Teksti suurus:

Nõuded allmaarajatises tehtava päästetöö korraldamisele ja allmaarajatises päästeasutustega tehtava koostöö kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 186

Nõuded allmaarajatises tehtava päästetöö korraldamisele ja allmaarajatises päästeasutustega tehtava koostöö kord

Vastu võetud 21.10.2010 nr 152
RT I, 25.10.2010, 4
jõustumine 28.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.05.2011RT I, 01.06.2011, 104.06.2011
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012

Määrus kehtestatakse „Kaevandamisseaduse” § 41 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Üldnõuded

  (1) Määrusega reguleeritakse päästetöö korraldamist allmaarajatises, mille allmaakaeveõõnes toimub kaevandamine (edaspidi mäepäästetöö), ja mäepäästetööl päästeasutusega tehtava koostöö korda.

  (2) Allmaarajatist valdaval isikul peab olema mäepäästetöö tegemiseks mäepäästeteenistus või mäepäästeteenistuse tagamise leping isikuga, kellel on mäepäästeteenistus.

2. peatükk Mäepäästeteenistuse töökorraldus ja varustus 

§ 2.   Mäepäästeteenistus

  (1) Mäepäästeteenistus koosneb mäepäästekomandost ning tehnilisest abibaasist ja varustusest.

  (2) Mäepäästekomando koosneb mäepäästemeeskondadest (edaspidi meeskond).

  (3) Meeskond koosneb meeskonna vanemast ja vähemalt viiest suitsusukeldujast (edaspidi mäepäästja). Meeskond on võimeline mäepäästetööl iseseisvalt tegutsema.

  (4) Tehniline abibaas koosneb garaažist, suitsukambrist, tehnika ja varustuse remontimise ruumidest ning ladudest.

§ 3.   Mäepäästeteenistuse ülesanded

  (1) Mäepäästeteenistuse ülesandeks on allmaarajatises inimeste elu, tervist, vara ja keskkonda ohustava päästesündmuse (edaspidi mäepäästesündmus) korral ohu tõrjumisel ja kõrvaldamisel ning mäepäästesündmuse tagajärgede leevendamisel viivitamata rakendatavad, vältimatud ja edasilükkamatud tegevused.
[RT I, 01.06.2011, 1 - jõust. 04.06.2011]

  (2) Meeskond peab mäepäästeteenistuse ülesannete täitmisel olema võimeline:
  1) kustutama tulekahju, takistama tule levikut, korraldama evakuatsiooni ja läbi viima muid päästetööl vajalikke toiminguid hingamiskõlbmatus keskkonnas katkematult vähemalt nelja tunni jooksul, omades hingamisaparaatide kahekordset reservi;
  2) mõõtma gaaside sisaldust õhus ja analüüsima keskkonna ohutegureid;
  3) transportima vett voolikuliinidega veevõtukohast sündmuspaigale vähemalt 13,9 l/s 1000 meetri kaugusele;
  4) andma inimestele elupäästvat esmaabi ulatuses, mis aitab säilitada elutähtsate organite talitluse, kasutades vahendeid hingamisteede avamiseks, kunstliku hingamise läbiviimiseks, verejooksu peatamiseks, jäsemete ja kaela fikseerimiseks ning kannatanu transportimiseks ohukeskkonnast täiendavaid vigastusi tekitamata;
  5) avama ja toestama konstruktsioone ning tegema lammutustöid eesmärgiga päästa inimesi, takistada tulekahju levikut ja kustutada tulekahju;
  6) tegema päästetöö juhtimise toiminguid, hindama täiendava abi vajadust, tagama sidepidamise ning edastama objektiivset sündmuse kirjeldust;
  7) tagama katkematuks päästetööks vajaliku hingamisaparaatide, sidevahendite ja muude seadmete remondi ja hoolduse;
  8) käsitsema mäepäästetöö tegemiseks ja inimeste ohutuse tagamiseks vajalikke allmaarajatise tehnosüsteeme.
[RT I, 01.06.2011, 1 - jõust. 04.06.2011]

  (3) Mäepäästeteenistuse ülesannete täitmise valmisoleku kohta annab Tehnilise Järelevalve Ametile arvamuse Päästeamet.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 4.   Mäepäästeteenistuse töökorraldus

  (1) Mäepäästeteenistuse töökorraldus peab tagama ööpäev läbi vähemalt ühe meeskonna viivitamatu väljasõidu mäepäästetööle.

  (2) Ohutu mäetöö tagamiseks võib allmaarajatise töötajatest moodustada mäepääste abimeeskondi, keda kaasatakse mäepäästetööle ja kellele laienevad kõik käesoleva määruse nõuded.

  (3) Mäepäästeteenistusel peab mäepäästetöö tegemise ajal olema võimalus kasutada gaasianalüüside labori teenuseid.

§ 5.   Mäepäästeteenistuse varustus ja varustuse korrashoid

  (1) Mäepäästeteenistuse varustus peab tagama käesoleva määrusega sätestatud ülesannete kiire ja ohutu täitmise.

  (2) Mäepäästeteenistuse varustusse kuuluvad üld- ja eriotstarbelised transpordivahendid, sidevahendid nii peal- kui ka allmaaside jaoks, hingamisteede kaitsevahendid, tulekustutusvahendid ja muud mäepäästetöö tegemiseks ja kannatanutele esmaabi andmiseks vajalikud vahendid.
[RT I, 01.06.2011, 1 - jõust. 04.06.2011]

  (3) Varustuse korrashoiu tagab mäepäästeteenistuse komandopealik.

3. peatükk Mäepäästetöö juhtimine ja päästeasutusega tehtava koostöö kord 

§ 6.   Mäepäästetöö juhtimine

  (1) Mäepäästetööd juhib mäepäästeteenistuse juhi määratud ja selleks vastava väljaõppe saanud mäepäästetöö juht.
[RT I, 01.06.2011, 1 - jõust. 04.06.2011]

  (2) Mäepäästetöö juht selgitab mäepäästesündmusele kohalejõudnud meeskondadele olukorda ja ülesande sisu ning määrab kaasavõetava varustuse, allmaabaasi eeldatava asukoha ja reservmeeskondade paigutuse.

  (3) Mäepäästetööd juhitakse selleks moodustatud juhtimispunktist. Juhtimispunkti tööd organiseerib ja selle häireteta töö eest vastutab mäepäästetöö juht.

  (4) Päästeametnikust päästetöö juhil on õigus mäepäästetöö juhtimine üle võtta.
[RT I, 01.06.2011, 1 - jõust. 04.06.2011]

§ 7.   Mäepäästetööl päästeasutusega tehtava koostöö kord

  (1) Mäepäästeteenistus ja päästeasutus teevad koostööd mäepäästesündmuseks valmisoleku tagamisel ja mäepäästetöö tegemisel.

  (2) Mäepäästeteenistus esitab kord aastas Päästeametile ülevaate mäepäästetöö tegemiseks valmisoleku tagamise meetmetest, sealhulgas varustusest, väljaõppest ja töökorralduse eeskirjade muudatustest.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (3) Mäepäästetöö juht teavitab mäepäästesündmusest Häirekeskust ja annab mäepäästetöö tegemisest päästeasutusele regulaarselt teavet.

  (4) Mäepäästeteenistuse ja päästeasutuse koostöö korraldamisel lähtutakse „Päästeseaduse“ § 5 lõike 3 alusel kehtestatud päästesündmusel osalevate riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste ning isikute koostöö korrast.
[RT I, 01.06.2011, 1 - jõust. 04.06.2011]

Lisa: Mäepäästeteenistuse varustuse nimekiri [Kehtetu - RT I, 01.06.2011, 1 - jõust. 04.06.2011]

/otsingu_soovitused.json