Teksti suurus:

Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 221

Politseiametniku tervisenõuded ja tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vormi nõuded

Vastu võetud 17.12.2009 nr 212
RT I 2009, 65, 446
jõustumine 01.01.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012

Määrus kehtestatakse «Politsei ja piirivalve seaduse» § 71 lõike 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määrusega kehtestatakse politseiametniku tervisenõuded, tervisekontrolli kord ning tervisetõendi sisu ja vorm.

  (2) Määrusega kehtestatud politseiametniku tervisekontrolli peab läbima ka politsei või piirivalve erialale õppima või politseiteenistusse kandideeriv isik.

  (3) Politsei või piirivalve erialale õppima või politseiteenistusse kandideeriv isik, kes on läbinud kaitseväe arstliku komisjoni või töötervishoiuarsti läbi viidud tervisekontrolli, mis vastab §-des 2–5 ja § 8 lõikes 5 kehtestatud nõuetele, ja kellel on kehtiv tervisetõend nimetatud kontrollide kohta, ei pea läbima politsei või piirivalve erialale õppima asumisel või politseiteenistusse astumisel politseiametniku tervisekontrolli.

2. peatükk TERVISENÕUDED 

§ 2.  Tervise üldnõuded

  (1) Politseiametnik peab füüsiliselt ja psüühiliselt olema võimeline täitma politseile pandud kohustusi ning tal ei tohi olla sellist tervisehäiret, mis võib seada ohtu tema enda või teise isiku elu või tervise.

  (2) Politseiametniku terviseseisund peab võimaldama töötamist järgmistes tingimustes ja olukordades:
  1) kõrge vaimse pinge ja ohu olukord, sealhulgas konfliktiolukord, psühhoemotsionaalne pinge ja stress;
  2) vahetustega töö ning töö- ja puhkeaja režiimi häired;
  3) ebaühtlane füüsiline koormus;
  4) organismi soojusvahetust häiriva kaitseriietuse, sealhulgas kuulivesti kandmine;
  5) erinevas mürafoonis vaikse ja tugeva heli kuulmine;
  6) töökeskkonnas esinevate ohuteguritega kokkupuute oht;
  7) relva kandmine ja kasutamine;
  8) sidevahendite kasutamine;
  9) töö kuvariga.

§ 3.  Nägemisnõuded

  (1) Politseiametniku nägemine peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) korrektsiooniga nägemisteravus mitte alla 0,6 ühes ja samal ajal mitte alla 0,4 teises silmas;
  2) normaalne vaateväli, normaalne värvusnägemine ja hämaras nägemine.

  (2) Politseiametnikul on lubatud kanda kontaktläätsi ja prille.

§ 4.  Kuulmisnõuded

  (1) Politseiametniku kuulmise tase peab olema piisav sidepidamiseks telefoni teel ning võimaldama kuulda ohutoone ja raadioside teateid.

  (2) Esmasel tervisekontrollil ei tohi politseiametniku kuulmise nõrgenemine ületada 20 dB sagedustel 500–2000 Hz ja 40 dB sagedustel 3000–4000 Hz (hea kuulmine).

  (3) Perioodilisel tervisekontrollil ei tohi politseiametniku kuulmise nõrgenemine ületada parema kuulmisega kõrvas 30 dB sagedustel 500–2000 Hz ja 40 dB sagedustel 3000–4000 Hz ning halvema kuulmisega kõrvas 40 dB sagedusel 500–2000 Hz ja 60 dB sagedustel 3000–4000 Hz (keskmine kuulmine).

§ 5.  Politseiametnikule pandud kohustuste täitmist takistavad tervisehäired

  Politseiametnikule pandud kohustuste täitmist takistavate tervisehäirete loetelu, mida tuleb politseiametniku terviseseisundit hinnates järgida, on sätestatud määruse lisas 1.

3. peatükk TERVISEKONTROLLI KORD 

§ 6.  Politseiametniku tervisekontrolli läbiviija

  (1) Tervisekontrolli viib läbi Terviseameti väljaantud tegevusluba omav tervishoiuasutus või Terviseameti tervishoiutöötajate registrisse kantud töötervishoiuarst, vajaduse korral koostöös teiste eriarstidega.

  (2) Tervisekontrolli läbiviimiseks sõlmitakse vastav leping Politsei- ja Piirivalveameti, Kaitsepolitseiameti või Sisekaitseakadeemia ja lõikes 1 nimetatud tegevusluba omava tervishoiuasutuse või töötervishoiuarsti vahel.

§ 7.  Politseiametniku tervisekontrolli perioodilisus

  (1) Politseiametnik peab määruses ettenähtud tervisekontrolli läbima iga kolme aasta järel eelmise tervisetõendi väljaandmise kuupäevast arvates.

  (2) Töötervishoiuarstil on meditsiinilise näidustuse korral õigus muuta lõikes 1 nimetatud politseiametniku tervisekontrollile suunamise sagedust.

  (3) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoril või tema volitatud ametnikul, Kaitsepolitseiameti või Sisekaitseakadeemia juhil on õigus muuta lõikes 1 nimetatud politseiametniku tervisekontrollile suunamise sagedust:
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
  1) politseiametniku põhjendatud ettekande alusel;
  2) politseiametniku otsese juhi või töökeskkonnaspetsialisti põhjendatud ettekande alusel.

  (4) Politsei või piirivalve erialale õppima kandideeriv isik peab määruses ettenähtud tervisekontrolli läbima mitte varem kui kolm kuud enne politsei või piirivalve erialale õppima asumist.

  (5) Isik, kes on läbinud tervisekontrolli politsei või piirivalve erialale õppima asumisel, ei pea politseiteenistusse võtmisel läbima politseiametniku tervisekontrolli, kui kontrollist on möödunud vähem kui kolm aastat.

  (6) Politseiteenistusse kandideeriv isik peab määruses ettenähtud tervisekontrolli läbima enne teenistusse võtmist.

§ 8.  Politseiametniku tervisekontrolli läbiviimise kord

  (1) Politseiametniku suunab tervisekontrolli Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia.

  (2) Kui politseiametnik töötab ametikohal või politseiteenistusse kandideeriv isik kandideerib ametikohale, millel töötamiseks on kehtestatud erinõuded (laevapere liikmed, õhusõiduki meeskonnaliikmed, tuukrid jt), siis on ta kohustatud läbima vastava tervisekontrolli.

  (3) Tervisekontrolli läbi viiv töötervishoiuarst täidab tervisekontrolli kaardi (lisa 2) esimese osa «Üldandmed».

  (4) Tervisekontrolli kaardi teise osa «Töötaja tervisedeklaratsioon» täidab politseiametnik ning kinnitab selle oma allkirja ja kuupäevaga töötervishoiuarsti juuresolekul.

  (5) Tervisekontrolli läbiviimisel tehakse järgmised laboratoorsed ja funktsionaaldiagnostilised uuringud:
  1) vere kliiniline analüüs;
  2) veresuhkru ja kolesterooli määramine;
  3) nägemisteravuse ja värvusmeele kontroll, vaatevälja hindamine;
  4) toonaudiomeetria;
  5) elektrokardiogramm (EKG);
  6) kopsude röntgenuuring;
  7) spiromeetria.

  (6) Politsei või piirivalve erialale õppima või politseiteenistusse kandideeriv isik läbib lisaks politseiametniku tervisekontrollile ka psühhiaatrilise kontrolli. Politseiametnik läbib psühhiaatrilise kontrolli, kui politseiametniku töökorraldus või töö iseloom võib mõjutada tema psüühilist seisundit.

  (7) Terviseseisundi täpsustamiseks on tervisekontrolli tegijal õigus suunata politseiametnik täiendavatele terviseuuringutele, mida ei ole nimetatud lõikes 5.

  (8) Tervisekontrolli käigus viiakse vajaduse korral läbi politseiametniku töötervishoiualane nõustamine.

  (9) Tervisekontrolli läbinud politseiametniku või politsei või piirivalve erialale õppima või politseiteenistusse kandideeriva isiku kohta koostab töötervishoiuarst tervisetõendi (lisa 3), mis sisaldab otsust sobivuse kohta teenistuseks politseis. Tervisetõend väljastatakse uuringutele suunanud asutusele.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 9.  Tervisekontrolli kulude hüvitamine

  Määruses ette nähtud politseiametniku tervisekontrolli kulud tasub Politsei- ja Piirivalveamet, Kaitsepolitseiamet või Sisekaitseakadeemia.

§ 10.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2010. a.

Lisa 1

Lisa 2

Lisa 3

/otsingu_soovitused.json