38.   Õppekavade ja koolituslubade registrisse kantavad õppekavad ja programmid

  Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse andmed alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg- või huvihariduse omandamist ning kutseõppe või residentuuri läbimist võimaldavate õppeasutuste õppekavade, ühisõppekavade, residentuuri programmide, koolituslubade, tegevuslubade, registreeringute, õppekavagrupis ja õppekavarühmas õppe läbiviimise õiguse ja akrediteerimise tulemuse kohta. Alamregistrisse kantakse ka andmed täienduskoolitusasutuse majandustegevusteadete ning loakohustusega täienduskoolituse tegevuslubade ja õppekavade ning noorte- ja projektlaagrite tegevuslubade kohta.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 39.   Õppekavade ja koolituslubade alamregistri andmete koosseis

  (1) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse õppekavade, koolituslubade, tegevuslubade, registreeringute ja õppe läbiviimise õiguse kohta järgmised andmed:
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  1) õppekava kood;
  11) märge ühisõppekava kohta;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  2) õppeasutuse nimi või õppeasutuste nimed;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  3) õppekava nimetus;
  4) õppekava nimetus (inglise keeles);
  5) [kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]
  6) rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse ISCED astme kood ja õppekavarühma kood;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  61) õppekava valdkond ning spordi valdkonna õppekavade puhul spordiala ja distsipliin (ainult huvikoolide puhul);
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  62) õppekavagrupp (kõrgharidus);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  7) õppekava või kursuse maht (õppenädalates, ainepunktides, kutsehariduse arvestuspunktides või tundides);
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  8) õppekava nominaalkestus;
  9) õppekava tase, õpe või kutseõppe liik;
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  10) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  11) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  12) õppekava kinnitamise kuupäev õppeasutuses, ühisõppekava korral ühisõppekava koostöölepingu sõlmimise kuupäev;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  13) õppekava kinnitamise dokument õppeasutuses;
  14) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  15) õppekavale vastuvõtu lõpetamise kuupäev;
  16) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  17) õppekavajärgne spetsialiseerumine;
  18) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  19) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  20) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  21) õppekava praktika maht (EAP);
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  22) praktikavõimaluste kirjeldus;
  23) vastavus riiklikule õppekavale;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  24) õppekeeled, milles õppetöö toimub;
  25) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  26) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  27) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  28) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  29) õppekava registrisse kandmise kuupäev;
  30) koolitusloa, tegevusloa või registreeringu kehtivuse lõpp;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  31) koolitusloa, tegevusloa või registreeringu number;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  311) koolitusloa, tegevusloa või registreeringu käskkirja kuupäev;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  312) koolitusloa, tegevusloa või registreeringu käskkirja number;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  32) akrediteerimise staatus;
  33) akrediteerimisotsuse kehtivuse algus ja käskkirja number;
  34) akrediteerimisotsuse kehtivuse lõpp;
  35) õppetöö toimumise asukohad;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  36) dokumentide esitaja;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  37) koolitusloa, tegevusloa või registreeringu väljaandmise kuupäev;
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]
  38) [kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  39) õppekavagrupis või õppekavarühmas õppe läbiviimise õiguse kehtivuse periood (alguskuupäev ja tähtajalise õiguse korral lõpukuupäev);
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]
  40) andmed kutseeksami kohta;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  41) vormikohane õppekava koondfail;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  42) õppekava moodulid ja valikmoodulid;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  43) õpetajakoolituse tunnus;
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]
  44) andmed üldhariduskooli õppekava õppeainete kohta ja üldkeskhariduse osas õppesuundade kohta;
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]
  45) kutsestandardi nimetus;
  46) kutsestandardi tase kvalifikatsiooniraamistikus;
  47) osakutse nimetus;
  48) kutsestandardi järgne spetsialiseerumine;
  49) kutsestandardi kehtivuse algus- ja lõpukuupäev.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (2) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse programmi kohta järgmised andmed:
  1) programmi kood;
  2) õppeasutuse nimi ja registrikood;
  3) programmi nimetus;
  4) programmi nimetus (inglise keeles);
  5) programmi tase;
  6) programmi nominaalkestus;
  7) programmi kinnitamise kuupäev;
  8) programmi kinnitamise õigusakt;
  9) programmi uuendatud versiooni kinnitamise kuupäev;
  10) programmi uuendatud versiooni kinnitamise õigusakt;
  11) lõpetajale antud kvalifikatsioon;
  12) muud andmed.
[RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]

  (3) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse täienduskoolitusasutuse majandustegevusteate kohta järgmised andmed:
  1) täienduskoolitusasutuse nimi;
  2) majandustegevusteate esitamise kuupäev;
  3) täienduskoolituse õppekavarühmad;
  4) majandustegevusteate kehtivuse lõpp.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (4) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse loakohustusega täienduskoolituse tegevusloa ja õppekava kohta järgmised andmed:
  1) täienduskoolitusasutuse nimi;
  2) õppekava nimetus;
  3) õppekava kood;
  4) vormikohane õppekava koondfail;
  5) tegevusloa liik;
  6) tegevusloa andnud majandushaldusasutuse nimetus ning selle juhi või volitatud isiku nimi;
  7) tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete täitmist tõendavad dokumendid;
  8) tegevusloa kehtivuse algus;
  9) tegevusloa kehtivuse lõpp;
  10) tegevusloa andmise otsuse kuupäev;
  11) tegevusloa andmise otsuse number.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (5) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse kantakse noorte- ja projektlaagrite tegevusloa kohta järgmised andmed:
  1) noorte- või projektlaagri pidaja nimi;
  2) tegevusloa liik;
  3) tegevusloa andnud majandushaldusasutuse nimetus ning selle juhi või volitatud isiku nimi;
  4) tegevusloa kontrolliesemesse kuuluvate majandustegevuse nõuete täitmist tõendavad dokumendid;
  5) tegevusloa kehtivuse algus;
  6) tegevusloa kehtivuse lõpp;
  7) tegevusloa andmise otsuse kuupäev;
  8) tegevusloa andmise otsuse number.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 40.   Õppekavade ja programmide liigitamine

  (1) Õppekavade ja programmide sisu liigitamise alusena kasutatakse rahvusvahelist ühtset hariduse liigitust ISCED.

  (2) Valdkonna eest vastutav minister moodustab kõrghariduse õppekavade ja programmide ning kutsehariduse õppekavade liigitamise ja nõuetele vastavuse hindamise komisjonid (edaspidi kõrghariduse õppekavakomisjon ja kutsehariduse õppekavakomisjon).
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 41.   Andmete esitamise kord

  (1) Õppeasutused ning huvikooli, täienduskoolitusasutuse, noorte- ja projektlaagri pidajad esitavad andmeid õppekavade ja koolituslubade alamregistrisse digitaalallkirjastatult failiga, riigiportaali eesti.ee kaudu või vastutava töötleja veebilehel asuva viida kaudu üle turvakanali ligipääsetavasse süsteemi.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (2) Õppekavad ja programmid kantakse registrisse pärast õppekava või programmi registreerimist või koolitusloa, tegevusloa, registreeringu või õppe läbiviimise õiguse andmist.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (3) Koolitusloa, tegevusloa, registreeringu või õppe läbiviimise õiguse andmed kantakse registrisse pärast asjaomase loa andmist.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (4) Õppekava kood (identifitseeriv number) lisatakse õppekava või programmi registreerimisel automaatselt.

  (5) [Kehtetu - RT I 2005, 43, 360 - jõust. 12.08.2005]

  (6) [Kehtetu - RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (7) [Kehtetu - RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (8) Akrediteerimisel lisab Haridus- ja Teadusministeeriumi volitatud isik või asutus failina ekspertraporti ja akrediteerimisotsuse. Akrediteerimise tulemus kantakse registrisse pärast akrediteerimise tulemuse kinnistamist valdkonna eest vastutava ministri käskkirjaga.
[RT I, 27.01.2015, 2 - jõust. 01.02.2015]

  (9) [Kehtetu - RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

  (10) Haridus- ja Teadusministeeriumil või Haridus- ja Noorteametil on õigus nõuda õppeasutuse või huvikooli pidaja poolt esitatud andmete täpsustamist juhul, kui need pole piisavad õppekava või residentuuri programmi menetlemiseks. Haridus- ja Teadusministeerium ning Haridus- ja Noorteamet teavitavad õppeasutust puudulikest või ebatäpsetest andmetest e-kirja teel. Õppekava või residentuuri programmi alamregistrisse kandmise tähtaeg pikeneb õppekava või residentuuri programmi registreerimiseks esitatud andmete ja dokumentide täiendamisele kulunud aja võrra.
[RT I, 28.07.2020, 4 - jõust. 01.08.2020]

  (11) Õppekava või residentuuri programmi registreerimise taotluse tagasilükkamisel salvestatakse esitatud andmed alamregistri arhiivis.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

§ 411.   Kõrgharidustaseme õppekavade ja residentuuri programmide registreerimise taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord

  (1) Kõrghariduse omandamist võimaldav õppeasutus esitab õppekava või residentuuri programmi registreerimiseks või muutmiseks elektrooniliselt taotluse ning lisab sellele:
  1) vormikohase õppekava koondfaili ning õppekava õpiväljundite ja Vabariigi Valitsuse 18. detsembri 2008. a määruses nr 178 „Kõrgharidusstandard” kirjeldatud kõrgharidustaseme astme õpiväljundite võrdluse ja muud andmed või
  2) residentuuri programmi tervikteksti.

  (2) Registri vastutav töötleja kontrollib taotlusdokumentide vastavust õigusaktidele ning vastavalt õppekavakomisjoni otsusele registreerib nõuetele vastavad õppekavad ja residentuuri programmid elektrooniliselt 3 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.

  (3) Ühisõppekava korral esitab ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus elektrooniliselt alamregistrisse taotluse koos vormikohase ühisõppekava koondfailiga, andmed akadeemiliste töötajate kvalifikatsiooni ja koormuse õigusaktidega kehtestatud nõuetele vastavuse kohta, ühisõppekava koostöölepingu ning, kui osa ühisõppekavast viiakse läbi välisriigi õppeasutuses, „Ülikooliseaduse” § 221 punktidele 3 ja 4 vastavust tõendavad dokumendid. Registri vastutav töötleja kontrollib ühisõppekava, ühisõppekava koostöölepingu ja taotluste vastavust õigusaktidele ning vastavalt õppekavakomisjoni otsusele registreerib nõuetele vastava ühisõppekava elektrooniliselt 3 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Ühisõppekava registreerimise aeg pikeneb ekspertiisi tegemise aja, kuid kuni 2 kuu võrra.
[RT I, 31.07.2019, 1 - jõust. 01.09.2019]

§ 412.   Kutseõppe õppekavade taotlusdokumentide esitamise, menetlemise ja registreerimise kord
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (1) Kutseõppe õppekava, välja arvatud kutsevaliku õppekava, registreerimise taotlemiseks esitab kutseõppeasutus või rakenduskõrgkool, ühisõppekava korral ühisõppekava hoidjana tegutsev õppeasutus elektrooniliselt alamregistrisse järgmised dokumendid:
[RT I, 17.04.2019, 1 - jõust. 20.04.2019]
  1) õppekava koondfail;
  2) õppekava moodulite õpiväljundite ja kutseõppeasutuse seaduse § 22 alusel kehtestatud Vabariigi Valitsuse määruses kirjeldatud õpiväljundite võrdlus;
  3) kutsestandardis esitatud kompetentsusnõuete ja õppekava põhiõpingute moodulite õpiväljundite vastavustabel;
  4) õppekava avamise vajalikkuse põhjendus ning õppekava taseme ja mahu kirjeldus, koos viidetega tööturu vajadusele, piirkondlikule arengule, võimalikule seosele olemasolevate kutsestandardite ja õppekavadega ning õppekaval õppivate õpilaste ja sihtrühmade prognoosile ning muule sarnasele;
  5) ühisõppekava puhul ühisõppekava koostööleping.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (2) Taotlus esitatakse hiljemalt kuus kuud enne vastuvõtu väljakuulutamist või õppekava planeeritavat rakendamist.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (21) Kutsevaliku õppekava registreerimiseks esitab kutseõppeasutus taotluse ning õppekava hiljemalt kolm kuud enne planeeritavat õppetöö algust elektroonilises alamregistris. Ühisõppekava puhul esitatakse ka ühisõppekava koostööleping.
[RT I, 17.04.2019, 1 - jõust. 20.04.2019]

  (3) Kutsehariduse õppekavakomisjon kontrollib taotlusdokumentide vastavust õigusaktidele ning registri vastutav töötleja registreerib nõuetele vastavad õppekavad elektrooniliselt kolme kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb õppekava menetlusaeg kahe kuu võrra.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (4) Õppekavale antakse kood rahvusvahelise ühtse hariduse liigituse ISCED järgi. Kui õppekava koostamise aluseks ei ole riiklik õppekava, määrab nimetatud koodi kutsehariduse õppekavakomisjon.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (5) Registreeritud õppekava, välja arvatud kutsevaliku õppekava, muudatuse registreerimiseks esitab kutseõppeasutus või rakenduskõrgkool lõikes 1 kehtestatud korras muudetud õppekava koondfaili. Kui õppekava muutmisel on muudetud lõike 1 punktides 2–5 loetletud andmeid, esitatakse need uuesti. Registri vastutav töötleja kontrollib dokumentide vastavust õigusaktidele ning registreerib nõuetele vastava muudetud õppekava kahe kuu jooksul taotluse esitamisest. Registri vastutava töötleja otsusel võib õppekava muudatusi menetleda lõikes 3 kehtestatud korras ja tähtaegadel.
[RT I, 17.04.2019, 1 - jõust. 20.04.2019]

§ 413.   [Kehtetu - RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

§ 414.   Huvikoolide õppekavade registreerimise taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord

  (1) Huvikoolide pidajad sisestavad taotluse koos õppekava terviktekstiga elektrooniliselt alamregistrisse.

  (2) Registri vastutav töötleja kontrollib huvikoolide õppekavade registreerimise taotluste vastavust õigusaktidele ning registreerib nõuetele vastavad õppekavad Haridus- ja Teadusministeeriumi otsuse alusel 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (3) Huviala õppekava muutmine või olemasoleva sulgemine toimub pärast huvikooli vastava huviala õppeperioodi lõppu. Huvialade õppekavades tehtud muudatused koos uuendatud õppekava terviktekstiga või teate olemasoleva õppekava sulgemise kohta esitavad huvikooli pidajad. Registri vastutav töötleja menetleb saadud andmeid ning registreerib vastavad muudatused alamregistris 2 kuu jooksul alates nende esitamisest.
[RT I 2007, 51, 352 - jõust. 16.09.2007]

§ 415.   Alus-, põhi- ning üldkeskhariduse omandamist võimaldavate õppeasutuste koolituslubade ja tegevuslubade taotlusdokumentide esitamise ja menetlemise kord
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (1) Eraomandis olevad alus-, põhi- ning üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad tegevusloa taotlemiseks erakooliseaduse § 54 lõikes 2 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktidele 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui eraõppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb taotluse menetlemise aeg kuni 2 kalendrikuu võrra.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (2) Munitsipaalomandis olevad alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad koolitusloa taotlemiseks „Koolieelse lasteasutuse seaduse” § 12 lõikes 4 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktidele 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui õppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb taotluse menetlemise aeg kuni 2 kalendrikuu võrra.

  (3) Munitsipaalomandis olevad põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused esitavad koolitusloa taotlemiseks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 63 lõikes 3 nimetatud dokumendid ja andmed elektrooniliselt alamregistrisse. Registri vastutav töötleja kontrollib esitatud andmete vastavust õigusaktidele 2 kuu jooksul alates taotluse esitamisest. Juhul kui õppeasutuse õppekavale tehakse ekspertiis, pikeneb taotluse menetlemise aeg kuni 2 kalendrikuu võrra.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 416.   Täiskasvanute täienduskoolituse majandustegevusteate esitamise ja tegevusloa taotlemise kord

  (1) Majandustegevusteade esitatakse täiskasvanute koolituse seaduses ja majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses kehtestatud korras.

  (2) Tegevusluba taotletakse ja tegevusloa taotlus lahendatakse täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusloa nõude kehtestanud seaduses ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses kehtestatud korras.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 417.   Noorte- ja projektlaagri tegevusloa taotlemise kord

  Noorte- ja projektlaagri tegevusluba taotletakse ja tegevusloa taotlus lahendatakse noorsootöö seaduses ning majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses kehtestatud korras.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

§ 42.   Andmete esitajad

  (1) Õppekavade ja koolituslubade alamregistrile esitavad andmeid õppekavade, programmide, registreeringu, õppe läbiviimise õiguse, koolituslubade, tegevuslubade või majandustegevusteadete alusel haridust andvad õppeasutused või nende pidajad ning noorte- ja projektlaagrite pidajad. Ühisõppekava korral esitab õppekavade ja koolituslubade alamregistrile andmeid ühisõppekava koostöölepingus kokku lepitud õppeasutus.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (2) Alushariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kannavad alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 2, 30, 31, 311, 312 ning 37 nimetatud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Põhi- ja üldkeskhariduse omandamist võimaldavad õppeasutused kannavad alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 2, 30, 31, 311, 312, 37 ja 44 toodud andmed.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (4) Kutsehariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 11, 61, 62, 17, 32–34, 42 ja 44 toodud andmeid.
[RT I, 29.08.2014, 17 - jõust. 01.09.2014]

  (5) Kõrghariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 61, 23, 40 ja 44 nimetatud andmeid.
[RT I, 29.12.2011, 137 - jõust. 01.01.2012]

  (6) Huvihariduse omandamist võimaldavad õppeasutused ei kanna alamregistrisse § 39 lõike 1 punktides 11, 6, 62, 9–11, 14– 23, 30–35, 37–40 ja 42–49 nimetatud andmeid.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (7) Täienduskoolitusasutuse pidaja kannab alamregistrisse § 39 lõikes 3 nimetatud andmed. Loakohustusega täienduskoolitust läbiviiva täienduskoolitusasutuse pidaja kannab alamregistrisse § 39 lõike 4 punktides 1–5 ja 7 nimetatud andmed.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

  (8) Noorte- ja projektlaagri pidaja kannab alamregistrisse § 39 lõike 5 punktides 1, 2 ja 4 nimetatud andmed.
[RT I, 16.12.2016, 1 - jõust. 19.12.2016]

71. peatükk ÕPPEKIRJANDUSE ALAMREGISTER 
[Kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

§ 421.   Õppekirjanduse alamregistri pidamise eesmärk
[Kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

§ 422.   Õppekirjanduse alamregistri ülesehitus
[Kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

§ 423.   Õppekirjanduse alamregistrisse kantavate andmete koosseis
[Kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

§ 424.   Andmete esitajad ja alusdokumendid
[Kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

§ 425.   Andmete esitamise kord
[Kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

§ 426.   Eesti raamatukogude ühiskataloogi andmete kasutamine
[Kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

§ 427.   Registrikande kustutamine
[Kehtetu - RT I, 15.02.2022, 1 - jõust. 18.02.2022]

8. peatükk JÄRELEVALVE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 43.   Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele. Järelevalvet andmekogu kasutuselevõtmise ja andmekogu haldamise vastavuse üle seadusele, teistele õigusaktidele ja tehnilistele nõuetele teostab ning andmete töötlemisel tekkivaid vaidlusi lahendab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium või majandusvaldkonna eest vastutava ministri volitatud ministeeriumi valitsemisalasse kuuluv asutus.
[RT I, 05.07.2023, 2 - jõust. 08.07.2023]

  (2) Andmekaitse Inspektsiooni ametnikul on oma pädevuse piires õigus tutvuda registri andmetega ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja andmete kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamises tekkinud puuduste ilmnemise korral likvideerib vastutav töötleja järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 44.   Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest registri vastutavale töötlejale selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

§ 45.   Registri likvideerimine

  (1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Registri likvideerimine toimub kooskõlas Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2008. a määruse nr 58 „Riigi infosüsteemi haldussüsteem” ja „Arhiiviseaduse” nõuetega.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (2) Andmed annab üle vastutav töötleja Andmekaitse Inspektsiooni volitatud ametiisiku ja riiklike infosüsteemide tööd koordineeriva asutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmise või hävitamise korral koostatakse akt.
[RT I 2010, 6, 23 - jõust. 14.02.2010]

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 46.   Rakendussätted

  (1) Haridus- ja Teadusministeeriumil kanda järgmistes Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogudes sisalduvad andmed Eesti Hariduse Infosüsteemi vastavatesse alamregistritesse 1. septembriks 2004. a:
  1) haridusministri 4. detsembri 1998. a määrusega nr 32 „Õppekavade registri asutamine ja õppekavade registri pidamise korra kinnitamine” (RTL 1998, 366/367, 1557; 2001, 119, 1706; 2003, 4, 39) moodustatud „Õppekavade registri” andmed;
  2) haridusministri 20. septembri 2000. a määrusega nr 34 „Õpilaste ja üliõpilaste registri asutamine” (RTL 2000, 103, 1613; 2001, 101, 1375; 127, 1830; 2002, 129, 1874; 2003, 4, 39; 129, 2089) moodustatud „Õpilaste ja üliõpilaste registri” andmed;
  3) haridus- ja teadusministri 24. novembri 2003. a määrusega nr 60 „Pedagoogide registri asutamine” (RTL 2003, 120, 1926; 2004, 38, 619) moodustatud „Pedagoogide registri” andmed;
  4) haridusministri 4. detsembri 1998. a määrusega nr 33 „Lõpudokumentide registri asutamine ja lõpudokumentide registri pidamise korra kinnitamine” (RTL 1998, 366/367, 1558; 2002, 23, 316; 2003, 4, 39) moodustatud „Lõpudokumentide registri” andmed.

  (2) Õppeasutused esitavad määruse jõustumise hetkel õppeasutuses töötavate õppejõudude kohta registrisse andmed hiljemalt 1. jaanuariks 2005. a.

  (3) Käesolev määrus jõustub 1. septembril 2004. a.

  (4) Õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistri pidamisel kohaldatakse kuni 1. jaanuarini 2005. a haridusministri 20. septembri 2000. a määrust nr 34 „Õpilaste ja üliõpilaste registri asutamine”.

  (5) Paragrahvi 18 lõike 3 punktides 15 ja 16 nimetatud andmeid on õppeasutused kohustatud 2009. aastal esitama 10. oktoobriks.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (6) Paragrahvi 18 lõike 3 punktides 6 ja 12 nimetatud andmeid on õppeasutused kohustatud esitama alates 1. septembrist 2011. a.
[RT I 2009, 46, 308 - jõust. 18.09.2009]

  (7) Nooremteadurite kohta kantakse õpetajate ja akadeemiliste töötajate alamregistrisse § 18 lõike 3 punktides 1–5 ja 7–14 nimetatud andmed ning õpilaste, üliõpilaste ning arst-residentide alamregistrisse kantakse doktorantide kohta § 26 lõike 1 punktides 72–74 nimetatud andmed tagasiulatuvalt alates 1. augustist 2022. a.
[RT I, 07.10.2022, 1 - jõust. 10.10.2022]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json