Teksti suurus:

Riikliku kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Riikliku kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2018
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 204

Riikliku kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

Vastu võetud 13.07.2004 nr 246
RT I 2004, 57, 409
jõustumine 19.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
14.07.2005RT I 2005, 41, 33524.07.2005
17.12.2009RT I 2009, 65, 44801.01.2010
23.12.2010RT I, 04.01.2011, 107.01.2011
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012

Määrus kehtestatakse «Vangistusseaduse» § 51 lõike 1 alusel.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Registri asutamine

  Määrusega asutatakse riiklik register ametliku nimega «Riiklik kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute register» (edaspidi kinnipeeturegister).
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 2.   Kinnipeeturegistri vastutav töötleja ja volitatud töötlejad

  (1) Kinnipeeturegistri vastutav töötleja on Justiitsministeerium.

  (2) Kinnipeeturegistri volitatud töötlejad on:
  1) vanglad;
  2) Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 3.   Kinnipeeturegistrile kohaldatavad üldsätted

  (1) Kinnipeeturegister on riiklik register, kuhu kantakse Eesti Vabariigi vanglates viibivate kinnipeetavate ja vahistatute andmed alates 15. oktoobrist 2000. a ning arestimajas viibivate kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute andmed alates 1. oktoobrist 2004. a ning karistusjärgselt kinnipeetavate andmed alates 1. jaanuarist 2011. a.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

  (2) Määruses mõistetakse kinnipeetava, karistusjärgselt kinnipeetava, arestialuse ja vahistatu all „Vangistusseaduse” §-des 2, 21, 3 ja 4 sätestatud isikut.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

  (3) Kinnipeetava andmete kohta kehtestatud sätteid kohaldatakse ka karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute andmetele, kui sätte sõnastusest või olemusest ei tulene teisiti.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 4.   Kinnipeeturegistri kasutusele võtmise eesmärk ja olemus

  (1) Kinnipeeturegistri eesmärgid on:
  1) vanglatele ja arestimajadele pandud ülesannete täitmiseks töödelda kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute andmeid;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  2) võimaldada kiiresti leida andmeid vähemalt teist korda arestimajja või vanglasse sattunud isiku kohta;
  3) vähendada volitatud töötlejate töökoormust andmete salvestamisel ja otsimisel;
  4) kergendada statistiliste ülevaadete tegemist.

  (2) Kinnipeeturegistri andmed on ette nähtud ametialaseks kasutamiseks ja neil ei ole õiguslikku tähendust.

2. peatükk KINNIPEETUREGISTRI ÜLESEHITUS JA PIDAMINE 

§ 5.   Kinnipeeturegistri ülesehitus

  Kinnipeeturegistrit peetakse Justiitsministeeriumis ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

§ 6.   Kinnipeeturegistri andmete töötlemine

  Andmete töötlemine toimub üldkasutatava arvutivõrgu vahendusel.

§ 61.   Andmete ristkasutus

  Teiste andmekogudega toimub andmete ristkasutus vastavalt registrite vastutavate töötlejate vahelisele kokkuleppele.
[RT I 2005, 41, 335 - jõust. 24.07.2005]

§ 7.   Kinnipeeturegistri andmete kaitse

  (1) Kinnipeeturegistri andmeid tuleb kaitsta:
  1) käideldavuse osas, tagades andmete kättesaadavuse selleks õigustatud isikutele;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  2) tervikluse osas, välistades andmete tahtmatu või tahtliku muutmise;
  3) konfidentsiaalsuse osas, tagades andmete kättesaadavuse vaid õigustatud isikutele.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

  (11) Peale lõikes 1 sätestatud põhimõtete kohaldatakse isikuandmete töötlemisele kinnipeeturegistris riigi infosüsteemi haldamise põhimõtteid ja „Isikuandmete kaitse seaduse” §-s 6 sätestatud isikuandmete töötlemise põhimõtteid.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

  (2) Kinnipeeturegistri andmete käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse tagamiseks rakendatakse vastavaid organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid.

3. peatükk KINNIPEETUREGISTRISSE KANDE TEGEMINE JA REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED 

§ 8.   Kande tegemine

  (1) Kinnipeeturegistrisse kande tegemisena käsitatakse registrisse andmete lisamist ja registris sisalduvate andmete muutmist või kustutamist.

  (2) Kinnipeeturegistri kanded säilitatakse. Kinnipeetavaga seotud andmed kustutatakse kümme aastat pärast kinnipeetava vabanemist või kui kinnipeetav suri vanglas või arestimajas, siis kümme aastat pärast surma. Tervishoiuteenuse osutamist tõendavad andmed kustutatakse sotsiaalministri kehtestatud tähtaja möödumisel.

  (3) Kande tegemise kohta säilitatakse järgmised andmed:
  1) kande tegija ees- ja perekonnanimi;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  3) kande tegemise koht;
  4) kande number.
[RT I 2005, 41, 335 - jõust. 24.07.2005]

§ 9.   Kande tegemise nõuded

  (1) Kinnipeeturegistrit täidetakse olemasolevate andmete piires ning arvestades tarkvara kasutamise võimalusi.

  (2) Kinnipeeturegistri kanne tehakse sündmuse toimumisest arvates ühe ööpäeva jooksul. Kanne peab kajastama tegelikku olukorda.

  (21) Lõiget 2 ei kohaldata juhul, kui kinnipeetav vabastatakse kohtusaalis, ning kande tegemisel kinnipeetava surma aja ja põhjuse kohta. Need kanded tehakse ühe ööpäeva jooksul andmetest teadasaamisest arvates.

  (3) Määruse §-des 11 ja 12 nimetatud andmed kantakse kinnipeeturegistrisse kohe, kuid mitte hiljem kui sündmuse toimumisest alates nelja tunni jooksul.

  (4) Kande tegija on kohustatud järgima «Isikuandmete kaitse seaduse» ja «Avaliku teabe seaduse» nõudeid.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 10.   Kande parandamine

  Kui volitatud töötleja on kinnipeeturegistris avastanud ebaõigeid andmeid või kui talle on neist teatatud, korraldab ta andmete parandamise ebaõigetest andmetest teadasaamisest arvates viie tööpäeva jooksul.

§ 11.   Kinnipeeturegistrisse kantavad põhiandmed

  Kinnipeetava põhiandmetena kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) ees-, isa- ja perekonnanimi;
  2) kinnipeetava kood kinnipeeturegistris;
  3) isikukood;
  4) sünniaeg;
  5) sugu;
  6) staatus vanglas või arestimajas;
  7) asukoht;
  8) kinnipidamise alguskuupäev.

§ 12.   Kinnipeetava paiknemist iseloomustavad andmed

  (1) Kinnipeetava paiknemise kohta vanglas kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) osakonna nimetus;
  2) kambri või toa number;
  3) kambrisse või tuppa paigutamise kuupäev;
  4) korralduse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoha nimetus;
  5) korralduse andja ees- ja perekonnanimi.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

  (2) Kinnipeetava paiknemise kohta arestimajas kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) osakonna nimetus;
  11) kambri number,
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  2) kambrisse paigutamise kuupäev;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  3) korralduse tegija ees- ja perekonnanimi ning ametikoha nimetus.
[RT I 2005, 41, 335 - jõust. 24.07.2005]

§ 13.   Kinnipeetava üldandmed

  (1) Kinnipeetava kohta kantakse kinnipeeturegistrisse järgmised üldandmed:
  1) eelmised ees- ja perekonnanimed ning nende kandmise aeg;
  2) perekonnaseis;
  3) rahvus;
  4) kodakondsus;
  5) sünnikoht;
  6) emakeel;
  7) viimane elukoht enne kinnipidamist;
  8) viimane töökoht enne kinnipidamist;
  81) DNA-proovi võtmise kuupäev ja märge profiili riiklikusse DNA registrisse kandmise kohta;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
  82) telefonikaardi number;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  83) suitsetaja või mittesuitsetaja;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  9) surma korral selle aeg ja põhjus.

  (2) Lõike 1 punkti 82 ei kohaldata arestimajas viibiva kinnipeetava suhtes.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 14.   Kinnipeetava liikumine vanglate ja arestimajade vahel

  Kinnipeetava vanglate ja arestimajade vahelise liikumise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) lähtevangla või -arestimaja nimi;
  2) sihtvangla või -arestimaja nimi;
  3) vanglas või arestimajas oleku algus- ja lõppkuupäev;
  4) Alampunkti tekst
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 15.   Kinnipeetava lühisõidud

  Kinnipeetava lühisõidu kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) sihtkoht;
  2) kestus;
  3) algus- ja lõppkuupäev;
  4) põhjus;
  5) tagasisaabumise aeg;
  6) sõidu liik.

§ 16.   Kinnipeetava elukoht

  Kinnipeeturegistrisse kantakse kinnipeetava elukohtade andmed ning igas elukohas elamise aeg.

§ 17.   Kinnipeetava isiklikud dokumendid

  (1) Kinnipeetava isiklike dokumentide kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) number;
  2) nimetus;
  3) väljaandnud asutuse nimi ja väljaandmise kuupäev;
  4) kehtivuse lõppkuupäev;
  5) vanglasse või arestimajja hoiule võtmise kuupäev;
  6) tagastamise kuupäev.

  (2) Lõike 1 punktides 1–4 loetletud andmed kantakse registrisse ka siis, kui vangla või arestimaja on teada saanud dokumendist, mis asub mujal või mille kehtivuse tähtaeg on lõppenud.

§ 18.   Kinnipeetava fotod

  Kinnipeeturegistrisse sisestatakse järgmised kinnipeetava fotod ja nende tegemise kuupäevad:
  1) otsevaatega foto;
  2) külgvaatega foto;
  3) foto eritunnusest.

§ 19.   Kinnipeetava eritunnused

  Kinnipeetava eritunnuste kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) liik;
  2) kirjeldus ja kirjeldamise kuupäev;
  3) tekkimise kuupäev;
  4) muutumise kuupäev.

§ 20.   Vahistatu suhtes tõkendina kohaldatud vahistamine

  Vahistatu suhtes tõkendina kohaldatud vahistamise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) tõkendi kohaldamise määruse teinud kohtu nimi ja määruse teinud kohtuniku ees- ja perekonnanimi;
  2) määruse kuupäev ja number;
  3) tõkendi kohaldamist taotlenud asutuse nimi ning ametniku ees- ja perekonnanimi;
  4) tõkend;
  5) kriminaalasja number;
  6) toimiku number;
  7) kinnipidamise põhjused;
  8) vahi all pidamise tähtaja algus- ja lõppkuupäev;
  9) vahi alt vabastamise kuupäev;
  10) vahistatu vabastamise põhjus;
  11) kohtuistungi toimumise aeg, koht ning kohtuniku ees- ja perekonnanimi.

§ 21.   Kinnipeetava karistus

  (1) Kinnipeetava vangistuse või aresti kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) otsuse või määruse teinud kohtu nimi;
  2) otsuse või määruse kuupäev ja number;
  3) otsuse või määruse jõustumise kuupäev
  4) süüteo nimetus ja süüdimõistmise alus «Kriminaalkoodeksi» või «Karistusseadustiku» järgi;
  5) mõistetud karistuse määr ja karistuse liik;
  6) vangistuse või aresti kandmise algus- ja lõppkuupäev;
  61) kuupäev, millal kohtul tekib õigus otsustada kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamine elektroonilise valve kohaldamisega;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  7) kuupäev, millal kohtul tekib õigus otsustada kinnipeetava tingimisi enne tähtaega vabastamine;
  8) vabanemise aeg ja alus; kui karistus on lõpuni kandmata, tehakse selle kohta märge.

  (2) Tingimisi enne tähtaega vabastamise menetluse kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) menetluse algus;
  2) kriminaalhooldusosakonnale arvamuse saamiseks taotluse edastamise kuupäev;
  3) materjalide kohtule esitamise kuupäev;
  4) käitumiskontrolli kohaldamata jätmise kuupäev.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 22.   Kinnipeetava isoleerimise vajadus

  Kinnipeetava isoleerimise vajaduse kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) kinnipeetava, kellest tuleb isoleerida, ees- ja perekonnanimi;
  2) isoleerimise põhjus;
  3) kande tegemise kuupäev;
  4) kande kehtivuse kaotamise kuupäev.

§ 23.   [Kehtetu - RT I 2005, 41, 335 - jõust. 24.07.2005]

§ 24.   Kinnipeetavaga toimunud intsidendid

  Kinnipeetavaga toimunud intsidendi kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) roll intsidendis ja osalemise sisu;
  2) registreerimise kuupäev ja kellaaeg;
  3) algus- ja lõppkuupäev;
  4) intsidendi kirjeldus;
  5) intsidendi liigi nimetus;
  6) vangla või arestimaja nimi;
  7) kaasosaleja kinnipeeturegistri kood;
  8) kaasosaleja ees- ja perekonnanimi;
  9) kaasosaleja roll intsidendis ja osalemise sisu.

§ 25.   Kinnipeetavale kohaldatud distsiplinaarkaristused

  Kinnipeetavale kohaldatud distsiplinaarkaristuste kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) määramise kuupäev ja käskkirja number;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  2) karistuse liik ja kestus;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  3) täitmisele pööramise ja täitmise lõppemise kuupäev;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  4) karistamise põhjus;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  5) katseaja kestus.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 26.   Kinnipeetava suhted

  Kinnipeetava suhete kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) kinnipeetavaga suhetes oleva isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) suhte liik;
  3) suhte algus- ja lõppkuupäev.

§ 27.   Kinnipeetava kontaktid

  (1) Kinnipeetava kontaktide kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) kontakti kuupäev;
  2) kinnipeetavaga kontaktis olnud isiku või ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametniku puhul ametiasutuse nimetus;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  3) kontakti liik;
  4) suhte liik.
  5) [kehtetu - RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

  (2) Kinnipeetava lühiajalise ja pikaajalise kokkusaamise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse ka kinnipeetavaga kontaktis olnud isiku:
  1) sünniaeg;
  2) isikukood.
  3) [kehtetu - RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

  (3) Arestimajas ei kanta kinnipeeturegistrisse kinnipeetava kontakte jälitus- ja uurimisasutuste ametnikega.
[RT I 2005, 41, 335 - jõust. 24.07.2005]

§ 28.   Kinnipeetava poolt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamine

  Kinnipeetava poolt narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamine enne kinnipidamist;
  2) narkootiliste ja psühhotroopsete ainete tarvitamine vanglas või arestimajas;
  3) kohaldatud tervishoiuabinõud.

§ 29.   Kinnipeetava meditsiiniandmed

  Kinnipeetava meditsiiniandmetena kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) anamnees;
  2) raviotsus ja määratud ravimid ning ravi kestus;
  3) uuringute tegemise aeg ja tulemused;
  4) uuringu tellija ja tegija nimi;
  5) analüüside tegemise aeg ja tulemused;
  6) analüüsi tellija ja tegija nimi;
  7) sooritatud raviprotseduurid;
  8) objektiivsed leiud;
  9) diagnoosid;
  10) varem põetud haigused;
  11) vaktsineerimised;
  12) allergia;
  13) puudeaste ja selle määramise kuupäev;
  14) järelepärimised ja nende vastused;
  15) kinnipeetava visiidid tervishoiuteenuse osutaja vastuvõtule.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 30.   Kinnipeetava terviseseisund

  Kinnipeetava terviseseisundi kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) [kehtetu - RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  2) töövõimetuse aste ja protsent.

§ 31.   Kinnipeetava psühholoogilise testi andmed

  Kinnipeetava psühholoogilise testi kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) nimetus;
  2) tegemise kuupäev;
  3) tulemus.

§ 32.   Kinnipeetava usuline kuuluvus

  Kinnipeetava usulise kuuluvuse kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) usuühingu kood;
  2) usuühingu nimi;
  3) koguduse andmed;
  4) kogudusse kuulumise algus- ja lõppkuupäev.

§ 33.   Kinnipeetava haridus

  (1) Kinnipeetava omandatud hariduse kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) õppeasutuse nimi;
  2) õppeasutuse lõpetamise aeg;
  3) omandatud haridustase;
  4) hariduse sisu;
  5) keeleoskus ja selle tase.

  (2) Kui kinnipeetaval on lõpetamata üldharidus, siis märgitakse lisaks viimane lõpetatud klass ja selle lõpetamise aeg.

§ 34.   Kinnipeetava eriala

  Kinnipeeturegistrisse kantakse kinnipeetava omandatud eriala, selle omandamise aeg ja omandamise viis.

§ 35.   Kinnipeetava tööhõive ja sotsiaalprogrammis osalemine vanglas
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

  Kinnipeetava tööhõive ja sotsiaalprogrammis osalemise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) töö liik;
  2) eriala;
  3) algus- ja lõppkuupäev;
  4) koormuse liik;
  5) töö sisu ja maht;
  6) töötamise koht;
  7) osalus sotsiaalprogrammis;
  8) katkestamise põhjus.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 36.   Kinnipeetava individuaalne täitmiskava

  (1) Kinnipeetava individuaalse täitmiskava kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) täitmiskava registreerimise kuupäev;
  2) karistuse täieliku ärakandmise korral vanglast vabanemise kuupäev;
  3) täitmiskava kinnitaja nimi ja allkiri;
  4) täitmiskava kinnitamise kuupäev;
  5) kinnipeetava ohtlikkus ja ohustatus vabanedes;
  6) teave kinnipeetava isiksuseomadustest ja käitumisest tulenevate riskide kohta;
  7) tegevused riskide maandamiseks ja tegevuste ajagraafik.

  (2) Kinnipeetava avavanglasse paigutamise või temale soodustuse kohaldamise kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) sobivus avavanglasse;
  2) kohaldatud soodustus;
  3) selgitus.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 361.   Kinnipeetava kriminogeensete riskide hindamine

  (1) Riskihinnangu saamiseks sisestatakse järgmised kinnipeetavat iseloomustavad andmed:
  1) toimepandud kuriteo kohta;
  2) eluaseme kohta;
  3) töötamise ja hariduse kohta;
  4) majandusliku toimetuleku kohta;
  5) suhete ja elustiili kohta;
  6) sõltuvusainete tarbimise ja probleemkäitumise kohta;
  7) tervise ja emotsionaalse seisundi kohta;
  8) mõtlemise ja käitumise kohta;
  9) väärtushinnangute ja hoiakute kohta;
  10) ohtlikkuse kohta.

  (2) Lõiget 1 ei kohaldata arestimajas viibiva kinnipeetava suhtes.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 37.   Kinnipeetava isiklikud asjad ja vangla või arestimaja poolt kasutada antud asjad

  Kinnipeetava isiklike asjade ja vangla või arestimaja poolt kasutada antud asjade kohta kantakse kinnipeeturegistrisse:
  1) omaniku nimi;
  2) liik;
  3) kirjeldus;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  4) lattu andmise kuupäev;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  5) kambrisse andmise kuupäev;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  6) turvakleebise number;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  7) vangla poolt antud asja number;
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]
  8) selle vangla nimetus, kus asi paikneb.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

4. peatükk JUURDEPÄÄS KINNIPEETUREGISTRISSE KANTUD ANDMETELE 

§ 38.   Kinnipeeturegistrile juurdepääsu üldsätted

  (1) Kinnipeeturegister on piiratud juurdepääsuga ja registri andmed on ette nähtud ainult ametialaseks kasutamiseks, kui käesolevas määruses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Juurdepääs kinnipeeturegistri andmetele võimaldatakse registri kasutamise õiguse andmisega või andmete väljastamisega.

  (3) Kinnipeeturegistri kasutamise õigus on isikutel, kellel on registrisse kande tegemise pädevus või registri vaatamise õigus.

  (4) Kinnipeeturegistrist andmete väljastamine toimub teabenõude täitmisega vastavalt «Avaliku teabe seadusele» või päringu täitmisega.

§ 39.   Kinnipeeturegistrisse kande tegemise pädevus

  (1) Kinnipeeturegistrisse kande tegemise pädevus on:
  1) vanglateenistujal vangla direktori otsusega määratud ulatuses;
  2) politseiametnikul ja arestimaja koosseisulisel teenistujal Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või tema volitatud ametniku määratud ulatuses.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Kande tegemise pädevus ei või olla laiem kui kinnipeeturegistri vaatamise õigus.

  (3) Kinnipeeturegistrisse kande tegemiseks pädevust omaval isikul on kande tegemise õigus ja kohustus.
[RT I 2005, 41, 335 - jõust. 24.07.2005]

§ 40.   Kinnipeeturegistri vaatamise õigus

  (1) Kinnipeeturegistrisse kinnipeetava kohta kantud andmete vaatamise õigus on seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses:
  1) vanglateenistujal;
  2) Justiitsministeeriumi teenistujal;
  3) politseiametnikul ja arestimaja koosseisulisel teenistujal;
  4) kinnipeeturegistri pidamise üle järelevalvet teostaval isikul.

  (2) Kinnipeeturegistri vaatamise õigus on ka isikul, kes arendab või hooldab kinnipeeturegistrit, ja isikul, kes teeb kinnipeeturegistri andmete alusel uuringuid töövõtulepingus kokku lepitud ulatuses ja koosseisus.

  (3) Kinnipeeturegistrisse kantud §-des 29, 31 ja 32 sätestatud andmeid on õigus vaadata üksnes järgmistel isikutel järgmises ulatuses:
  1) vanglas tervishoiuteenust osutaval ametnikul §-s 29 sätestatud andmeid;
  2) vangla psühholoogil §-s 31 sätestatud andmeid;
  3) vangla kaplanil §-s 32 sätestatud andmeid;
  4) kinnipeeturegistri pidamise üle järelevalvet teostaval isikul §-des 29, 31 ja 32 sätestatud andmeid.

  (4) Justiitsministeeriumi vanglate osakonna teenistujale, vangla struktuuriüksuse juhile, kelle alluvuses on vangla psühholoogi ja kaplani ametikoht, ja vangla vastava valdkonna direktori asetäitjale võib Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler anda õiguse vaadata §-des 29, 31 ja 32 sätestatud andmeid, kui see on vajalik tema teenistuskohustuste täitmiseks.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 401.   Kannete vaatamise registreerimine

  Kinnipeeturegistri kannete vaatamise kohta säilitatakse järgmised andmed:
  1) vaataja ees- ja perekonnanimi;
  2) kande vaatamise kuupäev;
  3) selle kinnipeetava nimi ja isikukood, kelle andmeid vaadati;
  4) selle kinnipeetava kood kinnipeeturegistris, kelle andmeid vaadati;
  5) kanded, mida vaadati.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 41.   [Kehtetu - RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 42.   Kinnipeeturegistrist andmete väljastamine

  (1) Justiitsministeerium ja Politsei- ja Piirivalveamet võivad kinnipeeturegistrist väljastada statistilisi andmeid kujul, mis ei võimalda isikut identifitseerida.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (2) Justiitsministeerium ja Politsei- ja Piirivalveamet võivad kinnipeeturegistrist teabenõude alusel väljastada andmeid isikule, kellel on seadusest tulenevalt asutusesiseseks tunnistatud teabele juurdepääsu õigus.
[RT I 2009, 65, 448 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Kinnipeeturegistri andmete kohta päringu tegemise õigus on riigiteenistujal, kohaliku omavalitsuse teenistujal, kohtutäituril ja notaril seadusest tulenevate ülesannete täitmiseks.

  (4) Välisriiki väljastatakse kinnipeeturegistri andmeid vaid seaduse või välislepinguga ettenähtud juhtudel.

§ 43.   Kinnipeeturegistri kasutamise õiguse ja päringu tegemise õiguse saamise kord

  (1) Kinnipeeturegistri kasutamise õiguse ja kinnipeeturegistri andmete kohta päringu tegemise õiguse andmise otsustab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler või tema volitatud isik.

  (2) Lõikes 1 nimetatud õiguse saamiseks esitab õigust saada sooviva isiku teenistuskohaks oleva asutuse juht taotluse allkirjastatult paberdokumendil või digitaaldokumendil (vorm lisatud). Taotlused säilitatakse Justiitsministeeriumis.

  (3) Ministeeriumi teenistujale lõikes 1 nimetatud õiguse saamiseks esitab taotluse ministeeriumi kantsler.

  (4) Justiitsministeeriumi teenistujale lõikes 1 nimetatud õiguse andmise otsustab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler omal algatusel.

  (5) Kohtutäiturile ja kohtutäituri abile lõikes 1 nimetatud õiguse saamiseks esitab taotluse Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

  (6) Notarile lõikes 1 nimetatud õiguse saamiseks esitab taotluse Notarite Koda.

  (7) Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler või tema volitatud isik lähtub otsuse tegemisel õigusaktidest ja sellest, kas kinnipeeturegistri kasutamise või päringu tegemise õigus on vajalik isiku teenistusülesannete täitmiseks.
[RT I 2005, 41, 335 - jõust. 24.07.2005]

§ 44.   Kinnipeeturegistri kasutamise õiguse ja päringu tegemise õiguse äravõtmise kord

  (1) Õiguse äravõtmise otsustab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler või tema volitatud isik.

  (2) Kui isikul langevad ära ülesanded, mille täitmiseks on vaja registri kasutamise või päringu tegemise õigust, esitab õiguse andmise taotluse esitanud isik taotluse õiguse osaliseks või täielikuks äravõtmiseks.

  (3) Justiitsministeeriumi teenistujalt õiguse äravõtmise otsustab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler omal algatusel.

  (4) Õiguse äravõtmise taotlus esitatakse vähemalt kümme tööpäeva ette.

5. peatükk KINNIPEETUREGISTRI JÄRELEVALVE, RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 45.   Järelevalve kannete vormi õigsuse ja terviklikkuse üle

  Kannete vormi õigsust ja terviklikkust jälgib vangla direktori volitatud isik või Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või tema volitatud isik.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 46.   Järelevalve kinnipeeturegistri pidamise üle

  (1) Käesoleva määruse nõuete täitmise eest asutuses vastutab asutuse juht.

  (2) Kinnipeeturegistri pidamise järele valvavad kinnipeeturegistri vastutav töötleja, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Andmekaitse Inspektsioon oma pädevuse piires.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

§ 47.   Kinnipeeturegistri rahastamine

  Kinnipeeturegistri pidamist finantseeritakse riigieelarvest asjaomase riigiasutuse kaudu.

§ 48.   Kinnipeeturegistri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus seaduse alusel.
[RT I, 04.01.2011, 1 - jõust. 07.01.2011]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 49.   Arstikoodi kasutamine kuni registreerimistõendi saamiseni

  Määruse § 29 lõike 2 punktis 15 ja lõike 3 punktis 2 nimetatud registreerimistõendi numbri asemel võib kuni arsti «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduses» sätestatud korras registreerimiseni kasutada arstikoodi.

§ 50. – § 51. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

Lisa Taotlus juurdepääsuks riikliku kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja vahistatute registri andmetele

/otsingu_soovitused.json