Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus

Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.04.2013
Avaldamismärge:RT I, 29.12.2011, 223

Politsei- ja Piirivalveameti ja Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

Vastu võetud 19.07.2007 nr 193
RT I 2007, 47, 332
jõustumine 29.07.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.12.2009RT I 2009, 65, 44801.01.2010
03.06.2010RT I 2010, 32, 15918.06.2010
05.10.2011RT I, 07.10.2011, 110.10.2011, osaliselt 01.01.2012
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012

Määrus kehtestatakse „Kriminaalmenetluse seadustiku” § 212 lõike 4 alusel.

§ 1.   Politsei- ja Piirivalveameti uurimisalluvus

  Kriminaalasja kohtueelset menetlust toimetab „Kriminaalmenetluse seadustiku” § 212 lõikes 2 sätestamata kuritegudes Politsei- ja Piirivalveamet, kui käesoleva määruse §-s 2 ei ole sätestatud teisiti.
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]

§ 2.   Kaitsepolitseiameti uurimisalluvus

  (1) Kaitsepolitseiamet toimetab kohtueelset menetlust:
  1) „Karistusseadustiku” §-des 89–93 ja 110–112, § 114 punktis 7, § 151 lõikes 2, §-des 231–2373 ja 241–243, § 248 lõike 2 punktis 2 ja lõikes 3, §-s 251, § 252 lõike 2 punktis 2 ja lõikes 3, §-des 310 ja 311 ning §-s 415 sätestatud kuritegudes;
[RT I 2010, 32, 159 - jõust. 18.06.2010]
  2) „Karistusseadustiku” § 327 lõigetes 2 ja 3 sätestatud kuritegudes juhul, kui teo objektiks oli lõhkeseadeldis või lõhkeaine, §-s 392 sätestatud kuriteos, kui teo objektiks oli radioaktiivne aine, lõhkeaine, laskemoon koguses üle 30 padruni või tulirelv, v.a juhud, mil on täidetud osaliselt relvade laskekõlbmatuks muutmise tehnilised nõuded, § 405 lõigetes 2 ja 3 ja §-s 414 sätestatud kuritegudes, kui teo objektiks oli lõhkeaine koguses üle 0,2 kg, ja §-s 416 sätestatud kuriteos, kui teo objektiks oli lõhkematerjal;
[RT I, 07.10.2011, 1 - jõust. 10.10.2011]
  3) „Karistusseadustiku” §-des 201, 2172, 2911, 293–299 ja 3001 sätestatud kuritegudes, kui kuriteo on toime pannud Vabariigi President, Riigikogu liige, Vabariigi Valitsuse liige, riigikontrolör, õiguskantsler, kohtunik, prokurör või valitsusasutuse, Riigikogu Kantselei, Vabariigi Presidendi Kantselei, Õiguskantsleri Kantselei, Riigikontrolli või kohtu kõrgem ametnik või ametnik, kes on teenistuses „Politsei ja piirivalve seaduse” §-s 50 nimetatud ametikohal, või kaitseväelane, kes on teenistuses „Kaitseväeteenistuse seaduse” § 22 lõike 2 punktides 1–7 nimetatud ametikohal, või Tallinna, Tartu, Narva, Pärnu, Kohtla-Järve või Jõhvi kohaliku omavalitsuse juht või kui kuriteo on toime pannud avalik-õigusliku või riigi osalusega või riigi asutatud juriidilise isiku juhatuse või nõukogu liige, kui tema tegevusega võib kaasneda oht riigi julgeolekule;
[RT I, 07.10.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  4) „Karistusseadustiku” §-s 255 või 256 sätestatud kuriteos, kui kuritegeliku ühenduse eesmärgiks on „Karistusseadustiku” §-des 237 – 2373 või 246 sätestatud kuritegude toimepanemine või kui kuritegeliku ühenduse liikmeks on käesoleva paragrahvi punktis 3 nimetatud ametiisik;
  5) „Karistusseadustiku” §-s 3113 sätestatud kuriteos, kui teo objektiks on kriminaalmenetluse ebaseaduslik lõpetamine või ebaseadusliku lõpetamise loa andmine ning kui kuriteo on toime pannud prokurör või ametnik, kes on teenistuses „Politsei ja piirivalve seaduse” §-s 50 nimetatud ametikohal;
[RT I, 07.10.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  51) „Karistusseadustiku” §-s 313 sätestatud kuriteos, kui kuriteo on toime pannud kohtunik, prokurör või ametnik, kes on teenistuses „Politsei ja piirivalve seaduse” §-s 50 nimetatud ametikohal;
[RT I, 07.10.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  6) „Karistusseadustiku” §-s 315 sätestatud kuriteos, kui kuriteo on toime pannud ametnik, kes on teenistuses „Politsei ja piirivalve seaduse” §-s 50 nimetatud ametikohal, või jälitusasutuse kõrgem ametnik;
[RT I, 07.10.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]
  7) „Karistusseadustiku” §-des 316 ja 3161 sätestatud kuriteos, kui kuriteo on toime pannud kohtunik, prokurör või ametnik, kes on teenistuses „Politsei ja piirivalve seaduse” §-s 50 nimetatud ametikohal.
[RT I, 07.10.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

  (2) Kaitsepolitseiamet ei toimeta kohtueelset menetlust „Karistusseadustiku” §-des 201, 2172, 2911, 293–3001, 3113, 313, 315, 316 ja 3161 sätestatud kuritegudes, kui kuriteo on toime pannud Kaitsepolitseiameti ametnik.
[RT I, 07.10.2011, 1 - jõust. 10.10.2011]

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Enne käesoleva määruse jõustumist alustatud kriminaalmenetlused viiakse lõpuni Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määruses nr 217 „Politseiameti ja tema hallatavate asutuste ning Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus” sätestatud uurimisalluvuse kohaselt.

  (2) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 3 nimetatud kuriteos, mille on toime pannud kohaliku omavalitsuse juht enne käesoleva määruse jõustumist, teostatakse kriminaalmenetlust Vabariigi Valitsuse 17. juuni 2004. a määruses nr 217 „Politseiameti ja tema hallatavate asutuste ning Kaitsepolitseiameti vaheline uurimisalluvus” sätestatud uurimisalluvuse kohaselt.

  (3) [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json