Teksti suurus:

Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kord

Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kord - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 195

Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning tema perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise ja pikendamise ning kehtetuks tunnistamise kord, elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu ning elamisloa andmete elamisloakaardile kandmise kord
[RT I, 22.12.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

Vastu võetud 14.07.2006 nr 162
RT I 2006, 34, 263
jõustumine 29.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.09.2006RT I 2006, 41, 31602.10.2006
14.12.2006RT I 2006, 57, 43602.01.2007
23.07.2009RT I 2009, 41, 27730.07.2009
17.12.2009RT I 2009, 65, 44801.01.2010
17.06.2010RT I 2010, 45, 27201.10.2010
14.12.2010RT I, 22.12.2010, 201.01.2011
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012

Määrus kehtestatakse «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 47 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  «Haldusmenetluse seaduse» kohaldamine

  Määruses sätestatud menetlusele laieneb «Haldusmenetluse seadus» «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduses» sätestatud erisustega.

§ 2.  Toimingute sooritamine

 (1) Määruses sätestatud toiminguid sooritab varjupaigataotleja, pagulase staatuse või täiendava kaitse pikendamise taotleja ning nende ja pagulase ja täiendava kaitse saaja perekonnaliige (edaspidi taotleja) isiklikult või seadusliku esindaja kaudu. Neid määruses sätestatud toiminguid, mida nende olemusest tulenevalt tuleb sooritada isiklikult, sooritab taotleja isiklikult.
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

 (2) Alla 18-aastase alaealise või piiratud teovõimega täisealise taotleja eest sooritab määruses sätestatud toiminguid tema vanem või eestkostja juhul, kui nad viibivad Eestis ja kui see ei ole vastuolus taotleja õiguste ja huvidega.

 (3) [Kehtetu - RT I 2006, 41, 316 - jõust. 02.10.2006]

 (4) Toimingu sooritamisel esitab seaduslik või volitatud esindaja isikut ja esindusõigust tõendava dokumendi.

 (5) Saatjata alaealine võib käesolevas määruses sätestatud toiminguid sooritada iseseisvalt, kui ta saab täisealiseks vähemalt kuus kuud pärast varjupaigataotluse esitamist või kui ta on või on olnud abielus.

§ 3.  Isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine toimingute sooritamisel
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

 (1) Määruses sätestatud toimingute sooritamisel kontrollitakse taotleja isikusamasust «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 sätestatud dokumendi alusel või tuvastatakse isik välisriigi reisidokumendi alusel.
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

 (2) Alla 15-aastase taotleja ja saatjata alaealise, kellele ei ole välja antud lõikes 1 nimetatud dokumenti, isik tuvastatakse sünnitunnistuse ja seadusliku esindaja ütluste alusel.

 (3) Kui varjupaigataotluse esitab isik, kellel ei ole lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokumente, siis tuvastatakse tema isik või kontrollitakse isikusamasust muu dokumentaalse tõendi alusel. Selle puudumise korral tuvastatakse isik tema või tema seadusliku esindaja ütluste alusel ning varjupaigataotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele vastava märke.
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

§ 4.  Varjupaiga ja elamisloa taotluse ning elamisloa pikendamise taotluse esitamine

 (1) Varjupaiga ja elamisloa taotlus (edaspidi varjupaigataotlus) ja elamisloa pikendamise taotlus esitatakse Politsei- ja Piirivalveametile.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (2) Elamisloa taotluse läbivaatamine toimub varjupaigamenetluse raames.

 (3) Elamisloa pikendamise taotlus esitatakse vähemalt neli kuud enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (4) Elamisloa pikendamise taotluse võib taotleja esitada posti teel.

§ 5.  Varjupaigataotlusele ja elamisloa pikendamise taotlusele esitatavad nõuded

 (1) Varjupaigataotlus ning elamisloa pikendamise taotlus täidetakse loetavas kirjas eesti või mõnes muus keeles, milles taotleja suudab end arusaadavaks teha. Varjupaigataotluses ja elamisloa pikendamise taotluses peavad olema esitatud kõik käesolevas määruses ettenähtud andmed. Taotluse väljad tuleb täita tumedas kirjas, mis tagaks esitatud andmete säilimise.

 (2) Taotluses peavad isikunimed olema antud vastavalt taotleja isikut tõendavas dokumendis või reisidokumendis antud ladinatähelisele nimevormile.

 (3) Kui varjupaigataotluse esitanud isikul puudub § 3 lõigetes 1 ja 2 nimetatud dokument, siis esitatakse taotluses isikunimed ladina tähtedes.

§ 6.  Allkirjanäidis

 (1) Taotluse allkirjanäidise väljale kirjutab vähemalt 15-aastane taotleja allkirjanäidise omakäeliselt. Kui taotleja ei ole võimeline allkirjanäidist kirjutama, jäetakse allkirjanäidise väli tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke allkirjanäidise välja tühjaks jätmise põhjuse kohta.

 (2) Alla 15-aastase, piiratud teovõimega täisealise või allkirjavõimetu taotleja allkirjanäidise väli jäetakse tühjaks. 7–14-aastane või piiratud teovõimega täisealine taotleja võib kirjutada taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise.
[RT I 2006, 57, 436 - jõust. 02.01.2007]

 (3) Taotleja kirjutab taotluse allkirjanäidise väljale allkirjanäidise tumedas kirjas, mille tähtede joone läbimõõt on soovitatavalt 0,85 mm. Allkirjanäidis ei tohi ületada allkirjanäidise välja piire.

§ 7.  Esitatud andmete õigsuse kinnitamine

 (1) Taotleja allkirjastab taotluse iga lehekülje, millega kinnitab, et ta ei ole esitanud taotluses valeandmeid ega lisanud taotlusele võltsitud dokumente.

 (2) Kui taotleja ei ole võimeline taotlust allkirjastama, jäetakse vastavad väljad tühjaks. Taotlust vastuvõttev ametnik teeb taotlusele märke väljade tühjaks jätmise põhjuse kohta.

§ 8.  Elamisloa pikendamise taotlemisel esitatavad dokumendid

  Elamisloa pikendamise taotlemisel esitab taotleja järgmised dokumendid:
 1) vormikohane taotlus;
 2) taotleja isikut tõendav dokument;
 3) foto.

§ 9.  Elamisloa pikendamise taotlusele lisatavatele dokumentidele esitatavad nõuded

 (1) Elamisloa pikendamise taotluse esitamisel posti teel võib käesolevas määruses sätestatud dokumendi asemel esitada selle koopia.

 (2) Kui elamisloa pikendamise taotlusele lisatakse dokumendi koopia, kinnitab taotleja oma allkirjaga koopia igal andmetega leheküljel, et koopia vastab originaaldokumendile. Allkirjale lisatakse taotleja nimi ja allkirja andmise kuupäev.

§ 10.  Fotole esitatavad nõuded

 (1) Taotleja on kohustatud lisama elamisloa pikendamise taotlusele foto.

 (2) Taotlusele lisatud foto peab vastama «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» alusel Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud isikut tõendava dokumendi väljaandmise taotlemisel fotole esitatavatele nõuetele.
[RT I 2006, 41, 316 - jõust. 02.10.2006]

 (3) [Kehtetu - RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

§ 11.  Andmete ja dokumentide esitamine

 (1) Taotleja on kohustatud Politsei- ja Piirivalveameti nõudmisel andma suulisi ja kirjalikke seletusi, esitama täiendavaid või täpsustavaid andmeid ning kõik enda valduses olevad dokumendid või tõendid, mis omavad tähtsust varjupaigataotluse või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (2) Kui taotleja jätab Politsei- ja Piirivalveametile esitamata dokumendi või tõendi, mis on tema varjupaigataotluse menetlemisel või elamisloa pikendamise taotluse menetlemisel olulise tähtsusega ning mida taotlejal on võimalik selle puudumisel hankida, või kui taotleja esitab varjupaigataotluse menetlemisel teadvalt ebaõigeid andmeid või annab ebaõigeid seletusi või jätab andmeid teadvalt esitamata või seletusi andmata, siis võib Politsei- ja Piirivalveamet lõpetada varjupaigataotluse menetluse tagasilükkamise otsusega või elamisloa pikendamise taotluse menetluse taotluse läbivaatamata jätmise otsusega. Varjupaigataotluse tagasilükkamise või elamisloa pikendamise taotluse läbi vaatamata jätmise otsusest teavitatakse taotlejat viivitamata.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (3) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (4) Politsei- ja Piirivalveameti kutsel on taotleja kohustatud isiklikult ilmuma Politsei- ja Piirivalveametisse kirjalike või suuliste seletuste andmiseks elamisloa andmise või elamisloa pikendamise aluseks olevate asjaolude kohta.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 12.  Ärakuulamine ning otsuste ja toimingute teatavaks tegemine

 (1) Määruses sätestatud toimingute ja haldusaktide teatavaks tegemine toimub taotleja poolt taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt. Kui taotlejal on esindaja, siis tehakse määruses sätestatud toimingud ja haldusaktid teatavaks esindaja poolt taotluses esitatud kontaktandmete kohaselt.

 (2) Varjupaigataotluse tagasilükkamise, elamisloa andmise, pikendamise ning elamisloa andmisest või pikendamisest keeldumise otsus tehakse taotlejale või tema esindajale teatavaks kirjalikult posti teel või muul sobival viisil. Juhul kui taotlejal ei ole esindajat, siis tõlgitakse nimetatud otsus kirjalikult või suuliselt taotlejale tervikuna.

 (3) Enne lõikes 2 nimetatud otsuste tegemist annab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale võimaluse vastuväidete ja arvamuste esitamiseks.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

 (4) Politsei- ja Piirivalveamet saadab pagulasele või täiendava kaitse või perekonnaliikme elamisloa saanud välismaalasele tema elamisloa kehtetuks tunnistamise menetluse algatamise kohta kirjaliku teate. Enne elamisloa kehtetuks tunnistamise otsuse tegemist annab Politsei- ja Piirivalveamet välismaalasele võimaluse vastuväidete ja arvamuse esitamiseks.
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

 (5) Pagulase või täiendava kaitse või perekonnaliikme elamisloa saanud välismaalase elamisloa kehtetuks tunnistamise otsus tehakse välismaalasele kirjalikult teatavaks rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmete kohaselt. Juhul kui välismaalasel on esindaja, siis tehakse käesolevas lõikes nimetatud otsus tema esindajale kirjalikult teatavaks esindaja poolt esitatud kontaktandmete kohaselt.
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

 (6) Lõikes 2 nimetatud otsuste teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui taotlejale või tema esindajale on toimetatud kätte kirjalik teade taotleja või tema esindaja poolt taotluses esitatud postiaadressi kohaselt. Lõikes 5 nimetatud otsuse teatavaks tegemine loetakse toimunuks, kui välismaalasele on toimetatud kätte kirjalik teade rahvastikuregistris registreeritud elukoha andmete kohaselt või kui välismaalase esindajale on toimetatud kätte kirjalik teade esindaja poolt esitatud postiaadressi kohaselt.

2. peatükk VARJUPAIGATAOTLUSES JA ELAMISLOA PIKENDAMISE TAOTLUSES ESITATAVAD ANDMED 

§ 13.  Varjupaigataotluses esitatavad andmed

 (1) Varjupaigataotluses esitab taotleja enda kohta järgmised andmed:
 1) taotleja isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed ja muud nimed, mida taotleja kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti ja päritoluriigi isikukood, kui need on olemas, sünniriik, perekonnaseis);
 2) andmed taotleja kodakondsuse või selle puudumise kohta, samuti varasemate kodakondsuste kohta;
 3) andmed taotleja rahvuse või rahvusrühma kuulumise ja usu kohta;
 4) andmed taotleja keelteoskuse kohta (emakeel ja võõrkeeled);
 5) taotleja elukoht ja kontaktandmed Eestis (postiaadress, telefon, e-posti aadress).
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

 (2) Varjupaigataotluses esitab taotleja järgmised andmed enda isikut tõendavate dokumentide, päritoluriigist lahkumise, reisiteekonna ja Eestisse saabumise kohta:
 1) andmed isikut tõendavate dokumentide või nende puudumiste kohta (dokumendi nimetus, selle väljaandnud riik ja asutus, dokumendi number, kehtivusaja algus ja lõpp ning dokumendi saamise asjaolud);
 2) andmed taotleja viimase alalise elukoha kohta päritoluriigis (postiaadress ja elamisperioodi algus ja lõpp);
 3) andmed taotleja päritoluriigist lahkumise kohta (lahkumise aeg, kasutatud transpordivahendid, riigipiiri ületamise koht ja viis ning probleemid kodumaalt lahkumisel);
 4) andmed reisiteekonna kohta Eestisse ning teistes riikides viibimise ja peatumise kohta (aeg, kasutatud transpordivahendid, riigipiiri ületamise koht ja viis, õiguslik alus, reisipiletid);
 5) andmed Eestisse saabumise ja Eestis viibimise kohta (saabumise aeg ja õiguslik alus, riik, kust saabuti Eestisse, riigipiiri ületamise koht ja viis, kasutatud transpordivahendid, Eestisse tuleku eesmärk, põhjendus selle kohta, kui varjupaigataotlust ei esitatud kohe pärast Eestisse saabumist);
 6) andmed varasema Eestis viibimise, Eestis elavate sugulaste ja tuttavate kohta;
 7) andmed varasemate varjupaigataotluste või muude kaitsetaotluste kohta (varem Eestis või teistes riikides esitatud taotlused, taotlemise aeg ja põhjused ning nende taotluste suhtes tehtud otsused).

 (3) Varjupaigataotluses esitab taotleja järgmised andmed enda varjupaiga taotlemise põhjuste ja sellega seotud asjaolude kohta:
 1) andmed ja kirjeldus päritoluriigist lahkumise ning elamisloa taotlemise põhjuste kohta, sealhulgas põhjuste kohta, mis takistavad või võivad takistada taotleja tagasipöördumist päritoluriiki;
 2) andmed taotleja organisatsioonilise kuuluvuse kohta (nimi, liikmeks astumise või organisatsioonis osalemise aeg ja põhjus, taotleja positsioon, funktsioonid ja tegevus selles);
 3) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise ja vabadusekaotusega karistamise kohta;
 4) andmed taotleja sõjaväeteenistuse, sealhulgas teenistuse kohta kaadrisõjaväelasena välisriigi relvajõududes;
 5) andmed selle kohta, kas taotleja töötab või on varem töötanud mõne riigi luure- või julgeolekuteenistuses või teinud nendega kaastööd;
 6) andmed taotleja dessantoperatsioonideks, diversiooni või sabotaa˛i alal eriväljaõppe või -ettevalmistuse saamise kohta;
 7) andmed taotleja osalemise kohta karistusoperatsioonides tsiviilelanikkonna vastu;
 8) andmed taotleja osalemise kohta sõjaväelistes operatsioonides teiste riikide territooriumil;
 9) muu informatsioon või märkused, mida taotleja peab vajalikuks lisada oma taotluses.

 (4) Varjupaigataotluses esitab taotleja täiendavalt järgmised andmed:
 1) taotleja abikaasa või elukaaslase isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, muud nimed, mida taotleja abikaasa või elukaaslane kasutab või on kasutanud, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus, rahvus või rahvusrühm, emakeel, muud keeled, mida abikaasa või elukaaslane oskab, abielu sõlmimise või kooselu alguse aeg, asukohariik, esitatud varjupaigataotlused, elukoht);
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]
 2) taotleja teiste perekonnaliikmete isikuandmed (seos taotlejaga, eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünni- ja surmaaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus, perekonnaseis, laste arv, asukohariik, esitatud varjupaigataotlused, elukoht);
 3) andmed taotleja hariduse ja töö kohta (omandatud haridus ja eriala, õppeasutuse nimetus, lõpetamise aeg, elukutse, viimane töökoht ja amet);
 4) taotleja elulookirjeldus;
 5) andmed taotleja tervisliku seisundi ja haiguste kohta;
 6) andmed taotlusele lisatud dokumentide ja tõendite või nende puudumise kohta (dokumendi või tõendi nimetus, võimalusel selle väljaandja, number ja väljaandmise aeg).

 (41) Pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliige esitab varjupaigataotluses järgmised andmed:
 1) lõikes 1, lõike 2 punktides 1, 2, 6 ja 7 ning lõikes 3 loetletud andmed;
 2) andmed Eestisse saabumise aja ja õigusliku aluse ning Eestisse tuleku eesmärgi kohta;
 3) perekonnaliikme abikaasa isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, Eesti isikukood, kui on olemas, sünniriik, kodakondsus, abielu sõlmimise aeg) või teise perekonnaliikme isikuandmed (seos taotlejaga, eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, vanus, kui pole teada täpset sünniaega, sünniriik, kodakondsus).
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

 (5) Lisaks lõigetes 1–41 nimetatud andmetele kannab ametnik taotlusele järgmised andmed:
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]
 1) taotluse andmed (registreerimise kuupäev ja kellaaeg, taotluse registreerimisnumber, taotluse vastu võtnud ametiasutus);
 2) taotleja pikkus sentimeetrites ning silmade ja juuste värv, välja arvatud pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliikme puhul;
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]
 3) märge selle kohta, kas taotleja on täisealine ning kas ta saabus Eestisse ja viibib Eestis üksi, ilma vanema, eestkostja või muu seadusliku esindajata;
 4) andmed pärast varjupaigataotluse esitamist läbiviidud toimingute kohta (taotleja isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine, taotleja ja tema asjade läbivaatus, asjade ja dokumentide hoiule võtmine, fotografeerimine, daktüloskopeerimine ning sõrmejäljeandmete edastamine riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja Eurodaci keskandmebaasi vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele (EÜ) nr 2725/2000, DNA proovi võtmine ja selle edastamine riiklikusse DNA registrisse, tervisekontrolli korraldamine ja selle läbiviimise kuupäev);
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]
 5) taotluse vastuvõtmise juures viibinud taotleja esindaja, seadusjärgse esindaja või muu isiku ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress);
 6) taotluse vastuvõtmise juures viibinud tõlgi ees- ja perekonnanimi ning kontaktandmed (postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress) ning kinnitus selle kohta, et tõlge on korrektne;
 7) [kehtetu - RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
 8) taotluse vastu võtnud ja täitnud ametniku andmed (ees- ja perekonnanimi, ametikoht).

§ 14.  Elamisloa pikendamise taotluses esitatavad andmed

 (1) Elamisloa pikendamise taotluses esitab taotleja järgmised andmed:
 1) taotleja isikuandmed (eesnimed, perekonnanimed, sugu, sünniaeg, Eesti isikukood, sünniriik, kodakondsus);
 2) taotleja elukoha ja kontaktandmed (postiaadress, kontakttelefon ja e-posti aadress);
 3) andmed isikut tõendavate dokumentide või nende puudumise kohta (dokumendi nimetus, selle välja andnud riik ja asutus, dokumendi number, kehtivusaja algus ja lõpp ning dokumendi saamise asjaolud);
 4) andmed elamisloa pikendamisega seotud asjaolude kohta (kodakondsusjärgselt riigilt kaitse vastuvõtmine, mõnelt riigilt kodakondsuse ja elamisloa taotlemine ning selle saamine, varasema kodakondsuse taastamine, päritoluriiki tagasipöördumine);
 5) andmed pagulase staatuse ja täiendava kaitse andmise aluste kohta ja põhjuste kohta, mis takistavad või võivad takistada taotleja tagasipöördumist päritoluriiki;
 6) andmed taotleja kriminaalkorras karistamise kohta;
 7) muu informatsioon või märkused, mida taotleja peab vajalikuks lisada oma elamisloa pikendamise taotluses.
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

 (2) Elamisloa pikendamise taotluses esitab pagulase staatuse või täiendava kaitse saanud välismaalase perekonnaliige järgmised andmed:
 1) lõike 1 punktides 1–3, 6 ja 7 loetletud andmed;
 2) andmed elamisloa pikendamisega seotud asjaolude kohta (päritoluriiki tagasipöördumine, mõnelt riigilt elamisloa taotlemine);
 3) andmed perekonnaliikme abielu kohta (abikaasa ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, abielu sõlmimise aeg).
[RT I 2010, 45, 272 - jõust. 01.10.2010]

3. peatükk TAOTLUSE MENETLUSSE VÕTMINE JA TAOTLUSE LÄBIVAATAMINE 

§ 15.  Taotluse menetlusse võtmine

 (1) Varjupaigataotlus võetakse Politsei- ja Piirivalveametis menetlusse taotluse esitamise päeval. Posti teel esitatud elamisloa pikendamise taotlus võetakse menetlusse hiljemalt selle Politsei- ja Piirivalveametisse saabumise päevale järgneval tööpäeval.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Politsei- ja Piirivalveamet määrab elamisloa pikendamist taotlevale välismaalasele puuduste kõrvaldamiseks mõistliku tähtaja, kui:
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]
 1) taotluses ei ole esitatud nõutavaid andmeid;
 2) taotlusele ei ole lisatud nõutavaid dokumente;
 3) taotleja ei ole registreerinud rahvastikuregistris oma elukohta Eestis;
 4) taotlus ei vasta määruses sätestatud nõuetele;
 5) taotluses on muid puudusi.

 (3) Lõikes 2 sätestatud juhul selgitab Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale, et tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmise korral jäetakse taotlus läbi vaatamata.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

 (4) Puuduste kõrvaldamise ajaks peatub taotluse menetlustähtaeg.

 (5) Kui välismaalane ei kõrvalda puudusi määratud tähtajaks, jätab Politsei- ja Piirivalveamet elamisloa pikendamise taotluse läbi vaatamata.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 16.  Taotluse esitamise tähtaja ennistamine

 (1) Kui elamisloa pikendamise taotluse esitamise tähtaeg on mööda lastud mõjuval põhjusel, võib Politsei- ja Piirivalveamet omal algatusel või isiku taotlusel tähtaja ennistada.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

 (2) Elamisloa pikendamise taotluse esitamise tähtaja ennistamise põhjendatud taotlus tuleb esitada kahe nädala jooksul pärast taotluse esitamist takistanud asjaolu äralangemist. Koos elamisloa pikendamise taotluse esitamise tähtaja ennistamise taotlusega esitatakse elamisloa pikendamise taotlus ja teised käesolevas määruses ettenähtud dokumendid.

§ 17.  Varjupaigataotluse läbivaatamine

 (1) Varjupaigataotlus vaadatakse läbi, kui selle läbivaatamise eest on vastutav Eesti Vabariik, vastavalt Euroopa Liidu Nõukogu määrusele (EÜ) nr 343/2003, millega kehtestatakse kriteeriumid ja mehhanismid selle liikmesriigi määramiseks, kes vastutab mõnes liikmesriigis kolmanda riigi kodaniku esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest. Varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava liikmesriigi määrab Politsei- ja Piirivalveamet.

 (2) Politsei- ja Piirivalveamet vaatab varjupaigataotluse läbi ja otsustab varjupaigataotluse tagasilükkamise, elamisloa andmise või selle andmisest keeldumise kuue kuu jooksul varjupaigataotluse esitamise päevast arvates.

 (3) Politsei- ja Piirivalveamet võib põhjendatud vajaduse korral pikendada lõikes 2 sätestatud tähtaega, kui varjupaigataotluses esitatud andmete, taotlusele lisatud dokumentide õigsuse ja taotleja seaduses sätestatud tingimustele vastavuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtajast kauem.

 (4) Varjupaigataotluse läbivaatamise tähtaja pikendamisel ei tohi uus tähtaeg ületada käesolevas määruses sätestatud esialgset tähtaega. Varjupaigataotluse läbivaatamise tähtaja pikendamise, selle põhjuse ja otsuse tegemise uue eeldatava tähtaja teeb Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale või tema esindajale kirjalikult teatavaks taotluses näidatud postiaadressil või e-posti aadressil.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

§ 18.  Piiril esitatud varjupaigataotluse läbivaatamine

 (1) Kui ilmnevad «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 20 punktis 1 ning § 21 lõike 1 punktis 2 sätestatud tagasilükkamise alused, siis varjupaigataotlust läbi ei vaadata ning tehakse piiril varjupaigataotluse suhtes tagasilükkav otsus.

 (2) Kui ilmneb «Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse» § 20 punktis 2 sätestatud tagasilükkamise alus, siis varjupaigataotlus vaadatakse läbi ning tehakse piiril varjupaigataotluse suhtes tagasilükkav otsus.

 (3) [Kehtetu - RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 19.  Elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamine

 (1) Elamisloa pikendamise või selle pikendamisest keeldumise otsuse teeb Politsei- ja Piirivalveamet kolme kuu jooksul taotluse esitamise päevast arvates, kuid mitte hiljem kui 10 päeva enne tähtajalise elamisloa kehtivusaja lõppemist.

 (2) Politsei- ja Piirivalveamet võib lõikes 1 sätestatud tähtaega pikendada, kui elamisloa pikendamise taotluses esitatud andmete, taotlusele lisatud dokumentide õigsuse ja taotleja seaduses sätestatud tingimustele vastavuse kontrollimine kestab taotluse läbivaatamiseks sätestatud tähtajast kauem.

 (3) Elamisloa pikendamise taotluse läbivaatamise tähtaja igakordsel pikendamisel ei tohi uus tähtaeg ületada käesolevas määruses sätestatud esialgset tähtaega. Taotluse läbivaatamise tähtaja pikendamise, selle põhjuse ja uue tähtaja teeb Politsei- ja Piirivalveamet taotlejale või tema esindajale kirjalikult teatavaks taotluses näidatud postiaadressil või e-posti aadressil.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

4. peatükk ELAMISLOA ANDMETE ELAMISLOAKAARDILE KANDMINE 
[RT I, 22.12.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

§ 20.  Pagulase või täiendava kaitse saanud välismaalase elamisloa andmete elamisloakaardile kandmine

 (1) Elamisluba pagulase või täiendava kaitse saanud välismaalasele või nende perekonnaliikmele vormistatakse andmete elamisloakaardile kandmise teel.

 (2) Elamisloa andmed kantakse elamisloakaardile elamisloa andmise või elamisloa pikendamise otsuse andmete alusel.
[RT I, 22.12.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

§ 21.  Elamisloa andmetes sisalduva isikunime elamisloakaardile kandmine

  Kui isikunimes on võõrtähti, kantakse elamisloa andmed elamisloakaardile Rahvusvahelise Tsiviillennundusorganisatsiooni (ICAO) isikunimede ümberkirjutusreeglite kohaselt, säilitades võimaluse korral algupärased tähed.
[RT I, 22.12.2010, 2 - jõust. 01.01.2011]

5. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 22.  Isikuandmete kaitse

  Määruses sätestatud andmete töötlemisel, sealhulgas otsuste tegemisel ja toimingute sooritamisel, järgitakse isikuandmete töötlemise korda vastavalt «Isikuandmete kaitse seadusele» ja «Avaliku teabe seadusele».
[RT I 2009, 41, 277 - jõust. 30.07.2009]

§ 23.  Taotluste ja dokumentide säilitamine

  Esitatud taotlusi ja neile lisatud dokumente säilitatakse vastavalt «Arhiiviseaduses» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korrale.

/otsingu_soovitused.json